News: XV Katarzynka Cup ch³. 2005 i dz. 2004 Dzia³dowo 11-13.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 00:52:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XV Katarzynka Cup ch³. 2005 i dz. 2004 Dzia³dowo 11-13.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 11-13 grudnia  w Dzia³dowie w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Lenartowicza odby³ siê kolejny ju¿ XV Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t (rocznik 2004) i ch³opców (rocznik 2005) „KATARZYNKA CUP – 2015”.

W turnieju wyst±pi³o 5 zespo³ów dziewcz±t (SP Nr 21 P³ock, UKS Sokó³ Dzia³dowo, UKS „Trójka” Nidzica, SKS 12  Warszawa oraz gospodynie UKS „Trójka” Dzia³dowo) i 7 ch³opców (UKS „Basket 47” Bia³ystok, UKS „Dziewi±tka” £om¿a, UKS „Trójka” Nidzica, MTS „Basket” Kwidzyn, MOSiR Bielsk Podlaski, oraz dwie dru¿yny Dzia³dowskie UKS „Sokó³” i UKS „Trójka”), graj±c mecze ka¿dy z ka¿dym.  W turnieju dziewcz±t zdecydowane zwyciêstwo odnios³a dru¿yna podopiecznych Wies³awa Cierkowskiego, wygrywaj±c zdecydowanie wszystkie mecze. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³ SKS 12 Warszawa, a na trzecim SP Nr 21 P³ock. W turnieju ch³opców tak¿e wygra³ zespó³ gospodarzy UKS „Trójka” Dzia³dowo wygrywaj±c wszystkie spotkania. Drugie miejsce zaj±³ zespó³ UKS „Basket 47” Bia³ystok, natomiast trzecie miejsce zaj±³ zespó³ UKS „Dziewi±tka” £om¿a. Dla m³odych koszykarzy rocznika 2005 by³ to pierwszy turniej w ¿yciu.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y medale, wyró¿nione osoby otrzyma³y statuetki,  a ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ okoliczno¶ciowe koszulki z nadrukiem loga turnieju.

Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali Burmistrz Miasta Grzegorz Mrowiñski, Dyrekcja szko³y,  Przewodnicz±cy Rady Rodziców oraz sponsor Adam Witkowski (Firma Adsan).

Klasyfikacja turnieju ch³opców rocz.2005 :
1. UKS Trójka Dzia³dowo
2. UKS Basket 47 Bia³ystok
3. UKS Dziewi±tka £om¿a
4. MTS Basket Kwidzyn
5. UKS Sokó³ Dzia³dowo
6. UKS Trójka Nidzica
7. MOSiR Bielsk Podlaski

Sk³ad UKS Trójka Dzia³dowo ch³opcy:
Brzeziñski Franciszek, D±browski Dawid, Duda Franciszek, Durzyñski Sebastian, Gerwatowski Filip, Grocki Micha³, Kotliñski Oskar, Ko¿anowski Dawid, Ko¿anowski Jakub, Krajkowski Jakub, Krupiñski Konrad, Kuzimowicz Artur, Lipka Szymon, Olewnik Jakub, Pietuszko Kamil, Prokopowicz Hubert, Rosiñski Wiktor, Skorupski Piotr, Smoliñski Maciej, ¦wi±tek Dawid, ¦winiarski Jan, ¦winiarski Mateusz, Urbañski Patryk – trener: Szczurewski Pawe³.


 Klasyfikacja turnieju dziewcz±t rocznik 2004:
1. UKS Trójka Dzia³dowo
2. SKS 12 Warszawa
3. SP Nr 21 P³ock
4. UKS Sokó³ Dzia³dowo
5. UKS Trójka Nidzica

Sk³ad UKS Trójka Dzia³dowo dziewczêta:
Balcerzak Oliwia, Brzoska Aleksandra, Jaworska Amelia, Kolasa Nikola, Ko³akowska Angelika, Kowalczuk Nikola, Madej Zuzanna, Malikowska Zuzanna, Mandziewska Wiktoria, Rolka Weronika, Rolka Wiktoria, Sowiñska Wiktoria, Synakowska Paulina, Szymañska Weronika – trener: Cierkowski Wies³aw.

 Nagrody indywidualne dziewczêta:

MVP – Najlepsza zawodniczka – Sowiñska Wiktoria – UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca – ¦wi³³o Katarzyna – SKS 12 Warszawa
Najlepsza obroñczyni – Laskowska Ewa – SP Nr 21 P³ock

ALL Stars – Najlepsza pi±tka

Kowalczuk Nikola
– UKS Trójka Dzia³dowo
Siuta Julia – SKS 12 Warszawa
Rogowska Oliwia – SP Nr 21 P³ock
Panek Milena – UKS Sokó³ Dzia³dowo
Bagiñska Alicja – UKS Trójka Nidzica

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach:

Brzoska Aleksandra - UKS Trójka Dzia³dowo
Chisman Wiktoria – SKS 12 Warszawa
Miko³ajczyk Maria – SP Nr 21 P³ock
Szymañska Wiktoria – UKS Sokó³ Dzia³dowo
Kulikowska Marta – UKS Trójka Nidzica

Najm³odsza zawodniczka – ¦piewak Natalia – UKS Trójka Nidzica (2005 r.)

 Nagrody indywidualne ch³opcy:

MVP – Najlepszy zawodnik – Brzeziñski Franciszek – UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy – Korolczuk Piotr – UKS Basket 47 Bia³ystok
Najlepszy obroñca – Anusewicz £ukasz – UKS Dziewi±tka £om¿a

ALL Stars – Najlepsza pi±tka

Prokopowicz Hubert – UKS Trójka Dzia³dowo
Prawdzik Alan – UKS Basket 47 Bia³ystok
Dêbowski Nikodem – UKS Dziewi±tka £om¿a
Górski Kewin – MTS Basket Kwidzyn
Dombrowski £ukasz – UKS Sokó³ Dzia³dowo

 Najlepsi zawodnicy w zespo³ach
Kotliñski Oskar – UKS Trójka Dzia³dowo
Polubicki Kamil – UKS Basket 47 Bia³ystok
Mieczkowski Oliwier – UKS Dziewi±tka £om¿a
Kominek Jakub – MTS Basket Kwidzyn
Rzeszotalski Krzysztof – UKS Sokó³ Dzia³dowo
Krzymiñski Patryk – UKS Trójka Nidzica
Andrzejczuk Bartosz – MOSiR Bielsk Podlaski

Najm³odszy zawodnik – Niczyporuk Alan – MOSiR Bielsk Podlaski (2008 r.)


FOTO GALERIA


Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2004 
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   UKS TRÓJKA NIDZICA                                 25 : 19
SP 21 P£OCK   -   SKS 12 WARSZAWA                                                       7 : 17
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS TRÓJKA NIDZICA                                45 : 11
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   SP 21 P£OCK                                              17 : 21
UKS TRÓJKA NIDZICA   -   SKS 12 WARSZAWA                                         15 : 21
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO                            45 : 16
SP 21 P£OCK   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO                                              27 : 28
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   SKS 12 WARSZAWA                                     10 : 17
UKS TRÓJKA NIDZICA   -   SP 21 P£OCK                                                    21 : 28
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   SKS 12 WARSZAWA                                    30 : 14

Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2005 
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO  -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO                                35 :   8
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK  -   UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A                             11 : 10
UKS TRÓJKA NIDZICA   -   MOSIR BIELSK PODLASKI                                     16 :   0
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A                               15 :   7
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   MTS BASKET KWIDZYN                                40 : 11
UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A   -   UKS TRÓJKA NIDZICA                                     25 :   2
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   MTS BASKET KWIDZYN                                    14 : 19
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   MOSIR BIELSK PODLASKI                             32 :  2
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS TRÓJKA NIDZICA                                     50 : 10
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   MOSIR BIELSK PODLASKI                                 27 :  6
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   MTS BASKET KWIDZYN                                   39 :  6
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A                                   4 : 38
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – MOSIR BIELSK PODLASKI                                   36 :  3
UKS TRÓJKA NIDZICA   -   MTS BASKET KWIDZYN                                         11 : 25
MOSIR BIELSK PODLASKI   -   MTS BASKET KWIDZYN                                    10 : 31
UKS SOKÓL DZIA£DOWO   -   UKS BASKET 47 BIA£YSTOK                              15 : 23
UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A   -   MOSIR BIELSK PODLASKI                                 37 :  5
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS TRÓJKA NIDZICA                                   54 :  7
UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A   -   MTS BASKET KWIDZYN                                     50 : 17
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   UKS TRÓJKA NIDZICA                                       29 : 16
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS BASKET 47 BIA£YSTOK                             45 : 17

 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
utalentowany rozgrywaj±cy z Uni Tarnów
utalentowany rozgrywaj±cy z Uni Tarnów
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi