News: Kadra Polski U15 rocz.2000 Konsultacja 22-25.X.2015 Zakopane - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 22:06:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U15 rocz.2000 Konsultacja 22-25.X.2015 Zakopane
Kadra Polski
 Od letniego zgrupowania kadry Polski rocznika 2000  w Zakopanym (fotka)  up³ynê³y trzy miesi±ce. W pa¼dzierniku Kadra Polski U15 wraca do stolicy Polskich gór Zakopanego. Trener  Danie Puchalski powo³a³ 16-tu zawodników na pierwsze jesienne zgrupowanie które odbêdzie siê w dniach 22-25.X.2015 COS OPO Zakopane


Dwie zmiany w kadrze. Bartek Przelaz³y i Przemys³aw Go³ek (MKS Pruszków)  z kontuzjami. W ich miejsce trener Kadry Powo³a³
Mateusza Bêbeñca (SPK Bia³ystok - kadeci ... TUR Bielsk Podlaski III i II Liga) oraz Marcina Woronieckiego z TKM W³oc³awek


Wieczorem na skm.basketmania pojawi³y siê komentarze pod moim nikiem zibi, kto¶ móg³ znaæ moje has³o które zosta³o ju¿ zmienione. Za zaistnia³± sytuacje przepraszam. SKM nie ma zwyczaju wstawiaæ komentarzy na tematy powo³añ kadr i mocno siê zastanawia by ca³kowicie wy³±czyæ komentarze o kadrach narodowych

mail od trenera Daniela Puchalskiego

 

Ka¿da Reprezentacja Polski rodzi wyj±tkowe emocje, cieszê siê, ¿e rocznik 2000, z którym mam przyjemno¶æ pracowaæ równie¿. Przyjemno¶æ, bo to w znakomitej wiêkszo¶ci ¶wietni ch³opcy. Bez wzglêdu na aktualne umiejêtno¶ci i mo¿liwo¶ci ¶wietnie pracuj±, a to jest najwa¿niejsze. Przez szacunek do kibiców rocznika 2000 czujê siê w obowi±zku przybli¿yæ specyfikê prowadzenia akurat tej reprezentacji. My¶lê, ¿e zapobiegnie to negatywnym emocjom, wynikaj±cym najczê¶ciej z niewiedzy. Dla trenerów moje uwagi s± oczywiste, wiec skupiê siê na kibicach, domy¶lam siê, ¿e to oni w wiêkszo¶ci niepokoj± siê rocznikiem 2000.

W ciagu 15 miesiêcy od rozpoczêcia szkolenia centralnego, na konsultacje i zgrupowania szkoleniowe powo³ali¶my 53 zawodników. 43 z nich, bra³o udzia³ w  akcjach szkoleniowych kadry po zakoñczeniu kampu centralnego. Owszem, mamy trzon zespo³u, z którym pracujemy najcze¶ciej, dla nas to dowód na bardzo dobre rozeznanie w naborze od pierszych dni szkolenia. Osobi¶cie zna³em znakomit± wiêkszo¶æ wyró¿niaj±cych siê zespo³ów w Polsce, w rozgrywkach poprzedzaj±cych powo³ania, na moj± pro¶bê,  rocznik 2000 obserwowa³o ³±cznie 10 trenerów, z trenerem Szambelanem na czele. Wszystkim Im dziêkujê za pomoc i wykonan± pracê przy pierwszych powo³aniach, jak i za obecn± wspó³pracê. Nasza wiedza nie ogranicza siê tylko do realiów polskich rozgrywek, wiemy jacy zawodnicy graj± w zespo³ach europejskich. Ewentualne pretensje, ¿e lider zespo³u klubowego, bardzo skuteczny, lekko ponad 190 cm, potrafi graæ tylko blisko kosza, nie nale¿y kierowaæ do nas. Je¶li kto¶ uwa¿a, ¿e pracujemy dwa lata z kadr±, by w ostatnich miesi±cach ci±gle testowaæ,  to ja siê z tym nie zgadzam.   Z tym zespo³em trzeba pracowaæ, selekcja to tylko czê¶æ pracy kadry. ¯eby by³a jasno¶æ, nadal bêdziemy powo³ywaæ nowych ch³opców, gdy przyjdzie na to czas. Kadra, podobnie jak klub ma cykle przygotowawcze, obecny koñczymy w grudniu i kilku kolejnych ch³opców dostanie szansê oceny na tle obecnych kadrowiczów.  Pañstwo mo¿ecie tego nie wiedziec, ale Trenerzy w Waszych klubach te¿ maj± plan szkolenia. Wszystko z czego¶ wynika. Zaplanowana praca,  gra, ocena itd. Dobrze rozwijaj± siê ciekawi zawodnicy, np w Warszawie, Inowroc³awiu, £odzi  i nie tylko. O wiêkszo¶ci z nich wiemy dosyæ du¿o, akurat ten rocznik jest nadal monitorowany du¿o szerzej ni¿ przez w±ski sztab kadry. Uspokajam Pañstwa, jest niewielu trenerów rocznika 2000, którzy nie maja kontaktu z kimkolwiek ze sztabu U-16. Wszyscy Oni s± systematycznie zapraszani przez nas do wspó³pracy. Nawet gdy nasze pro¶by o video zawodników,  którymi jete¶my zainteresowani, pozostaj± bez echa.

 Po sposobie wypowiedzi mogê domy¶liæ siê, ¿e trenerem jest Pan „PS”, ma absolutnie racjê, mo¿emy systematycznie powo³aæ wszystkich graj±cych w roczniku, kwestia czasu i pieniêdzy, tylko co to zmieni. Kadra to zespó³, trzeba go stworzyæ, nie na potrzeby All Star Game, ale do walki sportowej. Jednocze¶nie nie mo¿na zapomnieæ i nie zgubiæ sedna szkolenia centralnego. A jest nim wychowanie, systemem szkolenia U-16, U-18 i U-20, reprezentanta Polski seniorów. Wierzê, ¿e mo¿e siê to udaæ, jednocze¶nie nie rezygnuj±c z gry w dywizji A.  Pana „paolo69” nie komentujê, obra¿anie zawodników, którzy od pierwszych powo³añ s± objêci szkoleniem centralnym, jest poni¿ej poziomu osób doros³ych. Nikomu rozs±dnemu nie trzeba t³umaczyæ dlaczego zawodnicy chc±cy graæ na poziomie europejskim wybieraj± o¶rodki systematycznie uczestnicz±ce w rozgrywkach europejskich. Choæby z tego wzglêdu, osobi¶cie cieszê siê z ka¿dego zawodnika szerokiej kadry, który trafia np do  Sopotu czy Radomia. Pruszków to jeden z o¶rodków, do których mamy najwiêksze zaufanie, trener Gembal, w koszykówce m³odzie¿owej  jest klas± sam dla siebie. Wiemy jak profesjonalnie szkoleni s± zawodnicy, z którymi wspó³pracujemy. Faktycznie, zgodnie z wcze¶niejszym planem, po lipcowym zgrupowaniu, automatycznie powo³ali¶my Kubê Przelazlego z Pruszkowa. Ja osobi¶cie rozumiem, ¿e maj±c na g³owie skomplikowane leczenie zawodnika, Trenerowi i Tacie Kuby umkn±³ telefon do mnie. Je¶li to jest dowód na brak wspó³pracy i rozeznania, to zgadzam siê.

Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych rocznikiem 2000. Bardzo wielu Rodziców i Trenerów systematycznie korzysta z kontaktu z nami, zapraszamy pozosta³ych. Daniel Puchalski. danielpuchalski12@wp.pl 506131919.
Kosior Bartosz
Nied¼wiadki
Przemy¶l
Prusak Szymon
Nied¼wiadki
Przemy¶l
Strzêpek Pawe³
Nied¼wiadki
Przemy¶l
Janczak Szymon
Nied¼wiadki
Przemy¶l
Walciszewski
Nied¼wiadki
Przemy¶l
Walda Sebastian
Trefl Sopot

Mochnacz Micha³
Trefl Sopot
 
Konrad Kolka
Trefl Sopot


Woroniecki M.
TKM W³oc³awek

Bêbeniec Maciej
SPK Bia³ystok
TUR Bielsk Podl.
Sowa B³a¿ej
Rosa Radom

Stankowski P.
Pyra Poznañ

Szkudlarek Arek
Chromik ¯ary

Pelczar Bartek
Start SA Lublin

Drozdowski Filip
TKM W³oc³awek

Kamiñski G.
SKS Stargard
GdañskiPozdrawiam Zibi
Komentarze
adaykola dnia padziernik 12 2015 22:52:38
Jakub Przelaz³y z tego co wiem ma kontuzjê do¶æ powa¿n±, która wyklucza raczej udzia³ tego zawodnika w tym zgrupowaniu. Swoj± drog± jestem ciekaw dlaczego trener zamyka siê w w±skiej grupie zawodników. Wydaje mi siê, ¿e w tym roczniku znalaz³oby siê jeszcze kilku ch³opców, którym warto by³oby daæ mo¿liwo¶æ sprawdzenia ich dla potrzeb Polskiej M³odzie¿owej Koszykówki na poziomie kadry. :yes::yes:
Marcin1415 dnia padziernik 12 2015 23:44:07
Panie adaykola bo to s± podobno niezale¿ne decyzje trenerów smiley
Marcin1415 dnia padziernik 12 2015 23:52:16
Heh te wybory selekcje chyba coraz wiêcej budz± kontrowersji. Ale có¿ takie prawo tych co wybieraj±. Przy tych wyborach bym siê tylko zastanowi³ czy w tak licznym kraju jak nasz nie mo¿na znale¼æ w ka¿dym roczniku 12 ch³opców którzy nam zapewnia co roku spokojne granie w dywizjach A mistrzostw Europy. My¶lê ¿e staæ nas na to tylko wróæmy do pocz±tku " heh te wybory selekcje "
ps dnia padziernik 13 2015 08:09:07
Niestety na ta chwile nie stac nas na pewne miejsce w dywizjii A. I tu nie ma znaczenia jak liczna nacj± jestesmy, a jaki mamy system pracy z mlodzie¿±. Co do samych kadr,zwlaszcza u14 czy u15 selekcje do nich to zart a powodem tego jest fakt, ze uwazacie powolania do nich za cos wazniejszego niz jest w rzeczywistosci. Upieracie sie,ze kadry te najmlodsze takie wazne? To prosze robic kazde zgrupowanie dla przynajmniej 40-50 osob z odpowiednia iloscia kadry trenerskiej. Podstaw± jest prawidlowa praca w klubach tam wychowacie kadrowiczow,a nie na kilkudniowych zgrupowaniach z waska liczba zawodnikow.
paolo69 dnia padziernik 13 2015 08:10:59
wybory trenera zawsze bêd± budziæ kontrowersje, jego prawo kogo powo³uje,ocenimy po mistrzostwach europy, natomiast je¿eli prawd± oka¿e siê ¿e Jakub Przelaz³y ma kontuzje a dostaje powa³owanie, ¶wiadczy to o zupe³nym braku rozeznania i zupe³nym braku wspó³pracy
z trenerami innych klubów.czy¿by najkrótsza droga do kadry rocznika 2000 wiod³a przez Przemy¶l
adaykola dnia padziernik 13 2015 14:33:53
O szczegó³ach kontuzji Jakuba Przelaz³ego nie bêdê siê rozpisywaæ bo nie jestem do tego upowa¿niony. Wiem tyle, ¿e czeka to trochê d³u¿szy rozbrat z koszykówk± niestety dla tego zawodnika.
Natomiast powo³anie do kadr m³odzie¿owej to dla tych ch³opców du¿y presti¿ i splendor, ale zgodzê siê ¿e to praca w klubach jest podstaw± aby¶my mieli dobre wyszkolonych koszykarzy na poziomie seniorskim .
Je¶li chodzi o selekcjê do kadr m³odzie¿owej na poziomie U-14, U-15 uwa¿am, ¿e oprócz kadry Polski powinny dalej funkcjonowaæ równolegle kadry wojewódzkie, gdzie szkoleniem objêta by³aby du¿o szersza grupa ch³opców. Kadry te powinny wtedy ¶ci¶le wspó³pracowaæ z g³ówn± kadr±. A z kadrami wojewódzkimi trenerzy klubowi. Jasny i klarowny przep³yw informacji na ka¿dym poziomie.smileysmileysmileysmiley
Basket Fan dnia padziernik 13 2015 16:44:16
No niestety. Krêci siê to ci±gle wokó³ prawie tych samych zawodników. To nie jest selekcja o jakiej pisa³ trener. Rzeczywi¶cie kadry wojewódzkie i ich zgrupowania badz rozgrywki w trakcie sezonu mog³oby pozwoliæ pokazaæ siê wielu innym zawodnikom. Ale rocznik 2000 mia³ tu pecha.
adaykola dnia padziernik 14 2015 01:46:00
Akurat rocznik 2000 mia³ pecha je¶li chodzi o kadry wojewódzkie, ale mi chodzi o to ¿e mimo powo³ywania ch³opców do kadry narodowej powinny te¿ równolegle funkcjonowaæ w U14, U15 i U16 kadry wojewódzkie, ca³y czas wspó³dzia³aj±ce z m³odzie¿owymi kadrami narodowymi. Tak aby jak najwiêksza liczba ch³opców mog³a byæ objêta scentralizowanym szkoleniem.
ps dnia padziernik 14 2015 08:02:30
Bede w lekkiej opozycji w oparciu o fakty. Kadry wojewodzkie najczesciej takze oparte sa na dwoch klubach ( walkowalismy to kiedys ale odkopiê temat). Nie mozna w wieku lat 14 "robic" kadry 15 osobowej i ciagnac temat we wlasciwie nie zmiennym skladzie. Raz, ze w tak mlodym wieku za wczesnie na forowanie "gwiazd", dwa jesli jakas kadra ma byc motywacj± to w obecnej formie raczej jest antymotywatorem dla tych pomijanych. Mlodzi ludzie maj± specyficzne poczucie sprawiedliwosci i zapewniam,¿e bardziej oparte na bialym i czarnym, a nie na odcieniach szarosci.
ps dnia padziernik 14 2015 08:17:04
Tu kochani macie przyklad pierwszy z brzegu http://www.skm.basketmania.pl/news.php?readmore=2313
Pytanie ,waszym zdaniem chodzi o szkolenie czy zrobienie wyniku?
Wieczorem moge odkopac wiecej starszych przykladow na potwierdzenie .
paolo69 dnia padziernik 14 2015 08:26:26
przyk³ad Jakuba pokazuje jak powo³ywani sa zawodnicy, nawet bez sprawadzenia elementarnej wiedzy czy s± zdrowi, w jakiej s± formie, widaæ jak na d³oni jak to funkcjonuje, sprostowania nie bêdzie bo wpadli jak ¶liwka w kompot, Zibi dr±¿ temat, a tak a propo kogo teraz obserwuje trener Boblewski który jak wiadomo jest w sztabie szkoleniowym ekstraklosowej dru¿yny.
ps dnia padziernik 14 2015 08:29:32
*dla jasnosci ja nie atakuje trenera Puchalskiego, wskazuje raczej slabosci systemu.
paolo69 dnia padziernik 14 2015 08:43:55
Pan Puchalski nawet je¶li jest wybitnym trenerem funkcjonuje w chorym
sytemie, wiêc niczego innego nie mo¿emy oczekiwaæ ,gra tak jak mu zagraj± ,przykre ale przwdziwe.
paolo69 dnia padziernik 14 2015 08:52:45
we wrze¶niu rozegrano kilkana¶cie turnieji rocznika 2000 , pytam ile meczwów obejrza³ PAN trener i jego asysteci , chyba ¿e to tajemnica.
BRODA67 dnia padziernik 14 2015 09:04:55
No w³a¶nie jako Polacy potrafimy zarzucaæ a nie rozwi±zywaæ , potrafimy rzucaæ has³owo a nie dawaæ merytorycznych podpowiedzi
Sz.P. na stronie facebooka jest odp. trenera -zak³adka U-14 KADRA POLSKI- ju¿ od najm³odszych Kadr ka¿dy ma swoje preferencje , spostrze¿enia , uwagi , typy . Ka¿dy te¿ wie ¿e system jest ci±gniêty przez pasjonatów i niestety nie jest popdarty filarami finansowymi , które dawa³yby spokojno¶æ okresu selekcyjno-przygotowawczego . Wiemy ¿e na -G£ÓWNIE -Rodzicach spoczywa finansowy etap przygotowania ch³opaków do zabawy potem grania na parkiecie dobrze jak idzie to w parze z zaanga¿owaniem trenerskim na poziomie klubu potem zwi±zku i kadry . Szanowni Pañstwo podpowiadajmy sugerujmy obserwujmy kontaktujmy siê by nastêpcy Waczyñskiego i Ponitki mieli fajn± drogê rozwojow± a b³êdy có¿ zdarzaj± siê ka¿demu z koszykarskim pozdrowieniem z Sopotusmiley
madej1972 dnia padziernik 14 2015 10:09:05
Kadry wojewódzkie to dobry pomys³ moim zdaniem. Wtedy mamy taki pierwszy próg selekcji i mo¿liwo¶æ np. na jednym mo¿e dwóch turniejach w roku w trzech rocznikach zobaczenia wielu zawodników rywalizujacych na odpowiednim poziomie (ligi regionalne to marny poziom gierek na 110% jest jak na lekarstwo). Drugim mo¿e dobrym pomys³em s± kadry A i B mamy wtedy 6 trenerów i 24 zawodników w 3 rocznikach U14 U15 U16. To ju¿ sporo fajniejsze grupa zawodników do selekcji i rozwoju w szkoleniu centralnym (które i tak nie zast±pi dobrej pracy w klubach). Jest jeden problem trzeba mieæ na to odpowiedni± kasê - ¿eby to mia³o sens ka¿da kadra A I B musi mieæ przynajmniej w roku jeden 7 dniowy obóz i 2 razy 3 dniowe konsultacje plus 2 turnieje w roku.
ps dnia padziernik 14 2015 13:13:49
Trener Puchalski faktycznie obszernie odniósl siê do tej wymiany zdañ. Natomiast sol± w oku i glównym sprawc± tematu by³a sprawa powo³ania kontuzjowanego zawodnika. Trener Puchalski dyplomatycznie napisa³ "..trenerowi i tacie Kuby umkn±³ telefon do mnie". Oto¿ nie przesadzajmy, wys³anie emaila,smsa czy wykonanie telefonu z informacj± to jest kwestia max 5 minut i odpowiednio powa¿nego zachowania.
ps dnia padziernik 14 2015 13:19:08
Zibi blokada mo¿lowo¶ci merytorycznej dyskusji to niedobry pomys³.
W-w dnia padziernik 15 2015 01:33:30
No szkoda, ¿e w obszernej wypowiedzi Trenera, gdzie pad³y nazwy kilku o¶rodków koszykarskich w Polsce nie ma w¶ród nich Wroc³awia ani Dolnego ¦l±ska. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
bêdzie trójeczka ?
bêdzie trójeczka ?
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi