News: Pivot Cup ch³ i dz. 2005 i 2006 ¯yrardów 11-13.XI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 04 2020 04:17:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pivot Cup ch³ i dz. 2005 i 2006 ¯yrardów 11-13.XI.2016
Turnieje Podsumowanie
 XII FESTIWAL KOSZYKÓWKI PIVOT CUP ¯YRARDÓW 2016

26 zespo³ów m³odzie¿owych, ponad 400 uczestników, 70 meczy rozgrywanych na terenie hali sportowej AQUA w czterech kategoriach wiekowych (dziewcz±t i ch³opców z rocznika 2005 I 2006), to liczby okre¶laj±ce rozgrywany w dniach 10-13.11.2016 w ¯yrardowie XII Festiwal Koszykówki PIVOT CUP.

Impreza zorganizowana przez M³odzie¿owy Klub Koszykówki przy wspó³pracy z UKS „Trójka” ¯yrardów oraz ZSP nr 3 w ¯yrardowie by³a tak, jak wcze¶niejsze Festiwale, jedn± z najwiêkszych tego typu imprez dla m³odych adeptów koszykówki zorganizowanych w Polsce.

W trakcie festiwalu kibice wype³nionej po brzegi hali sportowej AQUA w ¯yrardowie mogli obserwowaæ wiele zaciêtych spotkañ, byli ¶wiadkami zaciêtej sportowej rywalizacji najm³odszych koszykarzy I koszykarek. Po sportowych zmaganiach pierwszego dnia imprezy wszyscy uczestnicy bawili siê na disco party a drugiego dnia brali udzia³ w konkursach sportowych: rzutów osobistych i rzutów z trzech pozycji. W dniu fina³ów zorganizowano wiele atrakcji dla kibiców, podczas zakoñczenia wrêczono mnóstwo nagród dla uczestników (ka¿dy uczestnik wyjecha³ z poka¼n± torb± upominków), w¶ród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Wybrano MVP Festiwalu oraz MVP ka¿dego zespo³u, wyró¿nieni otrzymali atrakcyjne nagrody. Jak co roku zapewne nikt z obecnych nie czu³ siê zawiedziony opuszczaj±c ¯yrardów, mecze fina³owe dostarczy³y niezliczonej ilo¶ci emocji kibicom i sympatykom koszykówki, a zawodnikom wielu ³ez szczê¶cia. Ju¿ teraz wielu z nich deklarowa³o swój udzia³ kolejnej edycji Festiwalu.
       
 Festiwal odby³ siê dziêki poparciu i zaanga¿owaniu wielu osób, przede wszystkim gor±ce podziêkowania nale¿± siê Prezydentowi ¯yrardowa Wojciechowi Jasiñskiemu, który obj±³ imprezê patronatem, udostêpni³ placówki o¶wiatowe i obiekty sportowe na potrzeby dorocznego ¦wiêta M³odzie¿owej Koszykówki.

 PIVOT CUP to ogromne przedsiêwziêcie logistyczne, tylko dziêki zaanga¿owaniu instytucji i pracy wielu osób uczestnicy Festiwalu s± zawsze zadowoleni z warunków pobytu na obiektach imprezy. W tym miejscu wielkie podziêkowania nale¿± siê Miros³awie Barañskiej, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3 w ¯yrardowie, która wspar³a Festiwal logistycznie. To dziêki jej osobistemu zaanga¿owaniu i ofiarno¶ci pracowników szko³y organizacja tegorocznego Festiwalu by³a na najwy¿szym poziomie.

 Osoba, której nale¿± siê szczególne podziêkowania za olbrzymi wk³ad w organizacjê tegorocznego ¦wiêta Koszykówki PIVOT CUP to Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w ¯yrardowie - Robert Janiszewski, dziêki któremu wszyscy uczestnicy Festiwalu wyje¿d¿ali z ¯yrardowa z wielk± ochot± powrotu na kolejn± edycjê imprezy. 

FOTO GALERIA CZ.1

FOTO GALERIA CZ.2


Zwyciêzcy konkursów:
1.    Rzuty Osobiste Trenerów    
      KAMIL GRABOWSKI – SKS KASPROWICZ Inowroc³aw
2.    Rzuty Osobiste Zawodników
      IGOR SADOWSKI – AZS UK Kielce
3.    Rzuty z Trzech Pozycji
      AIDA MIAZEK – ALLES BASKET G³owno

KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2005 DZIEWCZ¡T
1 UKS TRÓJKA ¯yrardów
2 UKS DWÓJKA Rogo¼no
3  UKS     TRÓJKA E£K
4 AZS UMCS LUBLIN
5 ALLES BASKET G£OWNO
6 UKS NENUFAR5 E£K
7 UKS BASKET KIELNO
8 UMKS KSIE¯AK £OWICZ
9 UKS HURAGAN WO£OMIN
10 SKS Kasprowicz Inowroc³aw

MVP TURNIEJU: KATARZYNA GRZYWNA – UKS Trójka ¯yrardów

MVP ZESPO£U
Milena Jarkiewicz
Weronika Gomulec
Julia Wnorowska
Maja Kusiak
Aida Miazek
Martyna Radel
Magda Ga³ek
Natalia Wróblewska
Maja Groszyk
Marta Kalinowska

KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2006 DZIEWCZ¡T

1 MKS GRÓJEC
2 ALLES BASKET G£OWNO
3 UKS Trójka ¯yrardów
4 UKS Nenufar 5 E£K

MVP TURNIEJU ZUZANNA PODZENDEK – MKS Grójec

MVP ZESPO£U
Natalia Luterek
Ola Kubiñska
Zuzanna Staszewska
Justyna Zalewska


KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2005 CH£OPCÓW
1  UKS Trójka ¯yrardów
2  AZS UJK Kielce
3  MUKS Basket 30 Lublin
4  UKS Rekord Lubartów
5  UMKS Ksiê¿ak £owicz
6  UKS SKM Nowa Sól


MVP TURNIEJU: ALEKS GODZISZ – UKS Trójka ¯yrardów

MVP ZESPO£U
Jakub £aniewski
Filip Bekier
Kacper Trojnara
Alan Matyjaszczyk
Antoni Wróblewski
Franciszek Kacprzak

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA 2006 CH£OPCÓW

1 MKS Grójec I
2 UKS AK Komorów I
3 UKS 51 START LUBLIN
4 UKS AK KOMORÓW II
5 MKS Grójec II
6 UKS TRÓJKA  ¯yrardów

MVP TURNIEJU
-FILIP PORADZKI – MKS Grójec

MVP ZESPO£U
Antek Juraszewski
Jan Czeladko
Szymon Debiak
Karol Skrêtowski
Natan Wojtczak
Wiktor Komorowski
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jordan Brand Classic 4
Jordan Brand Classic 4
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi