News: XXX Przedwio¶nie ch³. dz. rocz.2004 Dzia³dowo 7-9.IV.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Stycze 20 2020 21:18:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXX Przedwio¶nie ch³. dz. rocz.2004 Dzia³dowo 7-9.IV.2017
Turnieje Podsumowanie
 W weekend (7/9 kwietnia) w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Lenartowicza odby³ siê kolejny ju¿ XXX Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t i ch³opców (rocznik 2004) „PRZEDWIO¦NIE – 2017”. Impreza zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem gospodarzy (UKS Trójka Dzia³dowo). Z³oto wywalczy³y zarówno dziewczêta jak i ch³opcy.

W turnieju wyst±pi³o po 6 zespo³ów dziewcz±t (UKS B³êkitni Delfin Bydgoszcz, UKS Jedynka Nidzica, UKS Jar Elbl±g, UKS Basket 47 Bia³ystok, SKS 12 Warszawa oraz gospodynie UKS Trójka Dzia³dowo) i ch³opców (UKS Basket 47 Bia³ystok, UKS Dziewi±tka £om¿a, MTS Basket Kwidzyn, Junior Basketball Club Olsztyn, KS Polonia, Pas³êk i UKS Trójka), graj±c mecze ka¿dy z ka¿dym.

Turniej dziewcz±t wygra³y gospodynie podopieczne Iwony Ma³gorzaciak-Niedzielskiej UKS Trójka Dzia³dowo. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³ UKS Basket 47 Bia³ystok, a na trzecim UKS Jar Elbl±g. W turnieju ch³opców wygrali podopieczni Paw³a Szczurewskiego przed UKS Dziewi±tka £om¿a, a trzecie UKS „Basket 47” Bia³ystok. O trzech miejscach od pierwszego do trzeciego musia³a zadecydowaæ dodatkowa tabelka miedzy zainteresowanymi zespo³ami. W niej najlepsi okazali siê gospodarze. Dla dwóch zespo³ów dziewcz±t UKS Trójka Dzia³dowo i ch³opców UKS Dziewi±tka £om¿a turniej by³ przetarciem przed ogólnopolskim fina³em Energa Basket Cup, który odbêdzie siê w Ergo Arenie na pocz±tku czerwca.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y medale, wyró¿nione osoby otrzyma³y statuetki, a ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ okoliczno¶ciowe koszulki z nadrukiem loga turnieju i mini pi³ki.

Z okazji XXX jubileuszowego turnieju zostali wyró¿nieni statuetkami weterani tych turniejów: Edward Radomski, Leszek Go³êbiewski, Marek Wójcicki, Piotr Piwowarski, Andrzej Tessar, Pawe³ Szczurewski, Wies³aw Cierkowski, Iwona Ma³gorzaciak-Niedzielska, Jerzy Kowalski i Adam Witkowski.

Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali dyrektorki szko³y Joanna Karaszewska i Lucyna Marcinkowska oraz byli dyrektorzy Edward Radomski i Leszek Go³êbiewski.

Jerzy Kowalski

 Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2004

UKS Jedynka Nidzica - UKS Trójka Dzia³dowo 14 : 56
UKS Basket 47 Bia³ystok - Uks Jar Elbl±g 63 : 22
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - Sks 12 Warszawa 9 : 39
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Jar Elbl±g 44 : 19
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 69 : 16
UKS Jedynka Nidzica - SKS 12 Warszawa 22 : 52
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Jedynka Nidzica 59 : 14
SKS 12 Warszawa - UKS Trójka Dzia³dowo 30 : 36
UKS Jar Elbl±g - UKS Jedynka Nidzica 42 : 19
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 47 : 18
UKS Basket 47 Bia³ystok - SKS 12 Warszawa 51 : 24
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - UKS Jar Elbl±g 40 : 50
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - UKS Jedynka Nidzica 33 : 26
SKS 12 Warszawa - UKS Jar Elbl±g 43 : 49
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka Dzia³dowo 43 : 45

Tabela
1. UKS Trójka Dzia³dowo 5 10 228 : 124
2. UKS Basket 47 Bia³ystok 5 9 285 : 121
3. UKS Jar Elbl±g 5 8 182 : 209
4. SKS 12 Warszawa 5 7 188 : 167
5. UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 5 6 116 : 231
6. UKS Jedynka Nidzica 5 5 95 : 242

MVP: SOWIÑSKA Wiktoria - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: NIE¦CIÓR Weronika - UKS Basket 47 Bia³ystok
Najlepsza obroñczyni turnieju: GRUZ Natalia - UKS Jar Elbl±g

ALL STARS – Najlepsza pi±tka

KOWALCZUK Nikola - UKS Trójka Dzia³dowo
OLSZEWSKA Oliwia - UKS Basket 47 Bia³ystok
MURAWSKA Nikola - UKS Jar Elbl±g
CHISMAN Wiktoria - SKS 12 Warszawa
LEWICKA Jessica - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz

ALL STARS – Druga pi±tka
JAWORSKA Amelia - UKS Trójka Dzia³dowo
MOLSKA Amelia - UKS Basket 47 Bia³ystok
WY¯KIEWICZ Oliwia - UKS Jar Elbl±g
LEWNAU Olga - SKS 12 Warszawa
MARKS Patrycja - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach

MALIKOWSKA Zuzanna
- UKS Trójka Dzia³dowo
ADAMCZUK Justyna - UKS Basket 47 Bia³ystok
SZWARC Adrianna - UKS Jar Elbl±g
SWI££O Katarzyna - SKS 12 Warszawa
MILAS Julia - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
BRZOZOWSKA Maja - UKS Jedynka Nidzica

Wyró¿nienie trenera
DEMBSKA Alicja - UKS Trójka Dzia³dowo
STREMKOWSKA Karolina - UKS Basket 47 Bia³ystok
GILGENAST Julia - UKS Jar Elbl±g
BREWCZUK Natalia - SKS 12 Warszawa
NEUMANN Weronika - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
PIANKA Nadia - UKS Jedynka Nidzica

Najm³odsza zawodniczka turnieju: ZALEWSKA Nadia - UKS Jedynka Nidzica

 Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2004

UKS Trójka Dzia³dowo - KS Polonia Pas³êk 69 : 46
Junior Basketball Club Olsztyn - UKS Dziewi±tka £om¿a 15 : 73
MTS Basket Kwidzyn - UKS Basket 47 Bia³ystok 38 : 47
Junior Basketball Club Olsztyn - UKS Trójka Dzia³dowo 17 : 77
KS Polonia Pas³êk - UKS Basket 47 Bia³ystok 55 : 56 (OT)
UKS Dziewi±tka £om¿a - MTS Basket Kwidzyn 61 : 40
UKS Dziewi±tka £om¿a - KS Polonia Pas³êk 42 : 35
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka Dzia³dowo 37 : 56
JUNIOR Basketball Club Olsztyn - KS Polonia Pas³êk 22 : 50
UKS Trójka Dzia³dowo - MTS Basket Kwidzyn 57 : 36
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Dziewi±tka £om¿a 43 : 37
MTS Basket Kwidzyn - JUNIOR Basketball Club Olsztyn 47 : 18
UKS Basket 47 Bia³ystok - Junior Basketball Club Olsztyn 43 : 13
MTS Basket Kwidzyn - KS Polonia Pas³êk 45 : 54
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Dziewi±tka £om¿a 49 : 56

Tabela

1. UKS Trójka Dzia³dowo 5 9 308 : 192
2. UKS Dziewi±tka £om¿a 5 9 269 : 182
3. UKS Basket 47 Bia³ystok 5 9 226 : 199
4. KS Polonia Pas³êk 5 7 240 : 234
5. MTS Basket Kwidzyn 5 6 206 : 237
6. Junior Basketball Club Olsztyn 5 5 85 : 290

MVP: PROKOPOWICZ Szymon - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: PIASECKI Maciej - UKS Dziewi±tka £om¿a
Najlepszy obroñca turnieju: CHRZANOWSKI Szymon - UKS Basket 47 Bia³ystok

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
JACKOWSKI Kacper - UKS Trójka Dzia³dowo
BOÆ Damian - UKS Dziewi±tka £om¿a
MITKIEWICZ Hubert - UKS Basket 47 Bia³ystok
KOSIOREK Wiktor - KS Polonia Pas³êk
DUBIENIECKI Micha³ - MTS Basket Kwidzyn

ALL STARS – Druga pi±tka

KASZUBA Cyprian - UKS Trójka Dzia³dowo
ZALEWSKI Alan - UKS Dziewi±tka £om¿a
CZERPAK Bartosz - UKS Basket 47 Bia³ystok
PAW£YK Jakub - KS Polonia Pas³êk
OSTRZY¯EK Oliwier - MTS Basket Kwidzyn

Najlepsi zawodnicy w zespo³ach
MACKIEWICZ Oskar - UKS Trójka Dzia³dowo
STASZEWSKI Kamil - UKS Dziewi±tka £om¿a
JASIÑSKI Szymon - UKS Basket 47 Bia³ystok
LIWSKI Gracjan - KS Polonia Pas³êk
¦PIEÆ Bartosz - MTS Basket Kwidzyn
MOJSKI Jonasz - Junior Basketball Club Olsztyn

Wyró¿nienie trenera
KOWALSKI Jakub - UKS Trójka Dzia³dowo
SZABLANOWSKI Adam - UKS Dziewi±tka £om¿a
ZDANOWICZ Antoni - UKS Basket 47 Bia³ystok
BOBROWICZ Damian - KS Polonia Pas³êk
HERMASZEWSKI Jêdrzej - MTS Basket Kwidzyn
SZUT Micha³ - Junior Basketball Club Olsztyn

Najm³odszy zawodnik turnieju: KONECKO Kajetan - Junior Basketball Club Olsztyn

Sekretarz Turnieju KOWALSKI JERZY

Organizator Turnieju SZCZUREWSKI PAWE£, CIERKOWSKI WIES£AW
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Szubrowska Patrycja MOSM Bytom
Szubrowska Patrycja MOSM Bytom
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi