News: XVI Puchar Prezydenta rocz.2003 ¯yrardów 14-16.X.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:24:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVI Puchar Prezydenta rocz.2003 ¯yrardów 14-16.X.2016
Turnieje Podsumowanie
 Tym razem do ¯yrardowa przyjecha³o 17 zespo³ów z Polski i jedna ze stolicy £otwy – Rygi. Wiêkszo¶æ spotkañ rozegrano w hali Zespo³u Sportowego Aqua, ale organizatorzy skorzystali równie¿ ze ¶wie¿o oddanej do u¿ytku hali sportowej przy Zespole Szkó³ nr 1 przy ulicy Bohaterów Warszawy 4.

Bardzo dobrze w rywalizacji dziewcz±t spisa³y siê podopieczne Klaudii Budkiewicz, które zajê³y 2 miejsce (w stawce 12 dru¿yn), przegrywaj±c bardzo zaciêty fina³ z MOS ¦lêza Wroc³aw 29:32. Wcze¶niej kroczy³y od zwyciêstwa do zwyciêstwa, notuj±c 5, zazwyczaj wysokich, wygranych. Nieco gorzej posz³o ch³opcom z UKS Trójka, którzy uplasowali siê na 4 pozycji (w gronie 6 zespo³ów), a zwyciêzcami Turnieju okazali siê reprezentanci woj. Lubelskiego, którzy w wielkim finale po zaciêtym meczu pokonali BS Ryga 52:50.

- Cieszê siê bardzo ¿e uda³o nam siê po raz kolejny zrobiæ fajny turniej dla dzieciaków - powiedzia³ g³ówny organizator Prezes UKS Trójka Robert Janiszewski. - Wspania³a rywalizacja po³±czona z zabaw± to dla mnie i wszystkich którzy organizowali turniej du¿a motywacja by dalej organizowaæ dla m³odzie¿y takie imprezy. Cieszy równie¿ du¿e wsparcie finansowe naszego turnieju przez W³adze Miasta, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz lokalnych sponsorów. Niebawem kolejne turnieje koszykówki na które ju¿ teraz serdecznie zapraszam.

Kolejno¶æ Turnieju dziewcz±t:
1. MOS ¦lêza Wroc³aw
2. UKS Trójka ¯yrardów
3. Kadra WOZKosz Mazowsze
4. MKS Kusy Szczecin
5. MKK Soko³ów Podlaski
6. MLKS Rzeszów
7. UKS Lider Swarzêdz
8. GTS Karol Rotmanka Pruszcz Gd.
9. MUKS Supravis Bydgoszcz
10. UKS Gimbasket Bia³ystok
11. Pogoñ Ruda ¦l±ska
12. Kadra LZKosz Lublin

Kolejno¶æ Turnieju ch³opców:

1.Kadra LZKosz Lublin
2.BS Ryga
3.MKS Grójec
4.UKS Trójka ¯yrardów
5.MKS Novum Bydgoszcz
6.MKS Pruszków

FOTO GALERIA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi