News: III Turniej im. El¿biety Marchewki rocz.2003 Brzeg 1-3.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:21:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Turniej im. El¿biety Marchewki rocz.2003 Brzeg 1-3.V.2016
Turnieje Podsumowanie
 III Turniej Koszykówki Ch³opców o Puchar Burmistrza Brzegu Memoria³ im. El¿biety Marchewki za nami!!!


FOTO AGNIESZKA OLSZEWSKA

We wtorek 3 maja w Brzegu zakoñczy³y siê zmagania III Turnieju Koszykówki Ch³opców o Puchar Burmistrza Brzegu Memoria³ im. El¿biety Marchewki. Po genialnym spektaklu w spotkaniu fina³owym, jaki zapewni³y ekipy WKS-u ¦l±sk Wroc³aw oraz Basketu Team Opalenicy, lepsi okazali siê byæ ci pierwsi, którzy wygrali dopiero po dogrywce 83:79!!!
Tym samym powtórzy³a siê historia z pierwszej edycji Memoria³u, gdy¿ wówczas tak¿e triumfowali m³odzi koszykarze ¦l±ska Wroc³aw. Warto dodaæ, ¿e tegoroczny Turniej podopieczni Trenera Tomasza Wilczka zakoñczyli bez pora¿ki, pomimo i¿ poziom by³ naprawdê wysoki.

Br±zowe medale równie¿ pojecha³y do Wroc³awia, który jak wiadomo nie od dzi¶ jest stolic± polskiego Basketu, a wywalczyli je zawodnicy WKK z bilansem 4 zwyciêstw i 2 pora¿ek. Tu¿ za podium znalaz³ siê team UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski, który w bezpo¶rednim pojedynku z WKK przegra³ po niezwykle zaciêtym spotkaniu 45:50.
Pi±te miejsce zajê³a dru¿yna gospodarzy – UKS Piomar Brzeg, która w ca³ym Turnieju wygra³a dwa mecze, przegrywaj±c cztery. Kolejne lokaty przypad³y nastêpuj±co zespo³om SMS-u MG £KS £ód¼ oraz MOSM Tychy.

Ka¿da ekipa otrzyma³a piêkny puchar, a pierwsze trzy wspania³e medale!
Ponadto po ka¿dym zakoñczonym spotkaniu ka¿dy z trenerów otrzymywa³ p³ytê z nagranym meczem, a p³ytki DVD podarowa³ nam jeden z naszych sponsorów – Techno-Top.

MVP Turnieju jednog³o¶nie wybrany zosta³ zawodnik WKS-u ¦l±sk Wroc³aw Wojciech Siembiga. To nie jedyne wyró¿nienie dla Wojtka, który okaza³ siê tak¿e Królem Strzelców Turnieju w Brzegu, rzucaj±c w nim 119 punktów (¶r. 17 na mecz).

Królem w Rzutach za 3 punkty
by³ Jakub Gruszczyñski z Basketu Team Opalenica, który w ca³ym Turnieju zanotowa³ 10 celnych rzutów zza ³uku, przy czym a¿ cztery z nich w wygranym meczu przeciwko Stali Ostrów Wielkopolski.

Misterem Turnieju wybranym przez koszykarki Piomar Brzeg zosta³ Mateusz G³odek z WKK Wroc³aw, a nagrodê za Najm³odszego Zawodnika (rocz.2005) odebra³ Kacper Majcherowicz z MOSM Tychy.

Wyró¿nienie trenera
WKS ¦l±sk Wroc³aw – Oskar Kowalski
Basket Team Opalenica – Adrian Szajek
WKK Wroc³aw – Szymon Paluch
UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski – Oskar Smardz
UKS Piomar Brzeg – Mateusz Nizio³ek
SMS MG £KS £ód¼ – Kostek Hasiak
MOSM Tychy – Dominik Le¶nik

Nasz go¶æ w³a¶ciciel najwiêkszego portalu koszykówki m³odzie¿owej w Polsce Zbyszek ,,zibi,, Bytomski wybiera³ i nagradza³ MVP ka¿dego turniejowego meczu. Przeprowadzi³ wiele konkursów dla publiczno¶ci, w tym dwa konkursy dla 100 korzykarzy uczestników turnieju (wszystkie nagrody to gad¿ety zwi±zane z NBA) darczyñcami nagród s± wspaniali ludzie którzy wspieraj± portal koszykówki dzieciêco-m³odzie¿owej

Konkurs Big Shot rzut z 10 metrów
wygra³ zawodnik WKK Wroc³aw Patryk Dochnian
w nagrodê otrzyma grê komputerow± NBA 2K 16
Konkurs Numerki - rzuty z 6 pozycji wygra³ Piotr Górecki z WKS ¦l±sk Wroc³aw pi³kê Baden

Ka¿dy z wyró¿nionych graczy otrzyma³ prócz statuetek nagrody rzeczowe, które zosta³y ufundowane przez naszych niezast±pionych sponsorów, a w¶ród nich byli: Miasto Brzeg, Piomar, Jubiler Celiny Krówczyñskiej, Team Sport, Szpej-Sport, MERA, Lazur Optique, Rio Bravo

Prócz tego ka¿dy uczestnik Turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê, któr± zaprojektowa³ specjalnie dla nas Krzysztof Hulewski z firmy Progressiv.pl.

Jednak w tym roku Memoria³ im. El¿biety Marchewki nie koñczy³ siê na samych zmaganiach podczas Turnieju Koszykówki, poniewa¿ przed hal± MOSiR przy ulicy O³awskiej w Brzegu mo¿na by³o znale¼æ o wiele wiêcej atrakcji, takich jak np. euroboungee, dmuchañce, cymbergaj, bujak, grill, wata cukrowa, itp. Atrakcje te zapewni³ nam Figloraj, a wszystko to odbywa³o siê w ramach zbiórki pieniêdzy na rzecz brze¿anki – Sandry Borcuch, która zmaga siê z powa¿n± chorob± nowotworow±. Akcja charytatywna odbywa³a siê we wspó³pracy z brzeskimi wolontariuszami i zakoñczy³a sporym sukcesem, gdy¿ uda³o siê uzbieraæ ponad 6 tysiêcy z³otych!

Do koñcowego sukcesu przyczynili siê m.in. zebrani w hali rodzice m³odych koszykarzy, którzy brali udzia³ w licznych licytacjach w ostatnim dniu Turnieju. Wylicytowano np. koszulkê z autografami koszykarzy ekstraklasowej dru¿yny WKS-u ¦l±sk Wroc³aw, któr± podarowa³ nam Trener Tomasz Wilczek.

Prócz wy¿ej wymienionych atrakcji nasi go¶cie mogli zobaczyæ gablotê po¶wiêcon± pamiêci El¿biety Marchewki, aby dowiedzieæ siê kim tak w³a¶ciwie by³a, a pomog³y w tym wspomnienia jej kole¿anek z zespo³ów oraz pami±tkowe fotografie. Odwiedzili nas równie¿,  jak co roku, synowie ¶p. Eli – Micha³ i Konrad. Przybyli go¶cie mogli poczêstowaæ siê pysznym ciastem, które upiekli niezawodni rodzice naszych zawodników z Brzegu, którzy prócz tego codziennie pomagali przy samej obs³udze Turnieju.
Piêkne zdjêcia wykonywa³a dla nas przez te trzy dni zmagañ fotograf – Agnieszka Olszewska ( zdjêcia wkrótce), a tak¿e nasz specjalny go¶æ – Zibi, który by³ ponadto Spikerem.

Na koniec chcieliby¶my bardzo podziêkowaæ wszystkim tym, bez których ten Turniej by siê nie odby³, a wiêc sponsorom, partnerom, zawodnikom, trenerom, sêdziom boiskowym, stolikowym, statystykom, opiece medycznej, wolontariuszom, rodzicom ch³opców, kibicom, a tak¿e Miejskiemu O¶rodkowi Sportu i Rekreacji za udostêpnienie hali wraz z potrzebnym sprzêtem oraz mo¿liwo¶æ bezp³atnego skorzystania z basenu krytego dla wszystkich uczestników!

Dodatkowo podziêkowania kierujemy równie¿ do supermarketu Kaufland, który podarowa³ nam na potrzeby Turnieju wody oraz soki, wodê podarowa³a nam tak¿e Kotwica Brzeg za co tak¿e serdeczne dziêki!
Mamy nadziejê, ¿e spêdzili¶cie w Brzegu wyj±tkowe chwile i, ¿e niebawem ponownie nas odwiedzicie – do zobaczenia za rok!!!
Tomasz Kubiak

FILMIKI ZIBI
  (wszystkie bêd± do pi±tku)

FOTO ZIBI

STATYSTYKI Z WSZYSTKICH SPOTKAÑ

OFICJALNA STRONA TURNIEJU

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - Wyró¿nienia trenerów

  Numer..zawodnik....................
 
1
 WKS ¦L¡SK WROC£AW

1 Jakub Strysz
5 Górecki Piotr
7 Mateusz Go³êbiowski
10 Miko³aj Olesiñski
13 Oskar Kowalski
14 Juliusz Pawe³ka
24 Witold Ostrowski
25 Mateusz Buras
27 Wojciech Siembiga
35 Maksymilian Wilczek
37 Kajetan Krzak
45 Jêdrzej  Kociêcki

Trener: Tomasz Wilczek
 
2
 BASKET TEAM OPALENICA
4 Adrian  Szajek
7 Oskar Adamczyk
8 Kacper Dudziñski
10 Jakub Gruszczyñski
11 Jêdrzej B³aszak
12 Mateusz Jakubiak
13 Oliwier  Czeka³a
14 Jan Jakubiak
15 Wiktor Kozal
16 Jan Nowak
17 Jêdrzej Kubiak
18 Aleksander Kamiñski
23 Pierzyñski Grzegorz

Trener: Aleksander Ziobro
 
3
 WKK WROC£AW

1 Micha³  Nowak
2 Micha³ Sosiñski
4 Aleksander  Nikolin
8 Kilian Szymon
9 Patryk Dochnian
13 Filip Wójcik
15 Damian Mijalski
17 Szymon Paluch
24 Dariusz Jaworski
25 Rados³aw Jaworski
33 Mateusz G³odek
77 Aleksander  Wojciechowski

Trener: Mariusz Mazur
 
4
 STAL OSTRÓW WLKP.

4 Bartosz  Michalski
5 Wojciech Krzy¿anowski
10 Miko³aj Zaremba
12 Kacper Pietrasik
13 Oskar Smardz
14 Nikodem Suski
15 Mateusz Kuncewicz
16 Tomasz Marek
18 Jakub Majchrzak
19 Bartosz Bugaj
21 Mateusz Semczyszyn
24 Stanis³aw Stawiñski

Trener: Krzysztof Cnotliwy
 
5

PIOMAR BRZEG

6 Patryk Kowalczuk
9 Oskar Przyby³a
10 Daniel  Soroka
11 Jakub Wójcicki
13 Mateusz Nizio³ek
14 Jakub Szkoda
15 Mateusz Boruta
16 Damian ¦wider
17 Piotr Brzêczek
23 Kamil Kubiak
34 Bartosz Pszczolarski
53 Maksymilian Chudzik

Trener: Tomasz Kubiak 
6
 £SK SMS MG £ód¼
1 Kacper  Molenda
4 Wojciech Stañczyk
5 Kacper Koc
7 Bartosz  Keller
8 Filip Marciniak
9 Tymoteusz Matera
10 Damian Gabara
11 Kostek Hasiak
12 Filip Hertel
13 Stanis³aw Sudzik
14 Wiktor Nowak
16 Krystaian £uczak
17 Patryk Kwiatkowski
18 Szymon Skulimowski
19 Dominik Wróblewski
20 Daniel Korandi
21 Kacper Bartczak
22 Bartek Joñczyk
23 Kamil Jakubiak
24 Tomasz  Kwieciñski
26 Kacper Maækowiak
91Bartek Kwiatkowski
 
7
 MOSM TYCHY rocz.2004
1 Wojtek Król
4 Kacper Szczepanek
5 Tomasz Berna¶
6 Dominik Le¶nik
7 Bartosz  Kudela
10 Krzysztof Macha³a
12 Mateusz ¯muda
16 Kasper Pa¼dzierny
22 Micha³ Kudela
23 Patryk Wojtyka
26 Maciej Radziszewski
27 Kacper Majcherowicz
30 Micha³ Grzymys³awski
99 Adam Pogorel
Trener: Wojciech Majcherowicz
 

UKS Piomar Brzeg vs WKK 42 - 66
WKS ¦l±sk Wroc³aw – MOSM Tychy 85 - 23
UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski – SMS MG £KS £ód¼ 72 - 30
WKK Wroc³aw – Basket Team Opalenica 51 - 54
UKS PIOMAR Brzeg – WKS ¦l±sk Wroc³aw 30 - 90
MOSM Tychy – UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski 39 - 73
SMS MG £KS £ód¼ – Basket Team Opalenica 35 - 48
MOSM Tychy – SMS MG £KS £ód¼ 28 - 42
WKS ¦l±sk Wroc³aw – WKK Wroc³aw 56 - 42
Basket Team Opalenica – UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski 75 - 51
WKK Wroc³aw – SMS MG £KS £ód¼ 73 - 35
UKS PIOMAR Brzeg – Basket Team Opalenica 52 - 65
WKS ¦l±sk Wroc³aw – UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski 70 - 60
UKS PIOMAR Brzeg – MOSM Tychy 56 - 32
WKS ¦l±sk Wroc³aw – SMS MG £KS £ód¼ 74 - 42
WKK Wroc³aw – UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski 50 - 45
Basket Team Opalenica – MOSM Tychy 73 - 8
UKS PIOMAR Brzeg – SMS MG £KS £ód¼ 43 - 33
WKK Wroc³aw – MOSM Tychy 64 - 15
WKS ¦l±sk Wroc³aw – BASKET TEAM Opalenica 79 - 83   po dogrywce
UKS PIOMAR Brzeg – UKS Pi±tka Stal Ostrów Wielkopolski 45 - 56

1 ¦L¡SK WROC£AW  12 PKT.
2 BASKET TEAM OPALENICA  11 PKT.
3 WKK WROC£AW  10 PKT.

4 PI¡TKA STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI  9 PKT.
5 PIOMAR BRZEG 8 PKT.
6 SMS MG £KS £ÓD¬  7 PKT.
7 MOSM TYCHY  6 PKT.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Katowice 2007 IV Climon Cup
Katowice 2007 IV Climon Cup
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi