News: V Radom Basket Cup rocz. 2004, 2003 i 2001 Radom 20-22.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 01:58:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Radom Basket Cup rocz. 2004, 2003 i 2001 Radom 20-22.V.2016
Turnieje Podsumowanie

 W V Edycji Turnieju Radom Basket Cup pod patronatem Prezydenta Radomia Rados³awa Witkowskiego i Przewodnicz±cego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika rywalizowa³o blisko 300 zawodników w trzech kategoriach wiekowych (roczniki 2001, 2003 i 2004). Go¶cili¶my w tym roku 14 ekip z ca³ej Polski i dwie dru¿yny ze S³owacji MBA Prievidza. M³odzi zawodnicy rozgrywali zaciête spotkania na trzech radomskich halach: PSP nr 4, PG nr 3, Zespole Szkó³ Ekonomicznych oraz na MOSiR-ze.
Kolejna ods³ona radomskiego turnieju sta³a na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy zostawili na parkiecie wiele litrów potu, nie mniej ³ez. Nie oby³o siê bez dogrywek ale zwyciêzca w ka¿dej kategorii wiekowej móg³ byæ tylko jeden.

V edycja RBC nie mog³aby siê odbyæ bez naszych sponsorów. Serdeczne Podziêkowania ¶lemy Miastu Radom, Radzie Miejskiej, która ufundowa³a nagrody dla zwyciêzców turnieju, grupie ROSA, Aqua Park Neptun, który umo¿liwi³ wej¶cia dru¿ynom na p³ywalniê. Firmom Fig-And, Zbyszko, Staropolanka. Podziêkowania w stronê dyrekcji szkó³ za udostêpnienie obiektów sportowych na czas trwania turnieju. Wielkie S³owa uznania dla wszystkich Rodziców, którzy pomogli nam w organizacji turnieju. Dziêkujemy, ¿e mogli¶my na Was liczyæ i mogli¶my z Wami wspó³pracowaæ.
Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w jakikolwiek sposób w organizacjê V RBC.
Do zobaczenia za rok ! ! !

FOTO GALERIA FB PIOTRÓWKA RADOM


ZDJÊCIA GRUPOWE WSZYSTKICH DRU¯YN Rocznik 2004
1 UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin
2 MKS Piotrówka Radom
3 Wis³a Kraków
4 JBC Olsztyn
5 MOS Katowice
6 MKKS Rybnik
7 Kadet Bia³a Podlaska
8 MBA Prievidza

MVP Turnieju;
Jan Wachowicz - UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach
1 UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin – Szymon Kirwiel
2 MKS Piotrówka Radom – Stanis³aw Kozera
3 Wis³a Kraków – Karol Sa³awaj
4 JBC Olsztyn – Oliwier Koz³owski
5 MOS Katowice – Karol £ebek
6 MKKS Rybnik – Jakub Cierniak
7 Kadet Bia³a Podlaska – Mateusz Chalecki
8 MBA Prievidza – Marko Geczy

MKS Piotrówka Radom -  Kadet Bia³a Podlaska    77    26
MOS Katowice -  Wis³a Kraków    56    58
UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin - JBC Olsztyn    50    36
MKKS Rybnik -  MBA Prievidza    60    32
MOS Katowice -  Kadet Bia³a Podlaska    45    44
MKS Piotrówka Radom - Wis³a Kraków    64    32
MBA Prievidza -  JBC Olsztyn    37    44
UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin -  MKKS Rybnik    53    49
MKS Piotrówka Radom - MOS Katowice    84    18
Wis³a Kraków -  Kadet Bia³a Podlaska    58    45
UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin - MBA Prievidza    57    36
JBC Olsztyn - MKKS Rybnik    59    44
gr. B 4 MBA Prievidza – gr. A 3 MOS Katowice    46    56
gr. A 4 Kadet Bia³a Podlaska  – gr. B 3  MKKS Rybnik    38    45
gr. B 2  JBC Olsztyn  – gr. A 1 MKS Piotrówka Radom    46    58
gr. A 2 Wis³a Kraków – gr. B 1  UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin    55    63
mecz o VII miejsce: MBA Prievidza -  Kadet Bia³a Podlaska    31    42
mecz o V miejsce: MOS Katowice -  MKKS Rybnik    55    39
mecz o III miejsce: JBC Olsztyn  -  Wis³a Kraków    45    46
mecz o I miejsce: MKS Piotrówka Radom -  UKS Pi±tka Cztery Trzy Lublin    44    49

 Rocznik 2003
1 UKS MOS Bytom
2 Wis³a Kraków
3 MKS Piotrówka Radom
4 Kadet Bia³a Podlaska
5 MBA Prievidza
6 GKK Hanza Gdañsk
7 MUKS 1811 Unia Tarnów
8 MKS Pruszków

MVP Turnieju: Maciej Michalski - UKS MOS Bytom

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach

1 UKS MOS Bytom – Igor Krzych
2 Wis³a Kraków – Dawid Biegoñ
3 MKS Piotrówka Radom – Wiktor Górzyñski
4 Kadet Bia³a Podlaska – Sebastian Nikoniuk
5 MBA Prievidza – Matus Hronsky
6 GKK Hanza Gdañsk – Dominik Nabayogo
7 MUKS 1811 Unia Tarnów – Kacper Plebanek
8 MKS Pruszków – Jakub Trociñski

GKK Hanza Gdañsk  - MKS Piotrówka Radom     42    47
MUKS 1811 Unia Tarnów - Kadet Bia³a Podlaska    56    46
Wis³a Kraków - UKS MOS Bytom    43    40
MBA Prievidza - MKS Pruszków    65    19
MKS Piotrówka Radom - Kadet Bia³a Podlaska     47    44
GKK Hanza Gdañsk  - MUKS 1811 Unia Tarnów    41    37
UKS MOS Bytom - MKS Pruszków    74    19
Wis³a Kraków - MBA Prievidza    56    44
Wis³a Kraków - MKS Pruszków    50    21
UKS MOS Bytom - MBA Prievidza    68    39
GKK Hanza Gdañsk - Kadet Bia³a Podlaska    40    27
MKS Piotrówka Radom - MUKS 1811 Unia Tarnów    61    33
gr. B 4  MKS Pruszków  – gr. A 3  GKK Hanza Gdañsk      33    35
gr. A 4  MUKS 1811 Unia Tarnów  – gr. B 3  MBA Prievidza    44    49
gr. B 2   UKS MOS Bytom – gr. A 1  MKS Piotrówka Radom    63    59
gr. A 2  Kadet Bia³a Podlaska  – gr. B 1  Wis³a Kraków    21    65
mecz o VII miejsce: MKS Pruszków -  MUKS 1811 Unia Tarnów    22    34
mecz o V miejsce: GKK Hanza Gdañsk -  MBA Prievidza    31    71
mecz o III miejsce: MKS Piotrówka Radom -  Kadet Bia³a Podlaska    56    33
mecz o I miejsce; Wis³a Kraków - UKS MOS Bytom    52    54


 Rocznik 2001
1 UKS DE LA SALLE  Gdañsk
2 UKS MOS Bytom
3 Wis³a Kraków
4 UKS Pi±tka Lublin
5 ROSA Radom
6 MKKS Rybnik
7 SKS Start £ód¼
8 MKS Piotrówka Radom

MVP Turnieju: Jakub Wisttcok - UKS DE LA SALLE  Gdañsk

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach
1 UKS DE LA SALLE  Gdañsk – Jakub Pellowski
2 UKS MOS Bytom – Pawe³ Chaberek
3 Wis³a Kraków – Jakub Cepuchowicz
4 UKS Pi±tka Lublin – Micha³ Nem¶
5 ROSA Radom – Piotr Janas
6 MKKS Rybnik – Mateusz Rakszawa
7 SKS Start £ód¼ – Micha³ Mycko
8 MKS Piotrówka Radom – Filip Ró¿añski

UKS DE LA SALLE Gdañsk – MKS Piotrówka Radom    60    33
UKS MOS Bytom - SKS Start £ód¼    50    28
Wis³a Kraków - MKKS Rybnik     68    41
ROSA Radom - UKS Pi±tka Lublin    44    49
MKS Piotrówka Radom - SKS Start £ód¼    38    71
UKS DE LA SALLE Gdañsk - UKS MOS Bytom    50    47
MKKS Rybnik - UKS Pi±tka Lublin    49    47
Wis³a Kraków - ROSA Radom    61    51
MKS Piotrówka Radom  - UKS MOS Bytom    18    51
UKS DE LA SALLE Gdañsk - SKS Start £ód¼    66    69
ROSA Radom - MKKS Rybnik    56    31
Wis³a Kraków - UKS Pi±tka Lublin    34    38
gr. B 4 MKS Piotrówka Radom  – gr. A 3 ROSA Radom    28    56
gr. A 4 MKKS Rybnik – gr. B 3 SKS Start £ód¼    69    46
gr. B 2  UKS DE LA SALLE Gdañsk – gr. A 1 UKS Pi±tka Lublin    58    50
gr. A 2 Wis³a Kraków – gr. B 1 UKS MOS Bytom    32    42
mecz o VII miejsce: MKS Piotrówka Radom  - SKS Start £ód¼    33    61
mecz o V miejsce: ROSA Radom - MKKS Rybnik    45    41
mecz o III miejsce: Wis³a Kraków - UKS Pi±tka Lublin    58    41
mecz o I miejsce: UKS DE LA SALLE Gdañsk - UKS MOS Bytom    69    63
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Najlepsza pi±tka turnieju
Najlepsza pi±tka turnieju
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi