News: VIII Turniej u Klemensa ch³. i dz. rocz.2005 Bia³ystok 11-13.III.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 17:05:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Turniej u Klemensa ch³. i dz. rocz.2005 Bia³ystok 11-13.III.2016
Turnieje Podsumowanie
 VIII Miêdzynarodowy Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2005 i m³odsi
W dniach 11 – 13.03.2016r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê VIII Miêdzynarodowy Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2005 i m³odsi. W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn dziewcz±t i 7 dru¿yn ch³opców z  Dzia³dowa, E³ku, Grodna, £om¿y, Torunia, Zambrowa, ¯yrardowa oraz nasze koszykarki i koszykarze „BASKET 47” Bia³ystok, czyli uczniowie z klasy IV B trenowani przez p. Katarzynê Wens³aw i p. Miros³awa Wierzbickiego.
Przez trzy dni 74 zawodniczki i 90 zawodników rozegra³o 34 mecze systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 11 marca, w pi±tek, o godz. 18.45 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju, którego dokona³a  wicedyrektor szko³y p. Bo¿ena Laskowska. Na otwarciu zaprezentowa³y siê zespo³y bior±ce udzia³ w turnieju, a potem – jak to jest u nas w zwyczaju, przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku reflektorów i muzyce wbiegli na boisko zawodnicy meczu inauguruj±cego turniej UKS „TRÓJKA” ¯yrardów i UKS „BASKET 47” Bia³ystok.
W niedzielê 13.03.2016r. o godz. 15.10 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, pierwsza i druga pi±tka turnieju, najlepsi: rozgrywaj±cy, obroñca i MVP oraz najm³odsi uczestnicy turnieju.
DZIÊKUJEMY wszystkim uczniom, fanom m³odzie¿owej koszykówki, a przede wszystkim rodzicom za wspierania m³odych zawodników i kibicowanie!

FOTO JANUSZ

FOTO JANUSZ VOL.2


WYNIKI KOÑCOWE CH£OPCÓW:

1. UKS „NENUFAR 5” E³k
2. SDYSHOR 7 Grodno
3. TWARDE PIERNIKI S.A. Toruñ
4. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a
5. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
6. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
7. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów

Najlepsi zawodnicy w zespole:

UKS „NENUFAR 5” E³k – Bartek Moñko
SDYSHOR 7 Grodno – Aleksiej Do³gosziej
TWARDE PIERNIKI S.A. Toruñ – Hubert Lipiñski
UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Maciek Trzonkowski
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Micha³ Grodzki
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Patryk Buæko
UKS „TRÓJKA” ¯yrardów – Kacper Oblaciñski

Pierwsza pi±tka turnieju:

UKS „NENUFAR 5” E³k – Kacper Murawski
SDYSHOR 7 Grodno – Adam Odiniec
TWARDE PIERNIKI S.A. Toruñ – Pawe³ Sowiñski
UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Jakub Górski
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Hubert Prokopowicz

Druga pi±tka turnieju:
SDYSHOR 7 Grodno – Kiry³ Szysz³owski
TWARDE PIERNIKI S.A. Toruñ – Micha³ Zió³kowski
UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – £ukasz Anusewicz
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Wiktor Rosiñski
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Kuba P³oszczyca

Najskuteczniejszy zawodnik turnieju:

1. Brajan Mroczkowski – UKS „NENUFAR 5” E³k
2. Filip Pó³bratek – UKS „NENUFAR 5” E³k
3. Andrzej Waliuk – SDYSHOR 7 GRODNO

MVP: Brajan Mroczkowski – UKS „NENUFAR 5” E³k
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Maksim Moskalczuk – SDYSHOR 7 Grodno
Najlepszy obroñca turnieju: Mateusz ¯ebrowski – TWARDE PIERNIKI S.A.

Bia³ystok - E³k 20 : 84
Grodno - E³k  29 : 7
Dzia³dowo - ¯yrardów  41 : 10
Bia³ystok - £om¿a 17 : 19
Bia³ystok - ¯yrardów  32 : 12
Toruñ - Dzia³dowo  37 : 14
£om¿a - Grodno 13 : 31
E³k - ¯yrardów  73 : 7
Grodno - Dzia³dowo  21 : 7
Toruñ - £om¿a  28 : 17
Bia³ystok - Dzia³dowo  26 : 30
Toruñ - E³k  20 : 48
Grodno - ¯yrardów  21 : 8
 Bia³ystok - Grodno  16 : 26
Toruñ - ¯yrardów  30 : 10
2 Dzia³dowo - £om¿a  6 : 12
Toruñ - Grodno  17 : 30
Dzia³dowo - E³k  18 : 69
£om¿a - ¯yrardów  22 : 17
Bia³ystok - Toruñ  31 : 33
£om¿a - E³k  40 : 12


WYNIKI KOÑCOWE DIEWCZ¡T:

1. SDYSHOR 7 Grodno
2. UKS „BASKET 47” Bialystok
3. UKS „ORKAN” Zambrów
4. UKS „TRÓJKA” E³k
5. UKS „NENUFAR 5” E³k
6. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo


Najlepsze zawodniczki w zespole:

SDYSHOR 7 Grodno – Anastasija Lapkowicz
UKS „BASKET 47” Bialystok – Wiktoria Stankiewicz
UKS „ORKAN” Zambrów – Oliwia Kurowska
UKS „TRÓJKA” E³k – Agata Okonowicz
UKS „NENUFAR 5” E³k – Martyna Radel
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Oliwia Kwasiborska

Pierwsza pi±tka turnieju:

SDYSHOR 7 Grodno – Jelizawieta Sziszljuk
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Julia Jacewicz
UKS „ORKAN” Zambrów – Weronika Potêga
UKS „TRÓJKA” E³k – Julia Wnorowska
UKS „NENUFAR 5” E³k – Martyna Oleksiñska


Druga pi±tka turnieju:

UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Kinga Grabowiecka
UKS „ORKAN” Zambrów – Wiktoria Sadowska
UKS „TRÓJKA” E³k – Wiktoria G³êbocka
UKS „NENUFAR 5” E³k – Zuzanna Nikonowicz
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Louise Haspel


Najskuteczniejsza zawodniczka turnieju:
1. Ksenia Szeptel – SDYSHOR 7 Grodno – 56 pkt
2. Katierina Nowik – SDYSHOR 7 Grodno – 54 pkt
3. Karolina Marczyk – UKS „ORKAN” Zambrów – 31 pkt


MVP : Katierina Nowik – SDYSHOR 7 Grodno
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Iza Lewoñczuk – UKS „BASKET 47” Bia³ystok
Najlepsza obroñczyni turnieju: Oliwia Modzelewska – UKS „ORKAN” Zambrów

Bia³ystok - Zambrów  30 : 29
Grodno - 3 E³k  29 : 7
Zambrów - 5 E³k  25 : 20
5 E³k - Dzia³dowo  13 : 10
Bia³ystok - 3 E³k 30 : 20
Dzia³dowo - Grodno  3 : 69
Bia³ystok - Grodno 9 : 42
Zambrów - Dzia³dowo  19 : 7
3 E³k - 5 E³k  12 : 9
Bia³ystok - Dzia³dowo  44 : 4
Zambrów - 3 E³k 6 ; 4
Grodno - 5 E³k  52 ; 4
Zambrów - Grodno  13 ; 32
Dzia³dowo - 3 E³k  0 : 6
Bia³ystok - 5 E³k
22 : 7

Nagrody dla najm³odszych uczestników turnieju – rocznik 2007 (II klasa szko³y podstawowej):
Aleksandra Niedzielska – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
Ryszard Konopko – UKS „BASKET 47” Bia³ystok
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Zubrzycki Patryk GTK Gliwice r.94
Zubrzycki Patryk GTK Gliwice r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi