News: PRO BASKET CAMP vol2 LATO2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 04:57:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Turcja 2010
Polska r.94 Turniej Turcja 2010
Kadra Polski rocznik 1994


PRO BASKET CAMP vol2 LATO2017
Campy / Obozy
 PRO BASKET CAMP vol2 LATO2017
Profesjonalny obóz a jeden z najtañszych obozów w Polsce.
Ceny z noclegiem i bez noclegu
ZAPISY NA DRUG¡ LETNI¡ EDYCJÊ - START
PRO BASKET CAMP MR¡GOWO 2017

Termin 07-18.07.2017

Zakwaterowanie :

Hotel SIWIK HOLIDAY w Mr±gowie, pokoje2- 3osobowe z wêz³em sanitarnym
Dojazd autokarem Tesco Gdynia D±browa
wyjazd 07.07 godz. 14.00
Obiekty:
Hala sportowa, boiska zewnêtrzne ZS nr w Mr±gowie, urokliwe mazurskie lasy i jeziora.
W programie:
Treningi koszykarski 2x dziennie – podnoszenie umiejêtno¶ci indywidualnych;
Treningi motoryczne codziennie
Streching codziennie
Treningi mentalne , samomotywacja
Testy sprawno¶ciowe, testy umiejêtno¶ci koszykarskich , gry szkoleniowe
Atrakcje – Wakeboard,SUPy, Paintball, ArcheryTag,Obozownictwo, k±piele w jeziorze, ogniska, dyskoteki
W cenie

Zakwaterowanie , 3 posi³ki dziennie, Ubezpieczenie, wykwalifikowana kadra, pami±tkowe koszulki, atrakcje dodatkowe
Profesjonalny obóz a jeden z najtañszych obozów w Polsce:
Cena 2099,-
Cena 1599,- bez noclegów ; z 3 posi³kami, ubezpieczenie,wszystkie atrakcje dodatkowe.

Druga edycja ma swoje prawa.
W tym roku pierwszeñstwo maj± zesz³oroczni uczestnicy, reszta osób, mo¿e jechaæ ka¿dy ale Pro Basket Camp trzeba siê zakwalifikowaæ, aby z nami pojechaæ trzeba mieæ ju¿ potwierdzone podstawowe umiejêtno¶ci lub posiadaæ du¿± motywacjê do pracy.

Zapisy :
probasketcamp@gmail.com
tel. kom. 506677800

Kadra:

Trener G³ówny Janusz Kocio³ek
Wychowankowie:
1. Zamojski Przemys³aw TBL
2. Kostrzewski Mateusz TBL
3. Krajniewski Krzysztof TBL
Wspó³pracowa³ z wieloma zawodnikami graj±cymi obecnie na najwy¿szym poziomie takimi jak:
Waczyñski Adam, Karnowski Przemys³aw, Olejniczak Dominik, Gielo Tomasz, Kulig Damian, £apeta Adam oraz wieloma z zawodników na poziomie TBL jak:Matczak Filip, Damian Jeszke, Sikora S³awomir, Witliñski Miko³aj , Borowski Kacper, Grochowski Grzegorz i wielu innych.

Lista osi±gniêæ d³uga tu tylko nieliczne
1. Trener G³ówny Kadry Polski U16 na Mistrzostwach Europy w 2010r. w Czarnogórze.
2. Trener NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie 2010-2015r.
3. Trener Koordynator grup m³odzie¿owych U18 i U20 w Trefl Sopot od 2015
Trener Przygotowania Motorycznego,

Tomasz Kaszuba –profesjonalista w ka¿dym calu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Zawodnik a obecnie trener w Klubie Lekkoatletycznym „Gdynia”. Uprawiaj±cy dziesiêciobój lekkoatletyczny co rozwinê³o jego wszechstronn± wiedzê na temat treningu motorycznego, si³owego oraz technicznego. W pó¼niejszych latach swojej sportowej kariery rywalizowa³ jeszcze na dystansie 400m przez p³otki gdzie osi±ga³ bardzo dobre rezultaty.

Uczestnik obozów Kadry Narodowej, gdzie trenowa³ z wieloma przysz³ymi olimpijczykami. Na studiach zdecydowa³ siê poszerzaæ swoj± wiedzê z zakresu treningu si³owego, który jest niezbêdny w treningu motorycznym st±d uprawnienia instruktorskie w fitness – æwiczenia si³owe. Studia magisterskie to kolejny moment poszerzania wiedzy .
Wybór specjalizacji trener osobisty pozwoli³ zdobyæ wiedzê z zakresu nowoczesnego treningu funkcjonalnego, TRX, Crossfit a co wa¿ne pog³êbi³ wiedzê z zakresu zapobieganiu urazom. Pasjonat sportu, gotowy na nowe wyzwania!

Pracowa³ jako trener przygotowania motorycznego w I Ligowym zespole ¿eñskim VBW GTK Gdynia wraz z Katarzyn± Dydek, aktualnie trener motoryki Reprezentantów Polski 2001 – Iwo Olender i Mi³osz Korolczuk.

Bogate do¶wiadczenie i realizacja w ró¿nych dyscyplinach sportowych takich jak koszykówka, pi³ka no¿na czy tenis pozwoli³o wypracowaæ bogaty wachlarz rozwi±zañ treningowych.

Jakub Sztejnwald-
Zawodnik:
-Reprezentant kadry województwa Kujawsko-Pomorskiego i br±zowy medalista Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich,
-Pó³finalista Mistrzostw Polski z MMKS Junak W³oc³awek w kategori U18, -kilkukrotny zdobywca tytu³ów MVP i "pierwsza pi±tka" w turniejach m³odzie¿owych,
-uczestnik campów sportowych: Camp Kadry Wojewódzkiej oraz Camp Czterech Województw.
Trener:
-Asystent Trenera w ekstraklasowej dru¿ynie Asseco Gdynia w sezonie 2015/2016, -Trener dru¿yny AWFiS w Gdañsku w rozgrywkach ligi uczelnianej,
-Absolwent studiów licencjackich AWFiS w Gdañsku z tytu³em instruktora koszykówki (trener kategorii C),
-Magistrant AWFiS na specjalizacji trenerskiej z koszykówki, -Uczestnik kursu na temat przygotowania motorycznego w treningu koszykarskim,
-Sêdzia koszykówki w latach 2014-2016.

Asystenci trenerów:

Karolina Kaszuba- motoryka,
£ukasz Kocio³ek - koszykówka,


https://web.facebook.com/probasketcamppl/posts/407086266293641
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi