News: III Probasket Cup rocz.2002 Miñsk Mazowiecki 11-13.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:56:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Probasket Cup rocz.2002 Miñsk Mazowiecki 11-13.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
  III Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002  „III Probasket Cup”   11-13.12.2015 r.

Ostatni dzieñ turnieju, nadesz³a pora ostatecznych rozstrzygniêæ. Trybuny hali zape³nia³y siê od godziny ósmej rano, czuæ by³o atmosferê wielkiego oczekiwania na wyniki III Probasket Cup. Jedyne co by³o pewne przed meczem to fakt, ¿e dzisiejszego dnia na parkiet wybiegnie 10 ¶wietnych zespo³ów chc±cych w godny sposób po¿egnaæ siê z tymczasow± stolic± polskiej koszykówki m³odzie¿owej - Miñskiem Mazowieckim.
Jako pierwsi na boisko wybiegli zawodnicy z Pisza oraz Ursynowa, którzy walczyli o 9 miejsce w turnieju. Mecz rozstrzygn±³ siê do¶æ szybko, dru¿yna TSK szybko wypracowa³a przewaga i nie odda³a jej do koñca dziêki czemu sympatyczny trener oraz jego zawodnicy z Mazur koñczyli turniej w odrobinê lepszych humorach. Stawk± nastêpnego meczu miêdzy dru¿yn± SPK Bia³ystok, a Poloni± Bytom by³o 7 miejsce. O zwyciêstwie zadecydowa³y warunki fizyczne zawodników, w których przewagê mieli zawodnicy ze ¦l±ska i mimo ¶wietnego wyszkolenia technicznego i ogromnej ambicji m³odzi koszykarze z Bia³egostoku musieli uznaæ wy¿szo¶æ przeciwników i zakoñczyli turniej na dobrym, 8-ym miejscu.

 Po starciu Bytomian i SPK przysz³a pora na mecz o 5 miejsce, w którym ¦l±sk Wroc³aw podejmowa³ Poloniê Warszawa. Spotkanie od pocz±tku by³o wyrównane mimo, ¿e ekipa ze stolicy próbowa³a odskoczyæ przeciwnikom to Wroc³awianie dziêki ¶wietnie rozprowadzanej kontrze odrabiali straty i pod koniec kwarty sami wyszli na prowadzenie. W kolejnej czê¶ci gry Polonia prezentowa³a bardzo agresywn± obronê, "czarne koszule" szybko zanotowa³y 5 fauli dru¿yny jednak zawodnicy WKS-u byli nieskuteczni na linni rzutów wolnych i gdyby nie kilka indywidualnych akcji Micha³a Mindowicza Polonia schodzi³a by na przerwê z dwupunktowym prowadzeniem. Ostatnie dwie kwarty rozgrywane byly pod dyktando Polonii g³ównie dlatego, ¿e rzadko dochodzi³o w nich do kontrataku której¶ ze stron, a w tym elemencie to WKS jest lepszy. Akcje obu zespo³ów trwa³y czêsto ponad 20 sekund dziêki czemu zawodnicy obu dru¿yn mogli siê pokazaæ z dobrej strony w grze bez pi³ki i ataku pozycyjnym. W tych elementach gry przewagê mia³a Polonia dziêki swojemu rozgrywaj±cemu - Kacprowi Gordonowi, który ¶wietnie kreowa³ akcje kolegów wielokrotnie asystuj±c i punktuj±c dla swojego zespo³u. Ostateczny wynik spotkania to 55 punktów Polonii przy 43 ¦l±ska. Brawa dla obu ekip, które stworzy³y ¶wietne widowisko.

O godzinie 11:45 przyszed³ czas na "ma³y fina³" czyli mecz o 3 miejsce, o które walczy³y Novum Bydgoszcz oraz MKS D±browa Górnicza. Na trybunach by³y obecne g³o¶ne grupy kibiców obu stron, ¶wiadomo¶æ walki o wysokie miejsce wywo³a³a nerwowo¶æ na pocz±tku spotkania jednak to D±browa okazuje siê minimalnie lepsza w pierwszej kwarcie. Nastêpn± czê¶æ spotkania zespó³ ze ¦l±ska rozpocz±³ bardzo siln± pi±tk±, w sk³adzie znale¼li siê miêdzy innymi Tomasz Pustelnik oraz Patryk Zapert, których wspó³praca w ataku w po³±czeniu z doskona³± obron± wyprowadzi³a MKS na 30 punktów przewagi. Dru¿yna z Bydgoszczy ambitnie chcia³a odrobiæ stratê w trzeciej i czwartej kwarcie, ale nie mogli siê przebiæ przez obronê, na któr± sposobu nie znalaz³ nawet król strzelców ca³ego turnieju - Jakub Ulczyñski. Tutaj na wyró¿nienie zas³uguje Dawid Wachowicz, który dziêki odciêciu od gry lidera Novumu Bydgoszcz zosta³ wybrany najlepszym obroñc± ca³ego turnieju i przyczyni³ siê do wygranej swojego zespo³u 77:49.

 Po meczu o 3 miejsce na parkiet wybiegli zawodnicy MKK Pyra Poznañ oraz gospodarze turnieju, a wiêc przyszed³ czas na 25 mecz turnieju czyli wielki fina³. Starcie dru¿yn poprzedzi³a efektowna prezentacja, trybuny wype³ni³y siê po brzegi i od pocz±tku wspiera³y zawodników. Obie dru¿yny w pierwszych akcjach gra³y bardzo nerwowo, jednak to zespó³ z Poznania szybciej pokona³ presje, a Wojciech Tomaszewski i Aleksander Wi¶niewski nêkali obronê gospodarzy wej¶ciami na kosz i to dziêki grze tych zawodników Pyra po pierwszej kwarcie prowadzi³a 9:24. Jednak po zmianach na boisku w zespole UKS-u pojawi³ siê Mateusz Popowski, który ju¿ w pierwszej minucie swojej gry rzuci³ 4 punkty i zaliczy³ dwa przechwyty. Gospodarze zaczêli byæ równie¿ nie do przej¶cia w obronie zak³adaj±c dobrze znany pressing na wysoko¶ci ¶rodkowej linni boiska. Poznaniacy mieli problem z wyprowadzeniem akcji jednak kiedy im siê to udawa³o to zawodnikiem zdobywaj±cym punkty by³ Adam Konopelski graj±cy z numerem 25. Po pierwszej po³owie na (wielokrotnie z³o¶liwej podczas turnieju) tablicy widnia³ wynik 37:41 na korzy¶æ Wielkopolan. W ostatnich dwóch kwartach Pyra odskoczy³a na 14 punktów jednak wtedy do ataku ruszyli gospodarze, skuteczny jak zawsze Ahmed Kadir i rozgrywajacy po raz kolejny ¶wietne zawody Mateusz Popowski rozpoczêli wielk± bitwê o wynik. Zazwyczaj w takich momentach dru¿yna trac±ca przewagê gubi siê i albo dochodzi do dogrywki, albo o zwyciêstwie decyduje jedna lub dwie akcje. Jednak tym razem by³o inaczej, w ostatnich dwóch minutach Poznaniacy opanowali sytuacje ¶wietnie wychodz±c  z pod pressingu gospodarzy, "bitwê o wynik" zakoñczy³ Aleksander Wi¶niewski, który skuteczn± i odwa¿n± gr± zarówno w ataku jak i w obronie wyprowadzi³ swoj± dru¿ynê na 10-o punktowe prowadzenie. Ostateczny wynik meczu to 81:90, MKK Pyra Poznañ wygra³a III Probasket Cup jednak kibice bardzo d³ugo oklaskiwali zawodników z Miñska Mazowieckiego, fina³ nie rozczarowa³ poziomem i bardzo d³ugo trzyma³ w napiêciu.

 Po finale przyszed³ czas na rozdanie nagród, podsumowania i podziêkowania. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Wojciech Tomaszewski z dru¿yny MKK Pyra Poznañ, wszyscy zawodnicy zajmuj±cy miejsca na podium otrzymali medale oraz upominki od sponsora w postaci pi³ek, najwiêcej nagród odbiera³ wspomniany zawodnik z Poznania, mam nadzieje, ¿e uda³o mu siê to dowie¶æ do Wielkopolski i serdecznie mu pogratulowaæ formy jak± zaprezentowa³ w turnieju. W najlepszej pi±tce III Probasket Cup znale¼li siê Ahmed Kadir(UKS Probasket Miñsk Mazowiecki), Kacper Kaczmarek (Pyra Poznañ), Filip Dominiak (Pyra Poznañ), Patryk Zapert (D±browa) oraz król strzelców ca³ego turnieju Kuba Ulczynski (Novum Bydgoszcz). Wyró¿nieni zostali równie¿ najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn, a tak¿e Tomasz Pustelnik z dru¿yny MKS D±browa Górnicza za najwiêcej trafionych rzutów za 3 punkty podczas turnieju oraz Filip Mishke za najefektowniejsz±... fryzurê. Wszyscy sportowcy zostali wyró¿nieni, ale nie zapomniano o wspania³ych kibicach, którzy nie ty³ków dzielnie dopingowali i wspierali swoich ulubieñców, ale tak¿e pomogli w organizacji zapewniaj±c poczêstunek dla arbitrów, obs³ugi prasowej oraz wolontariuszom. Przy wyró¿nieniach nie pominiêto równie¿ niekwestionowanego ojca miñskiej koszykówki - Bogdana Wicika, któremu po raz kolejny podziêkowano za wieloletni± pracê.  Bardzo dziêkuje ze swojej strony prezesowi UKS-u Sylwestrowi Oszako oraz panu Zbigniewowi "Zibiemu" Bytomskiemu za mo¿liwo¶æ publikacji swoich tekstów, a w imieniu klubu dziêkuje wszystkim, którzy do³o¿yli siê do ogromnego sukcesu jakim okaza³ siê III Probasket Cup.

opis ca³ego turnieju wykonany przez pocz±tkuj±cego dziennikarza Szymona Wojdy


 MVP: Wojciech Tomaszewski
Pyra Poznañ

  5 ALL STAR  (od lewej)

Ahmet Kadir - Probasket Miñsk Mazowiecki
Filip Dominiak - Pyra Poznañ
Kacper Kaczmarek - Pyra Poznañ
Patryk Zapert - MKS Dabrowa Górnicza
Bogusz Bialecki - Novum Bydgoszcz

FOTO ZIBI

RELACJA VIDEO

VINCEC FOTO

FILMIKI ZIBI   ( filmiki Zibiego wgrywane od poniedzia³ku do czwartku)


 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 JAKUB ULCZYÑSKI 131 pkt.  Novum Bydgoszcz
2 WOJCIECH TOMASZEWSKI 99 Pyra Poznañ
3 ZAPERT PATRYK  88 MKS Dabrowa Górnicza
4 GORDON KACPER  81  Polonia Warszawa
5 KADIR AHMED 80 Probasket Miñsk Mazowiecki
6 KACPER KACZMAREK 78  Pyra Poznañ
   MAREK MITMAN 78 ¦l±sk Wroc³aw
8 FILIP DOMINIAK 61 Pyra Poznan
9 MACIEJ MICHALSKI  58  MOSM Bytom
10 BIA£OW¡S ALEKSY 57 Probasket Miñsk Mazowiecki Najlepszy obroñca:
Dawid Pachowicz -
MKS Dabrowa Górnicza

 Najskuteczniejszy za ,,trzy punkty,,
Tomasz Pustelnik
6x3  - MKS D±browa Górnicza
 

 Najm³odszy zawodnik
Antoni Zdanowicz rocz.2005 SPK Bia³ystok

mecz o 9 miejsce
Ro¶ Pisz - Gim 92 Ursynów  63 : 40  MVP: £ukasz Bessman
mecz o 7 miejsce
MOSM Bytom - SPK Bia³ystok  58 : 36 MVP: Oliwier Musialik
mecz o 5 miejsce Polonia Warszawa - ¦l±sk Wroc³aw  55 : 43  MVP: Grzegorz D³ugosz
mecz o 3 miejsce Nowum Bydgoszcz - MKS D±browa Górnicza  49 : 77  MVP: Dawid Pachowicz
FINA£ Pyra Poznañ - Probasket Miñsk Mazowiecki  90 : 81  MVP: Jan Kaczmarek
 

 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  SK£AD...ORAZ..ZDOBYTE....PUNKTY....................
Wyró¿nienie od trenera
1
 MKK PYRA POZNAÑ

0.Aleksander Wi¶niewski 10+4+10+14+15= 53
4/10. Jan Kaczmarek 9+11+7+6+15 = 48
5. Wojciech Tomaszewski 23+10+30+9+27= 99
7. Filip Domañski 0
9. Dawid Schroeder 4
11.Mateusz Garczyk 2
12.Filip Szymkowiak 0
14.Kacper Kaczmarek 19+11+19+12+17 = 78
15.Filip Dominiak 12+20+9+10+10 = 61
25.Adam Konopelski 9+9+10+7+11 = 46
30.Filip Mischke 3+6+1+4+0 = 14
55.Filip Pi±tkowiak 0

Trenerka:
Katarzyna Tomczak

2
 UKS PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI

1.¦L¡ZEK JAKUB  5
4.CIUPAK OSKAR  4
8.PIÊTKA MARCEL  25
9.BIA£OW¡S ALEKSY  9+8+14+10+16 = 57
10.POPOWSKI MATEUSZ  1+15+8+10+17 = 41
12.SIEDLIKOWSKI JAKUB  4+11+20+4+13 = 52
15.D¯WIGA£A JAKUB 7
17.BAKLAN BERK  4
18.PREJWER JAKUB  10
23.KADIR AHMED     8+22+10+16+24 = 80
24.KRUPIEÑCZYK DANIEL  10
28.MARTYNIUK ADRIAN  0
34.SKUP KACPER   22
TRENER: £UKASZ SAWICKI
3
 MKS D¡BROWA GÓRNICZA

1. ZAPERT PATRYK  19+16+11+14+23 = 88
2. PUSTELNIK TOMASZ  9+9+3+21+10 = 52
7. ZAWADZKI KRYSTIAN  0
8. OR£OWSKI DAWID  39
9. PACHOWICZ DAWID  12+10+10+9+9 = 50
10.DZIEKAÑSKI ALEKSANDER  34
11.CIE¦LIK FILIP  6
15. NANU¦ DOMINIK  22
17. TOMCZEWSKI JAKUB  11
18. WITELUS DAMIAN  19
20. PADUCH PRZEMYS£AW  26
23. CHODUKIEWICZ BARTOSZ  37

TRENER: MARZENA RUDOLF
4
 MKS NOVUM BYDGOSZCZ

4. Przemys³aw Pilarski 15
5. Filip Retecki  19
6. Bogusz Bia³ecki  44
7. Adam Fr±ckuewicz  11
8. Hubert Matusiak  6
9. Nataniel Kolasiñski  28
10. Szymon Goszczyñski  12
11. Kacper Tomaszewski 2
12. Oliwier Wi¶niewski  23
13. Jakub Anuszkiewicz  9
14. Adam Mikler  20
15. Seweryn Dawidowicz 23
17. Jakub Ulczyñski  26+31+29+33+12 = 131

TRENER: MACIEJ KULCZYK

5
  MKS POLONIA WARSZAWA

4.NOJSZEWSKI WOJCIECH  13
5.WOJTASIAK £UKASZ  2
6.AMBROZIAK JAKUB  36 
7.GORDON KACPER  21+17+14+24+5 = 81   
8.JEKLIN ERIK 4
9.D£UGOSZ GRZEGORZ  4+10+15+6+10 = 45
10.TOMASZEWSKI JAN  22
12.JANIK MATEUSZ  20
13.KANIA WIKTOR  1
14.STANIS£AWSKI  SEBASTIAN  20
15.POKORSKI IWO  18
16.TRYTKO ANDRZEJ  0
17.MUSE BARTOSZ  3

TRENER: ADAM LATOS
6
 WKS ¦l±sk Wroc³aw

2. Rabsztyn Damian  4
6. Mindowicz Micha³  33
9. Kubiak Pawe³  7
10. Krawczyk Roch  16
14. Przyby³ek Patryk  29
21. Radzicki Pawe³  6
23. Wachowiak Micha³  12
24. Mitman Marek  23+15+20+5+15 = 78
30. D±browski Piotr  22
31. Wargocki Marcel  11
33. Bonke Patryk 11
41. Haber Maksymilian 18

Trener: Kaca Dariusz

7
 UKS MOSM BYTOM

4 ARKADIUSZ  GNUS 16
5 JAKUB £¡GIEWKA 7
6-GRZEGORZ HOFMAN  30
7-OLIWIER MUSIALIK 0
8-MACIEJ LABURDA 9
9-DAMIAN HOFMAN   39
10-OSKAR SUWA£A  22
11-RADOS£¡W PYPLOK 36
12-IGOR BAÑBU£A  28
13.PAWE£ KAD£UBEK  0
14-MACIEJ JELONEK 12
15-MACIEJ MICHALSKI  10+14+9+10+15 = 58
   
TRENERZY
- ALEKSANDER SÊDZIK MARCIN OLCZYK
8
 SPK Bia³ystok
4. Konrad Panglisz   15
5. Jakub Biszczak  14
6. Damian Andrukiewicz  1
8. Cyprian Karecki  20
9. Pawe³ Bieliñski 21
10. Dawid Szczepaniak  2
12. £ukasz Kaszuba  15
13. Szymon Siarkiewicz  0
14. Pawe³ So³owiej  8
15 M Andrzejuk 29
16. Patryk Juwaszczak  9
18. Rafa³ Radziszewski  12
20. Bartek Bielski  15
21. Krystian Stelmach  28
22. Jakub Gisztarowicz  4
23. Antoni Zdanowicz  0
Trener: Arkadiusz Zabielski
 
9
 TSK ,,Ro¶’’ Pisz
6. Konrad Mielnicki  13
5. Damian Mielnicki   15
23. Micha³ Kwiatkowski  13
4. Albin K³os  34
11. Jakub Uliszewski 39
30. Adam Walak 28
16. Kacper Kwiatkowski  5
15. Mateusz Lesiñski  6
17. Szymon Zalewski  26
10. Bart³omiej Kucisz  0
12. £ukasz Bessman  5
24. Bartosz Januszewski  24
7. Micha³ Szablak  0
 
 10 UKS GIM 92 URSYNÓW

18.GOREÑ  33
7.STASZELIS 43
4.GARTKIEWICZ  6
9.MONTEWKA  0
13.SZUMILEWICZ  12
5.GORLICKI   33
16.REJOWSKI 10
15.BRZEZIÑSKI   14
6.SZOT  14
24.DÊBIÑSKI  4
27.DZIENIESIEWICZ  10
29.SZYNDLER 8

TRENER: MICHA£ TOMASZEWSKIOpis pierwszego dnia turnieju
Mistrz Wielkopolski, druga dru¿yna na Podlasiu, Mistrzowie ¦l±ska, Mazowsza, Warmii i Mazur, Dolnego ¦l±ska, Kujawsko-Pomorskiego, do tego III dru¿yna na ¦l±sku oraz na Mazowszu, a tak¿e ¶wietny zespó³ z Ursynowa - tak przedstawia siê obsada III Probasket Cup, oczywisto¶ci± by³oby powiedzenie, ¿e jest imponuj±ca albo bardzo mocna, ale wydaje mi siê, ¿e to jakiej klasy zespo³y przyjecha³y do Miñska Mazowieckiego najlepiej podsumowa³ prezes UKS-u Probasket Miñsk Mazowiecki -  To minsk jest w ten weekend polska stolica koszykówki m³odzie¿owej. - powiedzia³ pan Sylwester Oszako w trakcie oficjalnego rozpoczêcia turnieju.

Przed oficjalnym rozpoczêciem rozegrano 4 mecze, których scenariusz przedstawia siê podobnie. Teoretycznie silniejsza dru¿yna mierzy³a si³y z zespo³em teoretycznie s³abszym, który jednak podejmowa³ bardzo ambitn± walkê i bardzo d³ugo nie dawa³ za wygran±, ale w okolicach 3 kwarty w ka¿dym z tych nieco s³abszych ekip pojawia³y siê mankamenty, które bezlito¶nie wykorzystywa³ faworyt spotkania. Czasami by³a to nieskuteczno¶æ jak w przypadku dru¿yny TSK RO¦ Pisz, a czasami nerwowo¶æ tak jak w meczu UKS GIM 92 Ursynów z Poloni± Warszawa, w którym ekipa z Ursynowa mimo bardzo dobrego wra¿enia jakie pozostawi³a musia³a uznaæ wy¿szo¶æ najlepszej dru¿yny na Mazowszu w du¿ej mierze przez w³asne czêsto niewymuszone b³êdy. Wyj±tkiem od przedstawionego scenariusza by³ mecz MKS D±browa Górnicza i SPK Bia³ystok, w którym dru¿yna ze ¦l±ska przewy¿sza³a przeciwników pod ka¿dym wzglêdem koñcz±c spotkanie wynikiem 102:26.

Pierwszym meczem, które zapowiada³o siê niezwykle ciekawie by³a konfrontacja WKS-u ¦l±sk Wroc³aw z Poloni± Bytom. Spotkanie zapowiadane przez prowadz±cego turniej "Zibiego" jako starcie dru¿yn wojskowych zaczê³o siê od szybkiej wymiany punktów. Od razu w zespole ¦l±ska wyró¿ni³ siê Marek Mitman graj±cy z numerem 24, który wyró¿nia³ siê i w ¶wietnie zorganizowanej obronie zespo³u z Wroc³awia i w ofensywie co najlepiej obrazuje fakt, ¿e to on rzuci³ wszystkie 17 punktów  dla WKS-u podczas pierwszej kwarty. Polonia natomiast imponowa³a duchem dru¿yny, od pocz±tku aktywna by³a ³awka wspieraj±ca kolegów z boiska okrzykami "defense", a tak¿e graj±ca pi±tka zawodników swietnie siê asekurowa³a przy obronie na ca³ym boisku. Jednak ¦l±sk do gry zespo³owej dorzuci³ indywidualne umiejêtno¶ci zawodników, dziêki którym zgrabnie omija³ pressing zawodników z Bytomia i mimo problemów w drugiej kwarcie utrzymali przewagê z pierwszej a kiedy na boisko wróci³ wspomniany Marek Mitman zdecydowani odskoczyli rywalom i konsekwentnie utrzymywali przewagê koñcz±c mecz wynikiem 48 do 40 dla wojskowej dru¿yny z Dolnego ¦l±ska.

Po starciu "wojskowych" na parkiet wyszli po raz kolejny zawodnicy z Ursynowa, którzy mierzyli siê z dru¿yn± MKK Pyra Poznañ. Mistrz Wielkopolski postawi³ bardzo twarde warunki ekipie ze stolicy jednak mimo to na pocz±tku widownia by³a ¶wiadkiem  bardzo wyrównanej walki, ale w pewnym momencie zawodnicy z Ursynowa jakby stracili chêæ do gry, przyczyny takiej sytuacji s± raczej oczywiste dla ka¿dego kto by³ obecny na meczu wiec nie chcia³bym siê o nich rozpisywaæ. Dru¿yna MKK Pyry Poznañ od pierwszej kwarty imponowa³a obron±, gr± bez pi³ki, a w najwiêkszym stopniu "ci±giem na kosz" poszczególnych zawodników. W ostatnim elemencie wyró¿nia³ siê Wojciech Tomaszewski graj±cy z numerem 5. Akcje, w których zdobywa³ punkty wspomniany zawodnik by³yby prawie identyczne gdyby nie zmiany i fakt ze raz wykoñczy³ akcje lew± rêk±. Nie robi³o mu ró¿nicy czy na przeciwko siebie ma jednego, dwóch czy czterech obroñców za ka¿dym razem równie skutecznie wykañcza³ dwutakt, jego grê ¶wietnie podsumowa³a jego trenerka s³owami - give and go mini basket show. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 87:47 dla mistrza wielkopolski.

Bez w±tpienia hitem pierwszego dnia by³a konfrontacja mistrzów Mazowsza i Dolnego ¦l±ska, Polonia Warszawa w starciu z zespo³em MKS D±browa Górnicza. Pocz±tek spotkania nale¿a³ zdecydowanie do dru¿yny ze stolicy Polski, w której zdecydowanie wyró¿nia³ siê zawodnik z numerem 7 - Kacper Gordon. Jego indywidualne popisy oraz ¶wietny przegl±d pola wyprowadzi³y Poloniê na prowadzenie po pierwszej kwarcie, a kiedy na boisku pojawi³ siê jego zmiennik Tomaszewski Jan graj±cy z numerem 10 a¿ dwukrotnie porwa³ publikê wykonuj±c s³ynny "ankle braker" i przyczyniaj±c siê do powiêkszenia przewagi, która mog³aby byæ okazalsza gdyby nie rzut za 3pkt w ostatniej sekundzie pierwszej po³owy w wykonaniu jednego z zawodników D±browy. Trzecia kwarta by³a popisem gry zespo³u ze ¦l±ska, akcje dru¿ynowe, w które ogromny wk³ad mieli Zapert Patryk oraz Putelnik Tomasz w po³±czeniu z wysokim pressingiem przynios³y zabójczy efekt i po tej czê¶ci gry D±browa odskoczy³a na 19 oczek a w kolejnej kwarcie powiêkszy³a swoja przewagê do 26 punktów koñcz±c mecz wynikiem 46:72.

Po starciu mistrzów przyszed³ czas na to na co czeka³a miejscowa czê¶æ publiczno¶ci czyli spotkanie gospodarzy UKS-u Probasket Minsk Mazowiecki z MKSem Novum Bydgoszcz. Obie dru¿yny widzia³y swoje mecze wcze¶niej wiêc mog³y znaæ ju¿ s³absze i mocniejsze strony rywali. W dru¿ynie z Bydgoszczy najwiêkszym zagro¿eniem wydawa³ sie graj±cy z numerem 17ym Jakub Ukczyñski, który pod koniec dnia okaza³ siê najlepiej punktuj±cym zawodnikiem. Jednak trenerzy z Miñska znale¼li na niego receptê w postaci Aleksego Bia³ow±sa, który nie do¶æ, ¿e skutecznie odcina³ od gry najlepszego zawodniku Novumu to jeszcze do³o¿y³ do tego skuteczno¶æ z pod kosza oraz zza lini 6.75 m. Ponad to ¶wietnie w mecz wszed³ Ahmed Kadir z Probasketu, który do licznych przechwytów do³o¿y³ punkty oraz doskona³e kreowanie akcji w ofensywie. Mecz by³ bardzo otwarty jednak gospodarze od pocz±tku mieli przewagê, która by³aby wyra¼niejsza gdyby nie rzut z oko³o 9 metrów w ostatniej sekundzie pierwszej kwarty. Drugie 8 minut pokaza³o, ¿e jednak obu dru¿ynom zdarza siê graæ nieskutecznie, ale w dalszym ci±gu Probasket utrzymywa³ ró¿nicê dwóch lub czterech oczek. Ju¿ pod koniec drugiej kwarty zespó³ z Miñska zacz±³ realizowaæ taktykê opieraj±ca siê na pressingu na wysoko¶ci linni ¶rodkowej w skutek czego zespó³ gospodarzy otrzymywa³ wiele szans do pokazania siê w kontrataku i okaza³ siê w tym elemencie gry ¶wietny. Zawodnicy z Miñska dziêki tej bardzo skutecznej taktyce sukcesywnie powiêkszali przewagê koñcz±c mecz wynikiem 89:71.

Przedostatni mecz pierwszego dnia turnieju rozegra³y ze sob± dru¿yny ¦l±ska Wroc³aw i TSK Ro¶ Pisz. Mecz z gatunku tych bez wiêkszej historii. Zawodnicy z Dolnego ¦l±ska szybko zdobyli przewagê i nie pozwolili jej zniwelowaæ koñcz±c spotkanie wynikiem 60:34.

Ostatni na parkiet pierwszego dnia wyszli zawodnicy SPK Bia³ystok i MKK Pyra Poznañ. W pierwszej kwarcie kilka indywidualnych akcji Filipa Mischke szybko wyprowadzi³y mistrzów Wielkopolski na prowadzenie, którego mimo trudnych momentów nie odda³y do konca meczu, a od 3 kwarty systematycznie je powiêksza³y ostatecznie osi±gaj±c wynik 67-u punktów przy 50 oczkach dru¿yny z Podlasia. Momentem meczu, który wzbudzi³ najwiêksze emocje na pustoszej±cych trybunach by³y próby usuniêcia pi³ki z okolic spojenia obrêczy z tablica, liczba mnoga nie jest przypadkowa, poniewa¿ by³o ich az 5.

Tak zakoñczy³ siê pierwszy dzieñ III Probasket Cup, który potwierdzi³, ¿e obsada turnieju nie jest mocna jedynie na papierze. Zawodnicy s± ¶wietnie przygotowani nie tylko fizycznie, ale równie¿ taktycznie i technicznie prezentuj±c momentami poziom wy¿szy ni¿ zawodnicy wystêpuj±cy w profesjonalnej, doros³ej koszykówce. Cieszy równie¿ fakt, ¿e mimo wyra¼nych indywidualno¶ci w dru¿ynach zespo³y stawia³y na teamwork i tworzy³y bardzo zgrany kolektyw, którego ogl±danie momentami by³o bardzo przyjemne dla ka¿dego kibica koszykówki.

Opis drugiego dnia turnieju
Emocje z pierwszego dnia turnieju zd±¿y³y ju¿ siê ostudziæ, dru¿yny przyst±pi³y do dalszej rozgrywki ze zdecydowanie wiêksz± wiedz± o sobie nawzajem co by³o widoczne w podej¶ciu poszczególnych zespo³ów do meczu. Niektórzy bawili siê statystykami i obliczali warianty w jakich poszczególne ekipy mog³y awansowaæ do fina³u lub meczu o 3 miejsce jednak ten dzieñ pokaza³, ¿e to nie liczby, a zawodnicy trzymaj± los meczu w rêkach i to od nich zale¿y jak siê potoczy turniej.

Jako pierwsi na parkiet wysz³y zespo³y MKS D±browa Górnicza oraz UKS GIM 92 Ursynów. Mistrz ¦l±ska szybko wypracowa³ bardzo du¿± przewagê do czego znacznie przyczyni³ siê swoj± postaw± Dominik Nanu¶, który zdoby³ 8 z 18 punktów swojej dru¿yny w pierwszej kwarcie. Ekipa z Ursynowa nie chcia³a daæ za wygran± i nawet wygra³a ostatni± kwartê, ale ostatecznie to D±browa wygra³a 53:32, a ¶wietne zawody rozegra³ Patryk Zapert.

W drugim meczu zmierzy³y siê ze sob± MOSM Bytom oraz Novum Bydgoszcz. Mecz wydawa³ siê byæ bardzo przyjemny dla zawodników z Kujawsko-pomorskiego, którzy systematycznie z kwarty na kwartê powiêkszali przewagê osi±gaj±c ostateczny wynik 80 punktów przy 58 dru¿yny z Bytomia. Na wyró¿nienie po stronie zespo³u ze ¶l±ska zas³uguj± zawodnicy graj±cy z numerami 15 i 11 czyli Maciej Michalski i Rados³aw Pyplok, ale ca³y mecz by³ popisem skuteczno¶ci niesamowitego Jakuba Ulczyñskiego, który zdoby³ 29 punktów i umocni³ siê na pozycji króla strzelców.

Scenariusz trzeciego meczu, w którym zmierzy³y siê zespo³y Polonii Warszawa i SPK Bia³ystok, móg³ byæ o wiele prostszy i ³atwiejszy do przekazania gdyby nie to, ¿e gracze z Warszawy w 3 kwarcie roztrwonili swoj± przewagê przez co dru¿yna z Podlasia omal nie wysz³a na prowadzenie, ale wtedy po raz kolejny nieprzeciêtne umiejêtno¶ci pokazali obwodowi gracze Polonii na czele z Kacprem Gordonem i czarne koszule dowioz³y zwyciêstwo.

Macie byc jak Tommy Lee Jones w ¶ciganych - rzuci³ trener TSK RO¦ Pisz do swoich podopiecznych, na przeciwko których stan±³ zespó³ gospodarzy turnieju w czwartym meczu dzisiejszego dnia. Zawodnicy wziêli sobie s³owa trenera do serca, poniewa¿ d³ugo utrzymywa³ siê remis, a zespó³ z Warmii i Mazur móg³ nawet wyjsæ na prowadzenie gdyby by³ skuteczniejszy w ataku. UKS gra³ solidnie, b³yszcza³y indywidualne umiejêtno¶ci Ahmeda Kadira, który ju¿ na oocz±tku meczu popisywa³ siê przechwytami i fantastycznym kreowaniem i wykañczaniem akcji, ale TSK nie dawa³o za wygran±, a trener by³ ewidentnie zadowolony ze swoich zawodników, bo kiedy schodzili na przerwê miêdzy pierwsz± a drug± kwart± powiedzia³ w ich kierunku - panowie wierze w was ze jak siê o¿enicie to bêdziecie wiedzieæ co robiæ. Tego tylu pochwa³y by³y uzasadnione, ale niestety dla mistrza Warmii i Mazur w drugiej kwarcie pressing Probasketu zacz±³ przynosiæ zabójcze efekty i po drugiej kwarcie na tablicy widnia³ wynik 40:20 dla gospodarzy. W drugiej po³owie UKS mia³ wyra¼nie problem z powrotem do obrony po stracie co spowodowane by³o pewnie rozlu¼nieniem wsród zawodników, ale ich przeciwnicy nie potrafili tego wykorzystaæ. Mecz mia³ bardzo szybkie tempo i niestety dla widowni by³ pe³en strat spowodowanych niewymuszonymi b³êdami indywidualnymi, ale Probasket sukcesywnie powiêksza³ przewagê. Koñcz±c mecz wynikiem 76:27.

Po meczu gospodarzy trybuny nie pustosza³y, poniewa¿ nastêpny w kolejce by³ mecz niezwykle wa¿ny dla losów grupy A. Starcie WKS ¦l±sk Wroc³aw z Novumem Bydgoszcz zapowiada³o siê bardzo ciekawie. Pierwsza kwarta zaczê³a siê od przewagi zespo³u z Wroc³awia. Ich przeciwnych nie rzucili punktów przez 4 minuty, ale wtedy Marek Mitman czyli niekwestionowany lider zespo³u z Dolnego ¦l±ska "z³apa³" 3 faule, a graj±cy z numerem 10 Roch Krawczyk a¿ 4 razy faulowa³ przeciwnika i w ten sposób WKS straci³ na jaki¶ czas dwa bardzo wa¿ne ogniwa swojego zespo³u jednak pierwsza po³owa skoñczy³a siê zwyciêstwem Wroc³awian 39:34 dziêki solidnej formie Patryka Przyby³ka oraz graj±cego z numerem 30 Piotra D±browskiego, wydaje mi siê, ¿e numer nie zosta³ wybrany przypadkowo, poniewa¿ technika rzutu Piotrka oraz obuwie s± prawie identyczne jak u lidera zespo³u Golden State Warriors, je¶li do³o¿y do tego skuteczno¶æ to na pewno trener bêdzie mia³ z niego pociechê. Pocz±tek trzeciej kwarty to napór zespo³u z Bydgoszczy, Novum zdoby³ 6 punktów w minute i wyszed³ na prowadzenie, które utrzyma³ po czê¶ci dziêki ¶redniej celno¶ci rzutów osobistych w wykonaniu zawodników WKS-u. Ostatnia kwarta zaczyna siê wynikiem 62-53 dla Novumu, a nied³ugo po rozpoczêciu ostatniej czê¶ci gry 5 raz zawodnika ¦l±ska faulowa³ Marek Mitman i niestety dla zespo³u z Wroc³awia oraz ca³ego widowiska musia³ opu¶ciæ boisko.  Mecz by³ bardzo bogaty w faule w sumie by³o ich a¿ 64. Zespó³ z Bydgoszcy dowióz³ zwyciêstwo dziêki po raz kolejny ¶wietnie dysponowanemu Jakubowi Ulczyñskiemu. Ostateczny wynik 74:66 dla Novumu z u¶miechem przyjêli kibice Probasketu, poniewa¿ to dawa³o im szanse na wywalczenie sobie miejsca w finale.

O godzinie 14:15 mia³ miejsce przedwczesny fina³ turnieju, najlepsza dru¿yna z pó³nocy Poslki - MKK Pyra Poznañ stanê³a na przeciwko najlepszej dru¿ynie z po³udnia kraju - MKS D±browie Górniczej. Mecz od pocz±tku by³ bardzo wyrównany ale tez niezwykle otwarty, wysokie umiejêtno¶ci zawodników obu dru¿yn skutkowa³y wieloma skutecznymi akcjami. Szczególny popis warsztatu koszykarskiego dali liderzy obu dru¿yn czyli Pustelnik Tomasz z D±browy, który zaprezentowa³ kilka fantastycznych akcji reversowych i Wojciech Tomaszewski z Poznania, w pierwszej kwarcie oboje rzucili odpowiednio 10 i 15 punktów. Na pocz±tku drugiej kwarty Pyra próbowa³a odskoczyæ ale skuteczne akcje Aleksandra Dziekañskiego w tym 2 rzuty zza lini 6.75m jej to uniemo¿liwia³y.
Pod koniec drugiej po³owy zespó³ ze ¦l±ska wykorzysta³ indywidualne b³êdy reprezentantów mistrza wielkopolski i wyszed³ na 9 punktowe prowadzenie.W trzeciej kwarcie widownia mia³a okazje zobaczyæ starcie drugiego z liderów D±browy Patryka Zaperta oraz wspomnianego wcze¶niej kapitana dru¿yny z poznania, ten pierwszy skutecznie powstrzymywa³ wej¶cia pod kosz zawodnika pyr siej±c pop³och w obronie i popisuj±c siê efektownymi blokami, a tak¿e dodawa³ efektywno¶ci i efektowno¶ci swojemu zespo³owi w ofensywie, koñcz±c akcje, a tak¿e co warto odnotowaæ zak³adaj±c popularnego "ankle breakera" nie byle komu bo kapitanowi zespo³u mistrza Wielkopolski. Poznaniacy nie mogli sobie d³ugo poradziæ ze skutecznymi rzutami za 3 punkty Tomasza Pustelnika oraz Aleksandra Dziekañskiego, ale mimo problemów zniwelowali stratê do przeciwników co zapewnia³o emocjonuj±c± ostatni± kwartê. S³owo "ostatni±" jest okre¶leniem niefortunnym, poniewa¿ czwarta czê¶æ meczu okaza³a siê popisem gry zespo³owej zespo³u z Poznania, w którym wyró¿nia³ siê Kacper Kaczmarek. Niesieni dopingiem publiczno¶ci doprowadzili do dogrywki nie wykorzystuj±c po drodze pi³ki meczowej. W dodatkowym czasie gry mecz rozstrzygn±³ zawodnik Pyr graj±cy z numerem 0 Aleksander Wi¶niewski który nie do¶æ, ¿e rzuci³ 5 punktów to 3 razy odebra³ pi³kê przeciwnikom w tym dwukrotnie w ostatniej minucie spotkania. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 78:75.

W czasie gdy stolik sêdziowski zastanawia³ siê dlaczego Zibi tak czêsto zmienia koszulki na boisko wysz³y zespo³y TSK Pisz oraz Polonia Bytom. Mecz od pocz±tku by³ prowadzony pod dyktando zespo³u z po³udnia Polski i ostatecznie zakoñczy³ siê wynikiem 51:40, spotkanie z gatunków tych bez historii, mistrz Warmii i Mazur próbowa³ odrobiæ straty, ale zawodnicy z Bytomia byli zdecydowanie lepsi indywidualnie i lepiej odnajdywali siê w sytuacjach meczowych.

Nastêpni na parkiecie zmierzyli siê zawodnicy SPK Bia³ystok oraz zespó³ z Ursynowa. Dru¿yna z Podlasia w po³owie pierwszej kwarty odskoczy³a rywalom na kilka punktów za spraw± ¶wietnych akcji zawodnika graj±cego z nr 20-ym Bartka Bielskiego, który mimo skromnych warunków fizycznych by³ bardzo aktywny, odwa¿ny w wej¶ciu na kosz, a przy tym skuteczny i ¶wietnie wyszkolony technicznie co charakteryzowa³o wiêkszo¶æ zawodników z Podlasia. Czê¶æ z nich ma dopiero 11 lat, a wiêc o dwa mniej ni¿ wiêkszo¶æ boiskowych rywali na III Probasket Cup co jest godne uwagi. ¦wietnie prezentowa³ siê równie¿ graj±cy z numerem 21 Krystian Stelmach, który popisa³ siê rzutem za 3 punkty w ostatniej sekundzie pierwszej po³owy. Zdobytego prowadzenia zawodnicy z Podlasia nie oddali do koñca a mecz zakoñczy³ siê wynikiem 56:36.

Po meczu dru¿yn z Ursynowa i Bia³egostoku na boisko wybieg³y zespo³y Polonii Warszawa i Pyra Poznañ. Obie ekipy tego samego dnia odnosi³y ju¿ zwyciêstwa i powinni byæ nimi uskrzydleni, ale z pocz±tku to dru¿yna z Warszawy wypracowa³a sobie przewagê kilku punktów dziêki Kacprowi Gordonowi, który (co godne pochwa³y) jako jedyny przed meczem przywita³ siê ze wszystkimi arbitrami spotkania równie¿ z tymi przy stoliku. Po dobrym pocz±tku Polonii popis umiejêtno¶ci zaprezentowa³ bohater dogrywki w meczu Pyra Poznañ-D±browa Górnicza - Aleksander Wi¶niewski, który ¶wietn± gr± w obronie oraz w ataku niweluje przewagê Polonii. Od drugiej kwarty zespó³ z Poznania stara³ siê odskoczyæ rywalom na bezpieczn± liczbê punktów jednak Polonia bardzo dobrze siê broni³a i za ka¿dym razem po okresie dobrej gry Pyr nastêpowa³o wyrównanie "czarnych koszul" losy zwyciêstwa rozstrzygnê³y siê w ostatniej kwarcie w której znowu kilka ¶wietnych akcji rozegrali Aleksander Wi¶niewski oraz Kacper Kaczmarek, to w du¿ej mierze dziêki tej dwójce Poznaniacy sukcesywnie powiêkszali przewagê zdobywaj±c ostatecznie 64 punkty przy 55 dru¿yny przeciwnej. Dziêki temu zwyciêstwu Pyra Poznañ zapewni³a sobie miejsce w finale.

Ostatnim starciem drugiego dnia turnieju by³o spotkanie gospodarzy z zespo³em WKS ¦l±sk Wroc³aw. Spotkanie zebra³o najwiêksz± i najg³o¶niejsz± publiczno¶æ turnieju, a to dlatego, ¿e zwyciêstwo w tym meczu gwarantowa³o miejsce finale Probasketowi, a WKS ¿eby marzyæ o finale musia³by wygraæ z dru¿yn± gospodarzy du¿± liczb± punktów, a wiêc stawka spotkania by³a niezwykle wysoka i jak to w takich spotkaniach bywa mecz zacz±³ siê bardzo nerwowo, obie dru¿yny by³y bardzo zdeterminowane, ale to Probasket wyszed³ na prowadzenie dziêki skutecznej grze w obronie i w ataku. Co istotne UKS gra³ niezwykle zespo³owo, ale tradycyjnie wyró¿nia³ siê Ahmed Kadir niezwykle skuteczny w ataku i waleczny w obronie notuj±c miêdzy innymi blok na najlepszym zawodniku ¦l±ska Marku Mitmanie, który równie¿ kilka razy omin±³ pressing UKS-u i rozprowadzi³ skuteczn± akcje swojego zespo³u. W drugiej kwarcie na boisko w w ekipie gospodarzy na boisku pojawi³ siê Mateusz Popowsk, który od pocz±tku by³ niezwykle aktywny, notowa³ przechwyty, asysty, wymusza³ przewinienia, skutecznie podwaja³ i punktowa³, zawodnik bardzo dobrze przygotowany fizycznie poniewa¿ kiedy w trzeciej kwarcie do³±czyli do niego Ahmed Kadir i Aleksy Bia³ow±s przynios³o to fantastyczne efekty, Probasket perfekcyjnie zak³ada³ pressing szybko odskakuj±c przeciwnikom na kilkana¶cie punktów. W po³owie czwartej kwarty boisko opu¶ci³ Marek Mitman, ¶wietny zawodnik WKS-u, który w tym meczu rzuci³ tylko dwa punkty dziêki fantastycznej, a momentami perfekcyjnej obronie UKS-u. Na wyró¿nienie zas³uguje Kacper Skup, który bardzo d³ugo indywidualnie pilnowa³ lidera zespo³u z Dolnego ¦l±ska. Koñcówka meczu by³a odliczaniem do wybuchu rado¶ci, który nast±pi³ wraz z ostatni± syren±. Ostateczny wynik spotkania to 54:33 i mimo, ¿e ró¿nica jest do¶æ du¿a to nale¿y powiedzieæ, ¿e w tym meczu zdecydowa³a forma dnia poszczególnych zawodników, WKS ¦l±sk Wroc³aw jest ¶wietn± dru¿yn± z wieloletnimi tradycjami, ale dzisiaj zawodnicy z Miñska zostawili na boisku serce, p³uca, nerki, w±trobê i jeszcze kilka wa¿nych organów, a MVP tego meczu wed³ug mnie powinni zostaæ wybrani obaj trenerzy Probasketu, poniewa¿ to jak± dru¿ynê stworzyli to jest mistrzostwo ¶wiata. Zawodnicy jednak musz± pamiêtaæ, ¿e zwyciêzca jest ten kto nie spoczywa na laurach i jutro pokazaæ jeszcze raz, ¿e s± niezwykle silnym zespo³em.

Drugi dzieñ dobieg³ koñca i zdumiewaj±cy jest fakt, ¿e poziomem przewy¿szy³ pierwszy, zdumiewaj±cy, poniewa¿ pierwszego dnia zawodnicy zaprezentowali siê na prawdê ¶wietnie i je¶li podtrzymaj± t± tendencje, a jestem pewien, ¿e w³a¶nie tak bêdzie to III Probasket Cup oka¿e siê ogromnym sukcesem.

opis ca³ego turnieju wykonany przez pocz±tkuj±cego dziennikarza Szymona Wojdy

Grupa A                               
MOSM Bytom- UKS Probasket  54 : 38  MVP: Grzegorz Hofman
Novum Bydgoszcz-  RO¦ Pisz  68 : 44  MVP: Nataniel Kolasiñski
¦l±sk  Wroc³aw – MOSM Bytom  48 : 40  MVP: Micha³ Mindonowicz
UKS Probasket – Novum Bydgoszcz  88 : 71 MVP: Mateusz Popowski
¦l±sk Wroc³aw –  RO¦ Pisz  60 : 34  MVP: Roch Krawczyk
MOSM Bytom – Novum  58 : 80 MVP: Jakub Ulczyñski
Ro¶ Pisz – UKS Probasket  27 : 76  MVP: Jakub Siedlikowski
Novum Bydgoszcz– ¦l±sk Wroc³aw  74 : 66  MVP: Seweryn Dawidowicz
RO¦ Pisz – MOSM Bytom  40 : 51  MVP: Maciej Michalski
UKS Probasket – ¦l±sk Wroc³aw  54 : 33  MVP: Achmet Kadir

1 UKS Probasket Miñsk Mazowiecki - 7 pkt.   
2 Novum Bydgoszcz - 7 pkt. 
3 ¦l±sk Wroc³aw  6 pkt.
4 MOSM Bytom  6 pkt.          
5 RO¦ Pisz  -  4 pkt.   
    

GRUPA B
GIM Ursynów – Polonia Warszawa  47 : 57  MVP: Jan Tomaszewski
MKS D±browa Górnicza- SPK Bia³ystok  102 : 26  MVP: Dominik Nanu¶
Pyra Poznañ – GIM Ursynów  87 : 40  MVP: Filip Dominiak
Polonia Warszawa- MKS D±browa Górnicza  46 : 72  MVP: Przemys³aw Paduch
Pyra Poznañ – SPK Bia³ystok  67 : 50  MVP: Kacper Kaczmarek
GIM Ursynów - MKS D±browa Górnicza  32 : 53 MVP: Patryk Zapert
SPK Bia³ystok– Polonia Warszawa  39 : 53  MVP: Wiktor Kania
Pyra Poznañ - MKS Dabrowa Górnicza 78 : 75 po dogrywce MVP: Wojciech Tomaszewski
SPK Bia³ystok – GIM Ursynów  36 : 56 MVP: Krystian Stelmach
Polonia Warszawa – Pyra Poznañ  55 : 64 MVP:  Aleksander Wi¶niewski


1 Pyra Poznañ  - 8 pkt.
2 MKS D±browa Górnicza  - 7 pkt.
3 Polonia Warszawa - 6 pkt.
5 SPK Bia³ystok  - 5 pkt.
4 Gim Ursynów  - 4 pkt

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rozpiêto¶æ ramion
rozpiêto¶æ ramion
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi