News: XX £om¿yñska Zima rocz.2004 £om¿a 3-5.III.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:12:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX £om¿yñska Zima rocz.2004 £om¿a 3-5.III.2017
Turnieje Podsumowanie
 XX Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Ch³opców rocznika 2004 "£om¿yñska Zima 2017", któremu od pocz±tku patronuje Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej przeszed³ ju¿ do historii. Przez trzy dni (3 – 5 marca) w hali im. Olimpijczyków Polskich królowa³a minikoszykówka.

 
W turnieju rywalizowa³o ze sob± 8 dru¿yn ch³opiêcych z naszego kraju. By³o to „¶wiêto minikoszykówki". Rozgrywki rozpoczê³y siê w godzinach porannych, a uroczyste otwarcie zosta³o zainaugurowane o godz. 18.30 Jak zwykle na „£om¿yñskiej Zimie" w blasku ¶wiate³ i przy porywaj±cej muzyce jak w halach NBA zaprezentowali siê uczestnicy turnieju. Po przemówieniach odby³a siê krótka czê¶æ artystyczna, w której zaprezentowali siê grupa taneczna BK Step, dzieci z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego z Pi±tnicy oraz dzieciêcy chór SP 9 £om¿a. Jak przysta³o na jubileusz by³y ¿yczenia oraz efektowny tort ufundowany przez rodziców zawodników z UKS Dziewi±tka £om¿a dla wszystkich uczestników zawodów.

W rywalizacji pod tablicami go¶ci³o 8 zespo³ów z naszego kraju. By³y to: MKS Grójec, Kadra Lublin, UKS Jar Elbl±g, UKS Basket 47 Bia³ystok, UKS Trójka Dzia³dowo, MKS Batory 18 Bia³ystok, TSK Ro¶ Pisz i gospodarz turnieju UKS Dziewi±tka £om¿a. Ozdob± rywalizacji by³ fina³ pomiêdzy dru¿ynami z Grójca i Lublina. Lepsz± okaza³a siê dru¿yna z Grójca, która wygra³a ca³y turniej i wyjecha³a do domu z g³ówn± nagrod± zawodów.

Poza koronn± rywalizacj± ³om¿yñskiego turnieju rozegrano tak¿e konkurs rzutów wolnych. W klasyfikacji dru¿ynowej równie¿ zwyciê¿y³a ekipa z Grójca przed zespo³ami z Dzia³dowa i £om¿y. Najlepszy w tej specjalno¶ci indywidualnie zosta³ Juraszewski Antek z MKS Grójec, który po zaciêtej walce wygra³ z Kacprem Górskim z £om¿y i Kacprem Wildnerem z Batorego Bia³ystok. Najlepszym zawodnikiem trzydniowych zmagañ zosta³ Szczêsny Oliwier z Grójca. Tytu³ najlepszego obroñcy turnieju przyznano Micha³owi Grzesiak z Lublina, a najlepszym rozgrywaj±cy zosta³ Kacper Górski z £om¿y.

Podczas uroczysto¶ci zakoñczenia turnieju w niedzielne popo³udnie wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe medale, atrakcyjne upominki rzeczowe, puchary i dyplomy oraz zdjêcia, a zwyciêzcy medale i okaza³e puchary. Przyznano te¿ szereg wyró¿nieñ indywidualnych w postaci statuetek i nagród rzeczowych ufundowanych przez licznych sponsorów turnieju, bez których nie by³oby tak wspania³ej oprawy i którym organizatorzy s± ogromnie wdziêczni. Zamykaj±c zawody organizatorzy zapraszali na nastêpn± XXI edycjê „£om¿yñskiej Zimy".

Turniej „£om¿yñska Zima 2017" zosta³ zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Dziewi±tka", Szko³ê Podstawow± nr 9, Centrum Wspierania Spo³ecznego Urzêdu Miejskiego, Zarz±d Podlaski i Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w £om¿y.

klasyfikacja koñcowa turnieju : 
                                                                                                                                  
1 MKS GRÓJEC  tr. Dariusz Fija³kowski                                   
2 Kadra LUBLIN tr. Marcin Cieæko                                   
3 UKS Dziewi±tka £OM¯A tr. Andrzej Wojtkowski                                   
4 UKS Trójka DZIA£DOWO tr. Pawe³ Szczurewski                                   
5 MKS Batory 18 BIA£YSTOK tr. Zbigniew Zajko                                   
6 TKS Ro¶ PISZ tr. Zbigniew Wykowski                                   
7 UKS Basket 47 BIA£YSTOK tr. Marcin Puci³owski                                   
8    UKS Jar ELBL¡G tr. Janusz Krasnowski                                   
                                       
MVP : SZCÊSNY OLIWIER    MKS GRÓJEC           
NAJLEPSZY OBROÑCA TURNIEJU GRZESIAK MICHA£ Kadra LUBLIN           
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY TURNIEJU: GÓRSKI KACPER    UKS Dziewi±tka £OM¯A                                         
NAJLEPSI W POSZCZEGÓLNYCH ZESPO£ACH                                       
1 PAKU£A JAKUB    MKS GRÓJEC       
2 RUTKOWSKI ALEKSANDER    TKS Ro¶ PISZ       
3 SARAPUK PIOTR    UKS Jar ELBL¡G       
4 WACHOWICZ JAN    UKS Trójka DZIA£DOWO       
5 ¦LIWIÑSKI EMIL Kadra LUBLIN       
6 ALEKSIEJUK MATEUSZ MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
7 SAROSTEK DAWID UKS Basket 47BIA£YSTOK         
8 JEZUSEK WIKTOR UKS Dziewi±tka £OM¯A     

I PI¡TKA TURNIEJU CH£OPCÓW:
                                       
1 STASIAK DOMINIK MKS GRÓJEC       
2 SZALAK MACIEJ     Kadra LUBLIN       
3 KO£AKOWSKI JAKUB UKS Dziewi±tka £OM¯A         
4 PROKOPOWICZ SZYMON UKS Trójka DZIA£DOWO       
5 BORAWSKI KACPER MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
                                       
II PI¡TKA TURNIEJU CH£OPCÓW:                                       
1 KOZ£OWSKI JAN    MKS GRÓJEC       
2 KIRNIEK SZYMON Kadra LUBLIN       
3 ZALEWSKI ALAN    UKS Dziewi±tka £OM¯A         
4 JACKOWSKI KACPER UKS Trójka DZIA£DOWO       
5 ADAMCZUK ALEKSANDER MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
                                       
GWIAZDECZKI DRU¯YN                                       
1 NIEMIEC ARTUR    MKS GRÓJEC       
2 WRÓBLEWSKI PIOTR TKS Ro¶ PISZ       
3 SZCZEPANIK PATRYK UKS Jar ELBL¡G       
4 JÊDRASZEK KRYSTIAN UKS Trójka DZIA£DOWO       
5 PADRAK PIOTR    Kadra LUBLIN       
6 MAKRUSZEWSKI JAKUB MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
7 CHRZANOWSKI SEBASTIAN    UKS Basket 47BIA£YSTOK         
8 ANUSEWICZ £UKASZ UKS Dziewi±tka £OM¯A         

NAGRODY - TORBY                                       
1 PRZYBYTNIAK RYSZARD    MKS GRÓJEC       
2 MILEWSKI MACIEK TKS Ro¶ PISZ       
3 NOWIÑSKI JAKUB UKS Jar ELBL¡G       
4 KOPYCIÑSKI JAKUB UKS Trójka DZIA£DOWO       
5 TYBUREK BARTOSZ Kadra LUBLIN       
6 GO£BOWSKI PATRYK MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
7 JASIÑSKI SZYMON UKS Basket 47BIA£YSTOK         
8 GÓRSKI JAKUB    UKS Dziewi±tka £OM¯A         

NAGRODY - PLECAKI                                       
1 ¦MIETAÑSKI JAN MKS GRÓJEC       
2 TUROWSKI MAKSYMILIAN TKS Ro¶ PISZ       
3 CHRZANOWSKI SEBASTIAN    UKS Jar ELBL¡G       
4 POPIELARCZYK FABIAN UKS Trójka DZIA£DOWO       
5 BORYSIUK £UKASZ Kadra LUBLIN       
6 WOJTKOWSKI MATEUSZ MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
7 ZALEWSKI GRACJAN UKS Basket 47BIA£YSTOK         
8 BOÆ DAMIAN UKS Dziewi±tka £OM¯A         
                     
KLASYFIKACJA KOÑCOWA DRU¯YNOWEGO KONKURSU RZUTÓW   
                       
1 MKS GRÓJEC 37 pkt.       
2 UKS Trójka DZIA£DOWO    34 pkt.       
3 UKS Dziewi±tka £OM¯A    32 pkt.       
4 MKS Batory 18 BIA£YSTOK 31 pkt.       
4 TKS Ro¶ PISZ    31 pkt.       
6 UKS Basket 47 BIA£YSTOK 28 pkt.       
7 Kadra LUBLIN    27 pkt.       
8 UKS Jar ELBL¡G 24 pkt.       

INDYWIDUALNIE                                       
JURASZEWSKI ANTEK MKS GRÓJEC       
GÓRSKI KACPER     UKS Dziewi±tka £OM¯A         
WILDNER KACPER    MKS Batory 18 BIA£YSTOK         

NAJLEPSI W RZUTACH WOLNYCH W DRU¯YNACH  
                                     
KALICIÑSKI NORBERT    MKS GRÓJEC       
WOJTOWICZ KONRAD    TKS Ro¶ PISZ       
SZCZEPAÑSKI JAKUB    UKS Jar ELBL¡G       
POPOWICZ DOMINIK    UKS Trójka DZIA£DOWO       
TYBUREK BARTEK        Kadra LUBLIN       
ALEKSIEJUK BARTEK    MKS Batory 18 BIA£YSTOK         
CIMOCHOWSKI JAKUB    UKS Basket 47BIA£YSTOK         
PIASECKI MACIEJ        UKS Dziewi±tka £OM¯A     

UKS „Dziewi±tka” £om¿a  MKS „Batory 18” Bia³ystok    48:35
UKS „Basket 47” Bia³ystok  TSK „Ro¶” Pisz    19:51
UKS „Trójka” Dzia³dowo    MKS Grójec    42:56
UKS „Dziewi±tka” £om¿a    KADRA Lublin    24:44
TSK „Ro¶” Pisz    MKS Grójec    33:35
KADRA Lublin    UKS „Jar” Elbl±g      107:32
UKS „Basket 47” Bia³ystok UKS „Trójka” Dzia³dowo    50:63
MKS „Batory 18” Bia³ystok UKS „Jar” Elbl±g       70:16
KADRA Lublin    MKS „Batory 18” Bia³ystok    40:6
TSK „Ro¶” Pisz    UKS „Trójka” Dzia³dowo    33:55
UKS „Dziewi±tka” £om¿a  UKS „Jar” Elbl±g      108:24
MKS Grójec    UKS „Basket 47” Bia³ystok    50:21
Krzy¿ówka o V - VIII A3 MKS „Batory 18” Bia³ystok B4 UKS „Basket 47” Bia³ystok 26:24
Krzy¿ówka o V - VIII B3 TSK „Ro¶” Pisz    A4 UKS „Jar” Elbl±g      67:16
Krzy¿ówka o I - IV A1 KADRA Lublin B2 UKS „Trójka” Dzia³dowo    60:31
Krzy¿ówka o I - IV B1 MKS Grójec UKS „Dziewi±tka” £om¿a         47:34

o VII miejsce    UKS „Jar” Elbl±g  UKS „Basket 47” Bia³ystok    30:84
o V miejsce    B3 TSK „Ro¶” PiszMKS „Batory 18” Bia³ystok    27:31
o III miejsce    UKS „Dziewi±tka” £om¿a UKS „Trójka” Dzia³dowo    36:32
FINA£    KADRA Lublin    MKS Grójec 29:42
   

FOTO  GALERIA

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sadkowski GTK rocz.93 wzrost 177 co za jamp
Sadkowski GTK rocz.93 wzrost 177 co za jamp
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi