News: Ursynów Cup rocz.2001 Warszawa 2-4.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:17:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ursynów Cup rocz.2001 Warszawa 2-4.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów „URSYNÓW CUP 20016

Koñcowa klasyfikacja turnieju.
1.SPK BIA£YSTOK
2.LA BASKET WARSZAWA
3.POLONIA WARSZAWA
4.MUKS PIASECZNO
5.RYBNIK
6.GIM 92 URSYNÓW

 MVP - Dawid Chojnowski (SPK Bia³ystok)
 
Najlepszy strzelec

Konrad Lichowski , 115 pkt., (MUKS Piaseczno), 48 pkt. w meczu z SPK Bia³ystok
 
Pierwsza Pi±tka:
Kacper Piechowicz - LA Basket Piaseczno,
Kamil Wójcik - MKS Polonia Warszawa,
Jakub Sikora - MKKS Rybnik,
Mateusz Przytulski - SPK Bia³ystok,
Jan Szumilewicz - UKS GIM 92 Ursynów.

FOTO JANUSZ

WYNIKI
LA Basket Warszawa – MUKS Piaseczno  93 : 58
UKS Gim 92 Ursynów – MKS Polonia Warszawa  52 : 66
LA Basket Warszawa – MKKS Rybnik  71 : 57
UKS Gim 92 Ursynów – SPK Bia³ystok  37 : 65
MUKS Piaseczno – MKS Polonia Warszawa  73 : 74
SPK Bia³ystok – MKKS Rybnik  83 : 57
UKS Gim 92 Ursynów – LA Basket Warszawa 77 : 87
MKS Polonia Warszawa – SPK Bia³ystok 39 : 77
MUKS Piaseczno – MKKS Rybnik 63 : 48
LA Basket Warszawa – SPK Bia³ystok 65 : 73
MKKS Rybnik – MKS Polonia Warszawa 63 : 68
UKS Gim 92 Ursynów – MUKS Piaseczno 52 :7 4
SPK Bia³ystok – MUKS Piaseczno 81 : 89
MKS Polonia Warszawa – LA Basket Warszawa 44 : 89
UKS Gim 92 Ursynów – MKKS Rybnik 51 : 71

 
 Dru¿yna SPK Bia£ystok w sezonie 2015/2016 rozegra³a ponad 70 meczy.
Grali w 12 turniejach:

Paw³owice
Wroc³aw
Lublin
Kowno
Ryga 3 razy Eybl
Warszawa PYHH
Ostrów Wlkp. PYHH
Warszawa PYHH
Bia³ystok
Sztokholm
Grali z dru¿ynami z 11 pañstw Litwa,£otwa,Estonia,Rosja,Bia³oru¶,Czechy,Wêgry,S³owenia,Finlandia,Szwecja,Polska.
Osi±gniêcia:
2 miejsce Paw³owice
1 miejsce PYHH konferencja Wschodnia
2 miejsce fina³ PYHH
2 miejsce Bia³ystok
3 miejsce Lublin
Piszê na FB Janusz Nie¶ciór
Uda³o nam siê dokonaæ rzeczy niesamowitej dru¿yna bez wsparcia, wziê³a udzia³ w 12 turniejach rzecz absolutnie nie spotykana w skali Polski. Ch³opcy rozegrali mnóstwo bardzo trudnych meczy z najlepszymi dru¿ynami z kraju i zagranicy.
W zasadzie tylko kilka meczy by³o ze znacznie s³abszymi przeciwnikami. Widaæ nie w±tpliwie postêp w poziomie gry, te do¶wiadczenia zdobyte w grze z bardzo mocnymi przeciwnikami z zagranicy procentujê w grze na naszym podwórku. Nie zapomniane dwa mecze.Jeden z Treflem na Eyblu kiedy to na 18 sekund przegrywamy 6 punktami i odnosimy zwyciêstwo po dogrywce i mecz ze ¦l±skiem Wroc³aw kiedy na 2,4 sekundy przed koñcem przegrywamy 2 punktami i ostatecznie wygrywamy. Takich meczy z dramatycznymi koñcówkami i dogrywkami by³o wiêcej, ¿adna dru¿yna wygrywaj±c z nami kilkunastoma punktami nie mo¿e byæ pewna zwyciêstwa ,ch³opcy potrafi± wychodziæ z ciê¿kich opresji.
Podziêkowania nale¿± siê dla bardzo wielu osób. Przede wszystkim dla trenera, który po¶wiêci³ wiele czasu na dodatkowe treningi i wyjazdy. Dla dobrego ducha naszej dru¿yny Zibiego bez którego wiele wyjazdów by nie dosz³o do skutku. Szczególne podziêkowania nale¿± siê dla Pana Karola Bielskiego który w tamtym roku zarzeka³ siê ,¿e wiêcej nigdzie nie pojedzie a w tym roku by³ niemal na wszystkich turniejach i s³u¿y³ swoim samochodem. podziêkowania dla wszystkich organizatorów turniejów w których brali¶my udzia³ .Dla naszych rodziców którzy stanêli na wysoko¶ci zadania przy organizacji turnieju w Bia³ymstoku. Przede wszystkim dla ch³opaków z Dziesiêcin tzn. naszej dru¿yny. Po¶wiêcaj± na treningi mnóstwo czasu kilku z nich nie opu¶ci³o ¿adnego treningu ani meczu. Ten sezon by³ dla nich naprawdê mêcz±cy ale dali radê pokazali ,¿e trening i ciê¿ka praca pozwala osi±gn±æ na prawdê wiele. Dziêkujemy wam za wszystkie chwile wzruszeñ których dostarczyli¶cie, za walk± na parkiecie do ostatnich sekund. Teraz czas na sezon 2016/2017

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Tychy - XVII miejsce
MOSM Tychy - XVII miejsce
Dru¿yny rocznik 1992 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi