News: VI Memoria³ M. Frankiewicza rocz.2001 Poznañ 30.IX-2.X.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:28:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Memoria³ M. Frankiewicza rocz.2001 Poznañ 30.IX-2.X.2016
Turnieje Podsumowanie
 W miniony weekend odby³ siê VI Memoria³ im. M. Frankiewicza w koszykówce ch³opców w kategorii kadetów, w którym udzia³ wziê³o sze¶æ dru¿yn. Najlepsz± z nich okaza³a siê dru¿yna WKK Wroc³aw, która wywalczy³a komplet zwyciêstw. Na drugim stopniu podium stanê³a reprezentacja Polski rocznik 2002, a trzecia w klasyfikacji uplasowa³a siê Jagiellonka Warszawa.
 
Klasyfikacja koñcowa:
1. WKK Wroc³aw
2. Reprezentacja Polski 2002
3. Jagiellonka Warszawa
4. Gimnazjum 92 Ursynów
5. Biofarm Basket Junior
6. Kadra Wielkopolska
 
MVP - Mateusz Kaszowski WKK Wroc³aw
Najlepszy strzelec - Aleksander Wi¶niewski Biofarm Basket Junior
 
Najlepsi zawodnicy dru¿yn:
WKK - Jan Zieniewicz i Tomasz Madejski
Kadra 2002 - Kacper K³aczek i Wojciech Tomaszewski
Jagiellonka - Tymon Rutkowski i Piotr Kopyszko
Gimnazjum 92 Ursynów - Jan Szumilewicz, Pawe³ Staszelis
Biofarm Basket Junior - Igor Burzyñski i Szymon Sobiech
Kadra Wielkopolski - Kamil Kamil Zgrajek i Nikodem Suski Nikodem
 
FOTO GALERIA

Wyniki wszystkich spotkañ:

Biofarm Basket Junior - Kadra Wlkp. 82-52
Gim 92 Warszawa - Jagiellonka Warszawa 57-87
Polska '02 - WKK Wroc³aw 75-83
Kadra Wlkp '03 - Jagiellonka Warszawa 70-98
Polska '02 - Gim 92 Warszawa 82-45
Biofarm Basket Junior - WKK Wroc³aw 53-82
Biofarm Basket Junior - Polska '02 58-102
Kadra Wlkp - WKK Wroc³aw 40-110
Jagiellonka Warszawa - Polska '02 46-101
Kadra Wlkp - Gim 52 Warszawa 74-76
WKK Wroc³aw - Jagiellonka Warszawa 81-51
Biofarm Basket Junior - Gim 92 Warszawa 55-64
Kadra Wlkp - Gim 92 Warszawa 52-83
Biofarm Basket Junior - Jagiellonka Warszawa 70-78
WKK Wroc³aw - Polska '02 88-69 Informujemy , ¿e Jakub Ulczyñski (na zdjêciu z Dawidem S±czewskim) od 25 wrze¶nia jest w USA w Mountain Mission School w Grundy stan Wirginia.Tê szko³ê m.in.koñczy³ Maciej Bender.Kuba otrzyma³ roczne stypendium i chyba jako jeden z najm³odszych Polaków wyjecha³ za ocean realizowaæ swoj± pasjê i marzenia.
Podró¿ trwa³a ponad 26 godzin ale da³ radê.Kuba lecia³ do Chicago , pó¼niej do Charlotte ,gdzie zosta³ odebrany przez przedstawicieli szko³y. Na koniec podró¿ samochodem 4 godz. Szko³a Kuby w zesz³ym sezonie by³a wysoko klasyfikowana na 90 miejscu na ponad 20 000 szkó³ ¶rednich co zapewnia wysoki poziom szkolenia i przede wszystkim rywalizacjê na treningach i meczach , która jest motorem rozwoju.Oprócz treningów szko³a ma wysoki poziom nauczania .90%absolwentów Mountain Mission School trafia na studia.


Kubie ¿yczymy spe³nienia marzeñ no i czêstych przyjazdów na zgrupowania Kadry Polski. W jego miejsce na turniej do Poznania powo³any zosta³ zawodnik WEK ¦l±sk Wroc³aw Micha³ Mindowicz
Szymañski
Tomaszewski
Zapert
Bia³achowski
Krzystek
Gordon

    
Czoska
Mindowicz
Chodukiewicz
Paduch
Dró¿d¿
K³aczek

POZOSTALI ZAWODNICY Z CAMPU CENTRALNEGO

Przygotowa³ Zibi
 
 
Komentarze
Basket Men dnia padziernik 03 2016 22:57:05
Biofarm Poznan -Wielkopolskie 82:52(24-12 28-15 19-9 11-16)
GIM Warszawa -Jagiellonka Warszawa 57:87(10-25 13-14 14-20 20-28)
Polska U15 - WKK Wroclaw 75:83(21-24 17-21 23-18 14-20)
Wielkopolskie -Jagiellonka Warszawa 70:98(16-26 11-24 26-23 17-25)
Biofarm Poznan -WKK Wroclaw 53:82(17-20 4-32 14-11 18-19)
Biofarm Poznan -Polska U15 58:102(14-29 13-24 18-22 13-27)
madej1972 dnia padziernik 04 2016 09:16:26
Zamiast skupiaæ siê nad czasem podró¿y do USA - napisa³bym o Zieniewiczu (nie Zieleniewiczu) z WKK rocznik 2002 - który na tym turnieju wypad³ lepiej od przynajmniej 1/3 zawodników Kadry Polski 2002.
Hunter23 dnia padziernik 04 2016 22:00:36
Nie ka¿dy 14 latek dostaje tak± propozycjê i z niej korzysta wiêc to chyba ciekawe infosmiley.Kuba,powodzenia!!!
madej1972 dnia padziernik 04 2016 22:26:27
Info ciekawe - ale nic nie wnosi to relacji z turnieju.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rafa³ Chrz±szcz r.92 Ruda ¦l±ska
Rafa³ Chrz±szcz r.92 Ruda ¦l±ska
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi