News: Puchar Prezesa PZKosz rocz.2000 Warszawa 11-13.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 03:36:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezesa PZKosz rocz.2000 Warszawa 11-13.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI KADETÓW U-16 O PUCHAR PREZESA PZKOSZ 11-13.12.2015

I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów U-16 o Puchar Prezesa PZKosz ju¿ za nami. Byli¶my ¶wiadkami wspania³ego widowiska, mnóstwa zaciêtych i emocjonuj±cych spotkañ. Zawodnicy musieli rozegraæ piêæ pe³nowymiarowych spotkañ, które czêsto rozstrzyga³y siê w ostatnich minutach a nawet sekundach meczu. To co piêkne szybko siê jednak koñczy i trzeba i¶æ dalej naprzód. Puchar Prezesa PZKosz powêdrowa³ do Wilna i organizatorzy licz±, ¿e w kolejnej edycji imprezy wróci do Warszawy. Zapraszamy zatem do lektury relacji z turnieju i obejrzenia galerii zdjêæ.


FOTO DARIUSZ SWORST


I dzieñ turnieju – pi±tek 11.12.2015

Zmagania rozpoczê³y siê od samego rana spotkaniem pomiêdzy gospodarzami ze stolicy i zespo³em Spars Ventspils. Zespó³ z £otwy prowadzony przez trenera Matissa Graudinsa wszed³ bardzo dobrze w to spotkanie i od pierwszych minut wyszed³ na 3pkt prowadzenie. Gospodarze oddawali wiele wydawa³oby siê ³atwych rzutów jednak brakowa³o skuteczno¶ci. Dopiero w drugiej kwarcie uda³o siê nastawiæ celowniki i po serii punktowej 11-0 warszawianie objêli prowadzenie 36:24. Po pierwszej po³owie natomiast na tablicy widnia³ wynik 40:27 dla Polonii. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e gospodarze kontroluj± to spotkanie jednak piêkno koszykówki polega na nieprzewidywalno¶ci. Go¶cie z Ventspils trzeci± kwartê rozpoczêli od mocnego uderzenia i po serii 13:0 zmniejszyli straty do 2 pkt (40:42). Zawodnikom Polonii bardzo ciê¿ko gra³o siê z coraz mocniej rozpêdzonym zespo³em Spars. W koñcówce trzeciej kwarty uda³o siê Polonii odzyskaæ kontrolê i zwiêkszyæ prowadzenie do 8 pkt (58:50). Zespó³ trenera Graudinsa walczy³ jednak do koñca i w czwartej kwarcie odrobi³ 8pkt stratê doprowadzaj±c do dogrywki. Kibice byli ¶wiadkami naprawdê bardzo emocjonuj±cego widowiska. Kiedy zawodnicy trenera Sworsta w dogrywce wyszli na 10pkt prowadzenie na 1min 30s do koñca dogrywki wydawaæ siê mog³o, ¿e jest po meczu. Nic bardziej mylnego! Zawodnicy Ventspils w 50s zanotowali run 8-0 i mieli jeszcze akcjê na remis. Na szczê¶cie dla gospodarzy pi³ka nie wpad³a do kosza, a po zbiórce w obronie faulowany by³ Maciek Paszkiewicz. Gracz Polonii wytrzyma³ presjê i trafi³ oba rzuty wolne. Na tablicy wynik 86:82 i 7s do koñca meczu. Go¶cie trafiaj± jeszcze równo z syren± za 3pkt, ale zwyciêzc± zostaj± koszykarze MKS Polonii Warszawa! Pierwsze spotkanie i ju¿ tyle emocji, dramaturgii, zmian prowadzenia i dogrywka. Turniej siê rozpocz±³!
W drugim spotkaniu pomiêdzy zespo³em z Estonii – Keil± KK i zespo³em z Litwy – Vilnius Basketball School nie by³o ju¿ tyle emocji. ¦wietnie predysponowany je¶li chodzi o warunki fizyczne zespó³ z Wilna (najwy¿szy zawodnik w turnieju – 213cm!) bardzo szybko przej±³ kontrolê nad spotkaniem. Od pierwszym minut wyszed³ na prowadzenie i nie odda³ go ju¿ do koñcowego gwizdka. Mimo to oba zespo³u gra³y naprawdê bardzo szybk± i przyjemn± dla oka koszykówkê. Szczególnie zespó³ z Estonii pokazywa³ jak nale¿y dzieliæ siê pi³k± i kreowaæ pozycje rzutowe ( w meczu jego zawodnicy trafili 11 rzutów za trzy pkt). Bardzo dobre zawody rozegra³ zawodnik z Litwy – Mykolas Astrauskas – 17pkt, 8as i 5zb, który ¶wietnie dyrygowa³ gr± swojego zespo³u. W Keilli natomiast dwoi³ siê i troi³ Norman Ruutsalu – 13pkt, 13zb i 5as. Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem zespo³u litewskiego – 71:56.
Kolejnym pojedynkiem by³o spotkanie polskich dru¿yn – zespo³u SKS Kasprowicz Inowroc³aw i TKM-u W³oc³awek. Zespó³ trenerów Dariusza Sikory i Maciej Walczaka z Inowroc³awia uwa¿any jest przez wielu obserwatorów koszykówki za dru¿ynê, która w tym roku ma szansê powalczyæ o medale Mistrzostw Polski U-16. Swoje aspiracje zespó³ ten potwierdzi³ bardzo szybko i po bardzo dobrej pierwszej kwarcie – 23:14 w kolejnych dalej budowa³ przewagê – po pierwszej po³owie na tablicy by³ wynik 52:30. ¦wietne zawody rozgrywa³ Kamil Konieczka (6 celnych rzutów za trzy punkty) – 22 pkt, 10zb i 3as. Trzecia i czwarta kwarta to dalej dominacja zespo³u z Inowroc³awia, który jeszcze powiêkszy³ przewagê i ostatecznie zwyciê¿y³ w ca³ym meczu – 95:74.

Ceremonia otwarcia

Uroczystego otwarcia turnieju dokona³ odpowiedzialny za sekcjê koszykówki cz³onek zarz±du MKS-u Polonii Warszawa Pan Janusz Ko³akowski. Ka¿dy z uczestnicz±cych w turnieju zespo³ów na ceremonii pojawi³ siê w specjalnych koszulkach, które organizatorzy przekazali trenerom. Koszulki mia³y nadrukowan± nazwê i grafikê (logo) danego zespo³u i trzeba przyznaæ prezentowa³y siê ¶wietnie!

G³ównym pomys³odawc± projektu graficznego i sponsorem koszulek by³ Pan Krzysztof Mucha i firma syscom. Serdecznie dziêkujemy!
Wiêcej informacji o firmie Syscom mo¿na znale¼æ na stronie: http://www.syscom.com.pl/

Po ceremonii otwarcia rozegrano jeszcze trzy spotkania. Pierwsze z nich pomiêdzy Spars Ventspils a Keila KK dostarczy³o nam wiele emocji. Prowadzenie zmienia³o siê 10-krotnie i kilka razy na tablicy by³ remis. Na czwart± kwartê zespó³ z £otwy wychodzi³ z 1 punktowym prowadzeniem i dopiero w koñcówce przej±³ kontrolê nad meczem i wygra³ 74:64. Kolejne emocje przysz³y ze spotkaniem Kasprowicza Inowroc³aw i zespo³u z Wilna. Obie ekipy pokaza³ ju¿ swoj± si³ê w pierwszych spotkaniach i by³ to naprawdê ciekawy pojedynek. Gracze z Wilna grali na bardzo dobrej skuteczno¶ci z gry – 60% i ¶wietnie kreowali siê na pozycjach – 19asyst. Mimo bardzo du¿ej ochoty do gry i determinacji graczy z Kasprowicza nie mogli oni z³apaæ odpowiedniego rytmu i ulegli Litwinom – 96:80. Pierwszy dzieñ turnieju zamyka³ mecz pomiêdzy gospodarzami MKS Poloni± Warszawa a zespo³em TKM-u W³oc³awek. Zespó³ trenera Sworsta ¼le wszed³ w ten mecz. To W³oc³awek wyszed³ w pierwszych minutach na prowadzenie – 10:4 i nic nie zwiastowa³o, ¿e bêdzie to ³atwy mecz dla miejscowych. Gracze Polonii szybko jednak wrócili do gry i po bardzo dobrej koñcówce pierwszej kwarty zakoñczyli j± zwyciêstwem 26:20. Druga kwarta to kontynuacja dobrej gry „Czarnych Koszul” i po po³owie prowadzenie 55:41. W trzeciej kwarcie z graczy W³oc³awka jakby usz³o powietrze i bez walki przegrali j± 36:13. Ostatnia ods³ona nie zmieni³a wiele w stylu gry zespo³ów, a gospodarze jeszcze powiêkszyli przewagê ostatecznie zwyciê¿aj±c – 116:74. Bardzo dobre zawody rozegra³ w zespole Polonii – Patryk Atanowicz – 20pkt, 6zb i 4as, w zespole go¶ci natomiast wyró¿ni³ siê Przemys³aw Zygmunciak – 22pkt (5x3)i 3zb.

II dzieñ turnieju – sobota 12.12.2015
Drugi dzieñ turnieju rozpocz±³ siê od bardzo ciekawego spotkania Kasprowicza Inowroc³aw z zespo³em Spars Ventspils. Gracze obu dru¿yn stworzyli naprawdê wspania³e widowisko, a klas± dla siebie by³ w nim Kamil Konieczka – 36pkt (4x3) i 14zb. Wynik spotkania rozstrzygn±³ siê dopiero w ostatniej kwarcie, która rozpoczê³a siê z 9pkt prowadzeniem dru¿yny trenera Darka Sikory. Graj±cy ambitnie gracze z £otwy podobnie jak w meczu z Poloni± grali do koñca i tylko s³aba skuteczno¶æ sprawi³a, ¿e ostatecznie zespó³ z Inowroc³awia zwyciê¿y³ - 80:77. W zespole Spars wyró¿ni³ siê Kristians Sefanovskis – 21pkt, 7zb i 2 as.
Podra¿nieni dwoma pora¿kami  w pierwszym dniu turnieju gracze TKM-u W³oc³awek rozpoczêli kolejne spotkanie z Vilnius Basketball School od bardzo mocnego uderzenia. Po pierwszej kwarcie wygrywali 20:19. Go¶cie z Litwy jednak od pocz±tku drugiej kwarty narzucili swój styl gry i wygrali pierwsz± po³owê – 46:37. Trzecia kwarta to bardzo wyrównana gra z obu stron bez wskazania na którykolwiek z zespo³ów. ¦wietne zawody gra³ Przemys³aw Zygmunciak – 28pkt (4x3) i to dziêki jego grze gracze z W³oc³awka na czwart± kwartê wychodzili tylko z 11 punktow± strat± – 56:67. Ostatni ods³ona to bardzo dobra gra w obronie zespo³u z Wilna i skuteczna w ataku. Zespó³ trenera Raimundasa Kairysa nie pozwoli³ wróciæ do gry graczom TKM-u i odniós³ swoje trzecie zwyciêstwo – 92:67.
Trzecie spotkanie zapowiada³o siê bardzo ciekawie. Gospodarze z Polonii mieli dwa zwyciêstwa, a zespó³ z Estonii dwie pora¿ki. Ju¿ pocz±tek da³ jasny sygna³, ¿e przyjezdni bêd± bardzo wymagaj±cym przeciwnikiem dla „Czarnych Koszul”. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 28:19 dla Keili. ¦wietny mecz rozgrywa³ wysoki gracz go¶ci – Markus Kikkatalo – 22pkt (70% skuteczno¶ci z gry) i 7zb. Druga kwarta to jedno punktowe zwyciêstwo gospodarzy i po po³owie to zespó³ z Estonii prowadzi³ 43:35. Przerwa wp³ynê³a bardzo dobrze na zespó³ trenera Dariusza Sworsta, który rozpocz±³ j± zupe³nie odmieniony. Gra³ o wiele lepiej w obronie i stwarza³ sobie sytuacje do zdobywania ³atwych punktów z szybkiego ataku. Gracze dru¿yny prowadzonej przez trenera Peep Pahva nie mogli zatrzymaæ rozpêdzonych „polonistów” i przegrali tê ods³onê – 13:21. Mecz zaczyna³ siê od pocz±tku po trzech kwartach na tablicy remis – 56:56. To co sta³o siê w czwartej kwarcie na d³ugo zostanie w pamiêci miejscowych. ¬le weszli w tê fazê meczu i pozwolili graczom z Keili na z³apanie odpowiedniego rytmu. Szczególnie wyró¿ni³ siê tutaj gracz z nr 4 – Roland Liiva. Gracz ten w ostatnich 10 minutach meczu rzuci³ 14 pkt (3x3) i poprowadzi³ zespó³ z Keili do zwyciêstwa – 79:63. Gospodarze ponie¶li pierwsz± pora¿kê, a zespó³ z Keili odniós³ pierwsze zwyciêstwo.
Po przerwie obiadowej wrócili¶my ponownie na koszykarski parkiet. Tym razem do rywalizacji stanê³y zespo³y Spars Ventspils i TKM-u W³oc³awek. Zespó³ z Polski mia³ kolejn± szansê na odniesienie pierwszego zwyciêstwa w turnieju. Niestety trafi³ na bardzo dobrze dysponowanych graczy trenera Matissa Graudinsa, którzy od pierwszych minut wyszli na kilku punktowe prowadzenie. Nie oddali go ju¿ do koñca spotkania wygrywaj±c wszystkie cztery kwarty i ca³y mecz - 96:66. Na uwagê zas³uguje 14 celnych rzutów za trzy punkty graczy Spars oraz 18 zbiórek w ataku, które zamienili na 21pkt, przy 5 pkt graczy z W³oc³awka. By³o to drugie zwyciêstwo zespo³u z £otwy i czwarta pora¿ka TKM-u. Bardzo ciekawie natomiast zapowiada³ siê pojedynek graczy z Inowroc³awia z zespo³em Keili. Obie dru¿yny charakteryzuje bardzo szybka koszykówka, gdzie mnóstwo punktów pada po krótkich akcjach i po rzutach dystansowych. Od pierwszych minut oba zespo³y stara³y siê narzuciæ swoje tempo gry. Trochê lepiej wygl±dali tu gracze trenera Sikory, którzy wygrali pierwsz± kwartê 21:19. Druga to równie¿ lekka przewaga graczy Kasprowicza i po pierwszej po³owie prowadzenie – 46:39. Zespó³ z Keili pokaza³ ju¿ jednak, ¿e jest bardzo gro¼ny i po zmianie stron to gracze trenera Peep Pahva grali lepsz± koszykówkê. Grali coraz szybciej w ataku, pi³ka kr±¿y³a bardzo szybko po obwodzie i du¿o akcji koñczonych by³o po penetracjach 1na1. W tym fragmencie meczu ¶wietnie rz±dzi³ i dzieli³ – Norman Ruutsalu, który otar³ siê o triple-double – 27pkt, 10zb i 9as. Trzecia kwarta zakoñczy³a siê zwyciêstwem Keili - 22:19. Ostatni fragment spotkania gracze z Estonii mo¿na powiedzieæ, ¿e zdominowali. Narzucili ca³kowicie swój styl gry i zespó³ z Inowroc³awia nie móg³ zatrzymaæ rozpêdzonych go¶ci. Keila wygra³a kwartê 20:9 i po bardzo emocjonuj±cym meczu – 81:74. Emocje w tym spotkaniu by³y bardzo du¿e, a ¶wiadczy o tym – 16 zmian prowadzenia i 8 razy na tablicy by³ remis. Kasprowicz przegrywa drugi mecz na turnieju, a Keila drugi wygrywa. Najwiêksze emocje tego dnia jednak mia³y dopiero nadej¶æ. Na deser kibicom koszykówki zosta³o spotkanie najlepszej dru¿yny turnieju – Wilna i gospodarzy MKS-u Polonii Warszawa. To w³a¶nie miejscowi z wiêksz± ochot± i determinacj± rozpoczêli ten meczu. Gracze trenera Sworsta chcieli udowodniæ, ¿e s³abszy mecz z Keil± by³ tylko wypadkiem przy pracy i po pierwszej kwarcie wygrywali 27:23. Zespó³ z Litwy jednak szybko podniós³ siê po s³abym pocz±tku i odrobi³ straty. ¦wietnie gra³ Mykolas Astrauskas – 25pkt, 6zb i 5as, który w tym spotkaniu zagra³ pe³ne 40min. Gospodarze w drugiej kwarcie oddali inicjatywê groczom z Wilna i przegrali j± 17:30. Po po³owie na tablicy wynik – 53:44 dla graczy trenera Raimundasa. Po zmianie stron obie ekipy gra³y bardzo równo bez wyra¼nego zaznaczenia przewagi na parkiecie. W tym fragmencie gospodarze wygrali 17:16 i na ostatni± ods³onê wychodzili z 8pkt strat± do Wilna. Emocje siêga³y zenitu, a go¶cie coraz bardzo oddawali inicjatywê dru¿ynie z Warszawy. ¦wietnie gra³ – Daniel Majewski – 21pkt i 2zb oraz inni zawodnicy sto³ecznej dru¿yny – Patryk Atanowicz, £ukasz £apiñski i Pawe³ Stêpnicki. Gospodarze po serii punktowej 8:0 w koñcówce spotkania zbli¿yli siê do Wilna na 2pkt – 81:83. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mo¿emy mieæ dogrywkê jednak zimn± krew zachowali go¶cie i na 7s przed koñcem meczu wykorzystali swoj± szansê trafiaj±c za 2pkt. Trener gospodarzy po czasie próbowa³ ustawiæ jeszcze szybk± akcjê jednak nie uda³o siê ju¿ zdobyæ punktów i po ¶wietnym meczu obu ekip zwyciêstwo odnie¶li gracze z Wilna – 85:81.

III dzieñ turnieju – sobota 12.12.2015
Ostatni dzieñ turnieju  rozpocz±³ siê pojedynkiem niepokonanej dru¿yny z Wilna i zespo³u Spars. Gracze trenera Raimundasa mieli ju¿ zapewnione pierwsze miejsce w turnieju, dla zawodników z £otwy by³ to istotny mecz bo w przypadku wygranej mogli zaj±æ 2 miejsce. Pocz±tek spotkania nie by³ jednak najlepszy na graczy Ventspils. Gracze z Wilna szybko zbudowali przewagê i wyszli na prowadzenie po pierwszej kwarcie – 15:3. Ca³y turniej pokaza³ jednak, ¿e nie ma tutaj s³abych ekip i druga kwarta to ju¿ zupe³nie inny mecz w wykonaniu £otyszy. ¦wietna obrona i skuteczno¶æ w rzutach dystansowych (13x3 w ca³ym spotkaniu) sprawi³a, ¿e t± kwartê gracze Spars wygrali – 32:16. Po pierwszej po³owie zatem 4pkt prowadzenie Ventspils. Po przerwie do gry znów wróci³o Wilno. Graj±c zmiennym systemem obrony doprowadzili do remisu po trzeciej kwarcie (55:55), mecz rozpoczyna³ siê na nowo. Ostatnia ods³ona to mnóstwo emocji i zmian prowadzenia. Lepiej tê hu¶tawkê wytrzymali gracze Spars – ¶wietny mecz Kristapsa Klipsa – 20pkt, 4zb, 4as i 5 przechwytów i po wspania³ym widowisku zwyciê¿yli niepokonanych Litwinów – 76:73. Nie zd±¿yli¶my jeszcze dobrze och³on±æ a ju¿ przyszed³ czas na kolejny ¶wietny mecz. Gospodarze MKS-u Polonii Warszawa grali z SKS-em Kasprowicz Inowroc³aw. Obie ekipy mia³y realne szanse na 2miejsce i nie by³o tutaj mowy o taryfie ulgowej. Nie by³o jej od pocz±tku spotkania, które toczy³o siê naprawdê w bardzo szybkim tempie. Obie ekipy pierwsze 10min gra³y bardzo równo koñcz±c ten fragment remisem 20:20. W drugiej kwarcie to gracze Inowroc³awia przejêli inicjatywê i po serii 14:0 wyszli na 11pkt prowadzenie do po³owy – 49:38. Podra¿nieni gospodarze nie zamierzali sk³adaæ broni i tward± obron± próbowali wybiæ z uderzenia graczy trenera Sikory. Uda³o siê to na tyle w trzeciej kwarcie, ¿e wygrali j± 15:12 i na ostatnie 10minut wychodzili z 8pkt strat±. Czwarta kwarta to ju¿ prawdziwy horror! Po serii 10:0 dla Polonii na tablicy by³ remis – 61:61. Obie ekipy gra³y punkt za punkt i nikt nie móg³ wyj¶æ na wiêksze ni¿ 2pkt prowadzenie. ¦wietnie w ekipie gospodarzy gra³ Daniel Majewski – 24pkt, 8zb i 2as oraz £ukasz £apiñski – 13pkt, 6zb i 4as (oraz 10 wymuszonych fauli!). W ekipie z Inowroc³awia super zawody Huberta Jankowskiego – 20pkt, 6zb i 4as oraz Kamila Konieczki – 17pkt (5x3) i 5zb. Losy spotkania rozstrzygnê³y siê dos³ownie w ostatnich 8s. Przy stanie 75:75 czas wzi±³ trener Sworst. Kibice zadawali sobie pytanie jak rozegraj± tê akcjê Poloni¶ci czy bêd± graæ do koñca czy mo¿e poszukaj± ³atwych punktów (pi³ka wybijana by³a spod kosza). Trener wybra³ tê drug± opcjê i po serii zas³on na czyst± pozycjê wyprowadzony zosta³ – Filip Jasiñski. Przy rzucie by³ jednak faulowany i sêdzia pokaza³, ¿e bêdzie wykonywa³ dwa rzuty wolne. Zawodnik gospodarzy wykorzysta³ jedn± próbê i da³ prowadzenie 76:75 dla Polonii. Ostatni± akcjê mieli jeszcze gracze trenera Sikory jednak Kamil Konieczka z trudnej pozycji nie trafi³ za 3pkt i to „Czarne Koszule” cieszy³y siê ze zwyciêstwa. ¦wietny mecz, wspania³e emocje i dramaturgia. Brawo dla zawodników obu zespo³ów!
Ostatni meczu turnieju równie¿ mia³ swoje znaczenie. W przypadku pora¿ki zespo³u z Keili – 2 miejsce w turnieju zaj±³by zespó³ MKS-u Polonii Warszawa. Natomiast w przypadku zwyciêstwa zespó³ z Keili zaj±³by 3 miejsce, spychaj±c graczy ze stolicy na 4 plac. Wszyscy starali siê zatem mocno kibicowaæ graczom z W³oc³awka. Pocz±tek by³ bardzo dobry w ich wykonaniu. Nie pozwolili zawodnikom Estonii na granie swojej koszykówki i po dobrej kwarcie remisowali 18:18. Z up³ywem czasu to jednak gracze Keili przejmowali inicjatywê i widaæ ju¿ by³o bardzo du¿e zmêczenie dru¿yny z W³oc³awka. Gracze z Estonii ¶wietnie rozbijali obronê strefow± TKM-u rzutami dystansowymi – 11x3 w ca³ym meczu i dziêki temu po pierwszej po³owie prowadzili 49:39. Trzecia kwarta to równa gra obu ekip i na ostatnie 10 minut na tablicy by³ wynik 73:63 dla Keili. Zawodnicy trenera ¯ywiczki walczyli do koñca jednak nie mogli zatrzymaæ ¶wietnego Normana Ruutsalu – 23pkt, 8zb i 10as. Gracz ten poprowadzi³ swój zespó³ do trzeciego zwyciêstwa  - 97:82 i tym samym zapewni³ 3 miejsce dru¿ynie z Estonii.
Brawa dla wszystkich zawodników za walkê, za wspania³e zawody i ¶wietny turniej!

Ceremonia zakoñczenia turnieju
I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów U-16 o Puchar Prezesa PZKosz dobieg³ koñca. Przyszed³ czas na ceremoniê zakoñczenie turnieju, na której pojawi³ siê wspania³y go¶æ w postaci Prezesa PLK S.A. Pana Marcina Widomskiego. Na wszystkich zawodników i trenerów czeka³y wspania³e nagrody, puchary i upominki.

Rozpocznijmy zatem od klasyfikacji.
VI miejsce zaj±³ zespó³ – TKM-u W³oc³awek a puchar  i dyplomy kapitanowi dru¿yny– Filipowi Drozdowskiemu wrêczy³ Pan Janusz Ko³akowski
V miejsce zaj±³ zespó³ SKS-u Kasprowicz Inowroc³aw
IV miejsce zespó³ MKS-u Polonii Warszawa – puchar wrêczy³ kapitanowi £ukaszowi £apiñskiemu Pan Prezes Marcin Widomski
III miejsce zespó³ Keili KK – puchar i medale wrêczali razem Pan Marcin Widomski i Pan Janusz Ko³akowski
II miejsce zespó³ Spars Ventspils
I miejsce zespó³ – Vilnius Basketball School

Wyró¿nienia indywidualne
Organizatorzy przygotowali tutaj bardzo atrakcyjne nagrody. Ka¿dy z wyró¿nionych zawodników poza statuetk± otrzyma³ równie¿ sprzêt elektroniczny. Szczególne podziêkowanie tutaj sk³adamy dla Pana Dariusza Czaja za pomoc przy organizacji tych nagród.

MVP TURNIEJUMYKOLAS ASTRAUSKAS   - VILNIUS BASKETBALL SCHOOL – otrzyma³ statuetkê i tablet LENOVO

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU KAMIL KONIECZKA – 97 PKT – SKS KASPROWICZ INOWROC£AW – statuetka i mp3

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:
Ch³opcy otrzymali statuetki i s³uchawki firmy SONY (patrz±c od lewej)
NORMAN RUUTSALU          – KEILA KK
RALFS ERKSKIS                 – SPARS VENTSPILS
DANIEL MAJEWSKI            – MKS POLONIA WARSZAWA
MATEUSZ STAÑCZUK         – SKS KASPROWICZ INOWROC£AW
MANTAS STANKEVICIUS     – VILNIUS BASKETBALL SCHOOL

NAJLEPSZY PODAJ¡CYNORMAN RUUTSALU – 29 ASYST – KEILA KK – otrzyma³ statuetkê i mp3
NAJLEPSZY ZBIERAJ¡CY FILIP DROZDOWSKI – 49 ZBIÓREK – TKM W£OC£AWEK – otrzyma³ statuetkê i mp3
NAJLEPSZY OBROÑCA KRISTIANS PURIS – SPARS VENTSPILS – otrzyma³ statuetkê i mp3


Od lewej: najlepszy strzelec – Kamil Konieczka, najlepszy podaj±cy Norman Ruutsalu, najlepszy zbieraj±cy – Filip Drozdowski, najlepszy obroñca – Kristians Puris i jeszcze raz MVP – Mykolas Astrauskas.
Organizatorzy przygotowali równie¿ specjalne nagrody dla trenerów – tutaj du¿e podziêkowanie dla Pana Roberta Wysockiego za pomoc.

Nie zabrak³o równie¿ upominków dla wszystkich zawodników bior±cych udzia³ w turnieju. Ka¿dy otrzyma³ nagrody ufundowane przez Pa³ac Kultury i Nauki oraz firmê HOOPS.PL

Spars Ventspils vs MKS Polonia Warszawa – 85:86  STATYSTYKI
Keila KK vs Vilnius Basketball School – 56:71  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek – SKS Kasprowicz Inowroc³aw – 74:95  STATYSTYKI
Spars Ventspils vs Keila KK – 74:64  STATYSTYKI
Vilnius Basketball School vs Kasprowicz Inowroc³aw – 96:80  STATYSTYKI
MKS Polonia Warszawa vs TKM W³oc³awek – 116:74  STATYSTYKI
SKS Kasprowicz Inowroc³aw vs Spars Ventspils – 80:77  STATYSTYKI
Vilnius Basketball School vs TKM W³oc³awek – 92:67  STATYSTYKI
Keila KK vs MKS Polonia Warszawa – 79:63  STATYSTYKI
Spars Ventspils vs TKM W³oc³awek  - 96:66  STATYSTYKI
SKS Kasprowicz Inowroc³aw vs Keila KK – 74:81  STATYSTYKI
MKS Polonia Warszawa - Vilnius Basketball School – 81:85  STATYSTYKI
Vilnius Basketball School vs Spars Ventspils – 73:76  STATYSTYKI
MKS Polonia Warszawa vs SKS Kasprowicz Inowroc³aw – 76:75  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek – Keila KK – 82:97  STATYSTYKI

Wiêcej informacji o PKiN znajdziemy na stronie: http://www.pkin.pl/
Wiêcej informacji o ofercie sklepu koszykarskiego HOOPS znajdziemy na stronie: http://hoops.pl/
Klub MKS Polonia Warszawa, trener i zawodnicy przekazuj± jeszcze raz serdecznie podziêkowania za wsparcie w organizacji turnieju dla:
Pana Grzegorza Bachañskiego i Polskiego Zwi±zku Koszykówki
Pana Dariusza Czaja
Pana Krzysztofa Muchy i firmy Syscom – http://www.syscom.com.pl/
Biura Sportu i Rekreacji Miasta Sto³ecznego Warszawy
Pana Macieja Gajdy i firmy HOOPS – http://hoops.pl/
Pana Piotra Atanowicza
Pana Roberta Wysockiego
PKIN – Pa³acu Kultury i Nauki
Zarz±du O¶rodka Polonia
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Sportowych Nr 72
Wszystkich rodziców oraz uczniów, którzy pomogli i wspierali klub w organizacji turnieju


https://mksp2000.wordpress.com/Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi