News: Netz Cup rocznik 2004 Gdynia 22-24.IX.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 03:52:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Netz Cup rocznik 2004 Gdynia 22-24.IX.2017
Turnieje Podsumowanie
 Za nami 6. edycja Netz Cup – Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki M³odzików. Do rywalizacji przyst±pi³o sze¶æ zespo³ów: Asseco Gdynia, MKS Polonia Warszawa, AZS UJK Kielce, M³ode Lwy Gdañsk, UKS De La Salle, UKS Basket Ósemka Wejherowo.

Podczas trzech dni koszykarskich zmagañ rozegrano 15 meczów systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Sportowych emocji nie brakowa³o! M³odzi koszykarze pokazali charakter i ogromn± wolê walki. Udowodnili, ¿e w momencie gdy wychodzi siê na boisko, bez wzglêdu na przeciwnika i do¶wiadczenie, trzeba graæ jak równy z równym.

Faworytem Turnieju od pocz±tku by³ zespó³ MKS Polonia Warszawa, który nie zawiód³, wygrywaj±c wszystkie mecze i zwyciê¿aj±c ca³y Turniej. Drugie miejsce zaj±³ gospodarz Turnieju – Asseco Gdynia. Walka o miejsca 3-5 toczy³a siê do samego koñca. Decydowa³ ostatni mecz rozgrywany przez dwa zespo³y z Gdañska: M³ode Lwy i UKS De La Salle. Ostatecznie zwyciê¿y³ ten pierwszy – M³ode Lwy Gdañsk – zapewniaj±c sobie tym samym miejsce na podium.

– Ogromnie siê cieszê, ¿e po raz szósty spotkali¶my siê w Gdyni na Netz Cup. To by³o prawdziwe ¶wiêto koszykówki. Zawodnicy walczyli o ka¿dy punkt do samego koñca, rywalizacja sta³a na naprawdê wysokim poziomie. Od lat wspieramy m³od± koszykówkê, obserwujemy jak m³odzie¿ siê rozwija, odnosi sukcesy, uczy walki fair play. Nasz Turniej jest nie tylko ¶wietn± okazj± do sprawdzenia swoich umiejêtno¶ci, ale tak¿e swojego rodzaju cegie³k± do dalszego rozwoju koszykówki jako dyscypliny sportu. Ju¿ dzisiaj mogê powiedzieæ: do zobaczenia za rok, na 7. edycji Netz Cup! – mówi³ Ireneusz Ziomkowski, prezes firmy Netz.

Tegoroczna edycja Turnieju odbywa³a siê pod Patronatem Honorowym Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Prezesa Polskiego Zwi±zku Koszykówki Grzegorza Bachañskiego.

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie dziêkujemy i gratulujemy! Widzimy siê za rok!

Klasyfikacja koñcowa:

1  MKS Polonia Warszawa
2  Asseco Gdynia
3  M³ode Lwy Gdañsk
4  UKS Basket Ósemka Wejherowo
5  UKS De La Salle Gdañsk
6  AZS UJK Kielce


 MVP Turnieju Jakub Piêtowski – MKS Polonia Warszawa

Najwiêksza nadzieja TurniejuTymoteusz Sternicki – Asseco Gdynia


 Najlepsi zawodnicy dru¿yny:

Daniel Piorun – AZS UJK Kielce
Stanis³aw Rubach – M³ode Lwy Gdañsk
Mateusz Grzesiak – UKS De La Salle Gdañsk
Piotr Bielawa – UKS Basket Ósemka Wejherowo
Bartek Prokopowicz  – MKS Polonia Warszawa
Nikodem Rogowski – Asseco Gdynia


 Najlepsza pi±tka ALL STARS Turnieju:


Jakub Piêtowski – MKS Polonia Warszawa
Konrad Kornowicz – UKS De La Salle Gdañsk
Miko³aj Wrzeszcz – M³ode Lwy Gdañsk
Szymon Nowicki – UKS Basket Ósemka Wejherowo
Maksymilian Pacenko – Asseco Gdynia


ARTYKU£ FOTOGALERIA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi