News: III Puchar etransport.pl rocz.2003 Inowroc³aw 4-5.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 03:02:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Puchar etransport.pl rocz.2003 Inowroc³aw 4-5.VI.2016
Turnieje Podsumowanie
 Tegorocznymi zwyciêzcami zosta³a dru¿yna Basket Team Opalenica.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Basket Team Opalenica
2 TKM W³oc³awek
3 Pi±tka Ostrów Wilekopolski
4 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
5 Twarde Pierniki Toruñ


Pierwsza pi±tka turnieju

- Kacper Maksoñ - Toruñ
- Wiktor £ukasik - W³oc³awek
- Jakub Gruszczyñski - Opalenica
- Tomasz Marek - Ostrów Wlkp.
- Jan Owczarzak - Inowroc³aw

Najlepszy strzelec turnieju
  91 pkt - Dawid Bykowski TKM W³oc³awek

MVP turnieju:
Mateusz Jakubiak - Basket Team Opalenica

- Kasprowicz – TKM W³oc³awek 58:66
- Twarde Pierniki Toruñ – Basket Team Opalenica 44:68
- TKM – Pi±tka Ostrów Wielkopolski 71:64
- Kasprowicz – Twarde Pierniki 60:53
- Opalenica – TKM 66:63
- Kasprowicz – Ostrów Wielkopolski 70:79
- Twarde Pierniki – Ostrów Wielkopolski 41:56
- Kasprowicz – Opalenica 57:76
- Twarde Pierniki – TKM 38:101
- Opalenica – Ostrów Wielkopolski 72:70
FOTO GALERIA

Za nami dwa, bardzo emocjonuj±ce dni, podczas których mogli¶my zobaczyæ zmagania m³odych koszykarzy. 4 - 5 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej w Inowroc³awiu po raz kolejny nasi podopieczni - SKS Kasprowicz Inowroc³aw walczyli o puchar etransport.pl. W rywalizacji wziê³o udzia³ 5 dru¿yn z³o¿onych z m³odzie¿y urodzonej w 2003 roku i m³odszej, Basket Team Opalenica, Pi±tka Ostrów Wielkopolski, TKM W³oc³awek, Twarde Pierniki Toruñ oraz miejscowy SKS Kasprowicz Inowroc³aw.

Wróæmy na chwilê pamiêci± do roku 2014, gdy organizowali¶my I turniej. Od tamtego czasu zyska³ on na popularno¶ci. ¦wiadczy o tym przede wszystkim zwiêkszaj±ca siê z roku na rok liczba osób wspieraj±cych m³odzie¿ oraz sam charakter spotkania. Z lokalnego turnieju uda³o siê zyskaæ miano ogólnopolskiego.

Inwestuj±c w m³odzie¿ chcemy zwróciæ uwagê na to, jak wa¿ny w ¿yciu ka¿dego z nas, a w szczególno¶ci dzieci jest sport, który promuje zdrowy styl ¿ycia, jest pasj± i mo¿liwo¶ci± spêdzenia wolnego czasu w gronie kolegów. Nie trzeba wymieniaæ zalet, które niesie za sob± gra w koszykówkê, ale warto zwróciæ uwagê na kilka aspektów. Jest ona sportem bardzo dynamicznym, korzystnie wp³ywaj±cym na nasz± kondycjê. Umo¿liwia równie¿ rozwój miê¶ni oraz poprawia kr±¿enie krwi. Ponadto jest ¶wietn± zabaw± i daje wiele przyjemno¶ci. Dla podopiecznych trenera Piotra Wi¶niewskiego, by³a to kolejna okazja do skonfrontowania w³asnych umiejêtno¶ci na tle silnych przeciwników z innych miast.

Zauwa¿amy jak z roku na rok spotykaj± siê coraz lepsze dru¿yny. Dzi¶, patrz±c na ówczesn± dru¿ynê ¯aków mo¿na by pomy¶leæ, ¿e s± zupe³nie innymi osobami, bardziej pewnymi siebie, walecznymi, dzia³aj±cymi zespo³owo. Bardzo ciesz± nas ich postêpy oraz sukcesy.

Podczas III turnieju rozegrano w sumie 10 meczy, z czego 6 w sobotê i 4 w niedziele. Zwyciêskim zespo³em okaza³a siê dru¿yna Basket Team Opalenica. W ca³ym turnieju wa¿ne by³y nie tylko wyniki ale równie¿ dobra zabawa, niesamowite emocje oraz rado¶æ wszystkich uczestników imprezy. Dobry nastrój udzieli³ siê równie¿ rodzicom, którzy zaanga¿owali siê kibicuj±c i oklaskuj±c zawodników. Wszystkim zespo³om nale¿± siê gratulacje.

Trzy lata temu SKS Kasprowicz Inowroc³aw zdoby³ I miejsce. W zesz³ym roku nie uda³o siê utrzymaæ pozycji lidera. Podopieczni trenera Piotra Wi¶niewskiego zajêli II miejsce. Podczas tegorocznego turnieju zdobyli miejsce IV.
Poni¿ej prezentujemy zestawienie wyników oraz klasyfikacjê koñcow±:

Dziêkujemy za okazane wsparcie i zaanga¿owanie w przygotowanie tego wydarzenia wszystkim partnerom i sponsorom. Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie z nami równie¿ za rok.

Jeszcze raz gratulujemy zwyciêskiej dru¿ynie. Naszym podopiecznym ¿yczymy kolejnych sukcesów i wielu wygranych meczy w najbli¿szym czasie.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi