News: XIII Nida Cup ch³i dz. rocz.2003 Nidzica 4-6.III.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 01:35:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIII Nida Cup ch³i dz. rocz.2003 Nidzica 4-6.III.2016
Turnieje Podsumowanie
 XIII turniej koszykówki dziewcz±t i ch³opców Nida Cup przeszed³ do historii! 12 dru¿yn z ca³ej Polski, m.in. z £om¿y, Warszawy, Ostro³êki przyjecha³y do Nidzicy ¿eby graæ o zwyciêstwo i tym samym o Puchar Burmistrza Nidzicy!

 
Od 4 marca w nidzickim Zespole Szkó³ nr 3 i w Hali Widowiskowo-Sportowej odbywa³y siê zmagania dziewcz±t i ch³opców w Ogólnopolskim Turnieju Nida Cup! Emocje siêga³y zenitu a gracze dawali z siebie wszystko, dziêki czemu kibice nie mogli byæ niczego pewni. Szybkie zwroty akcji i wyrównana gra trzyma³a w niepewno¶ci fanów koszykówki licznie zgromadzonych na meczach do ostatnich sekund meczu.

Zwieñczeniem trzech dni gry by³o og³oszenie wyników i wrêczenie nagród, które odby³o siê w niedzielê, 6 marca na hali widowiskowo-sportowej. Nagrody wrêcza³ burmistrz Jacek Kosmala, starosta Grzegorz Napiwodzki i dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 w Nidzicy Ma³gorzata Gorczyñska.

Po wrêczeniu nagród wszystkim sponsorom, wspó³organizuj±cym dziêkowa³a dyrektor Gorczyñska, a burmistrz Jacek Kosmala uroczy¶cie zakoñczy³ Nida Cup 2016! Uczestnikom bardzo podoba³a siê atmosfera turnieju oraz jego przebieg natomiast trenerzy zwracali szczególn± uwagê na doskona³± organizacjê a tak¿e na potrzebê tego typu turniejów szczególnie przed mistrzostwami wojewódzkimi.

Organizatorami turnieju by³ Zespó³ Szkó³ nr 3 w Nidzicy, UKS Trójka Nidzica, Zespó³ Obs³ugi O¶wiaty i Sportu, Gmina Nidzica.

 ch³opcy:

1. MOSIP Bielsk Podlaski
2. UKS Dziewi±tka £om¿a
3. UKS Trójka Nidzica
4. Legion Legionowo
5. Junior Basket Club Olsztyn
6. UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najlepsza 5 Turnieju All Stars:

1. Junior Basket Club Olsztyn - Kacper Mirowski
2. MOSIR Bielsk Podlaski – Maksymilian Perzyna
3. UKS Dziewi±tka £om¿a - Adam Anusiewicz
4. Legion Legionowo - Olaf S³awiñski
5. UKS Trójka Nidzica - Pawe³ Wojciechowski

nagroda trenera

1. Junior Basket Club Olsztyn – Bartosz Mróz
2. MOSIR Bielsk Podlaski - Jakub ¦wietliczny
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo - Robert Malulu
4. UKS Dziewi±tka £om¿a - Alan Zalewski
5. Legion Legionowo - Micha³ Kujaw
6. UKS Trójka Nidzica - Jakub Bandurski

Najlepszy Zawodnik:
Junior Basket Club - Hubert Zapadka
MOSIR Bielsk Podlaski - Maciej Walerian
UKS Sokó³ Dzia³dowo - Kacper £azowski
UKS Dziewi±tka £om¿a - Kacper Górski
Legion Legionowo - Krzysztof Litwiñski
UKS Trójka Nidzica - Jakub D³ugiñski

dziewczêta:


1. UKS LA Basket Warszawa

2. UKS Basket 47 Bia³ystok
3. MUKS Unia Basket Ostro³êka
4. UKS Trójka Nidzica
5. UKS Dziewi±tka £om¿a
6. UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najlepsza 5 Turnieju All Stars:
UKS La Basket Warszawa - Oliwia Grzelewska
UKS Basket 47 Bia³ystok - Noemi Pop³awska
UKS Dziewi±tka £om¿a - Paulina Krajewska
UKS Trójka Nidzica - Monika Owsianka
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Natalia Plewko

Nagroda Trenera:
1. UKS Basket 47 Bia³ystok – Julia Gutowska
2. UKS LA Basket Warszawa - Katarzyna Bogusz
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo - Julia Krenc
4. UKS Dziewi±tka £om¿a - Weronika Piotrowska
5. UKS Trójka Nidzica - Patrycja Chmielewska
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Ma³gorzata Piórkowska

Najlepsza zawodniczka:
UKS Basket Bia³ystok – Zuzanna Maryszczuk
UKS La Basket Warszawa - Karolina Gruszka
UKS Sokó³ Dzia³dowo - Wiktoria Wi¶niewska
UKS Dziewi±tka £om¿a - Anna Chojnowska
UKS Trójka Nidzica - Alicja Dymarska
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Zuzanna Zaj±c

¬RÓD£O INFORMACJI - FOTOGALERIA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
trener Mijas Mariusz t³umaczy
trener Mijas Mariusz t³umaczy
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi