News: IX Zambrowski Festiwal Koszykówki ch³ i dz. rocz.2004 Zambrów - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 17:42:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Zambrowski Festiwal Koszykówki ch³ i dz. rocz.2004 Zambrów
Turnieje Podsumowanie
Przez trzy dni dru¿yny dziewcz±t oraz ch³opców rywalizowa³y podczas IX Zambrowskiego Festiwalu Koszykówki ORKAN CUP.

Festiwal Koszykówki „ORKAN CUP” to coroczna impreza organizowana w Zambrowie, podczas której najlepsze koszykarki i koszykarze z poszczególnych klubów staj± do zaciêtej walki. W tym roku do rywalizacji przyst±pi³o osiem zespo³ów dziewcz±t oraz dziesiêæ zespo³ów ch³opców. Grupa dziewcz±t rozgrywa³a swoje pojedynki na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie za¶ grupa ch³opców na hali sportowej Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.  £±cznie do rywalizacji zg³osi³o siê 18 zespo³ów z ca³ej Polski. Organizatorem trzydniowego festiwalu koszykówki by³ Uczniowski Klub Sportowy ORKAN dzia³aj±cy przy Szkole Podstawowej nr 3.

Pierwszego dnia Zambrowskiego Festiwalu Koszykówki ORKAN CUP odby³o siê oficjalne otwarcie w czasie którego pokazy trików koszykarskich zademonstrowa³ Andrzej Adamczyk z Krakowa. Swoje umiejêtno¶ci zaprezentowa³y tak¿e dzieci z zambrowskich szkó³ podstawowych. Ostatniego dnia koszykarskich wzmagañ odby³y siê fina³owe mecze oraz ceremonia zakoñczenia, podczas której rozdano puchary, medale, pami±tkowe zdjêcia dru¿yn, statuetki dla indywidualnych zawodników oraz nagrody rzeczowe. Nagrody dla zawodników wrêczali: Burmistrz Miasta Zambrów Pan Kazimierz D±browski, Prezes UKS Orkan Joanna Koz³owska oraz Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 Bo¿ena Prze¼dziecka.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA: GRUPA DZIEWCZ¡T
1 UKS TROPS KARTUZY
2 BAT SKIERNIEWICE
3 SKS 12 WARSZAWA
4 UMKS PIASECZNO
5 ORKAN ZAMBRÓW
6 AZS UMCS – UMKS 30 LUBLIN
7 SP 5 ZAMBRÓW
8 ISKRA KONSTANTYNÓW

Najlepsza „Pi±tka” turnieju:

Cyntia Formela – UKS TROPS Kartuzy
Anna Majkowska – BAT Skierniewice
Wiktoria Chisman – SKS 12 Warszawa
Natalia Bielicka – ORKAN Zambrów
Ola Romanowska – UMKS Piaseczno

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych dru¿ynach:

Agata Gilmajster – BAT Skierniewice
Klaudia ¦wi±ntek – ISKRA Konstantynów
Natalia Brewczuk – SKS 12 Warszawa
Ola Romanowska – MUKS Piaseczno
Julita Frankowska – TROPS Kartuzy
Wiktoria Kusiak – AZS UMCS - MUKS 30 Lublin
Julia Stañczyk – ORBITA Zambrów
Wanessa Rybicka – ORKAN Zambrów

 Klasyfikacja koñcowa: GRUPA CH£OPCÓW

1 BC KLAJPEDA
2 BC SABONIS KOWNO
3 BC DRUSKIENNIKI
4 ¯UBRY BIA£YSTOK
5 AZS PWSZ SKIERNIEWICE
6 ORKAN ZAMBRÓW
7 MUKS PIASECZNO
8 UKS MIÑSK MAZOWIECKI
9 UKS ORBITA ZAMBRÓW
10 UKS ISKRA ZAMBRÓW

Najlepsza „Pi±tka” turnieju:
Uytaytas Zygas – BC Sabonis Kowno
Zarêba Mateusz – AZS PWSZ Skierniewice
Patryk Zadykowicz
Matas Jakubaskas – BC Druskienniki
Edgonos Pilybas -  BC Klajpeda

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:
Karol Szêszo³– UKS Miñsk Mazowiecki
Motiejus Pauliukevrtus– BC Sabonis
Plona Marcel– UKS ISKRA Zambrów
Jary Oliwier– UKS ORKAN Zambrów
Bieliñski Kamil – AZS PWSZ Skierniewice
Aistis Lukasewieius – BC Druskienniki
Ko³omyjski Jakub – UKS ORBITA Zambrów
Mantas Ovelingos – BC Klajpeda
Kunicki Szymon– MUKS Piaseczno

Obszerne albumy zdjêæ: IX ZAMBROWSKI FESTIWAL KOSZYKÓWKI ORKAN CUP - 27 maja 2016 roku

Sponsorami nagród ufundowanych dla uczestników turnieju oraz ich trenerów byli:

Miasto Zambrów
Bank Spó³dzielczy w Zambrowie
ZCiW
PGK Zambrów
SM Nadzieja
Spó³dzielnia Mleczarska MLEKPOL
Gmina Zambrów
Przewozy Autokarowe pan Bogdan Pêka³a
ZAMBRUK M.J. Jab³onowscy
Pizzeria PACINO
PROGRES pan Marek P³otczyk
LECHPOL pan Leszek Go³aszewski
K-MAR SKLEP SPORTOWY pan Krzysztof Krakowski
PROFIL DRUK pan Adrian Stêpieñ
FOTO PIOTROWSCY
AGR-OIL pan Pawe³ Kurzy
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi