News: MP U16 KADECI rocz.2001/02 Pó³fina³y: Toruñ, Bialytstok, Ostrów Wlkp. Zielona Góra 19-21.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 21 2018 07:49:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U16 KADECI rocz.2001/02 Pó³fina³y: Toruñ, Bialytstok, Ostrów Wlkp. Zielona Góra 19-21.V.2017
U-16 Kadeci

Na rozegranych 24 spotkañ tylko w 9 koñcowa ró¿nica punktowa miêdzy zespo³ami by³a poni¿ej 10 pkt.

W grupie czwartej by³ tylko jeden mecz decydowa³ o awansie (Polonia –Ku¼nia) W pierwszej po³owie za 5 przewinieñ spad³ lider Ku¼ni Jakub Iskra mimo tego ,,ch³opaczki Szambelana wygrali minimalnie mecz i awansowali do Fina³u. Brawa dla Biofarmu (rocz.2002) za rok bêd± gro¼ni i dla Polonii  po³owa sk³adu to rocznik m³odszy.

W grupie trzeciej zawiod³a Spójnia nie wygrywaj±c ¿adnego spotkania, ostatni mecz z WKK by³ ju¿ o ,,pietruszkê,, W meczu o awans znakomicie zagrali zawodnicy Andrzeja Suskiego na w³asnym parkiecie przy dopingu wiernych kibiców ograli Politechnikê Gdañsk±.

W grupie drugiej dzia³o siê najwiêcej
. Na pó³fina³y prosto z USA przylecia³ rok m³odszy Jakub Ulczyñski chod¼ jego dru¿yna nie awansowa³a zagra³ znakomite zawody przeciwko rok starszym zawodnikom (kto wie czy nie dostanie powo³ania na kadrê Polski  z rocznikiem 2001). W pierwszym wygranym meczu przeciwko ¦l±skowi ,,Ulczas,, zdoby³ 23 pkt przy 14 zb. W drugim przegranym meczu z SPK zdoby³ 26 pkt. I 14 zb.  W ostatnim powalczy³ z ros³ymi zawodnikami  Trefla zaliczaj±c ponownie dauble-dauble 23 pkt. i 11 zb. Mecz decyduj±cy o awansie pomiêdzy WKS-em a SPK to mecz dla kibiców o mocnych nerwach. ¦l±sk musia³ ten mecz wygraæ powy¿ej 11 pkt. po trzech kwartach prowadzi³ +18. Do¶wiadczeni trenerzy i znakomici byli zawodnicy PLK Kamil Zakrzewski Andrzej Silienikow  nie raz jako zawodnicy mieli podobne koñcówki. Dobrze pokierowali gra SPK, a ch³opcy na parkiecie zagrali z charakterem odrabiaj±c straty. Pomimo pora¿ki 6 pkt to SPK w ,,uk³adzie trójkowym mia³ najlepszy bilans i to oni awansowali do Wielkiego Fina³u.

W grupie pierwszej nie uda³o siê awansowaæ gospodarzom turnieju Twardym Piernikom Toruñ. Z trzech rozegranych spotkañ wice-mistrzowie Polski U14 przegrali minimalnie z Asseco 7 punktami i 8 z LBV Warszawa. Ekipie trenera Kadry Polski Micha³a Mroza ma³o kto dawa³ szanse wyj¶cia z Æwieræfina³ów , a co dopiero z pó³fina³ów a jednak  JESTE¦MY  ASSECO W FINALE. Szkoda Pierników szkoda Lublina ale taki jest sport. Dopiero po Fina³ach dowiemy siê która grupa pó³fina³owa by³a najmocniejsza

Zibiego nie by³o na ¿adnym pó³finale , ale ca³y czas w Internecie ogl±da³ live. Z  WKK, UKS 7, SPK, Kasprowiczank±, Asseco, Zastalem, LBV i KK zobaczy siê w Finale….TYLKO GDZIE. Wszystkim ch³opakom którym nie uda³o siê awansowaæ ¿yczê wszystkiego dobrego, pewnie polowa z was zakoñczy przygodê z koszykówk± a Ci co zostan± bêd± walczyæ za dwa lata o MP U18

Grupy (turniej fina³owy)    07-11.06.2017
organizatora poznamy w ¶rodê o 12.00

GRUPA A

UKS La Basket Warszawa
UKS Siódemka Trefl Sopot
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
CSM Ku¼nia-Cerkamed Stalowa Wola

GRUPA B

WKK Wroc³aw
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
Asseco Gdynia
SPK Bia³ystok


RELACJA LIVE STATYSTYKI


Grupa I - Organizator: Twarde Pierniki Toruñ

La Basket Warszawa - Pi±tka Lublin   89 : 63  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - Twarde Pierniki Toruñ   57 : 50 STATYSTYKI 
La Basket Warszawa - Asseco Gdynia   80 : 45  STATYSTYKI
Pi±tka Lublin - Twarde Pierniki Toruñ   62 : 71  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - Pi±tka Lublin   68 : 51  STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - La Basket Warszawa  61 : 69  STATYSTYKI    

  
   
1
  MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
6
2001: Adamiak Maciej, Cecot Bartosz, Gajewski Aleksander
Gronwald Piotr, Kucharski Bartosz, Kurowski Kacper, Szymczak M.
Piechowicz Kacper, Sadowski Jakub, Seku³a Maksymilian,
Skowroñski Damian, Stefañski Filip,
Sulima Eryk, Turowski Filip
2002: Bia³ow±s Aleksander

Trener: Wi¶nik Tomasz

Finalista MP U14  (5 miejsce) 
(Szkolenie centralne 1)
2
 III miejsce

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
5
2001: Mi³osz Korolczuk, Piotr Lis, Oskar Rydzewski
Tomasz Jêczmieñ, Krzysztof Nowicki, Micha³ Szel±gowski
Dominik Noga, Micha³ Ostrowski
Adrian Pajkert, Piotr Olszewski, Piotr Gutowski
2002: Oskar Starosta

Trener: Micha³ Mróz
(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 1)
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  MISTRZ

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
4
2001: Jakub Jagodziñski, Kamil Kru¿yñski, Jakub Ciemiñski
Jakub Bierski, Adam Hirsz, Jakub Lambarski
Kajetan Kociuba, £ukasz Gliszczyñski, Hubert Paluch
Miko³aj Szumañski, Szymon Michalski, Wojciech Kaniewski

Trener: Marek Zió³kowski

Finalista MP U14 (2 miejsce)  (Szkolenie centralne 3)
4

 II miejsce

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
3
2001: Pawe³ Nieradko, Wojciech Kosiuk, Micha³ Nem¶
Micha³ Gr±dzki, Maciej Dobrowolski, Mateusz Zdyb 
Jakub £ód¼-¦migielski, Bartosz Stelmasiewicz
2002: Adam Dudziak

Trener: Rafa³ Ziemol±g

(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 1)


 Grupa II -  organizator:  SPK Bia³ystok

¦l±sk Wroc³aw - Novum Bydgoszcz  62 : 66  STATYSTYKI

7 Trefl Sopot - SPK Bia³ystok  81 : 67  STATSYTYKI  
7 Trefl Sopot -  ¦l±sk Wroc³aw  56 : 54  STATYSTYKI 
SPK Bia³ystok - Novum Bydgoszcz  91 : 72  STATYSTYKI
Novum Bydgoszcz - 7 Trefl Sopot  61 : 74   STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - SPK Bia³ystok  66 : 63  STATYSTYKI  

  
 
 
1
  MISTRZ

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
6
Finalista MP U14 (8 miejsce)
 2   III miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
42001: Przemys³aw Bielski, Filip Bieliñski, Mateusz Przytulski
Piotr Targoñski, Jakub Nie¶ciór, Dawid Chojnowski
Damian ¯ero, Adam Wi¶niowski, Adrian Iwaniuk
Patryk Dzienis, Micha³ Ajdyna
2002: Bart³omiej Bielski

Trener: Kamil Zakrzewski
(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 3)
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 III miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2001: Jakub Kuczyc, Jakub Malik, Aleks ¯mijak
Maciej Nowak, Piotr Cebula, Marcel W³odarski
Mateusz Czempiel
2002: Roch Krawczyk, Kacper Burakiewicz, Marek Mitman
Krzysztof Niedorys  , Micha³ Mindowicz

Trener: Piotr Portas
(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 1)
4
 III miejsce

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
4
2001: Kacper Bochat, Mateusz Zió³kowski, Hubert Kijowski
Dawid Kwiatkowski, Micha³ Mroziñski, Dawid Stasiñski
Kamil Koz³owski, Igor Ulanowski
2002: Nataniel Kolasiñski, Adam Fr±ckiewicz, Oliwier Wi¶niewski

Trener: Zbigniew Próchnicki

 

Grupa III - organizator:  UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp

WKK Wroc³aw - Politechnika Neptun Gdañsk  105 : 71  STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Spójnia Stargard  66 : 58  STATYSTYKI
Spójnia Stargard - Politechnika Neptun Gdañsk  66 : 82 STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - WKK Wroc³aw   41 : 81  STATYSTYKI 
WKK Wroc³aw - Spójnia Stargard   71 : 70  STATYSTYKI
Politechnika Neptun Gdañsk -Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  66 : 85  STATYSTYKI    

  
 
 
1  II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
62001: Tomasz Madejski, Aleksander Lentka, Mateusz Bielecki
Igor Yoka-Bratasz, Szymon Eitelthaler, Mateusz Kaszowski
Artur Krzy¿yñski, Jakub Król, Jakub Balawejder
Marcin Brysz, Aleksander £añcucki
2002: Miko³aj Koelner, Jan Zieniewicz

Trener: £ukasz Dzierkowski
Finalista MP U14 (1 miejsce)  (Szkolenie centralne 3)
2
   MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
5
2001: Krawczyk Maksymilian, Ka¿mierczak Micha³,
Tyburcy Miko³aj, Zió³ek Bartosz, Szuka³a Cezary
Fornalik Mateusz, Koczura Hubert, G³ówka Micha³
Pa³atyñski Domini, Zaradny Kamil,
Miko³ajczyk Jakub
Strzelczyk Wiktor, Semczyszyn Kacper,
Matschi  Jakub
2002: Marchewka Kacper

Trener: Andrzej Suski
Finalista MP U14 (4 miejsce) 
(Szkolenie centralne 2)
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4
  II miejsce

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
4
2001: Mateusz Pieczykolan, Piotr Duriasz
Jan Karbowiak, Przemys³aw Kowalski, Jakub Wittstock
Jan Gulczyñski, Marcin Dolny, Hubert Majewski
Tomasz Kuczyñski, £ukasz Krueger, Jakub Kêpiñski
2002: Maciej Pilski

Trener: Mariusz Karol

3
  II miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom
3
2001: Bart³omiej Górzyñski, Micha³ Huk, Franciszek Gross
Hubert Resiak, Mateusz De Weyher, Konrad Mucha
Micha³ Litwin, Hubert Dorosz, Aleks Pietruski
2002: Oliwer Korolczuk, Szymon Szmit, Patryk Zaj±c

Trener: Micha³ Trypuæ

(Pó³finalista MP U14)


 Grupa IV  organizator:
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

Polonia Warszawa - Biofarm BJ Poznañ  70 : 52  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Ku¼nia-Stalowa Wola  132 : 55  STATYSTYKI 
Ku¼nia Stalowa Wola - Biofarm BJ Poznañ  66 : 50  STATYSTYKI  
Zastal  Zielona Góra - Polonia Warszawa  97 : 53  STATYSTYKI  
Polonia Warszawa - Ku¼nia Stalowa Wola  55 : 57  STATYSTYKI
Biofarm Basket Junior Poznañ - Zastal  Zielona Góra   72 : 121  STATYSTYKI  

  
 
 
1
  MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2001: Mateusz Cha³upka, Martin Szymañski, Jakub Morgiel
Edwin Mackiewicz, Jan Gawlik, £ukasz Szpakowski
Mi³osz Góreñczyk, , Miko³aj Siminski
Wojciech Dymiñski, Marcin Matkowski, Micha³ Siminski
Sergiusz Bator, Jakub Pietrañ, Kacper Szarkowicz
2002: Konrad Szymañski
Trener:  Marek Hossa
Finalista MP U14 (7 miejsce)  (Szkolenie centralne 2)

2  MISTRZ

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
52001: Jakub Iskra, Szymon Siembida, Micha³ Soból
Patryk Ha³ka, Oliwier Bona, Jan Kotulski
Filip Ogonowski, Dominik Typiak, Jakub Patrzyk
2002: Micha³ Godawski, Mateusz Grochowina

Trener:
Jerzy Szambelan
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  IV miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
4
2001: Bartosz Bartoszewski, Olgierd Dmochewicz , 
Jakub Kowalewski, Pawe³ Snopek, Maciej Szewczyk,
Kamil Wójcik
2002: Kacper Gordon, Jakub Ambroziak, Jakub Janik
Krzysztof Cichocki, Iwo Pokorski, Sebastian Stanis³awski

Trener: Dariusz Sworst
(Szkolenie centralne 4 )
4

III miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom
3
2001: Mateusz Micha³ Andrzejewski
2002: Igor Burzyñski, Wojciech Tomaszewski,
Szymon Sobiech, Krzysztof Kruszyñski,
Adam Jerzy Piotrowski, Jan Szuba
Szymon Koper, Jeremiasz Marciniak
2003: Nikodem Królikowski, Aleksander Wi¶niewski

Trener: Cezary Kurzawski

Przygotowa³ zibi

Komentarze
madej1972 dnia maj 22 2017 10:51:57
Z 8 tegorocznych finalistów MP U16 ... 5 dru¿yn to finali¶ci U14 smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi