News: ME U20 rocz.1996/97 Chalkida Grecja 15-24.VII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:26:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U20 rocz.1996/97 Chalkida Grecja 15-24.VII.2016
Kadra Polski
 W ostatnim meczu Mistrzostw Europy Dywizji B
Reprezentacja Polski wysoko przegra³a z BiH. W koñcowej klasyfikacji Polska zajê³a VI miejsce. Licz±c 16 dru¿yn w Dywizji A Polska zajmuje 22 miejsce w Europie. Dominik Olejniczak,Maciej Bender i Marcel Ponitka zostali powo³ani do Kadry Polski Seniorów

1 Czarnogóra
2 Islandia
3 Grecja
4 Chrowacja
5 Bosnia and Herzegovina
6 Polska
7 Anglia
8 Gruzja
9 Rosja
10 Rumunia
11 Portugalia
12 Irlandia
13 Bia³oru¶
14 Macedonia
15 Holandia
16 S³owacja
17 Armenia
18 Bu³garia
19 Estonia
20 Kosovo
21 Albania

 Igor Wadowski wski niestety koñczy ju¿ swoj± przygodê z m³odzie¿owymi Reprezentacjami Polski. Zapraszamy do przeczytania jego refleksji po ostatnich Mistrzostwach Europy w Grecji, w których Polacy zajêli 6. miejsce!

"Moje do¶wiadczenie z reprezentacji m³odzie¿owych pozwala mi stwierdziæ, ¿e dru¿yny z Dywizji B w tym roku by³y znacznie silniejsze ni¿ w latach ubieg³ych. Ju¿ od pocz±tku Mistrzostw Europy walka w naszej grupie by³a bardzo wyrównana o czym ¶wiadczy fakt, ¿e przegrali¶my z dwoma finalistami bardzo niewielk± ilo¶ci± punktów i do koñca walczyli¶my o wynik. Dobrze radzili sobie zawodnicy przygotowani mocno fizycznie do tych zmagañ. Nasz zespó³ ze wzglêdu na bardzo krótki okres przygotowawczy musia³ wykonaæ gigantyczn± pracê.

Na ME w Chalkidzie bardzo du¿± rolê odegra³a taktyka, przygotowanie fizyczne i mentalne do ka¿dego meczu. Mistrzostwa sta³y na bardzo wysokim poziomie równie¿ organizacyjnie. Miasto dos³ownie ¿y³o koszykówk±, wysoka frekwencja, mecze ogl±dano dos³ownie wszêdzie - ka¿dej restauracji, kawiarni czy centrum handlowym. Zawodnicy wszystkich dru¿yn zostali bardzo mi³o przyjêci przez lokaln± spo³eczno¶æ.

W ostatnim roku gry w reprezentacjach m³odzie¿owych bardzo liczy³em na sukces w postaci awansu do Dywizji A…
Cieszê siê jednak , ¿e mog³em graæ we wszystkich reprezentacjach m³odzie¿owych, a gra z orze³kiem na piersi jest dla mnie najwiêkszym zaszczytem. Dziêkujê wszystkim Kolegom i Trenerom z którymi prze¿ywa³em na boisku dobre i z³e chwile. Zrobiê wszystko co w mojej mocy aby zagraæ z orze³kiem na piersi w seniorskiej reprezentacji.

Igor WADOWSKI"

OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW EUROPY U20 DYWIZJA B


 Wyniki  meczów grupowych:
16.07 Polska – Bia³oru¶  80 : 51  STATYSTYKI
17.07 Rosja - Polska 60 : 70  STATYSTYKI
19.07 Polska – Estonia  60 : 48  STATYSTYKI
20.07 Islandia - Polska  62 : 60  STATYSTYKI

1 Islandia 7 pkt.  (+8)
2 Polska  7 pkt.  (+49)

3 Rosja 6 pkt  (+22)
4 Bia³oru¶ 6 pkt.  (-50)
5 Estonia 3 mecz 4 pkt.  (-29)

22.07 Æwieræfina³: Czarnogóra - Polska  63 : 51  STATYSTYKI

23.07 Play-Off V-VIII:
Polska - Anglia 78 : 74  STATYSTYKI

24.07 mecz o V miejsce:
Polska -  Bo¶nia & Hercegowina  63 : 94  STATYSTYKI

Sztab trenerski: Arkadiusz Mi³oszewski, Dawid Mazur, Bartosz Sikorski, Krzysztof Czelusta, Rafa³ Bia³ek

 
Marek Zywert
(24.II.1996
Rozgrywaj±cy 192 cm.
Czarni S³upsk  TBL
W. Kormoran Sieraków
ME U16

Marcel Ponitka
28.VIII.1997
Rzucaj±cy obroñca 195
Stelmet Zielona Góra
W.Kasprowiczanka O.W
ME U16, U18, U18

Dominik Olejniczak
1.VII.1996
Silny Skrzyd³owy 208
Drake Bulldogs NCAA
MMKS Pierniki Toruñ.
ME U18, U18
SMS PZKosz
Jakub Nizio³
8.V.1996
Niski skrzyd³owy 198
Howard College NJCAA
wych. ¦l±sk Wroc³aw
ME  U16, U18, U20

Maciej Bojanowski
20.V.1996
Niski Skrzyd³owy 196
ACK UTH Rosa Radom
¯ubry Bia³ystok
SMS PZKosz

Micha³ Kierlewicz
5.XII.1996
Rzucaj±cy obroñca
Polonia Warszawa
SMS PZKosz
ME U18

           
Igor Wadowski
18.I.1996
Rzucaj±cy obroñca 196
AZS Koszalin TBL
wych. Ochota Warszawa
ME U16, U18, U18, U20
Maciej Bender
28.I.1997
Silny Skrzyd³owy  208
Mountain Mission Schoo
wych. Polonia Warszawa
ME U16, U18, U18
Grzegorz Kulka
4.IV.1996
Niski Skrzyd³owy 201
Trefl Sopot TBL
wych. Polonia Warszawa
ME U16, U18, U18, U20
Micha³ Marek
22.X.1996
Silny Skrzyd³owy  206
Turów Zgorzelec  TBL
wych.Pyra Poznañ
ME U16, U18
Bartosz Jankowski
4.VIII,1996
Rzucaj±cy obroñca 193
Asseco Gdynia TBL
wych. TKM W³oc³awek
..
Mateusz Fatz
19.VI.1996
Silny Skrzyd³owy 204
Astoria Bydgoszcz I L
wych. Astoria Bydgoszcz
ME  U16, U18

Kadra Polski foto FIBA
ZAPOWIEDZI

Kontuzje rozgrywaj±cych przeszkadzaj±, ale reprezentacja do lat 20 ma w planach realizacjê obowi±zuj±cego w dru¿ynie okrzyku: „Dywizja? A!”.
W pi±tek w greckiej Chalkidzie rozpocznie siê turniej mistrzostw Europy Dywizji B - w pierwszym etapie rywalami Polaków w grupie B bêd± Rosja, Islandia, Bia³oru¶ i Estonia. Do æwieræfina³ów awansuj± dwie dru¿yny, by uzyskaæ promocjê do Dywizji A - trzeba zaj±æ miejsce w trójce.

W zesz³orocznych mistrzostwach Polacy grali w³a¶nie w Dywizji A - zaczêli bardzo s³abo, ale stopniowo siê rozkrêcali i ostatecznie zajêli nawet niez³e 14. miejsce w gronie 20 ekip, wyprzedzaj±c m.in. Grecjê, Rosjê, Bo¶niê i Hercegowinê czy Chorwacjê. Niestety, reforma rozgrywek sprawi³a, ¿e mimo tego spadli do Dywizji B. Co gorsze, choæ oczywi¶cie logiczne – z wymienionymi wy¿ej dru¿ynami. To oznacza, ¿e powrót do najlepszych nie bêdzie ³atwy. Awans do Dywizji A wywalcz± tylko trzy najlepsze zespo³y.

Tradycyjnie ju¿ najstarsza kadra m³odzie¿owa, ma w Polsce najtrudniej. Zgrupowañ jest ma³o, sparingów te¿, a to oznacza, ¿e trenerzy praktycznie nie maj± mo¿liwo¶ci sprawdzenia wiêkszej liczby graczy. Selekcjê musz± wiêc zacz±æ w teorii, na papierze.

Trener Arkadiusz Mi³oszewski wiod±cy obecnie w reprezentacji do lat 20 rocznik 1996 zna od dawna – to z nim cztery lata temu zaj±³ niespodziewanie szóste miejsce na mistrzostwach Europy do lat 16. Dwa lata pó¼niej – równie¿ niespodziewanie – nie zdo³a³ jednak utrzymaæ siê w Dywizji A na mistrzostwach do lat 18. Jak poradzi sobie w nowej dla siebie roli - walcz±cego o awans?

Sytuacji nie u³atwiaj± mu kontuzje, szczególnie rozgrywaj±cych. Urazy wykluczy³y m.in. Kamila Zywerta i Marcina Wieluñskiego (MVP mistrzostw Polski), koniecznie by³o wiêc znalezienie kogo¶ w zastêpstwie. I zosta³ nim... Zywert, tylko ¿e Marek.

Brat bli¼niak Kamila pierwsz± jedynk± w sparingach zosta³ do¶æ niespodziewanie. Rzucaj±cy Energi Czarnych S³upsk przez ca³y okres juniorski zajmowa³ siê raczej zdobywaniem punktów, gdy¿ rozgrywanie móg³ zostawiæ bratu – teraz bêdzie musia³ go zast±piæ. Jego zmiennikiem zosta³ równie¿ graj±cy na jedynce nieco z przymusu Marcel Ponitka. Jedynym klasycznym rozgrywaj±cym w dwunastce jest Micha³ Kierlewicz, jednak z jego us³ug Mi³oszewski korzysta raczej ostro¿nie.

Ciekawie wygl±da zestaw silnych skrzyd³owych – Grzegorz Kulka i Maciej Bender zebrali w ostatnim sezonie sporo do¶wiadczenia (pierwszy w PLK, drugi w USA). Oby wykorzystali je w decyduj±cych meczach – system rozgrywek sprawia, ¿e do awansu nie wystarczy wyj¶cie z grupy i przebrniêcie do pierwszej czwórki – tam trzeba bêdzie wygraæ jeszcze co najmniej jeden mecz.

Sparingi niewiele powiedzia³y o bie¿±cej formie kadrowiczów – dwa zwyciêstwa z Czechami (70:66 i 79:72), dwie pora¿ki z Bo¶ni± (56:70, 42:83) i ostatnio zdecydowane wygrane z Holandi± (63:38) i Belgami (93:60), to zdecydowanie za ma³o, ¿eby cokolwiek wyrokowaæ. Pozostaje czekaæ i mieæ nadziejê, ¿e nowy okrzyk kadry („Dywizja – A!) bêdzie proroczy i za rok znów reprezentacja Polski do lat 20 zagra w¶ród najlepszych.

Micha³ ¦widerski, @miswid, PolishHoops.p

¼ród³o www.polskikosz.pl
Komentarze
BRODA67 dnia lipiec 18 2016 13:40:57
Brawo pokazujcie M³odym jak zwyciê¿aæ maj±
BRODA67 dnia lipiec 18 2016 15:22:40
jak w dupê to G£O¦NO jak Victoria ma³a lub wiêksza to cisza O CO KAMAN?smiley
Jaszczurka dnia lipiec 19 2016 09:21:40
Mo¿e, ¿eby nie wpadaæ w hurraoptymizm i nie zapeszyæ? Mecz z Rosj± wygrany i za to gratulacje, ale koñcówka budzi lekki niepokój.
Miejmy nadziejê, ¿e dzisiejsza relacja live bêdzie lepsza ni¿ ostatnia i da siê popatrzeæ, jak ch³opaki graj±.
KillBill dnia lipiec 19 2016 10:12:14
£adnie graj±. Ciê¿ko utrzymaæ koncentracje przez 40 min jak sie wysoko wygrywa. Symptomatyczne, ¿e nasi wysocy, którzy na codzien graja i trenuja w USA (Olejniczak i Bender) graj± póki co wiecej i lepiej ni¿ ci ktorzy graja i trenuja w kraju na poziomie TBL.
Jaszczurka dnia lipiec 20 2016 08:37:36
Po meczu z Estoni± jeszcze mocniej zago¶ci³ we mnie niepokój. Niby zwyciêzców siê nie s±dzi... Jednak 32 straty przera¿aj±.
Zibi pisze o gorszej trzeciej kwarcie i ¿e przeciwnik zbli¿y³ siê na 6 punktów. "Gorsza" to ma³o powiedziane, a czwarta w du¿ej czê¶ci nie by³a lepsza. I w dodatku przeciwnik zbli¿y³ siê nawet na 4 punkty - oko³o dwie minuty przed koñcem na tablicy by³o 50:46. I tu akurat nale¿y pochwaliæ za koñcówkê, dziêki której wynik jest, jaki jest. Ale serce dr¿a³o...
Przy okazji - ciekawe, czy na stronie FIBA pojawi± siê w koñcu nazwiska w statystykach z tego meczu. Nie mówi±c o tym, ¿e kto¶, kto opracowywa³ stronê graficzn± statystyk live powinien dostaæ niez³e baty. Chyba, ¿e to tylko u mnie tak fatalnie wygl±da? Albo nie potrafiê siê przystosowaæ do nowo¶ci...
BRODA67 dnia lipiec 25 2016 19:00:10
no có¿ przegrywamy z Mistrzami i Vice-Mistrzami dywizji B czy to mo¿e cieszyæ pewno nie celem by³a dywizja A i nie mo¿na t³umaczyæ tego brakiem Grzesia Kulki w decyduj±cych meczach by³ cel nie zosta³ osi±gniêty teraz czekamy na U-18 i U-16 no i seniorów ale te¿ ¶piewaæ Polacy nic siê nie sta³o nie czas i nie miejsce
W-w dnia lipiec 27 2016 08:44:51
Tak na marginesie to jak dobry system selekcji i szkolenia maj± w Czarnogórze i BiH, ¿e dru¿yny m³odzie¿owe z tych krajów o liczbie ludno¶ci 600tys. i nieca³e 4 miliony nie daj± nam szans w rywalizacji.
Pawcio dnia lipiec 28 2016 19:09:01
Powiem co us³ysza³em od zaprzyja¿nionego skauta z Hiszpanii jako ¿e widzieli¶my siê na 4 ME to trochê ze mna pogada³. Bez klasowego PG nie macie co tu szukaæ ! niestety tak to wyglada³o nasi rozgrywaj±cy nie czuli siê komfortowo w tej roli bo zwykle tego nie robi±.Koniec pie¶ni. Bo nie da siê wygrywaæ jak masz po 25 strat w meczu.Czarnogóra i BiH to jak kanada w hokeja tam ka¿dy kto ma troche wiêcej wzrostu próbuje wyrwaæ siê na lepsze ¿ycie za pomoca basketu.
To sporty pierwszego wyboru.
Wszystkim zaimponowa³a Islandia niesamowicie przygotowani fizycznie do tych mistrzostw, bardzo waleczni,wszyscy na zbiórke po 30 ofensywnych zbiórek w meczu potrafili mieæ .Ka¿da pi³ka bezpañska na parkiecie by³a ich szybcy zdeterminowani, jednak stawiam na to ze za rok bêda faworytem do spadku.. Przypominali mi styl tr Ziobro z Olalenicy którego tu pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi