News: XXIX Ogólnopolski Turniej „Przedwio¶nie” Dzia³dowo 2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:42:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXIX Ogólnopolski Turniej „Przedwio¶nie” Dzia³dowo 2016
Turnieje Podsumowanie
XXIX Ogólnopolski Turniej „Przedwio¶nie” Dzia³dowo 2016

W dniach 15-17 kwietnia w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Lenartowicza odby³ siê kolejny ju¿ XXIX Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t i ch³opców (rocznik 2004) „PRZEDWIO¦NIE – 2016”. Ceniona w kraju impreza m³odzie¿owa, w której jak zwykle gospodarze walcz± o czo³owe miejsca.

W turnieju wyst±pi³o po 6 zespo³ów dziewcz±t (UKS B³êkitni Delfin Bydgoszcz, UKS Orkan Zambrów, UKS Sokó³ Dzia³dowo, UKS Basket 47 Bia³ystok, SKS 12 Warszawa oraz gospodynie UKS Trójka Dzia³dowo) i ch³opców (UKS Basket 47 Bia³ystok, UKS Dziewi±tka £om¿a, UKS Trójka Nidzica, AS Mr±gowo, oraz dwie dru¿yny dzia³dowskie UKS Sokó³ i UKS Trójka), graj±c mecze ka¿dy z ka¿dym.

Turniej dziewcz±t wygra³ zespó³ UKS Basket 47 Bia³ystok. Na drugim miejscu uplasowa³y siê koszykarki UKS Trójka Dzia³dowo, a na trzecim SKS 12 Warszawa. Dru¿yny Bia³egostoku i Dzia³dowa mia³y po 9 pkt., a Warszawy i Zambrowa po 8 pkt., o miejscach pierwszym i trzecim zadecydowa³y bezpo¶rednie spotkania tych dru¿yn.

W turnieju ch³opców wygra³ UKS Dziewi±tka £om¿a wygrywaj±c wszystkie mecze. Drugie miejsce zajêli gospodarze -UKS Trójka Dzia³dowo, a trzecie UKS „Basket 47” Bia³ystok. O miejscach od drugiego do czwartego musia³a zadecydowaæ dodatkowa tabelka miedzy zainteresowanymi zespo³ami.

Wszystkie ekipy otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze dru¿yny - medale, Wyró¿nionym zawodnikom wrêczono statuetki, a ka¿dy uczestnik sta³ siê w³a¶cicielem okoliczno¶ciowej koszulki z nadrukiem loga turnieju, kubka i d³ugopisu. W ceremonii dekoracji uczestniczyli: burmistrz Dzia³dowa Grzegorz Mrowiñski oraz Dyrekcja szko³y.


 Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2004

Tabela
1. UKS Dziewi±tka £om¿a 5 10 231:95
2. UKS Trójka Dzia³dowo 5 8   257:109
3. UKS Basket 47 Bia³ystok 5 8 194:111
4. UKS Trójka Nidzica 5 8 170:138
5. UKS Sokó³ Dzia³dowo 5 6   68:241
6. As Mr±gowo 5 5   70:296
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Sokó³ Dzia³dowo 81:10
As Mr±gowo- UKS Basket 47 Bia³ystok 4:66
UKS Trójka Nidzica - UKS Dziewiatka £om¿a 20:41
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka Nidzica 23:27
UKS Sokó³ Dzia³dowo - UKS Dziewi±tka £om¿a 5:51
UKS Trójka Dzia³dowo - As Mr±gowo 73:9
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Sokó³ Dzia³dowo 43:8
UKS Trójka Dzia³dowo - Uks Dziewi±tka £om¿a 31:34
As Mr±gowo - Uks Sokó³ Dzia³dowo 26:31
UKS Trójka Dzia³dowo – UKS Trójka Nidzica 40:22
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Dziewi±tka £om¿a   28:40
UKS Trójka Nidzica - As Mr±gowo 61:20
UKS Dziewi±tka £om¿a - As Mr±gowo 65:11
UKS Trójka Nidzica- UKS Sokó³ Dzia³dowo 40:14
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka Dzia³dowo 34:32

MVP turnieju -najlepszy zawodnik:
SZABLONOWSKI Adam - UKS Dziewi±tka £om¿a
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: JACKOWSKI Kacper - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju: CHRZANOWSKI Szymon - UKS Basket 47 Bia³ystok
ALL STARS – Najlepsza pi±tka
JEZUSEK Wiktor - UKS Dziewi±tka £om¿a
KOPYCIÑSKI Jakub - UKS Trójka Dzia³dowo
ZDANOWICZ Antoni - UKS Basket 47 Bia³ystok
TAÑSKI Tymon - UKS Trójka Dzia³dowo
ROCHON Krystian - UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najlepsi zawodnicy w zespo³ach

FILIPKOWSKI Adam - UKS Trójka Dzia³dowo
KASZUBA Cyprian - UKS Trójka Dzia³dowo
CIMOCHOWSKI Jakub - UKS Basket 47 Bia³ystok
POWRO¬NIK Micha³ - UKS Trójka Dzia³dowo
ORZECHOWSKI Norbert - UKS Sokó³ Dzia³dowo
MAGDZIÑSKI Igor - AS Mr±gowo

Najm³odszy zawodnik turnieju: GÓRSKI Jakub - UKS Dziewi±tka £om¿a

Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2004
UKS Sokó³ Dzia³dowo - UKS Trójka Dzia³dowo 13:48
SKS 12 Warszawa - UKS Basket 47 Bia³ystok 19:36
UKS Orkan Zambrów - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz   28:16
UKS Sokó³ Dzia³dowo - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 12:18
SKS 12 Warszawa - UKS Orkan Zambrów 25:19 (Ot)
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Basket 47 Bia³ystok 23:30
SKS 12 Warszawa - UKS Sokó³ Dzia³dowo 33:22
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - UKS Trójka Dzia³dowo 14:39
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Sokó³ Dzia³dowo 54:12
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Orkan Zambrów 21:19
SKS 12 Warszawa - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 26:11
UKS Orkan Zambrów - UKS Basket 47 Bia³ystok   20:19
UKS Orkan Zambrów - UKS Sokó³ Dzia³dowo   29:17
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - UKS Basket 47 Bia³ystok 15:52
SKS 12 Warszawa - UKS Trójka Dzia³dowo 21:22

Tabela
1. UKS Basket 47 Bia³ystok 5 9191: 89
2. UKS Trójka Dzia³dowo 5 9 153: 97
3. SKS 12 Warszawa 5 8 124:110
4. UKS Orkan Zambrów 5 8 115:98
5. UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 5 6 74:157
6. UKS Sokó³ Dzia³dowo 5 5 76:182

MVP turnieju -najlepsza zawodniczka: NIE¦CIÓR Weronika - UKS Basket 47 Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: SOWIÑSKA Wiktoria - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni turnieju: LEWNAU Olga - SKS 12 Warszawa
ALL STARS – Najlepsza pi±tka
OLSZEWSKA Oliwia - UKS Basket 47 Bia³ystok
SYNAKOWSKA Paulina - UKS Trójka Dzia³dowo
LE¦ Aleksandra - SKS 12 Warszawa
RYBICKA Wanessa - UKS Orkan Zambrów
P£OTKA Weronika - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach
STOCKA Aleksandra - UKS Basket 47 Bia³ystok
KOWALCZUK Nikola - UKS Trójka Dzia³dowo
WOJAK Zofia - SKS 12 Warszawa
BIELICKA Natalia - UKS Orkan Zambrów
£AZOWSKA Katarzyna - UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najm³odsza zawodniczka turnieju; BRZOZOWSKA Milena -UKS Sokó³ Dzia³dowo, LEWICKA Jessica - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz

Sekretarz Turnieju :KOWALSKI JERZY        

Organizator Turnieju :SZCZUREWSKI PAWE£, CIERKOWSKI WIES£AW

¯ród³o http://www.wama-sport.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grzeliñski Jan WKK Wroc³aw
Grzeliñski Jan WKK Wroc³aw
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi