News: Gryfino Cup rocz.2003 - Memoria³ im. M. Dunsta rocz.2004 Gryfino/Szczecin 27-29.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 04:46:06
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Gryfino Cup rocz.2003 - Memoria³ im. M. Dunsta rocz.2004 Gryfino/Szczecin 27-29.V.2016
Turnieje Podsumowanie
 ZWYCIÊSCY I MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU - GRYFINO BASKET CUP 2016

W turnieju Gryfino Basket Cup 2016 w kategorii ch³opców rocznika 2003, rozgrywanym w dniach 27 – 29.05.2016r. na obiektach Zespo³u Szkó³ przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie, najlepszym zespo³em okaza³ siê Basket Team Opalenica, który w niedzielnym finale pokona³ po bardzo zaciêtym spotkaniu ekipê Czarnych Yankees  S³upsk 65:59.
Trzecie miejsce przypad³o zespo³owi Sudetów Jelenia Góra, który w meczu o 3 miejsce pokona³ ekipê gospodarzy Wilki Morskie Szczecin 48:39.

Pi±te miejsce przypad³o ekipie Basketu Gorzów Wlkp, która pokona³a zespó³ Prinemanie SDIUSOR no 7 Grodno 48:40, siódma by³a ekipa City Basket Berlin po zwyciêstwie 31:26 nad Ósemk± Wejherowo.

Koñcowa kolejno¶æ turnieju:
1.    Basket  Team Opalenica
2.    Czarni Yankees S³upsk
3.    Sudety Jelenia Góra
4.    Wilki Morskie Szczecin
5.    Basket Gorzów Wlkp
6.    Prinemanie SDIUSOR no 7 Grodno
7.    City Basket Berlin
8.    Ósemka Wejherowo

Organizatorzy i trenerzy zespo³ów uczestnicz±cych postanowili o przyznaniu nastêpuj±cych nagród indywidualnych:

Najlepszy zawodnik turnieju ( MVP )
- Adrian Szajek  - Basket Team Opalenica

Najlepsza pi±tka turnieju ( Allstars )
Dawid Bury  - MKK Basket Gorzów Wlkp.
Jakub Koralewski - Wilki Morskie Szczecin
Matausz Samiec - KS Sudety Jelenia Góra
Bartek Olechnowicz - STK Czarni Yankees S³upsk
Jakub Gruszczyñski - Basket Team Opalenica

Wyró¿nienia indywidualne w zespo³ach:
Maksymilian Górski  - UKS Basket Ósemka Wejherowo
Mathias Klampf - City Basket Berlin
¯enia  Sawostian - Prinemanie Grodno
Micha³ Grzeszak  - MKK Basket Gorzów Wlkp.
Aleksander Stacherzak  - Wilki Morskie Szczecin
Kajetan Gulbinowicz - KS Sudety Jelenia Góra
Czarek Jankowski  - STK Czarni Yankees S³upsk
Wiktor Kozal - Basket Team Opalenica

Wszystkim zespo³om uczestnicz±cym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników a wszystkim osobom pomagaj±cym dziêkujemy za sprawne przeprowadzenie zawodów.

http://wmsz.pl/turnieje/memorial-m-dunsta

FOTOGALERIA FACEBOOK

FOTO GALERIA I MEMORIA£ MAKSYMILIANA DUNSTA

 I Memoria³ im. Maksymiliana Dunsta - rocznik 2003

ZWYCIÊZCY I MEMORIA£U IM. MAKSYMILIANA DUNSTA
Zawodnicy Kormorana okazali siê najlepsi w zakoñczonym w niedzielê 29 maja I Memoriale im. Maksymiliana Dunsta w Szczecinie. Mimo, i¿ po pierwszych dwóch pi±tkowych spotkaniach w grupie zespó³ z Sierakowa mia³ na koncie dwie pora¿ki i zajmowa³ po I dniu ostatnie miejsce w tabeli grupy A, to od soboty odniós³ komplet zwyciêstw i zwyciê¿y³ w ca³ym turnieju. Srebro dla Zastalu Zielona Góra a br±z dla jednego z gospodarzy turnieju – Wilków Morskich SP 35 Szczecin.
Czwarte miejsce po przegraniu „ma³ego fina³u” przypad³o ekipie GKK Hanza Gdañsk. 
Najbardziej zaciêtym spotkaniem ostatniego dnia okaza³o siê spotkanie o 5 miejsce, w którym spotka³y siê ekipy Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno i drugiego gospodarza turnieju Wilków Morskich SP 16 Szczecin. Po pe³nym dramaturgii spotkaniu, w którym nie brakowa³o zwrotów akcji oraz pomy³ek sêdziowskich minimalnie lepsi okazali siê zawodnicy z Grodna, zwyciê¿aj±c w samej koñcówce spotkania 35:32.
W meczu o 7 miesjce Sudety Jelenia Góra, które poprzez „uk³ad trójkowy” nie zakwalifikowa³y siê do pierwszej czwórki pokona³y ekipê City Basket Berlin wspomagan± na skutek problemów kadrowych dziewczêtami z Wilków Morskich, którym serdecznie dziêkujemy za pomoc przy sprawnym przebiegu turnieju.

Kolejno¶æ koñcowa I Memoria³u im. Maksymiliana Dunsta:
1.    Kormoran Sieraków
2.    Zastal Zielona Góra
3.    Wilki Morskie SP 35 Szczecin
4.    GKK Hanza Gdañsk
5.    Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno
6.    Wilki Morskie SP 16 Szczecin
7.    Sudety Jelenia Góra
8.    City Basket Berlin

W zakoñczonym w niedzielê 29 maja I Memoriale im. Maksymiliana Dunsta oprócz nagród zespo³owych przyznane zosta³y równie¿ nagrody indywidualne wystêpuj±cym zawodnikom.

Organizatorzy nagrodzili zawodników w nastêpuj±cych kategoriach:

Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP – organizatorzy wybrali zawodnika zwyciêskiej dru¿yny Kormorana Sieraków – Miko³aja Wac³awika.

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Nikodem Kaniecki z zespo³u Wilki Morskie SP 35 Szczecin, który w 5 spotkaniach zdoby³  95 punktów ( ¶rednio 19,0 zdobywanych punktów na jedno spotkanie )

Najlepszym obroñc± turnieju zosta³ decyzj± wszystkich trenerów uznany zosta³ Kamil Paluszak z Kormorana Sieraków.

Najlepsza pi±tka turnieju ( All Stars )
Jan Gureñczyk – Zastal Zielona Góra
Oliwier Znamierowski – Wilki Morskie SP 35 Szczecin
Jan ¦miglak – Kormoran Sieraków
Miko³aj Wrzeszcz – GKK Hanza Gdañsk
Boris Bondarevich – Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno

Wyró¿nienia indywidualne w zespo³ach

Dawid Garbarski – Sudety Jelenia Góra
Micha³ Najder – GKK Hanza Gdañsk
Aleksander Dêbicz – Wilki Morskie SP 35 Szczecin
Adam Kurowski – Wilki Morskie SP 16 Szczecin
Ilian Wêgrowski – Zastal Zielona Góra
Igor Girus – Kormoran Sieraków
Mannuel Jacob – City Basket Berlin
Vadzim Paiko - Prinemanie SDIUSOR No 7 Grodno

Wszystkim zespo³om uczestnicz±cym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników a wszystkim osobom pomagaj±cym za sprawne przeprowadzenie zawodów.

Komentarze
BEBNIARZ dnia maj 18 2016 07:34:10
Bêdziemy tam - Opalenicasmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
14
14
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi