News: XXXII Memoria³ J. B±czkowskiego rocz.1999 Inowroc³aw 23-25.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:18:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXXII Memoria³ J. B±czkowskiego rocz.1999 Inowroc³aw 23-25.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
XXXII  OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI JUNIORÓW
O MEMORIA£ PROF. JÓZEFA B¡CZKOWSKIEGO
INOWROC£AW 23-25 WRZE¦NIA 2016 R.

W mijaj±cy weekand Liceum Jana Kasprowicza wspólnie ze Szkolnym Klubem Sportowym Kasprowicz obchodzi³o swoje sportowe ¶wiêto. To XXXII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Juniorów o Memoria³ prof. B±czkowskiego. Jest to najstarsza impreza sportowa w naszym regionie, któr± od wielu lat wspieraj± w³adze samorz±dowe województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu i miasta.

Tradycyjnie pi±tek przed turniejem g³ównym to czas na rywalizacjê wychowanków Kaspra i Mechanika – przyjació³ i sympatyków klubu, którzy od 21 lat tworz± piêkn± historiê pojedynków miêdzy szko³ami, któe w przesz³o¶ci by³y najlepsze w regionie. W tym roku lepszy okaza³ siê Kasprowicz, który wygra³ 82-69.

W tegorocznej rywalizacji turniejowej uczestniczy³y dru¿yny MKK Gniezno, Novum-Astoria Bydgoszcz, Twarde Pierniki Toruñ i SKS Kasprowicz. Turniej okaza³ siê wyj±tkowo wyrównany, a jego poziom sportowy móg³ zadowoliæ wszystkich zgromadzonych na hali. Wiêkszo¶æ spotkañ koñczy³a siê ró¿nic± kilku punktów.

Ostatecznie zwyciê¿y³a ekipa z Bydgoszczy, która odebra³a z r±k Wicestarosty Figasa puchar za I miejsce. Pokona³a ona w decyduj±cym meczu gospodarzy SKS Kasprowicz – zdobywców pucharu Prezydenta Inowroc³awia za II miejsce. III miejsce przypad³o dru¿ynie z Gniezna, a IV ubieg³orocznym zwyciêzcom – Twarde Pierniki Toruñ.
Najlepszymi strzelcami Memoria³u zostali: Jakub Kondraciuk (Novum-Astoria) – 66 pkt, Andrzej Kostuch – 58 pkt i Kamil Konieczka – 51 pkt (obaj Kasprowicz). Najlepszym strzelcem za 3 pkt zosta³ Kamil Konieczka z Kasprowicza – 9 trafieñ. Wybrano te¿ wyró¿niaj±cych siê zawodników w poszczególnych dru¿ynach: Jakub Kondraciuk (Novum-Astoria), Mateusz Stañczuk (Kasprowicz), Kamil Roszak (Toruñ) i Adrian Sobkowiak (Gniezno).

Nagrody indywidualne wszystkim wyró¿nionym wrêczyli oprócz wymienionych wy¿ej Starosty i Prezydenta, radna wojewódzka El¿bieta Piniewska i przewodnicz±cy Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski.

Trener zwyciêskiej dru¿yny Piotr Fedder otrzyma³ specjalne wyró¿nienie ufundowane przez córkê prof. B±czkowskiego pani± Janinê Masiotê.
Dariusz Sikora:

Cieszê siê ogromnie, ¿e kolejny raz udaje siê nam zorganizowaæ Memoria³ prof. B±czkowskiego, jest to nasza sztandarowa impreza od wielu lat doceniana i wspierana przez w³adze samorz±dowe województwa, powiatu i miasta. Memoria³ to szansa dla wielu m³odych sportowców na udzia³ w profesjonalnie przygotowanym turnieju, który szczyci siê swoj± 32-letni± histori±. Poziom sportowy tegorocznej imprezy by³ wysoki co nas trenerów bardzo cieszy, poniewa¿ ju¿ nied³ugo rozpoczynamy nowy sezon.


Kasprowicz – MKK Gniezno  58-55 (19-14,28-14,3-17,8-10)
Novum-Astoria – Twarde Pierniki 66-65 (13-15,15-17,17-15,21-18)
MKK Gniezno – Novum-Astoria  77-84 (17-22, 32-23,24-17,4-22)
Kasprowicz – Twarde Pierniki  64-54 (15-19,19-11,16-5,14-19)
Kasprowicz – Novum-Astoria  81-88 (17-19,27-24,14-27,23-18)
Twarde Pierniki – MKK Gniezno  47-74 (21-20,8-19,9-12,9-23)

Klasyfikacja koñcowa:
1 Novum Astoria Bydgoszcz   - puchar Starosty Inowroc³awskiego
2 SKS Kasprowicz Inowroc³aw – puchar Prezydenta Inowroc³awia
3 MKK Gniezno – puchar Dyrektora I LO
4 Twarde Pierniki Toruñ – puchar prezesa Stowarzyszenia Wychowanków I LO

Najlepsi strzelcy Memoria³u (nagrody indywidualne):
1 Jakub Kondraciuk (Novum-Astoria) – 66 pkt
2 Andrzej Kostuch (Kasprowicz) – 58 pkt
3  Kamil Konieczka (Kasprowicz) – 51 pkt

Najlepszy strzelec za 3 punkty:
Kamil Konieczka (Kasprowicz) – 9 rzutów

Wyró¿nienia w zespo³ach:
MKK - Adrian Sobkowiak
Twarde Pierniki – Kamil Roszak
Novum-Astoria – Jakub Kondraciuk
Kasprowicz – Mateusz Stañczuk

Nagroda dla trenera zwyciêskiej dru¿yny – Piotr Fedder (Novum-Astoria)

Memoria³ prof. B±czkowskiego od wielu lat wspieraj±: Urz±d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatowe i Urz±d Miasta Inowroc³aw.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6
6
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi