News: I Puchar Akademi Koszykówki UKS Komorów rocz.2005 Komorów 14-16.X.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 09:57:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Akademi Koszykówki UKS Komorów rocz.2005 Komorów 14-16.X.2016
Turnieje Podsumowanie
 Pisz± o turnieju

SPORT WPR24

GMINA MICHA£OWICE

relacja by ZIBI
W Komorowie nieopodal Warszawy zakoñczy³ siê Pierwszy Ogólnopolski Turnieju Mini Koszykówki ch³opców urodzonych w 2005 i m³odszych o Puchar Akademii Koszykówki Komorów .

W turnieju startowa³o 16 czo³owych dru¿yn z 9 województw. By³ to najwiêkszy i najlepiej obsadzony turniej w tym roku w kategorii U11 w Polsce. Organizatorem turnieju by³ klub UKS Akademia Koszykówki Komorów. Pomys³odawc± tej wspanialej imprezy by³ trener z Komorowa Grzegorz Tomaszewski. Pan Grzegorz wzoruj±c siê na dobrych turniejach w Polsce (sam czêsto wyje¿d¿a) chcia³ na swoim podwórku dorównaæ innym organizatorom
I TO MU SIÊ UDA£O !!!.

Turniej w Komorowie by³ spektakularnym wydarzeniem. Zazwyczaj uczestników na turniejach dzieli siê na medalistów i uczestników… w Komorowie wszyscy ch³opcy (ponad 200)  byli medalistami. Jak wa¿ny medal jest dla ka¿dego dziecka podam przyk³ad – Zawodnik z dru¿yny która zajê³a XV miejsce zgubi³ medal….. ze ³zami w oczach podszed³ do mnie pytaj±c czy nie znalaz³em jego medalu !

W turnieju rozegrano 44 spotkania + Kosmiczny Mecz Gwiazd. Po ka¿dym spotkaniu (44) zawodnik z wygranej dru¿yny wskazany przez trenera otrzyma³ MVP meczu (Statuetka, okoliczno¶ciowy kubek MVP oraz magazyn koszykarski MVP) wyró¿niali¶my tak¿e zawodnika z dru¿yny przegranej magazynem MVP. Fundatorem Statuetek MVP meczu (44) by³ PZKosz BRAWO !

  W zapowiedziach pisa³em o faworytach turnieju wymienia³em: gospodarzy Akademie Koszykówki, UKS 27 Katowice, Nenufar 5 E³k czy UKS 7 Trefl Sopot. Dru¿yny te gra³y ¶wietnie ! maj±c w sk³adach wielu utalentowanych zawodników. Z tej czwórki w Wielkim Finale spotka³y siê jak najbardziej zas³u¿enie UKS 27 Katowice i UKS AK Komorów. W ka¿dym turnieju jest tzw. CZARNY KOÑ tym czarnym koniem by³y czarne Pantery ze S³upska po dogrywce w meczu æwieræfina³owym wyeliminowali bardzo silny TKM W³oc³awek dru¿yna która w ostatnim czasie poczyni³a ogromny progres. Po meczu by³y ³zy szczê¶cia i smutku. Nie mo¿na wspomnieæ o dwóch spotkaniach gdzie o zwyciêstwie decydowa³y rzuty osobiste (w ostatniej sekundzie niczym Lewandowski w meczu z Armenia) rzut osobisty da³ zwyciêstwo dru¿ynie z Sopotu i Ko¶ciana

W meczu Gwiazd jak zawsze liczy³a siê ¶wietna zabawa, chod¼ dzieci ciê¿ko namówiæ ¿eby ,,odpu¶cili,, w obronie. Dru¿yny Pó³nocy i Po³udnia prowadzi³y pary trenerka+trener. PO£UDNIE pani Marzena Rudolf PÓ£NOC pani Anna Ciesielska.  Przed meczem GWIAZD i w przerwie rozegrano dwa konkursy: rzutowy i sprawno¶ciowy (po 32 zawodników w jednym konkursie) W konkursie sprawno¶ciowy szybki jak strza³± Franek Szular mia³ najlepszy czas. W konkursie rzutowym potrzebne by³y dwie dogrywka na wy³onienie Mistrza. Brajan Mroczkowski z E³ku najlepszy rozgrywaj±cy turnieju na 18 oddanych rzutów trafi³ 17 !!! ponad 90 % skuteczno¶ci. Kogo wybraæ MVP meczu gwiazdê  w¶ród gwiazdeczek ??? Zibi zawsze co¶ wymy¶l...... i wymy¶li³ konkurs ,, za trzy punkty,,  (1 z 32) Pi³kê do kosza wygra³ zawodnik Nenufara E³k Wiktor Radzikowski

 Ostatni dzieñ turnieju mecze o miejsca. Teoretycznie w takim meczach powinny spotkaæ siê dru¿yny o przybli¿onym poziomie gry. O dziwo najbardziej emocjonuj±cym meczem by³ mecz o ostanie miejsce w którym to AZS Kielce 1 punktem wygra³ z Cztery-Trzy Lublin rado¶æ z pierwszego zwyciêstwa ch³opców z Kielc by³a przeogromna. W pozosta³ych meczach o miejsca nie mieli¶my ju¿ emocjonuj±cych koñcówek. Ma³y i du¿y Fina³ to wygrane ponad 10 punktów.

Gdy zakoñczy³ siê 44 mecz turnieju nadszed³ czas na wyró¿nienia indywidualne i dru¿ynowe:
Indywidualne: MVP, Król strzelców, Najlepszy rozgrywaj±cy, Pierwsza 5 Turnieju, druga 5 turnieju, 5 najlepszych obroñców, Wyró¿nienie dla zawodnika z Mazowsza, wyró¿nienia dla trenerów i dla dwóch najm³odszych zawodników (rocz.2008) grali wspaniale ! dodaæ do tego wyró¿nionych zawodników po ka¿dym meczu


£¡CZNIE ROZDANO 127 NAGRÓD INDYWIDUALNYCH

Najcenniejsza nagrod± by³a Statuetka MVP Turnieju od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy..........Niesamowite

Nadszed³ czas na wyró¿nienia dru¿ynowe. Jak wcze¶niej pisa³em wszyscy uczestnicy otrzymali medale okoliczno¶ciowe ! za miejsca IV-XVI. Za miejsca I-III medale rzadko spotykane na turniejach MEDALE ODLEWANE. Dla MISTRZÓW jak zawsze FREDDIE MERCURY, WE ARE THE CHAMPIONS i…. konfetti potem wspólna fotka MEDALISTÓW
 
Do zobaczenia w Komorowie na kolejnym  TURNIEJU MINI KOSZYKÓWKI Z KLAS¡
SKM sk³ada podziêkowania za zaproszenie na turniej .Dru¿ynie SP 27 Katowice za transport do Rudy ¦l±skiem. W imieniu w³asnym i dzieci dziêkuje wszystkim którzy pomogli w organizacji I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU O PUCHAR AKADEMII KOSZYKÓWKI

ZAPRASZAM DO OGL¡DANIA FOTEK I FILMIKÓW

FOTO ZIBI    
FILMIKI  ZIBI

Czekamy na punkty zawodników i relacje TV

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS 27 KATOWICE
(trener: Micha³ Bentkowski)

2 UKS AKADEMIA KOMORÓW I
3 STK CZARNI S£UPSK
4 MKS D¡BROWA GÓRNICZA
5 TKM W£OC£AWEK
6 REGIS WIELICZKA
7 NENUFAR E£K
8 JBC OLSZTYN
9 UKS 7 TREFL SOPOT
10 BASKET LEGIONOWO
11 JEDYNKA KO¦CIAN
12 UKS AKADEMIA KOMORÓW II
13
MKS GRÓJEC
14 REGNUM BYDGOSZCZ
15 AZS KIELCE
16 CZTERY TRYZ LUBLIN MVP:
Kajetan Kuczawski 
UKS 27 Katowice
Nagroda Statuetka
Prezydenta RP Andrzeja Dudy


 Najlepszy rozgrywaj±cy:

Brajan Mroczkowski

UKS Nenufar 5 E³k

 Wyró¿nienie dla zawodnika z Mazowsza:
Bart³omiej Jaworski

UKS Akademia Komorów IFOTO ZIBI

FILMIKI  ZIBI


 Król Strzelców:
1 KUCZAWSKI  86 KATOWICE 
    
2 BILIÑSKI 82/6 W£OC£AWEK   
3 PÓ£BRATEK  68/6 E£K       
4 UCIESZYÑSKI 61/6 D¡BROWA GÓRNICZA
5 FIJA£KOWSKI 60/6 OLSZTYN         
6 PLUTA 58/5 S£UPSK
brak 1 meczu             
7 KOBIAK 56/4 SOPOT  brak 2 meczy
8 KIRWIEL 55/5 LUBLIN     
9 KAROLONEK 53/5 KOMORÓW  brak 1 meczu
  PELZ 53/6 D¡BROWA GÓRNICZA  
11 SIEMIENIEC 52/5  WIELICZKA  brak 1 meczu   
12 MROCZKOWSKI 51/6 E£K   
13 K£ADEK 50/6 D¡BROWA  GÓRNICZA 


 ALL-STARS TURNIEJU (Pierwsza Pi±tka):
Maksymilian Siwik - UKS 27 Katowice
Maciej Karalonek - AK Komorów I
Kacper Koz³owicz - STK  Czarni S³upsk
Jakub Ucieszyñski - MKS D±browa Górnicza
Jakub Kêpski - TKM W³oc³awek


 ALL-STARS TURNIEJU (Druga Pi±tka):
£ukasz Siemieniec - Regis Wieliczka
Kacper Murawski -  Nenufar 5 E³k
Wojciech Fija³kowski - JBC Olsztyn
Olgierd Kobiak - UKS 7 Trefl Sopot
Fabian Kuciewski - Basket Legionowo


 5 Najlepszych Obroñców Turnieju:

Kacper Sikora - UKS 27 Katowice
Adam Kuru¶ - - AK Komorów I
Damian Kasperowicz - Czarni S³upsk
Brajan P³atek- MKS D±browa Górnicza
Alan Lewandowski  - TKM W³oc³awek

WYRÓ¯NIENIA TRENERÓW


P. Szczepañski 
JBC OLSZTYN
Jan Pisarski
WIELICZKA
Eryk S³awiñski 
LEGIONOWO
Mateusz Pawlak 
BYDGOSZCZ
Jakub Wojdaka
D¡BROWAG.
M.Kowalski
W£OC£AWEK
W. Radzikowski 
NENUFAR E£K
Daniel Piorun  
AZS KIELCE
        
Kevin Ma³ek  
S£UPSK
M. Jurkowski
SOPOT
Kevin Luterek
MKS GRÓJEC
Oskar Szydlik 
KO¦CIAN
F. Szular
KOMORÓW I
Jan Czeladko
KOMORÓW II
M.Mikoszek
KATOWICE
Oskar Dy¶
LUBLIN


 Najm³odsi zawodnicy turnieju  (rocznik 2008)
otrzymali gad¿ety firmy Parker i kubki od zibiego

Teo Miliæiæ  - UKS 7 Trefl Sopot
Jakub Ciapa³a - Regis Wieliczka

Ka¿dy najm³odszy gracz w dru¿ynie otrzyma³ grê ,,Chinczyk,, (prosimy trenerów o przekazanie nagrody)

Konkurs Sprawno¶ciowy:
1 Franciszek Szular  12,89 UKS Akademia Komorów I
2 Marcin Mastalerz 13,45 UKS 27 Katowice
3 Piotr Szczepañski 13,50 JBC Olsztyn
4 Wojciech Fija³kowski 14,28 JBC Olsztyn
5 Bartek Moñko 14,75 UKS Nenufar 5 E³k

Konkurs rzutów osobistych
1 Brajan Mroczkowski 10/9 (5/5) (3/3) - UKS Nenufar 5 E³k
2 Majewski Antek 10/9 (5/5) (3/1)- Jedynka Ko¶cian
3 £ukasz Sing 10/9 (5/4) - UKS 27 Katowice
   Maks Niemirowicz-Szczytt 10/9 (5/4) i UKS Akademia Komorów I


æwieræfina³: KOMORÓW - WIELICZKA  47 : 20 MVP: Bartek Jaworski
æwieræfina³: W£OC£AWEK - S£UPSK 47 : 53 po dog. MVP: Kacper Koz³owicz
æwieræfina³: OLSZYN - DABROWA GÓRNICZA  18 : 59 MVP: Mateusz Skrzypek
æwieræfina³: E£K - KATOWICE  30 : 45 MVP: Marcin Mastalerz
Pó³fina³: D¡BROWA  GÓRNICZA - KOMORÓW  44 : 57 MVP: Filip Kowalczyk
Pó³fina³: S£UPSK - KATOWICE  32 : 44  MVP: Mateusz Mikoszek

O miejsca V-VIII: WIELICZKA - OLSZTYN  42 : 34  MVP: Miko³aj Wrona
O miejsca V-VIII W£OC£AWEK - E£K  63 : 42 MVP: Antoni ¦lufiñski
O miejsce IX-XII: KO¦CIAN - LEGIONOWO  39 : 56  MVP:
O miejsce IX-XII: SOPOT - KOMORÓW II  67 : 23  MVP:Teo Miliæiæ
O miejsce XIV-XVI: 3-4 Lublin - BYDGOSZCZ 33 : 36  MVP: Aleksander Kos
O miejsce XIV-XVI: GROJEC - KIELCE  69 : 29 MVP: Marcin Janus

mecz o 15 miejsce:  3-4 LUBLIN -   AZS Kielce  48 : 49 MVP: Igor Jurzynek
mecz  o 13 miejsce: BYDGOSZCZ - GRÓJEC  38 : 64  MVP: Filip Poradzki
mecz o 11 miejsce: KO¦CIAN - KOMORÓW II  46 : 20 MVP: Jakub Basiak
mecz o 9 miejsce: LEGIONOWO - SOPOT  25 : 51 MVP: Szymon Kiejzik
mecz o 7 miejsce: OLSZTYN - E£K  33 : 62 MVP: Filip Pó³bratek
mecz o 5 miejsce: WIELICZKA  -  W£OC£AWEK  34 : 43 MVP: Juliusz Markowski
mecz o 3 miejsce: D¡BROWA GÓRNICZA - S£UPSK 29 : 40  MVP: Jan Pluta
FINA£: Akademia Koszykówki Komorów I - UKS 27 Katowice 27 : 57 MVP: Kacper Sikora

GRUPA  ,,A,,
KOMORÓW I – LUBLIN  60 : 19 MVP: Tadeusz Engel
KO¦CIAN- D¡BROWA  26 : 45  MVP: Bartek Zmys³owski
KOMORÓW I  – D¡BROWA  57 : 30 MVP: Maciej Karolonek
KO¦CIAN - LUBLIN 50 : 49 MVP: Oskar Szydlik    
LUBLIN - D¡BROWA  20 : 73 MVP:  Brajan P³atek
KOMORÓW I – KO¦CIAN 52 : 16  MVP: Jakub Dobrzyñski

1 AKADEMIA KOMORÓW 6 pkt.
2 MKS D¡BROWA GÓRNICZA 5 pkt.

3 JEDYNKA KO¦CIAN 2 mecze 4 pkt.
4 CZTERY-TRZY LUBLIN 3 mecze 3 pkt.

GRUPA ,,B,,        
SOPOT - KATOWICE 35 : 50  MVP: Kajetan Kuczawski
SOPOT - GRÓJEC 47 : 46  MVP: Olgierd Kobiak
KATOWICE–W£OC£AWEK 50 : 53  MVP: Jakub Kêpski
GRÓJEC - W£OC£AWEK 44 : 72 MVP: Jakub Kornatka
KATOWICE - GRÓJEC 52 : 42 MVP: Maksymiljan Siwik
11.30 SOPOT - W£OC£AWEK  36 : 41 MVP: Nikodem Biliñski  

1 TKM W£OC£AWEK 6 pkt.
2 UKS27 KATOWICE 5 pkt.

3 SIÓDEMKA TREFL SOPOT 4 pkt.
4 MKS GRÓJEC 3 pkt.

GRUPA ,,C,,                 
LEGIONOWO - BYDGOSZCZ  28 : 27  MVP: Eryk S³awiñski
WIELICZKA – OLSZTYN 34 : 36 MVP: Wojtek Fija³kowski
LEGIONOWO - OLSZTYN  35 : 45  MVP: Jonasz Mojski
WIELICZKA - BYDGOSZCZ  47 : 35  MVP: £ukasz Siemieniec
BYDGOSZCZ - OLSZTYN  36 : 30 MVP: Mateusz Pawlak
WIELICZKA - LEGIONOWO  55 : 31 MVP: Jan Krupa

1 JBC OLSZTYN 5 pkt.
2 REGIS WIELICZKA 5 pkt.
3 BASKET LEGIONOWO 4 pkt.
4 REGNUM BYDGOSZCZ 4 pkt.

GRUPA D
KOMORÓW II - KIELCE  29 : 18  MVP: Filip Borek
E£K - S£UPSK  51 : 34 MVP: Marcel Lewandowski
E£K – KOMORÓW II  61 : 20 MVP: Maksymilian Wilczewski
S£UPSK - KIELCE  76 : 20 MVP: Jakub Zach
S£UPSK – KOMORÓW II 70 : 6  MVP: Dominik Korf
KIELCE – E£K  wygrana E³ku  MVP: Bartosz G±siorek

1 NENUFAR E£K 6 pkt.
2 CZARNI S£UPSK 5 pkt.

3 AKADEMIA KOMORÓW II 4 pkt.
4 AZS KIELCE 3 pkt.

PO£UDNIE: (Wieliczka, Ko¶cian, D±browa Górnicza,
Katowice, Lublin, Kielce, Grójec, Legionowo)
 PÓ£NOC: (Sopot, S³upsk, E³k, Olsztyn, Komorów I,
W³oc³awek, Bydgoszcz) 


MECZ
GWIAZDECZEK

Siemieniec, Pisarski, Szydlik, Tkaczyk, P³atek, Pek,
Kuczawski, Siwik, Skiba, Kirwiel, Piorun, Sadowski
Juraszewski Koz³owski, Rantowski, Slawiñski
Trenerzy: Marta Ciesielska i Micha³ Bentkowski
 Klejnik, Kubiak, Pluta, Kozlowski,Mroczkowski, Urban
Radzikowski, Fija³kowski, Szczepañski, Kowalczyk,
Szular, Borek, Wdówiik, Kornatka, Kêpski, Pawlak
Trenerzy: Marzena Rudolf i Robert Koz³owicz

MVP meczu Gwiazd na podstawie konkursu rzutów za ,,3 punkty,,
WIKTOR RADZIKOWSKI - NENUFAR 5 E£K

 Podczas Ceremonii otwarcia wyst±pi³ Mieszko W³odarczyk

Zapraszamy na drug± edycje turnieju w roku 2017
II Puchar Akademii Komorów dla rocznika 2006

tym razem tylko dla najlepszej ósemki w Polsce

miêdzy innymi: MKS Grójec, Akademia KomorówNAZWISKO  / PUNKTY /KLUB / MECZ / ¦REDNIA
                    
KATOWICE  BRAK 1 MECZU                        
4 SINGH 11      KATOWICE    5    2,2               
5 DZIECINA 8    KATOWICE    5    1,6               
6 KUCZAWSKI  86    KATOWICE    6    14,3               
7 FRANC  17    KATOWICE    5    3,4               
8 SIKORA  17    KATOWICE    5    3,4               
9 CHADALSKI  9    KATOWICE    5    1,8               
10 MIKOSZEK  19    KATOWICE    5    3,8               
13 SIWIK 33    KATOWICE    5    6,6               
14 TUREK 13    KATOWICE    5    2,6               
15 KAMIEÑCZYK  2    KATOWICE    5    0,4               
33 MASTALERZ 30    KATOWICE    5    6,0               
                                                           
W£OC£AWEK 
BRAK 1 MECZU                 
0 KOWALSKI  0    W£OC£AWEK    5    0,0               
5 PLICHOTOWICZ  0    W£OC£AWEK    5    0,0               
9 W£ODARSKI  0    W£OC£AWEK    5    0,0               
13 LEWANDOWSKI  35    W£OC£AWEK    5    7,0               
15 PANKIEWICZ 10    W£OC£AWEK    5    2,0               
16 WOJTYCZKA  2    W£OC£AWEK    5    0,4               
21 GACIEWICZ 35    W£OC£AWEK    5    7,0               
23 ERTMAN  4    W£OC£AWEK    5    0,8               
24 KALIÑSKI  2    W£OC£AWEK    5    0,4               
25 MARKOWSKI  8    W£OC£AWEK    5    1,6               
32 BILIÑSKI  82    W£OC£AWEK    6    13,7               
33 KÊPSKI  40    W£OC£AWEK    5    8,0               
35 KORNATKA  38    W£OC£AWEK    5    7,6               
44 ¦LUFIÑSKI  15    W£OC£AWEK    5    3,0               
                                                           
KO¦CIAN   BRAK 1 MECZU      
4 WASIAK  11    KO¦CIAN            4    2,8               
5 STRÓ¯YNA 15    KO¦CIAN            4    3,8               
6 KABAT  8       KO¦CIAN            4    2,0               
7 PUKACKA  10    KO¦CIAN       4    2,5               
8 SZYDLIK  40    KO¦CIAN     4    10,0               
10 TARCZEWSKI 8    KO¦CIAN     4    2,0               
15 TKACZYK 5    KO¦CIAN     4    6,3               
21 MAJEWSKI  17    KO¦CIAN     4    4,3               
23 WIERZEJEWSKI  0    KO¦CIAN     4    0,0               
24 DOMINICZAK    4    KO¦CIAN     4    1,0               
                                                           
UKS 43 LUBLIN    5 meczy                         
4 HAWRYLUK  9    LUBLIN          1,8               
6 WOJNARSKI  10    LUBLIN       2,0               
7 BOBOWICZ  5    LUBLIN       1,0               
8 D¡BROWSKI 7    LUBLIN       1,4               
9 SKIBA  43    LUBLIN    8,6               
10 DY¦  14    LUBLIN      2,8               
11 BRE¦   9    LUBLIN      1,8               
12 KRWAWICZ 13    LUBLIN           2,6               
13 GO£YSKI 2    LUBLIN       0,4               
14 ¯MUDZKI 0    LUBLIN        0,0               
15 KIRWIEL  55    LUBLIN        11,0               
22 S£OTWIÑSKI  0    LUBLIN           0,0               
33 KOCZMARA  2    LUBLIN         0,4               
                                                           
KOMORÓW 1  BRAK 1 MECZU                          
7 KURU¦  35    KOMORÓW 1    5    7,0               
9 ENGEL 17    KOMORÓW 1    5    3,4               
11 WALCZAK 14    KOMORÓW 1    5    2,8               
13 SZULAR  33    KOMORÓW 1    5    6,6               
17 JA£TOSZUK 19    KOMORÓW 1    5    3,8               
20 DOBRZYÑSKI  18    KOMORÓW 1    5    3,6               
22 LIPIÑSKI 2    KOMORÓW 1    5    0,4               
23 KOWALCZYK  27    KOMORÓW 1    5    5,4               
24 KAROLONEK   53    KOMORÓW 1    5    10,6               
26 PASZKIEWICZ  6    KOMORÓW 1    5    1,2               
30 JANIK 15    KOMORÓW 1    5    3,0               
35 JAWORSKI 16    KOMORÓW 1    5    3,2               
36 NIEMIROWICZ 8    KOMORÓW 1    5    1,6               
25 KOWALSKI 8    KOMORÓW 1    5    1,6

D¡BROWA  6 meczy  
                           
1 UCIESZYÑSKI 61    D¡BROWA     9,6               
2 K£ADEK  50    D¡BROWA       8,8 
              
4 SKRZYPEK 8    D¡BROWA       1,6               
6 PANEK 15    D¡BROWA       2,6               
8 OR£OWSKI 45    D¡BROWA       8,8               
9 KÊPSKI  5    D¡BROWA       1,0               
10 WOJDA£A  8    D¡BROWA        1,6               
13 PELZ   53    D¡BROWA    6  10,2               
17 £UCZKIEWICZ 1    D¡BROWA        0,0               
23 ZMYS£OWSKI 17    D¡BROWA        3,0               
33 DZIEKAÑSKI 15    D¡BROWA       3,0               
                                                           
SOPOT  BRAK 2 MECZÓW                                       
4 MILÆIÆ T 16    SOPOT    4    4,0               
7 KOZDRYK  2    SOPOT    4    0,5               
8 JURKOWSKI  9    SOPOT    4    2,3               
12 BRZOZOWSKI    2    SOPOT    4    0,5               
13 KOBIAK 56    SOPOT    4    14,0               
18 GROTH  6    SOPOT    4    1,5               
19 GAWLAK  1    SOPOT    3    0,3               
21 STRUMI££O  16    SOPOT    4    4,0               
27 ¯YLICZ  26    SOPOT    4    6,5               
33 KOBIAK  2    SOPOT    4    0,5               
35 KIEJZIK  23    SOPOT    4    5,8               
44 MILÆIÆ Z  22    SOPOT    4    5,5               
79 KIBIÑSKI  4    SOPOT    4    1,0               

GRÓJEC      5 meczy                               
4 KOZ£OWSKI 25    GRÓJEC        5,0               
6 ZARÊBA  24    GRÓJEC        4,8               
8 JURASZEWSKI  29    GRÓJEC        5,8               
7 SZUMERT  18    GRÓJEC        3,6               
11 LUTEREK    8    GRÓJEC        1,6               
18 MYD£OWSKI  24    GRÓJEC        4,8               
25 MARCIÑSKI 39    GRÓJEC        7,8               
33 JANUS 0    GRÓJEC        0,0               
43 RUTKOWSKI    6    GRÓJEC        1,2               
44 £¡CKI M 0    GRÓJEC        0,0               
46 MICHALSKI £  2    GRÓJEC        0,4               
48 PÊKACKI M  1    GRÓJEC        0,2               
55 D¡BROWSKI J 4    GRÓJEC        0,8               
66 WITKOWSKI 14    GRÓJEC        2,8               
77 GAIK H 12    GRÓJEC       2,4               
88 POPRADZKI 28    GRÓJEC        5,6               
96 OBEL O  12    GRÓJEC       2,4               
0 WI¦NIEWSKI M  0    GRÓJEC        0,0               

KOMORÓW 2      5 meczy                         
4 WO¬NIAK 4    KOMORÓW 2        0,8               
5 BOREK  3    KOMORÓW 2       0,6               
6 PIPKA  4       KOMORÓW 2        0,8               
7 BUKOWSKI 12    KOMORÓW 2        2,4               
8 MARKOWICZ  14    KOMORÓW 2        2,8               
9 CZELADKO 18    KOMORÓW 2        3,6               
1 0SKRÊTKOWSKI 14    KOMORÓW 2        2,8               
12 TOKARSKI  0    KOMORÓW 2        0,0               
13 JAREMCZUK  2    KOMORÓW 2        0,4               
14 KAROLONEK  2    KOMORÓW 2        0,4               
15 COCYK 1    KOMORÓW 2        0,2               
17 KOSK   4    KOMORÓW 2        0,8               
18 KULPIK  4    KOMORÓW 2        0,8               
19 WDÓWIK 15    KOMORÓW 2        3,0               
0 DOBRUSZEK 0    KOMORÓW 2       0,0   
                                                       
LEGIONOWO  
BRAK 2 MECZÓW                                      
4 RAJCHERT 0    LEGIONOWO    3    0,0   
5 KRYNICKI 0    LEGIONOWO    3    0,0               
7 PAKU£A 8    LEGIONOWO    3    2,7               
8 SZUMIATA 24    LEGIONOWO    3    8,0               
9 KUCIEWSKI  10    LEGIONOWO    3    3,3               
10 S£AWIÑSKI  22    LEGIONOWO    3    7,3               
11 ANDRZEJEWSKI  7    LEGIONOWO    3    2,3               
12 K£ÓSEK 11    LEGIONOWO    3    3,7               
13 KI¦LIÑSKI  0    LEGIONOWO    3    0,0               
14 TRZASKA  2    LEGIONOWO    3    0,7               
15 RATOWSKI 8    LEGIONOWO    3    2,7               
16 UIZIÑSKI  0    LEGIONOWO    3    0,0               
17 STELMACH  2    LEGIONOWO    3    0,7               
                                                           
BYDGOSZCZ
5 meczy                         
3 PAWLAK  21    BYDGOSZCZ        4,2               
6 £ASKI  23    BYDGOSZCZ        4,6               
8 BARWIÑSKI  8    BYDGOSZCZ        1,6               
9 SYPNIEWSKI 18    BYDGOSZCZ    5    3,6               
10 URBAN 38    BYDGOSZCZ        7,6               
11 BUDZIAK 15    BYDGOSZCZ        3,0               
12 BA£AZARZ 6    BYDGOSZCZ        1,2               
14 KOÑCZL  8    BYDGOSZCZ        1,6               
15 ROTH  17    BYDGOSZCZ        3,4               
97 KOS 8    BYDGOSZCZ        1,6               
                                                           
E£K  6 meczy                           
4 PÓ£BRATEK  68    E£K        11,3               
5 LEWANDOWSKI  27    E£K        4,5               
6 G¡SIOREK 15    E£K        2,5               
7 RADZIKOWSKI  35    E£K        5,8               
8 MOÑKO  36    E£K        6,0               
9 WILCZEWSKI  13    E£K        2,2               
10 MROCZKOWSKI  51    E£K        8,5               
11 JARZ¡BEK    10    E£K       1,7               
12 PAW£OWSKI  8    E£K        1,3               
13 MURAWSKI 25    E£K        4,2               
14 TALARONEK 8    E£K        1,3   

KIELCE  5 meczy                                    
2 SZYMANIAK  4    KIELCE       0,8               
3 Zarêbski  6    KIELCE      1,2               
5 CEDROWSKI 10    KIELCE    5    2,0               
7 SUWALUK 4    KIELCE       0,8               
8 KUBU¦  2    KIELCE       0,4               
12 SADOWSKI  6    KIELCE       1,2               
13 JURZYÑSKI 2    KIELCE       0,4               
23 ¦WIERCZYÑSKI 8    KIELCE       1,6               
24 BENIER 8  KIELCE       1,6               
28 JURZYѦKI I  8    KIELCE       1,6               
30 PIORUN  36    KIELCE       7,2               
32 SOBIERAJ 10    KIELCE       2,0               
4 STROJEK 7    KIELCE       1,4               
0 BEPLA   6    KIELCE       1,2                           
                                                           
S£UPSK  
  BRAK 1 MECZU                                 
4 ORZECHOWSKI  10    S£UPSK    5    2,0               
5 KOZ£OWICZ 45    S£UPSK    5    9,8               
6 DRO¯D¯ 9    S£UPSK    5    2,3               
8 ZACH  39    S£UPSK    5    8,3               
9 KORF   37      S£UPSK    5    8,3               
10 NOWICKI  9    S£UPSK    5    2,3               
11 HUBERT  3    S£UPSK    5    0,8               
12 GASPEROWICZ  22    S£UPSK    5    5,0               
13 BIERNACKI M   23    S£UPSK    5    4,5               
14 MA£EK  18    S£UPSK    5    4,0               
15 PLUTA  58    S£UPSK    6    8,8               
17BIERNACKIK 10    S£UPSK    5    2,5               
31 PTACH   2    S£UPSK    5    0,5               
                                                           
WIELICZKA    BRAK 1 MECZU      
4 CIAPA£A 0    WIELICZKA    5    0,0               
5 WILK  0    WIELICZKA    5    0,0               
6 KRUPA  18    WIELICZKA    5    3,6               
7 JANIA  9    WIELICZKA    5    1,8               
8 GACZ¡£ 2    WIELICZKA    5    0,4               
9 SZEWCZYK  0    WIELICZKA    5    0,0               
10 SMAGUR 17    WIELICZKA    5    3,4               
12 FILIPOW 1    WIELICZKA    5    0,2               
14 WRONA 21    WIELICZKA    5    4,2               
15 WÓJCIK 10    WIELICZKA    5    2,0               
21 KO£ACZKOWSKI    30    WIELICZKA    5    6,0               
23 PISARSKI  38    WIELICZKA    5    7,6               
30 SIEMIENIEC 52    WIELICZKA    5    10,4               
35 HANKUS  0    WIELICZKA    5    0,0               
                                                           
OLSZTYN  6 meczy                          
4 SZCZEPAÑSKI 25    OLSZTYN      4,2               
13 KONECKO  4    OLSZTYN      0,7               
15 CHOROMAÑSKI  2    OLSZTYN       0,3               
17 MOJSKI 31    OLSZTYN      5,2               
20 K£OSOWSKI    14    OLSZTYN       2,3               
23 CIUNEL  23    OLSZTYN        3,8               
30 SULIMA 8    OLSZTYN        1,3               
35 SZUT  2    26    OLSZTYN        4,3               
55 FIJA£KOWSKI  60    OLSZTYN        10,0               
77 BIEDRZYCKI 1    OLSZTYN        0,2               
  Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kapt. Mycio Paulina kadra ¦l±sk
kapt. Mycio Paulina kadra ¦l±sk
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi