News: ME U16 Radom 2016 PODSUMOWANIE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:41:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U16 Radom 2016 PODSUMOWANIE
Kadra Polski
 Wielka M³odzie¿owa impreza koszykarska za nami. Ostatnio na Fina³ach ME w Polsce by³em we Wroc³awiu U18. Wtedy byli¶my faworytem do medalu. Pamiêtacie has³o Mistrzostw ,,I believe,, -  po vice-mistrzostwie ¶wiata mia³ byæ pierwszy medal Mistrzostw Europy, niestety tak siê nie sta³o Polacy zakoñczyli na VI-miejscu. Pewnie na medal Mistrzostw Europy poczekamy jeszcze kilka lat. Bia³o-Czerwoni w Radomiu zagrali poni¿ej oczekiwañ kibiców, a tych nie by³o zbyt wielu. Z dnia na dzieñ po pora¿kach Polski kibiców ubywa³o. Dla ciekawostki podam ¿e ch³opców z rocznika 2000 z poza Radomia naliczy³em czterech z 2001 mo¿e sze¶ciu, m³odszych i starszych praktycznie wcale. Polsce kibicowa³ tylko jeden sektor – ten gdzie siedzieli rodzice pozosta³a widownia nie w³±cza³a siê do dopingu.

 Na widowni zauwa¿y³em takich trenerów jak: Chwia³kowski, Ko¿an, Sarza³o, Bieliñski, Rudolf, Knap, Sêdzik, Fit, Samoñ, Wicik, Daykola, Be³czowski, Zamierski, Siewruk, Sarnowski, Mrozik, Rotkiewicz, Rogowski, Tomaszewski M. Nurowski. Ci trenerzy przyjechali prywatnie na ME

PZKosz zaprosi³ 40 trenerów na ostanie trzy dni ME  z 40 przyjecha³o 16:  Niedbalski M., Kotwasiñski, Potoczny, Kierlewicz, Gryko, Jakubiec, Bychawski, Zieliñski, ¯ywiczka, Gil, Radomski, Prawica. Pozosta³ym obowi±zki nie pozwoli³y na przyjazd (obozy klubowe) chod¼ trenerzy z ¯or, trener z Grojca  przyjechali z dzieciakami  na jeden dzieñ (BRAWO) Znakomici trenerzy Eugeniusz  Kijewski i Jerzy   Szambelan dobrym s³owem pomagali trenerowi Puchalskiemu (zakwaterowani w tym samym hotelu)
Z dzia³aczy: Potêga, Staniczek, Kassyk, Lesiñski, Lembrych , Noculak

Mistrzostwa Europy w Radomiu zbieg³y siê z obozami klubowymi ponadto by³y relacje Video-Live, to mo¿e t³umaczyæ brakiem kompletu publiczno¶ci na meczach naszej Reprezentacji. W tym miejscu chcia³bym pochwaliæ organizatorów o nie pobieranie op³at za mecze. By³em na kilku ME i od æwieræfina³ów trzeba by³o kupiæ bilet. Organizacyjnie wszystko  ok. Schemat ME czy to bêdzie Litwa, Bu³garia czy Polska jest podobny. FIBA nie wymaga nowych luksusowych hal. Otwarcie znakomite ( szkoda ¿e nie przyjecha³em – powód nigdzie wcze¶niej o tym nie pisano) Zakoñczenie te¿ bardzo efektowne ale standard
W pierwszym wolnym dniu od meczu organizatorzy zaoferowali kadr± zwiedzanie skansenu wsi Radomskiej z polskim poczêstunkiem. Na szesna¶cie ekip tylko 1 z tego skorzysta³a BiH

 Drugi wolny dzieñ od meczy dru¿yny mia³y do swojej dyspozycji. Z tego co s³ysza³em Polacy zaliczyli kino i basen ( to by³y jedyne ich wyj¶cia z Hotelu w czasie wolnym)
Kolejna ciekawostka to zguba stroju zawodnika z Litwy czy spodenek zawodnika z Czarnogóry. Najwiêcej dru¿yn (6) by³o zakwaterowanych ,, U GRUBEGO,, W dzieñ wolny ekipy zorganizowali sobie ognisko

Ka¿dy uczestnik ME na pami±tkê otrzyma³  porcelanowa donice z logo ME, D³ugopis, O³ówek i Przewodnik z miasta Radom oraz wiatraczek do komputera – gad¿et ME Seniorów. Ca³a nasza kadra wyjecha³a do domu tu¿ po ceremonii zakoñczenia ME
W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ Robertowi Bartkiewiczowi za pomoc w zakwaterowaniu w Radomiu. Panu Jaros³awowi Jakubcowi z Katowic za nocny transport z Radomia do Rudy ¦l±skiej. Wielkie brawa i uk³ony w stronê wolontariuszy za ich prace podczas ME w zamian pozostan± pami±tkowe koszulki, kontakty czy wspomnienia
Po ME posypa³o siê bardzo wiele komentarzy. Osoby które siê wypowiadaj± nie zawsze maj± pojêcie o koszykówce, o kadrach, o szkoleniu o naborze ale maja prawo wylaæ swoje my¶li , spostrze¿enia byle tylko nikogo nie obra¿ali

SKM przytacza ostanie wypowiedzi po ME  które zosta³y przes³ane na nasz adres mailowy
Czy doczekamy siê podsumowania ME U16  w Radomiu, czy U18 w Macedonii,  czy U20 w Chalkida ???. Za rok nasze kadry bêd± walczyæ o powrót do Europejskiej Elity. Jestem przekonany ¿e co najmniej jedna kategoria awansuje

 trener m³odego pokolenia
Po zakoñczonych Mistrzostwach Europy w Radomiu przyszed³ czas na koñcowe podsumowanie ca³ego turnieju, a szczególnie gry naszej kadry. Polska kadra przystêpowa³a do turnieju z wielk± nadziej± na to, ¿e jako gospodarz nie tylko zdo³a siê utrzymaæ w gronie dru¿yn dywizji A, ale nawet pokusi siê o wygranie z dru¿ynami teoretycznie silniejszymi (za³o¿enie kadry pierwsza ósemka) . Niestety rzeczywisto¶æ okaza³a siê brutalna dla naszego zespo³u. Polski zespó³ ju¿ na wstêpie zosta³ os³abiony absencj± Balcerowskiego, który z pewno¶ci± by pomóg³ w walce podkoszowej po obu stronach parkietu. Losowanie grup równie¿ nie by³o szczê¶liwe dla naszego zespo³u, gdzie jak siê pó¼niej okaza³o rywalizowali¶my z trzema najlepszymi dru¿ynami turnieju (Hiszpania, Turcja i Chorwacja). Nasz zespó³ przegra³ wszystkie spotkanie w grupie du¿± ró¿ni± punktów, co jasne nam pokazuje gdzie jest nasze miejsce w Europie (Najbardziej liczyli¶my na zwyciêstwo z Niemcami) .

 W U 16, U 18, U 20 - wszêdzie jeste¶my w dywizji B. Przegrywamy nie tylko z silnymi zespo³ami europejskimi, ale i z takimi "potentatami" jak Islandia czy Wêgry. Przyszed³ czas na rachunek sumienia. Jeste¶my po prostu s³abi. To gdzie dzisiaj jeste¶my zawdziêczamy trudowi i po¶wiêceniu indywidualnych jednostek w postaci rodziców, dzieci, zawodników, pasjonatów - trenerów, dzia³aczy i kibiców, którzy ci±gn± wózek zwany polsk± koszykówk±. Bo polska koszykówka to facet, który nie gra³by w koszykówkê wcale, gdyby nie po¶wiêcenie i system niemiecki, który go doszlifowa³ i wypromowa³. Bo polska koszykówka to czarnoskóry amerykañski playmaker, wyszkolony w USA i ograny w Europie. Bo polska koszykówka to amerykañski coach, który jako jedyny potrafi ogarn±æ "X's and O's" i stworzyæ odpowiedni± atmosferê. Bo polska koszykówka to niesamowity coach ze Stalowej Woli, który da³ kadrze kilkunastu ch³opców, którzy dzisiaj jako seniorzy s± w stanie rywalizowaæ na europejskim poziomie. Bo polska koszykówka to jeden rodzic z drugim, który je¼dzi z synem co tydzieñ do Kowna na mecze, lata regularnie do Barcelony czy wysy³a syna na drugi koniec ¶wiata do Kanady. Polski Zwi±zek Koszykówki od lat niweczy niesamowity potencja³ ludzki jaki jest w Polsce, nie potrafi zebraæ kompetentnych ludzi, wytyczyæ stopniowego programu naprawczego, a co najwa¿niejsze nie potrafi zainteresowaæ i zaraziæ nowych i "obcych" ludzi koszykówk±.

 Czarek z Radomia.
Ju¿ zakoñczy³ siê Eurobasket U-16 w Radomiu. Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e szkoda tak szybkiego fina³u-chêtnie zmagania m³odzieñców ogl±da³bym dalej. To niewiarygodne jakimi umiejêtno¶ciami rzemios³a koszykarskiego mog± pochwaliæ siê 16-latkowie. Na meczach ekstraklasy czasem nie ma takich emocji, jakie panowa³y na turnieju U-16.Z chêci± przybywa³em w miarê mo¿liwo¶ci na halê MOSiR czy '' Budowlanki", ¿eby wraz z kibicami z Europy emocjonowaæ siê wydarzeniami na parkietach. Niech ¿a³uj± ci, co nie byli. A by³o co ogl±daæ od 12 do 20 sierpnia-ka¿dego dnia ka¿dy móg³ cos dla siebie znale¼æ. Emocje panowa³y w zmaganiach o ni¿sz± stawkê, nie brakowa³o ich te¿ w meczu Chorwacji z Turcj± o br±z ( po dogrywce wygrali ci drudzy.)Trochê szkoda mi by³o rodziny Paljokaj z Chorwacji, która od pierwszego meczu kibicowa³a dru¿ynie i synowi podziwiam ich za to. Pokazali jak fajnie mo¿na spêdziæ wakacje bawi±c siê emocjami i wystêpem starszego syna. Kto ogl±da³ fina³ Hiszpanów z Litwinami nie móg³ wyj¶æ z hali MOSiR-u zawiedziony, a wynik rozstrzygn±³ siê dopiero w ostatniej sekundzie. Ale¿ to by³y emocje...m³odzi Hiszpanie gór±.

 Trochê o reprezentacji Polski.
Ogl±da³em 4 mecze naszych ch³opaków i moje spostrze¿enie jest takie, ¿e dopiero w swym ostatnim wystêpie potrafili cieszyæ siê ze zdobywania punktów, rezerwowi ¿ywiej reagowali. Podczas wcze¶niejszych meczy nie da³o siê tego zauwa¿yæ, nie by³o ducha wiary w zwyciêstwo i dlatego wyniki by³y jakie by³y. Mecz z Grecj± mi³o mnie zaskoczy³- ch³opcy pokazali, ¿e maj± potencja³ i wiarê w zwyciêstwo. Kto¶ powie, ¿e mecz o pietruszkê ( o 15 miejsce ), ja go odbiera³em inaczej. Dobrze jest skoñczyæ turniej zwyciêstwem choæby o 15 miejsce. Mecz z Grecj± pokaza³, ¿e nasi potrafi± bawiæ siê koszykówk± - we wcze¶niejszych meczach byli jacy¶ wystraszeni. Nie wiem na ile w sobotê naszym koszykarzom pomóg³ spacer  z hotelu przez park na Plantach do hali Budowlanki (mo¿e nareszcie siê dotlenili), nie wiem na ile pomóg³ klimat kameralnej hali ( ³atwiej zape³niæ tak± kibicami ), ale jestem przekonany, i¿ nasi trenerzy wezm± to w przysz³o¶ci do serca i nie zamkn± swych podopiecznych w hotelu. A park Planty by³ pod nosem. Spotyka³em inne ekipy na spacerach po Radomiu - przecie¿ emocje trzeba roz³adowywaæ w obcowaniu z przyrod±, a dotlenianie to minimum 1.5 godziny dziennie na ¶wie¿ym powietrzu.
 
 Co do imprezy to wielki szacunek dla w³adz zwi±zku PZKosz oraz w³odarzy miasta Radomia, ze porwali siê na taki turniej. Na przysz³o¶æ jednak musz± zadbaæ w moim odczuciu o kilka detali. Przede wszystkim ¿ycie pokaza³o, ¿e nie wystarczy na przystankach ponaklejaæ plakaty, ¿e impreza siê zbli¿a - bo frekwencja radomian by³a cieniutka, nawet fanklub Rosy nie stan±³ na wysoko¶ci zadania gospodarza. To trzeba g³o¶no reklamowaæ w miejscach najwiêkszego przep³ywu ludzi - wiêksza szansa na zape³nienie hali -  czêsto ludzie byli zdziwieni, ze taka impreza w³a¶nie trwa, nic o niej nie s³yszeli. A przecie¿ kto¶ móg³ swoja pociechê przyprowadziæ na mecz i zaraziæ do uprawiania tej piêknej dyscypliny.
 
Na pewno je¶li miasto ma w planach organizowaæ imprezy podobnej rangi , a w kuluarach siê s³ysza³o, to przede wszystkim potrzebni s± spikerzy  z pasj± do sportu, którzy ¿yj± meczem i porywaj± publiczno¶æ do dopingu, tak zwani wodzireje. tu nie wystarczy znaæ jêzyk angielski.
 
Najwiêcej minut na parkie3cie spêdzi³ Andrzej Pluta 228
Najwiêcej punktów zdoby³ Andrzej Pluta 93
Najwiêcej zbiórek zebra³ Filip Drozdowski
Najlepszy procent skuteczno¶ci z gry Pawe³ Strzêpek
Najlepszy Eval Szymon Janczak

Wszystko o naszych kadrowiczach  na oficjalnej stronie FIBA

http://www.fiba.com/europe/u16/2016/Poland#|tab=overview,cumulated_statistics


Komentarze
Jaszczurka dnia sierpie 25 2016 10:05:30
My¶lê, ¿e ciekawe by³oby spojrzenie na statystyki w przeliczeniu na minuty spêdzone na parkiecie. I tak:

Najwiêcej punktów na minutê gry - Walda 0,52
Najwiêcej zbiórek na minutê gry - Walciszewski 0,34
Najwiêcej asyst na minutê gry - Rajewicz 0,13
Najwiêcej przechwytów na minutê gry - Strzêpek 0,11
Najwiêcej bloków na minutê gry - niemal identycznie Go³ek i Janczak - prawie po 0,04
jakub75 dnia sierpie 25 2016 12:59:38
W temacie http://www.polskikosz.pl/news/115309/po_me_u16__polska_daleko_od_europy.html
KillBill dnia sierpie 28 2016 21:44:58
Dzieujemy Zibi za Twoje podsumowanie i wklejenie komentarzy m³odego trenera i kibice z Radomia... Przyda³oby sie podsumowanie od trenera kadry i z PZKOSZ i to takie prawdziwe z serca i z jakimi¶ konkretami. Na portalach spo³eczno¶ciowych sporo podziêkowañ, obrony dru¿yny i sztabu trenerskiego ale brak prawdziwego podsumowania i komentarza co zawiod³o... Granie zdartej p³yty, ¿e kilka kontuzji przed turniejem i te w trakcie turnieju, ¿e to podciê³o skrzyd³a to zaciemnienia obrazu.
Rocznik 2000 jest w Polsce po roczniku 93' najbogatszy w talent i warunki fizyczne. Ok mo¿ecie mieæ inne zdanie ale wg mojej oceny tak w³a¶nie jest.
Na turnieju tego nie by³o widaæ. By³o widaæ nieporadno¶æ. By³o widaæ brak zgrania, koncepcji, wiary w swoje umiejêtno¶ci, zdecydowania, przebojowo¶ci, któr± wiêkszo¶æ z tych graczy imponowa³a w rozgrywkach krajowych.
Indywidualnie Ci ch³opcy w wiêkszo¶ci nie ustêpowali swoim rówie¶nikom ani wyszkoleniem technicznym ani przygotowanie fizycznym. W ka¿dym meczu by³ moment, ¿e pokazywali ¿e s± rownie szybcy, silni, skoczni co najmocniejsi przeciwnicy.
Ustêpowali im taktycznie i pod wzglêdem motywacji.
Co zawiod³o?
1) Koncepcja trenerska
niezbyt fortunny wybór trenera i niedopuszczalny w normalnym ¶wiecie uk³ad aby ten sam trener prowadzil faworyta nr 1 do MP w tym roczniku. Chory uk³ad i nie ma nawet co tego komentowac. Mo¿e to w³a¶nie uk³ad negatywnie wp³yn±³ na potencjal zdolnego przecie¿ trenera, ktory nie potrafi³ przygotowaæ taktycznie i mentalnie zawodników do turnieju ME
2) Selekcja
to naprawdê dobry rocznik i by³o w czym wybieraæ ale trenerzy kadry nie kwapili siê, ¿eby ogl±daæ mecze eliminacji i Mistrzostw Polski. Wiadomo, ze skoro w³asna dru¿yna startowa³a to trudno pojechac na inne pó³fina³y ale ¿eby na fina³ach nie ogl±daæ meczy gdzie Poznañ ze znakomitym Walczakiem i niezawodnym Stankowskim pokonuj± TKM W³oc³awek a Jagiellonka z bêd±cym w gazie Motelem i zdobywaj±cym z wielka ³atwo¶cia punkty Lewandowskim pokonuje w walce o polfinal faworyzowany Radom??? tego nikt nie móg³ zrozumieæ patrz±c na emocjonuj±ce mecze i szukaj±c bezskutecznie na trybunach trenerów kadry.
Wiekszosc zawodników kadry ma ogromny potencja³ wiec doprawdy zadziwiaj±cy by³ ich marazm w wielu meczach. Niestety wobec kontuzji kilku graczy nie by³o warto¶ciowych zmienników a w procesie selekcji chyba nie rozwa¿ono ani wariantów awaryjnych ani nawet graczy ktorzy pokazali sie z dobrej strony w MP U16. Dlaczego? Dlaczego przy kontuzji Olka Balcerowskiego nie powo³ono ¿adnego wysokiego gracza w jego miejce? Dlaczego uparcie ustawiono Plute na rozegraniu nie wykorzystuj±c jego najwiekszej umiejetnosci jaka jest zdobywanie punktów.
3) praca w klubach/system
poniewa¿ ¿adna z naszych mêskich dru¿yn m³odzie¿owych nie odnios³a sukcesu i wszystkie zagraja w dywizji B to trudno mieæ pretensje do trenera kadry tego czy innego rocznika. Trenerzy klubowi pracuj±c w takim systemie jak mamy nastawiali sie na jak najlepszy wynik swojej druzyny a nie optymalne i wszechstronne wyszkolenie najzdolniejszych zawodnikow...zarowno to fizyczne, techniczne a przede wszystkim mentalne. Gdy s± rozbie¿ne cele trudno o sukces. W innych krajach trenerzy klubowi maj± p³acone nie za wyniki w m³odzie¿owej koszykówce a za ilo¶æ graczy, ktora dostanie powo³anie do kadry i/lub zagra w seniorskiej ekstraklasie...
Problemów systemu jest znacznie wiecej zw³aszcza tych finansowych. Wielu z komentuj±cych pisa³o, ¿e podstaw± funkcjonowania wielu klubów jest zaanga¿owanie rodziców. Na tym sie daleko nie zajedzie. Trzeba zaanga¿owaæ miasto, lokalne spo³ecznosci, trzeba stworzyæ warunki, ¿eby im sie to op³aca³o. Jak to jest ze w Radomiu sie to miastu op³aca a w Warszawie nie?
Sorki za nieco przydlugi komentarz ale poniewaz komentarza tych, ktorzy powinni to zrobic brak to trzeba zabrac glos w dyskusji
marcin urbaniak dnia sierpie 30 2016 09:01:20
Bardzo dobre podsumowanie .
Rocznik 2000 ma utalentowanych zawodników to prawda ale obserwuj±c mistrzostwa Polski u 16 , pod wzglêdem wyszkolenia s³abo ,trenerzy ,wiêkszo¶ci klubów od lat stawiaj± na SWÓJ sukces a nie tak jak napisa³e¶ wypuszczenie jak najwiêcej ilo¶ci zawodniku pretenduj±cych do gry w seniorskim baskecie ,hamowanie zawodników po przez chore w kwocie ,ekwiwalenty ( cecha klubików szkolnych BEZ KASY).
Rodzice którzy nie maj±, wiedzy ,zapa³u ,zderzaj±c siê z tak± sytuacja ,odpuszczaj± , a zawodnicy z potencja³em przestaj± graæ albo obijaj± siê po 3 , 2 ligowych dru¿ynach z Panami z brzuszkami po 35 lat.
Krêcimy siê w kó³ko i oczekujemy cudów
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Aleksandra Wolañska MKS MOS Katowice
Aleksandra Wolañska MKS MOS Katowice
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi