News: Kadra Polski U16 rocz.2000 - PRZYGOTOWANIA DO ME - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:17:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U16 rocz.2000 - PRZYGOTOWANIA DO ME
Kadra Polski
 W ostatnim kontrolnym meczu przed ME wygrywamy z Francj±

Aktualnie w Radomiu przebywa trzynastu zawodników. Problemy zdrowotne ma Kacper Rojek. Ostateczn± dwunastkê poznamy w czwartek

Gra kontrolna 9.08.2016 Radom
Polska - Francja  64 : 57 (12-11, 12-19, 24-14, 16-13)

Golek 14, Walda 13, Janczak 13, Pluta 7, Groth 4, Rajewicz 3, Strzepek 3, Stankowski 2, Drozdowski 2, Walciszewski 0, Kamiñski 0

Gry kontrolne  02/04.08.2016 Radom

2.VIII.2016 Polska - Belgia  71 : 61 STATYSTYKI
Rojek 19, Rajewicz 11, Walda 9, Pluta 7, Strzêpek 7,  Stankowski 5, Pelczar 3, Janczak 3, Drozdowski 4, Kamiñski 4, Walciszewski 0, Kleszcz 0

3.VIII.2016
Polska -Belgia  65 : 76  (10-15, 15-15, 15-27, 25-19)
Pluta 23 (4x3), Janczak 11, Rojek 10, Rajewicz 5, Walda 5, Strzepek 4 (6as.), Drodowski 4, Pelczar 3, Stankowski 0, Walciszewski 0, Kleszcz 0 Turniej m/n 29.07-01.08.2016 Caorle - W³ochy
Andrzej Pluta, Grzegorz Kamiñski, Sebastian Walda, Wiktor Rajewicz, Miko³aj Kleszcz, Patryk Stankowski, Filip Drozdowski , Szymon Prusak Kacper Rojek Kacper Walciszewski Aleksander Balcerowski Bart³omiej Pelczar

29.07 Polska-Chorwacja 51:57 (31:35)
Pluta 11, Rojek 10, Balcerowski 8, Walda 8, Walciszewski 5, Kamiñski 4, Rajewicz 3, Drozdowski 2.

30.07 Polska - Rosja 71: 68 (32:37)
Pluta 29, Walda 16, Walciszewski 7, Drozdowski 5, Balcerowski 4, Rojek 4, Rajewicz 4, Kamiñski 2.

31.07 Polska - W³ochy
- wygrana W³ochów ..brak wynikuOd tygodnia w Radomiu kadra koszykarska reprezentacji Polski do lat 16 przygotowuje siê do Mistrzostw Europy U-16. W pi±tek 22 lipca  nasza dru¿yna rozegra³a trzeci ostatni mecz kontrolny z Litw± – podopieczni Daniela Puchalskiego przegrali 82:96 w dwóch wcze¶niejszych sparingach tak¿e przegralismy. Jak podkre¶la selekcjoner – to nie wynik by³ najwa¿niejszy – Zale¿a³o nam na tym, aby ka¿dy zawodnik z 16-osobowej kadry mia³ okazjê do zaprezentowania siê w ró¿nych konfiguracjach oraz ¿eby sprawdziæ ró¿ne schematy ataku i obrony. Jedne dzia³aj± lepiej – jak w dzisiejszym meczu, inne gorzej – jak we wczorajszym spotkaniu – mówi Daniel Puchalski, trener reprezentacji Polski U-16

SKM nie posiada ani wyników ani punktów nie wspominaj±c o zdjêciach z sparingów z
Ramowy program przygotowañ: ....................................
Bia³a
Podl.


Radom

 

Radom
Sparingi
Litwa
Pruszków

 
W³ochy
Turniej
 
Radom
Sparingi
Belgia
Radom
Sparingi
Francja
Radom
01
Balcerowski Aleksander
Las Palmas Gran Canaria

kontuzja
  
02Drozdowski  Filip    
TKM W³oc³awek


 
03Go³ek Przemys³aw    
MKS Pruszków
  kontuzja
   
 
04Groth Dominik    
UKS 7 Trefl Sopot
 kontuzja
    
 
05Janczak Szymon    
Nied¼wiadki  Przemy¶l
  kontuzja
  
  
06Kamiñski Grzegorz    
SKS Starogard Gdañski 
07Kleszcz  Miko³aj    
£KS £ód¼
  kontuzja

  
08Kolka Konrad    
UKS 7 Trefl Sopot
        
09Kowalski Mateusz    
Jagiellonka Warszawa
        
10Krajewski Andrzej    
MKK Pyra Poznañ
        
11Mochnacz  Micha³    
UKS 7 Trefl Sopot

kontuzja
      
12 Pelczar Bart³omiej    
Piatka Gim 16 Lublin

 
13Pluta Andrzej    
B.C. Sewilla
   

 
14Prusak Szymon    
Nied¼wiadki  Przemy¶l
        
15 Pu³kotycki  Patryk    
UKS 7 Trefl Sopot
        
16Radoñ Karol    
Nied¼wiadki  Przemy¶l

kontuzja
      
17 Rajewicz Wiktor    
KKS Kobierzyce
 
18Rojek Kacper    
Rosa Radom

chory
 
19Stankowski  Patryk    
Pyra Poznañ


 
20Strzêpek Pawe³    
Nied¼wiadki  Przemy¶l
     

 
21Walciszewski Kacper    
Nied¼wiadki  Przemy¶l
 
22
Walczak Miko³aj    
Pyra Poznañ
        
23
Walda  Sebastian    
UKS 7 Trefl Sopot 
24
Woroniecki Marcin    
TKM W³oc³awek
        

 PROFIL KADRY POLSKI R.2000 NA FB

OFICJALNA STRONA ME U16


Pozdrawiam zibi   

Komentarze
paolo69 dnia czerwiec 17 2016 07:56:22
Mo¿e mistrzostwa Polski pokaza³y ,¿e ci ponoæ najlepsi,wyselekcjonowani z przysz³o¶ci± w NBA ,NIE s± w cale tacy najlepsi, ¿e s± te¿ inni mo¿e i lepsi i teraz k³opot,
BAndrzej dnia czerwiec 17 2016 09:42:23
Panowie, wiêcej zaufania do trenerów. Zwykle w sztabie jest ich trzech i trudno podejrzewaæ ¿e siê umówi± i zrobi± wszystko by os³abiæ swój zespó³, robi±c na z³o¶æ wszystkim dooko³a. Wspomina³em kiedy¶ ¿e mój syn "bywa" powo³ywany, jak wielu innych kolegów, czas odpowie czy bêdzie gra³ w koszykówkê. Rocznik 2001 rozpoczyna dopiero selekcjê, nie wierzê by trener nie mia³ innego planu jak tylko 14 zawodników, spokojnie. Kadra nie gra a¿ tak czêsto, a w roczniku 2000 zd±¿y³o zagraæ oficjalne turnieje 30 zawodników(info syn:-)) Nie jeste¶my te¿ Hiszpani± by mieæ 100 zawodników z parametrami na europejskie parkiety. I jeszcze jedno, dobre i bardzo dobre wystêpy syna w rozgrywkach centralnych, nauczy³em siê przek³adaæ na ewentualne sukcesy przeciwko zawodnikom których poznali¶my w Europie. Wnioski? Uczymy siê graæ na ni¿szej pozycji ni¿ w klubie:-)
madej1972 dnia czerwiec 17 2016 10:09:37
A przepraszam to zaufanie to sk±d mamy braæ ??? ... bo chyba nie z jako¶ci szkolenia i wyników dru¿yn klubowych trenerów kadry 2001. Zaraz kto¶ napisze, ¿e to nie kluczowe elementy w tym wieku - pewnie ¿e nie kluczowe ale bardzo wa¿ne. A mo¿e co¶ przegapilem lub przysypia³em przez ostatnie 4 lata na meczach w roczniku 2001 smiley
BAndrzej dnia czerwiec 17 2016 11:14:39
Przyznajê ¿e nie znam dok³adnie rocznika 2001, "syn nas zmusi³ do koszykówki" i znamy tylko realia rocznika 2000. Absolutnie kluczowe w tym wieku jest, jak Pan mówi, jako¶æ szkolenia. Nie koniecznie wynik, jako¶æ tak, zgadzam siê. Widzia³em np. zespo³y 16 latków broni±ce 40 minut stref±, nie chcê by mój syn gra³ w takim zespole. Wiem ¿e przepisy pozwalaj±, ale ja nie chcê:-)
KillBill dnia czerwiec 17 2016 16:46:30
faktycznie jakies zaniedbanie ze strony PZKOSZ. Powolania przychodza indywidualnie. Kadra U-20 informacje byly na stronach ale nie PZKOSZ. Kadra U-18 facebook, Kadra U-16 chyba zadnych zmian ani nowych powolan mimo zblizajacych sie mistrzostw europy a moze dlatego wlasnie...
Pawcio dnia czerwiec 19 2016 18:07:53
kadra u20 wci±¿ siê tworzy , nie rozumiem czemu Zbyszku siê tak podniecasz.Oni graja ju¿ za 3 tyg a mieli dopiero 1 zgrupowanie. rok temu u20 prawie 60 dni zgrupowañ teraz 28 dni
Reszta ma wiêcej czasu.
KillBill dnia czerwiec 20 2016 12:47:14
czyli jednak jakies niewielkie zmiany w U16 sa po MP..
Przybyli 3 panowie K: Kolka (Sopot) Kowalski (Jagiellonka), Krajewski (Pyra)
ubyli: Chorab, Janeczek, Kosior, Nalewaj
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jakub Karolak - Lublin
Jakub Karolak - Lublin
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi