News: IV ¦wi±teczny Turniej Koszykówki rocz.2003 Opalenica 16-18.XII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:48:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV ¦wi±teczny Turniej Koszykówki rocz.2003 Opalenica 16-18.XII.2016
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 16-18.12.2016 w Opalenicy (woj. wielkopolskie) rozegrano IV edycjê Ogólnopolskiego ¦wi±tecznego  Turnieju Koszykówki Ch³opców rocznik 2003 i m³odsi. W tym roku po raz pierwszy turniej mia³ strategicznego sponsora – firmê „BYK-POL”. Organizatorzy postanowili nazwaæ turniej I BYK-POL CUP.

Serwis Koszykówki M³odzie¿owej (SKM) relacjonuje opalenickie turnieje od kilku lat. Redaktor ZIBI mia³ okazjê zobaczyæ fina³y U-14 i U-16 organizowane w Opalenicy. Przyje¿d¿aj±c w czwartek z dru¿yn± MOSM Bytom do trzygwiazdkowego hotelu, opowiada³ ch³opcom jak wielu zawodników dzisiaj ju¿ graczy klubów ekstraklasowych i I ligowych gra³o na parkiecie hali MOSiR Opalenicy.

 W turnieju bra³o udzia³ 8 czo³owych dru¿yn z województw : dolno¶l±skiego, lubuskiego, ¶l±skiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Rozegrano 20 spotkañ z czego przynajmniej po³owa by³o bardzo emocjonuj±ca. W jednym spotkaniu mieli¶my dogrywkê. Organizator przygotowa³ statuetki dla MVP meczu. Gospodarze turnieju Basket Team Opalenica prowadzeni przez Aleksandra Ziobro przed turniejem stawiali sobie cel obroniæ tytu³ mistrzowski wywalczony w ubieg³ym roku i to im siê uda³o. Wygrali wszystkie spotkania pokonuj±c dwukrotnie (w grupie i w finale) czo³owy klub z kraju WKK Wroc³aw. Trzecie miejsce w turnieju wywalczy³ zespó³ MOSM Bytom który pó³fina³ przegra³ dopiero po dogrywce z WKK.  Najs³abiej w turnieju wypad³ zespó³ UKS Chronik ¯ary.

Je¶li chodzi o sk³ady to nie zawsze jest tak ¿e trenerzy dysponuj± najmocniejszym pe³nym sk³adem. W zespole Czarnych S³upsk zabrak³o lidera zespo³u Bartka Olechnowicza, w Bytomiu Oskara Suwa³y,a w WKK Wroc³aw nieobecni to: Szymona Paluch i Micha³ Nowak. Pozosta³e zespo³y by³y w optymalnych sk³adach. Turniej pokaza³ ¿e przynajmniej po³owa dru¿yn ma aspiracje na fina³ Mistrzostw Polski U-14 a siedem dru¿yn powinno awansowaæ do æwieræfina³u Mistrzostw Polski. Piszemy o tym dlatego ¿eby pokazaæ Pañstwu jak silnie by³ obsadzony ten turniej w którym to zagra³o ponad 30-tu kadrowiczów wojewódzkich.

 Po zakoñczeniu turnieju wybrano MVP turnieju. Którym zosta³ Jan Jakubiak z BT Opalenica. Do pi±tki ALL STAR wybrano dwóch zawodników z WKK Wroc³aw i po jednym z BT Opalenica, OSM Bytom i Wilki Morskie Szczecin. Najlepszym strzelcem oraz królem ,,trojek,, turnieju zosta³ filigranowy rozgrywaj±cy Czarnych S³upsk Czarek Jankowski (gdyby nie spad³ za 5 fauli w meczu o 7-te miejsce przekroczy³by barierê 100 punktów i zaliczy³by 10 trójek). Organizatorzy nagrodzili zawodnika z BT Opalenicy Miko³aja Rutkowskiego za du¿y postêp w grze (ch³opak trenuje kilka miesiêcy)

 Podczas uroczystego zakoñczenia turnieju wyst±pi³ zespó³ taneczny oraz swój pokaz da³ Mieszko W³odarczyk. W czasie turnieju ZIBI przeprowadzi³ kilka konkursów i chcia³by podziêkowaæ organizatorowi oraz anonimowemu rodzicowi który ufundowa³ nagrody. Dziewczyny ze stolika sêdziowskiego wybra³y najprzystojniejszego zawodnika turnieju. Zosta³ nim Aleksander Wi¶niewski ze Szczecina. Nagrodzono tak¿e najmniejszego zawodnika ale z wielkim sercem do gry - Filipa Lidke z Chromika ¯ary.

SKM by ZIBI chcia³by serdecznie podziêkowaæ  organizatorom za zaproszenie za turniej, a dru¿ynie MOSM Bytom za podro¿ i smaczn± kolacjê.

Na koniec chcia³bym dodaæ ¿e od 6 lat je¿d¿ê do Opalenicy na turnieje. Ka¿dy turniej na którym by³em jest profesjonalnie przygotowany. Zawodnicy zakwaterowani s±  w hotelu trzygwiazdkowym. Jak w ka¿dym turnieju trybuny zape³nione s± przez opalenick± widowniê. W Turnieju Byk-Pol  pokazali siê fantastyczni kibice WKS ¦l±sk Wroc³aw oraz kibice Kasprowicz Inowroc³aw i MOSM Bytom i pojedyncze osoby z innych klubów. Rodzice WKS ¦l±sk Wroc³aw na zakoñczenie wrêczyli swoich ulubieñcom ¦wi±teczne medale z czekolady.

Go¶cie i sponsorzy:
Tomasz Szulc – Burmistrz miasta i Gminy Opalenica
Pawe³ Jakubowski – Vice Burmistrz miastai Gminy Opalenica
Eugeniusz Wojtkowiak – Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
Emil Mleczak – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Opalenicy
Bernadeta Maciejewska – Dyrektor Gimnazjum w Opalenicy
Wojciech Stopierzyñski –  W³a¶ciciel firmy „PRO ALTER”, by³y Prezes oraz sponsor Klubu Basket Team
Artur Pi±tek -  W³a¶ciciel firmy „PLUS SYSTEM” sponsor Turnieju
Krzysztof Szeszu³a – W³a¶ciciel firmy „DROGOPAL” wieloletni sponsor  Klubu
Paulina Jaroch – W³a¶cicielka firmy „BYK- POL” strategiczny sponsor Turnieju

¯yczê wszystkim Zdrowych i weso³ych ¦wi±t Bo¿ego narodzenia i do zobaczeni w Nowym 2017 Roku. MVP: Jan Jakubiak -
BT Opalenica

 5 ALL-STARS
Adrian Szajek - BT Opalenica
G³odek Mateusz - WKK Wroc³aw
Wójcik Filip - WKK Wroc³aw
Michalski Maciej  - MOSM Bytom
Jakub Koralewski - Wilki Morskie Szczecin

 TOP 10 Najlepsi strzelcy po drugim dniu turnieju
1 Jankowski Cezary  94 Czarni S³upsk
2 Wit Szymañski  79  Kasprowicz Inowroc³aw
3 Michalski Maciej  78  MOSM Bytom
4 Siembiga Wojciech  66 ¦l±sk Wroc³aw
5 Adrian Szajek 58  BT Opalenica
6 G³odek Mateusz  56  WKK Wroc³aw
7 Jakub Gruszczyñski  49  BT Opalenica
8 Marcin Lepko 47 Chromik ¯ary
9 Dziekañski  Aleksander  46  MOSM Bytom
10 Jakub Kochu³  46 Chromik ¯ary

Najlepsi strzelcy za trzy punkty
1 Jankowski Cezary (9x3) Czarni S³upsk
2 Olivier Czeka³a (5X3)  BT Opalenica
3 Dziekañski  Aleksander (4X3) MOSM Bytom
4 Wit Szymañski (4x3) Kasprowicz Inowroc³aw
5 Jakub Kochu³  (3X3)  Chromik ¯arymecz o  VII miejsce: Chromik ¯ary - Czarni S³upsk  2-20, 10-16, 12-7, 11-10  35 : 53  MVP: Duda Alan
mecz o V miejsce: Kasprowicz Inowroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw  (12-20, 5-15, 11-17, 7-22)   35 : 74  MVP: Górecki Piotr
mecz o III miejsce:  Wilki Morskie Szczecin - MOSM Bytom  (19-13, 4-11, 7-6, 6-14)  36 : 44  MVP: Dragon Marek
Fina³:  WKK Wroc³aw - BT Opalenica  39 : 35  (10-2, 9-11, 9-10, 11-12)   MVP: Miko³aj Rutkowski

FOTO ZIBI

FILMIKI-ZIBI  Wszystkie do ¶rdoy


KLASYFIKACJA KOÑCOWA - SK£AD PUNKTY

  NUMER.......ZAWODNIK.......PUNKTY.......TRÓJKI.......
1

BASKET TEAM  OPALENICA


4 Adrian Szajek 20+14+4+12+8 = 58
5 Hubert Zimny  4
8 Kacper Dudziñski  6+5+6+4+6 = 27 
9 Kacper Kozal 0+0+6+2+2 = 10
10 Jakub Gruszczyñski  20+13+1+10+5 = 38   (1X3)
11 Jêdrzej B³aszak  5+2+10+9+2 = 28
13 Olivier Czeka³a  3+3+13+3+2 = 24  (5X3)
14 Jan Jakubiak  1+9+7+6+8 = 31
15 Wiktor Kozal  6
16 Jan Nowak  2
17 Kubiak Jêdrzej  0
18 Miko³aj Rutkowski  8+4+6+4+4 = 26

Trener  Aleksander Ziobro  
2

WKK WROC£AW

8 Kilian Szymon  4+8+8+10+8 = 38  (2X3)

9 Dochniak Patryk  4+3+5+0+3 = 15   (1x3)
10 Soroka Daniel  2+2+2+9+2 = 17   (1X3)
11 Wójcicki Jakub  8+7+2+2+0 = 19  (2x3)
13 Wójcik Filip 9+10+4+8+9 = 40
14 Szkoda Jakub 2
24 Jaworski Dariusz  2
25 Jaworski Rados³aw  1
30 Piwoda Tomasz 0
33 G³odek Mateusz  9+8+15+17+7 = 56
35 Nizio³ek Mateusz  5+8+4+4+5 = 26
77 Wojciechowski Aleksander 2


Trener: Mariusz Mazur
3

UKS MOSM BYTOM

2 Mo³dawa Andrzej 4

4 Wiesio³ek Pawe³  2
5 Krzych Igor  12+2+9+7+9 = 39
6 Michalski Maciej 17+15+13+22+11 = 78 (2x3)
7 Dziekañski Aleksander 15+11+6+6+8 = 46 (4X3)
9 Hosumbek Aleksander 2+3+7+2+X = 14
10 Zawada Mateusz  0
12 Greñ Jakub  8
13 Dragon Marek 5
14 Brandysiok Pawe³ 5
15 Gania Dominik  5
19 Nowakowski Kacper  8+6+5+4+4 = 27

Trener: Aleksander Sêdzik 
4
 WILKI MORSKIE SZCZECIN

4 Jakub Koralewski   6+2+2+10+7 = 27

5 Dawid Adamski  8
6 Maksymilian  Cerszkow  14+4+6+0+2 = 26
7 Dawid Sybal  0
8 Maksymilian Ko³odziej  4+1+17+11+2 = 38
9 Ireneusz Wietecha  8
10 Kacper Ka¼mierski  7+7+5+7+6 = 32   (1x3)
11 Jakub Sucharski 4
12 Aleksander  Wi¶niewski 8+4+6+5+3 = 26   (1X3)
13 Piotr Stanecki  4
14 Aleksander Stacherzak 2+6+2+4+2 = 16  (1x3)
15 Wiktor Paczkowski  8+2+4+6+6 = 26

Trener  Adam Sell
5

WKS ¦L¡SK Wroc³aw

5 Górecki Piotr  2+2+6+8+16 = 34

7 Go³êbiowski Mateusz  9
9 Gil Micha³  4
10 Olesinski Miko³aj  6
12 Kotliñski Mateusz  7
13 Kowalski Oskar   4+6+4+1+6 = 21
14 Pawe³ka Juliusz  0+3+4+0+4 = 11
25 Buras Mateusz  9+7+5+9+14 = 44
27 Siembiga Wojciech 11+10+6+24+15 = 66  (2X3)
30 Strysz Jakub  6+10+2+4+2 = 24
35 Wilczek Maksymilian  0+10+6+6+4 = 26
37 Krzak Kajetan  4+1+0+0+7 = 12  (1x3)

Trener: Tomasz Wilczek
6
 SKS KASPROWICZ INOWROC£AW

1 Kacper Ku¼miñski  5 (1X3)
2 Wit Szymañski 28+21+7+11+12 = 79  (4x3)
3 Wiktor Ka³ecki 0+0+2+5+4 = 11
6 Dmitrij Zhaludok 0+4+5+11+5 = 25   (1X3)
9 Jan Owczarek 5
12 Antoni  Michalak 0+10+7+5+5 = 27
15 Szymon Jaskó³a  7
16 Miko³aj Wojciechowski 10+6+0+2+3 = 21
17 Kacper Skrzypczyñski  4
22 Hubert Zdrojewski  0
23 Jan Kwieciñski  13+16+0+9+2 = 40
32 Artur Marek  7

Trener Piotr Wi¶niewski


7

STK CZARNI S£UPSK


4 Jankowski Cezary 15+28+13+26+12 = 94  (9x3)
5 Pi±tkowski Maciej 4     
6 Paszkowski  Mateusz 0
7 Wasiura Patryk  0+3+2+3+12 = 20
9 Duda Alan  12+12+7+5+4 = 40 (1x3)
10 Kalinowski Adam  6+8+10+7+4 = 35
11 Zach Mateusz  2+0+2+2+7 = 13
12 Kurzawa Adrian  0
14 Oleksy Micha³  7
16 ¦witalski Eryk  2+7+4+5+4 = 22
18 Adamski Igor 0

Trener: Robert Koz³owicz
8

CHROMIK ¯ARY

4 Dawid Burzyñski 0

6 Szymon Sroka  6
8 Marcin Lepko  1+8+10+19+9 = 47  (1x3)
10 Jakub Wojtaszek 5
11 Rafa³ Szymañski 8
12 Filip Lidtke 1
13 Gabriel Mleczko 2
14 Maciej Dolaczyñski  9
15 Kamil Rak 0
16 Jakub Kochu³ 1+11+19+7+8 = 46  (3X3)
18 Leon Szleniecki  0+9+2+7+4 = 22   (2X3)
20 Kacper B³aszczyszyn  0

Trener  Rados³aw Magierski

17.12.2016r. – SOBOTA
PLAY-OFF V-VII: Chromik ¯ary - Kasprowicz Inowroc³aw  35 : 51 (8-14, 1-16, 14-13, 12-8) MVP:  Dmitrij Zhaludok
PLAY-OFF V-VIII:   Czarni S³upsk – ¦l±sk Wroc³aw  50 : 56  (15-14, 12-11, 11-14, 12-17) MVP: Wojciech Siembida
PÓ£FINA£:  BT Opalenica – Wilki Morskie Szczecin  50 : 45  (12-16, 15-12, 11-8, 12-9) MVP: Jakub Gruszczyñski
PÓ£FINA£:  WKK Wroc³aw – MOSM Bytom  49 : 43 (8-5, 12-12, 15-7, 6-17 dg 8-2)  MVP: Mateusz G³odek

Grupa A
BT Opalenica – Kasprowicz Inowroc³aw 63-54 () MVP:  Adrian Szajek
WKK Wroc³aw - Czarni S³upsk   43-36 (9-7, 8-11, 18-7, 8-11)  MVP:  Mateusz Nizio³ek
BT Opalenica – WKK roc³aw  54 : 46 (15-13, 12-17, 14-6, 13-10) MVP:  Jan Jakubiak
Kasprowicz Inowroc³aw – Czarni S³upsk  67 : 58 (10-14, 20-13, 16-18, 21-13) MVP:  Jan Kwieciñski
Kasprowicz Inowroc³aw – WKK Wroc³aw  47 : 24 (18-3, 12-7, 11-5, 6-9  MVP: Kilian Szymon
BT Opalenica – Czarni Yankees S³upsk 55 : 41 (19-6, 11-13, 18-8, 7-14) MVP: Oliwier Czeka³a

1 BT Opalenica  6 pkt.
2 WKK Wroc³aw  2 mecze  5 pkt.

3 SKS Kasprowicz Inowroc³aw 4 pkt.
4 Czarni Yankees S³upsk  3 pkt.

Gru pa B
Wilki Morskie Szczecin  – Chromik ¯ary  57-11 (13-6, 12-0, 10-3, 21-2) MVP:  Jakub Koralewsk
MOSM Bytom – ¦l±sk Wroc³aw 56 : 37  (14-12, 16-7, 12-14, 14-4) MVP:  Aleksander Dziekañski
Chromik ¯ary – ¦l±sk Wroc³aw  30 : 62  (8-16, 10-12, 5-21, 7-13) MVP:  Miko³aj Olesiñski
Wilki Morskie Szczecin - MOSM Bytom 33 : 41  MVP Maciej Michalski
Wilki Morskie Szczecin – WKS ¦l±sk Wroc³aw  43 : 37  (11-6, 13-9, 6-10, 13-12) MVP: Maksymilian Ko³odziej
Chromik ¯ary - MOSM Bytom  42 : 54  (11-18, 8-14, 7-15, 16-7)  MVP: Igor Krzych

1 MOSM Bytom  6 pkt.
2 Wilki Morskie Szczecin 5 pkt.

3 WKS ¦l±sk Wroc³aw 4 pkt.
4 Chromik ¯ary 3 pkt.
   
Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu Basket Team w Opalenicy
O¶rodek Sportu i Rekreacji w  Opalenicy

PRZE¯YJMY TO JESZCZE RAZ FILMIKI

2015
2014


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
12
12
I Gala ¦KM Zabrze rocz.90/87
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi