News: Kadra Polski U16 rocz.2000 ZAPOWIEDZI ME - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:39:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U16 rocz.2000 ZAPOWIEDZI ME
Kadra Polski
 ZAPOWIEDZI:
Od pi±tku w Radomiu odbêd± siê Mistrzostwa Europy U-16. Bêd± to pierwsze Mistrzostwa Europy Kadetów Dywizji A rozgrywane w naszym kraju !, po raz pierwszy Kadra Polski  szkolona od U14, debiut trenera Daniela Puchalskiego.

Kilka zdañ z trenerze zaci±gniête z Internetu:Kariera zawodnicza na poziomie ekstraklasy, trener przygotowania motorycznego, autor innowacyjnej metody szkolenia dzieci nauczania pocz±tkowego, twórca sukcesu "Nied¼wiadków Przemy¶l"- klubu m³odzie¿owego. Ratownik medyczny TOPR, instruktor ski alpinizmu, wyk³adowca kursów instruktorskich sportów górskich. W 2000 roku zagra³ epizod w filmie 6 dni strusia. W 2001 roku wzi±³ udzia³ w programie telewizyjnym typu reality show – Ekspedycja, którego zosta³ zwyciêzc±. W nagrodê otrzyma³ samochód Subaru Forester GL. W 2016 poprowadzi Reprezentacje Polski w Mistrzostwa Europy do lat 16-tu

Po nieudanych wystêpach Reprezentacji Polski U16 i U18 oczy wszystkich Polaków skierowane s± na Radom. SKM zachêca wszystkich mi³o¶ników koszykówki m³odzie¿owej do przyjazdu do Radomia. Niech MOSiR Arena zape³ni siê po brzegi ! Nie zapomnijcie o gad¿etach kibica Polski

Najm³odsza ekipa Polaków w grupowym starciu zmierzy siê  z ekipami: Turcjii (nr. 5 w rankingu)  Niemiec (nr.22) i Chorwacji (nr 4). Nastêpnie czeka nas ,,system pucharowy,, To nowe rozwi±zanie FIBA.
Mistrzostwa Europy s± o dwa dni krótsze, a zawodnicy rozegraj± o dwa mecze mniej ni¿ to mia³o miejsce dotychczas

Polacy w rankingu zajmuj± 21 miejsce. Czy to oddaje rzeczywisty stan koszykówki w naszym ,,mlekiem i miodem,, p³yn±cym Kraju . Od pocz±tku kadry rozegrali¶my 30 spotkañ z bilansem niekorzystnym 12-18. Rankingi nie graj± statystyki te¿, to by³y tylko gry kontrolne. Ka¿dy mecz podczas ME  bêdzie najwa¿niejszy, jestem przekonamy ¿e nasza bia³o-czerwona kadra zagra na maxa. Dla nas kibiców jeste¶cie NUMBER ONE

Przemys³aw Go³ek i Andrzej Pluta rok temu przebywali na Mistrzostwa Europy z rocznikiem 1999 (Bu³garia) wtedy to nasza Reprezentacja wywalczy³a awans do Mistrzostw Europy Dywizji A dla rocznika 2000. Przemek urodzi³ siê  w Skierniewicach, jego pierwszym klubem by³ Pivot Piastów. Andrzej urodzi³ siê  w Rudzie ¦l±skiej - wychowanek TKM W³oc³awek oby dwoje  walnie przyczynili siê do awansu: Andrzej wyst±pi³ we wszystkich meczach przebywaj±c na parkiecie 141 min zdobywaj±c 54 punkty, Przemek zagra³ w 7 meczach zdobywaj±c 38 pkt.

Nie tylko na nich mo¿emy liczyæ

Sebastian Walda MVP Mistrzostw Polski U16  (nigdy wcze¶niej nie widzia³em tak wysoko ,,fruwaj±cego,, ch³opca) z ogromnym baga¿em do¶wiadczenia: rozgrywki juniorskie, EYBL. Czêsto siê zastanawiam sk±d bierze tyle si³

Po pechowej kontuzji (z³amana ko¶æ stopy) na turnieju we W³oszech w sk³adzie nie zobaczymy Olka Balcerowskiego. ¦rodkowy hiszpañskiej Gran Canarii., 212 cm wzrostu. kilka miesiêcy temu  znalaz³ siê w 10 koszykarzy z Europy, którzy polecieli do Nowego Jorku, by zagraæ w tamtejszym turnieju Jordan Brand Classic. Serwis Eurohopes umie¶ci³ go na czwartym miejscu w roczniku 2000.Po Olku najwy¿szym zawodnikiem w naszym sk³adzie bêdzie ch³opak z Zabrza - Vice MP z Nied¼wiadkami Przemy¶l Szymon Janczak (zawsze imponowa³ mi swoimi blokami)

Si³±  na deskach naszej kadry bêd± dobrze zbudowani: Grzegorz Kamiñski, Groth Dominik i  Filip Drozdowski. ¯aden z nich nie przekroczy³ dwóch metrów ale zapewniam nikomu nie odpuszcz±. Prawdopodobnie Dominik Groth zosta³ powo³any w miejsce ,, Hiszpana,, Olka Balcerowskiego

Od samego pocz±tku w Kadrze Polski na obwodzie biegaj± Wiktor Rajewicz i Bart³omiej Pelczar po mimo ,,ma³ych gabarytów,, to zawodnicy nietuzinkowi
Z pewno¶ci± trener Daniel Puchalski bêdzie wiedzia³ w jakich momentach meczu wpu¶ciæ do gry swoich wychowanków Kacpra Walciszewskiego i Paw³a Strzêpka (to jedyny spo¶ród 12 który nie by³ na Campie Centralnym)

Najpewniej w Radomiu bêdzie siê czu³ Kacper Rojek to on na co dzieñ mieszka, trenuje i gra w tym mie¶cie. Doping radomskich kibiców z pewno¶ci± doda mu skrzyde³. Jego wystêp sta³ pod znakiem zapytania krótko przed ME zachorowa³

W tym artykule nie mo¿na nie wspomnieæ o pozosta³ych ch³opakach z szerokiej kadry Polski miêdzy innymi: Mochnacz, Stankowski, Kleszcz, Pu³kotycki. W meczach miêdzynarodowych bra³o udzia³ 26 ch³opców 14 z nich nie zagra w ME. Mam nadzieje ¿e przyjad± wesprzeæ kolegów z trybun

Z ciekawostek: w sk³adzie £otwy jest zawodnik który na pocz±tku szkolenia by³ w kadrze Polski mowa tu z Oskarze Hlebowickim ( podwójne obywatelstwa) W sk³adzie kadry Polski nie ma zawodnika który zakwalifikowa³ siê do SMS PZKosz Cetniewo. W kadrze Polski nie ma zawodnika z rocznika 2001

Obecna 12 to dla nas TEAM czy DREAM TEAM to zale¿y od nich oraz od Trenerów – wierzymy ¿e Nasi 2000 bêd± jak Polscy Siatkarze w TIE BREAKU z Iranem  , Nasi 2000 bêd± jak nasi Pi³karze w karnych na ME ze Szwajcari±  , Nasi 2000 bêd± jak nasi pi³karze rêczni w nastêpnych meczach na igrzyskach  , Nasi 2000 bêd± jak nasi  seniorzy w sparingach z Hollandi±  ¿e  NASI 2000 wraz z sztabem szkoleniowym stworzyli team dla nas kibiców

Zapraszamy wszystkich kibiców do Radomia, kto wie czy nie bêdzie historycznego medalu M³odzie¿owego Medalu  Mistrzostw Europy

SK£AD KADRY POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY

SZTAB SZKOLENIOWY

 
 
Daniel Puchalski
Trener G³ówny
Przemy¶l
Maciej Szel±gowski
Asystent Trenera
Gdynia
Wojciech Boblewski
Asystent trenera
W³oc³awek
Alicja Albecka
Fizjoterapeuta


PROFIL KADRY NA FACEBOOK

  ................................
..................................
...................................................
2
 Pluta Andrzej
urodzony 3.06.2000
Ruda ¦l±ska
Baloncesto Sewilla
wych: TKM W³c³awek
cm. 184
rozgrywaj±cyTurniej: Francja '15
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16
Turniej W³ochy '16
Mistrz Polski U14 Sopot 2014
MVP MP U14 Sopot 2014
Uczestnik ME U16 Sofia 2015
3
 Rajewicz Wiktor
ur.10.04.2000
.

King BC Szczecin
Zastal Zielona Góra
178 cm.
rozgrywaj±cy


Turniej Rumunia '14
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16

Turniej Francja '16
Turniej W³ochy '16
 
 4 Strzêpek Pawe³
ur. 25.03.2000
.
Nied¼wiadki Przemy¶l
cm.
rozgrywaj±cyTurniej S³owacja '15III miejsce MP U14 ¯ary 202013
Wice Mistrz Polski U16 Radom 2016
 
5
 Rojek Kacper
ur. 29.04.2000
.
Rosa Sport  Radom
rzucaj±cy obroñca


Turniej: Francja 15
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '16
Turniej W³ochy '16
Wice Mistrz Polski U16 Radom 2015
6
 Walciszewski Kacper
ur.23.05.2000
.
Nied¼wiadki Przemy¶l
188 cm.
rzucaj±cy obroñca 

Turniej Rumunia '14
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej W³ochy '16
Wice Mistrz Polski U16 Radom 2016
7

Pelczar Bart³omiej
ur. 5.02.2000
.
Start Lublin
180 cm.
rozgrywaj±cy
Turniej Rumunia '14
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16
Turniej Francja '16
Turniej W³ochy '16
 
8
 Walda Sebastian
UR.28.07.2000
.
Trefl Sopot
192 cm.
niski skrzyd³owy
Turniej Rumunia '14
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16

Turniej Francja '16
Turniej W³ochy '16
Wice Mistrz Polski U14 Sopot 2014
ALL-STAR MP U14 Sopot 2014
Mistrz EYBL U14 Cz³uchów 2014
MVP EYBL U14 Cz³uchów 2014
III miejsce MP U16 Radom 2016
Mistrz Polski U16 Radom 2016
MVP MP U16 Radom 2016
9
 Janczak Szymon
ur.27.02.2000
Nied¼wiadki Przemy¶l
wych. MKS Zabrze
cm.206
silny skrzydlowy
Turniej Rumunia '14
Turniej: Francja '15
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16
Turniej Francja '16
Wice Mistrz Polski U16 Radom 2016
ALL-STARS MP U16 Radom 2016
10
 Drozdowski Filip
ur.13.04.2000
TKM W³oc³awek
cm. 192
silny skrzyd³owy

Turniej Rumunia '14
Turniej Francja '15
Turniej Hiszpania '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16
Turniej Francja '16
Turniej W³ochy '16
Mistrz Polski U14 Sopot 2016
ALL-STARS U14 Sopot 2016
III miejsce MP U16 Radom 2016
11
 Kamiñski Grzegorz
ur.14.05.2000
.
SKS Starogard G.
194 cm.
niski skrzyd³owy
Turniej Rumunia '14
Turniej: Francja '15
Turniej Hiszpania '15

Turniej S³owacja '16

Turniej Francja '16
Turniej W³ochy '16
Mistrz EYBL U14 Cz³uchów 2014
12
 Go³ek Przemek
ur.31.01.2000
Skierniewice
MKS Pruszków
wych Pivot Piastów
195 cm.
Niski skrzyd³owy


 
Turniej Rumunia '14
Turniej Francja '15
Turniej S³owacja '15
Turniej S³owacja '16

Turniej Francja '16

Uczestnik ME U16 Sofia 2014
ALL-STAR U16 Radom 2015
Uczestnik JBC Zagrzeb 2016
14
 Groth Dominik
ur.2601.2000
,
Trefl Sopot
196 cm.
Center
Turniej Rumunia '14
Turniej Hiszpania '15

Wice Mistrz Polski U14 Sopot 2014
ALL-STAR MP U14 Sopot 2014
III miejsce MP U16 Radom 2015
Mistrz Polski U16 Radom 2016
MVP MP U16 Radom 2016BRAKUJ¡CE INFORMACJE BÊDÊ UZUPE£NIA£

Do zobaczenia w Radomiu ZibiW artykule o przygotowaniach Kadry Polski do ME wy³±czy³em komentarze. Chcia³em w ten sposób ,,wyciszyæ,, nastroje kibiców by ch³opcy w spokoju przygotowywali siê do ich najwa¿niejszej imprezy. W tym miejscu proszê o przemy¶lane wpisy pod tym artyku³em


Komentarze
BRODA67 dnia sierpie 11 2016 15:55:49
Jeste¶my z Wami Polacy Jeste¶my z Wami -no có¿ RIO troszku z boku a Radom number ONE .Nikt nie mówi³ ¿e bêdzie ³atwo , ale ³atwe mecze pozostaj± bez echa a te z napiêciem , walk± na plus czy na minus pozostaj± w pamiêci -NIECH TE ME POZOSTAN¡ W PAMIÊCI
Fakt kontuzje to zmora sportu w ca³ych -ostatnich - przygotowaniach m.in. z tego powodu tylko 7 ch³opaków uczestniczy³o we wszystkich zgrupowaniach na pewno to utrudnienie dla Sztabu ale tez wyzwanie dla zespo³u -ch³opaki jest was 12 , nie wiem czy pamiêtacie by³ film "PARSZYWA DWUNASTKA" i tamten zespó³ po wielu perturbacjach stworzy³ TEAM czego WAM , TRENEROM , RODZICOM I KIBICOM ¯YCZÊ POOOOLSKA BIA£O/CZERWONI
paolo69 dnia sierpie 12 2016 08:39:33
¯yczê nawet z³ota , ale utrzymanie w gr.A bêdzie ju¿ sukcesem.
Jaszczurka dnia sierpie 12 2016 12:46:48
Trzymam kciuki i jestem z Wami ca³ym sercem, choæ niestety na odleg³o¶æ!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
medal dla Grzesia Paszka
medal dla Grzesia Paszka
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi