News: II Memoria³ Tadeusza Sajdy rocz.2004 i 2005 Katowice 1-3.IV.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:10:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Memoria³ Tadeusza Sajdy rocz.2004 i 2005 Katowice 1-3.IV.2016
Turnieje Podsumowanie
 II Memoria³ Tadeusza Sajdy


Przedstawiamy wyniki II Memoria³u Tadeusza Sajdy.
W roczniku 2004 wygra³ SKM Zastal Zielona Góra natomiast w roczniku 2005 najlepsza okaza³a siê nasza dru¿yna UKS SP 27 Katowice II.

W ceremonii zakoñczenia turnieju uczestniczy³ Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, Dyrektor Gimnazjum nr 19 Pane Irena Denicka, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 27 Pani Joanna Sarzyñska oraz Pani Teofila Sajda.

Organizator - Micha³ Bentkowski dziêkowa³ i gratulowa³ wszystkim uczestnikom, trenerom oraz rodzicom. Podziêkowania by³y skierowane równie¿ w kierunku Urzêdu Miasta w Katowicach za wsparcie organizacyjne i rzeczowe imprezy, dyrekcji szkó³ umo¿liwiaj±cych rozegranie zawodów, oraz trenerów, dzia³aczy i wolontariuszy UKS SP 27 Katowice. Impreza by³a równie¿ wsparta ze ¶rodków ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki. Prezez SZKosz Pan Marcin Staniczek bacznie przygl±da³ siê rozgrywkom w ostatnim dniu zawodów. Specjalne podziêkowania dla Zarz±du Spó³dzielni Mieszkaniowej Silesia za pomoc w zakupie nagród. Nagrody o ca³kiem sporej warto¶ci zosta³y zakupione dziêi wsparciu miêdzy innymi Pana Piotra Dytkowskiego (z którym organizowali¶my wspólnie zawody wrze¶niowe pod nazw± .Nowoczesny Minibasket) - jest nam niezmiernie mi³o, ¿e biznesmen prowadz±cy jedna z najwiêkszych firm na ¦l±sku docenia nasz± pracê!
Zawody sta³y na wysokim poziomie, w roczniku 2004 fina³owa czwórka by³a bardzo wyrównana o czym ¶wiadcz± wyniki. W m³odszej kategorii wiekowej nasz zespó³ okaza³ siê poza zasiêgiem rywali, zdecydowanie wygrywaj±c swoje wszystkie spotkania.

Wyró¿nienia indywidualne:

Rocznik 2005
 
Najlepszy Zawodnik dru¿yny:
Jan Pisarski - Wieliczka
Szymon S³apa - Warsaw
Marcin Mastalerz - Katowice II
Igor Drajerczak - Cieczyn
Radek M±czeñski - Kraków
Mateusz Fr±c - Katowice I
 
Pi±tka Gwiazd Turnieju
Franek Usydus - Kraków
Maksymilian Siwik - Katowice II
Bartosz Moik - Cieszyn
Filip Rutkowski - Warsaw
Jank Krupa - Wieliczka
 
Najlepszy Obroñca Turnieju
  Miko³aj Szojda
MVP Turnieju  Kajetan Kuczawski
 
Rocznik 2004
 
Najlepszy Zawodnik dru¿yny:
Kacper B±ska - Stalowa Wola
Dawid Garbarski - Jelenia Góra I
Kempa Krzysztof - Katowice
Kuba Kmieæ - Warsaw
Przemys³aw Hul - Prudnik
Ignacy Szadkowski - Jelenia Góra II
Filip Maciejski - ¯ory
Marcin Bankowicz - Wieliczka
Wojciech Król - Tychy
Jan Góreñczyk - Zielona Góra
 
Pi±tka Gwiazd Turnieju
Leonard Zmarzlik - Prudnik
Aleksander Busz - Wieliczka
Oliwier Koz³owski - ¯ory
Tobiasz Berna¶ - Tychy
Franek Korniluk - Zielona Góra
 
Najlepszy Obroñca Turnieju   Bartek Kudela
MVP Turnieju  Ilian Wêgrowski

Wyniki z II Memoria³u Tadeusza Sajdy.
Wyniki z Gimnazjum nr 19

UKS 27 – ¯ory B 35-55 Maciejewski Filip
Tychy – Warsaw A 39 - 23 ¯muda Mateusz
¯ory – Prudnik B 54 - 32 Koz³owski Oliwier
Wieliczka – Stalowa W. A 65 - 7 Busz Aleksander
Sudety I – Zastal B 23 - 55 Korniluk Franciszek
Sudety II - Warsaw A 32 - 36 Kmieæ Jakub
UKS 27 – Zastal B 30 - 53 Wêgrowski Ilian
Sudety I - ¯ory B 16 - 54 Brzegowy Patryk
Stalowa W. – Sudety II A 14 - 40 Szadkowski Igacy
Prudnik – Zastal B 27 - 40 Milan ¯eromski
Tychy – Stalowa W. A 80 - 2 Pa¼dzierny Kacper
¯ory – Zastal B 49 -53 Jan Doreñczuk
Warsaw – Stalowa W. A 30 - 7 Micha³ Szymañski
Sudety II – Tychy A 25 -30 Patryk Wojtyka
Sudety I – Prudnik B 24 - 42 L.Zmarzlik
Warsaw – Wieliczka A 19 - 41 Kacper Smagur
4A -3B Sudety II - UKS 27 37- 27 Mateusz Samiec
3A -4B Warszawa - Prudnik 23 - 53 Trener Krzysztof Chmielarz
1A – 2B Tychy - ¯ory 32 - 24 Bartek Kudela
2A – 1B Wieliczka - Zastal 32 -48 Rafa³ Szpakowski

Mecz o 7 m UKS 27 - Warszawa 34-28 Kempa Krzysztof
Mecz o 5 m. Prudnik - Sudety II 52 - 36 Powró¼nik Wojciech
Mecz o 3 m. ¯ory - Wieliczka 41 -44 Dumka Bart³omiej
Fina³ Tychy - Zastal 28 -23

Wyniki z sali z SP 27:
27 II – Cieszyn 62 -32 Marcin Mastalerz
UKS 27 I – Kraków 29 - 44 Dudziarz
Warsaw – UKS 27 II 20 - 53 Kuczawski
Wieliczka – Cieszyn 34 - 36 Szojda
UKS 27 I – Warsaw 22-27 Rutkowski
Kraków – UKS 27 II 22 - 70 Siwik
Wieliczka – Tychy (r. 2004) A 25 - 34 Lesznik
Wieliczka – UKS 27 I 51 - 26 Ko³aczkowski
UKS 27 – Prudnik (r. 2004) B 39 -32 Kempa
Sudety II – Wieliczka (r. 2004) A 31 -57 Marcin Bankowicz
Sudety I – UKS SP 27 (r.2004) B 19 - 29 Kuba Pi¶la
Warsaw – Wieliczka 43 - 38 Kuba Radoñ
Kraków – Cieszyn 11 - 31 Tomasz Trela
UKS 27 I- UKS 27 II 17 - 58 Marcin Mastalerz
Wieliczka – Kraków 46 - 43 £ukasz Siemieniec
UKS 27 I – Cieszyn 10 - 42 Igor Prajerczak
Warsaw – Kraków 27 - 16 Szymon S³apa
UKS 27 II – Wieliczka 59 - 23 Maciej Chadalski
Cieszyn – Warsaw 46 - 20 Grzegorz Orzyszek
5A – 5B (rocznik 2004) 38 - 20 Dawid Garbarski


Mecz o 9 m. (r. 2004) Jelenia Gora I - Stalowa Wola 36 - 18 Bulowicz Wojciech
mecz o 5 m. UKS 27 I - Kraków 26 - 41 Natalia Orlicka
mecz o 3 m. Warsaw - Wieliczka 38 - 28 Rybka
Fina³ 2005.UKS 27 II - Cieszyn 57 - 31 Sikora Kacper
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogoñ II - Hajduki
Pogoñ II - Hajduki
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi