News: V MTB rocz.2005, 2004, 2003, 2002, 2001 i 2000 Katowice 4-6.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:28:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V MTB rocz.2005, 2004, 2003, 2002, 2001 i 2000 Katowice 4-6.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
  V Jubileuszowy  Miêdzynarodowy Turniej Barbórkowy  im Jana Wartaka pod patronatem Prezydenta Katowic Marcina Krupy Katowice 4-6.XII.2015

Jan Wartak – dzia³acz sportowy, górnik, aktor. Jan Wartak Pochodzi³ z rodziny robotniczej. W wieku 7 lat zosta³ osierocony. Wychowywa³ siê z przerwami w sierociñcu w Wi¶le,  u ciotek w Zielonej Górze i podpoznañskich wsiach,  a w pó¼niejszym czasie u sióstr w Katowicach. Tam te¿ osiedli³ siê na sta³e.By³ wzorem uczciwo¶ci i pracowito¶ci. Ogromny zapa³, jaki posiada³ do ¿ycia, po¶wiêca³ nie tylko rodzinie, ale tak¿e i ¿yciu spo³ecznemu, w które w³o¿y³ wiele serca i pracy....Wiêcej informacji  TUTAJ

 4-6 grudnia w stolicy Górnego ¦l±ska w Katowicach odby³ siê najwiêkszy w tym roku  turniej koszykówki dzieciêco-m³odzie¿owej w Polsce. Pomys³odawc± i g³ównym organizatorem turnieju by³ Prezes UKS SP 27 Katowice Artur Mikruta. W pi±tej jubileuszowej edycji  zagra³o 68 dru¿yn z 37 Polskich klubów rozsianych w 14 województwach oraz dwa kluby zagraniczne z Czech i S³owacji.  W turnieju uczestniczy³o oko³o 1000 ch³opców w przedziale wiekowym 9-15 lat. Organizator UKS SP 27 Katowice przygotowa³  dla wszystkich uczestników okoliczno¶ciowe koszulki. W o¶miu obiektach sportowych Szkó³ Podstawowych nr 9, 10 i 27 -  Gimnazjum nr 10, 16 i 19 oraz ZSO, ZSP zosta³o rozegranych 178 spotkañ w 6 kategoriach wiekowych:  mini koszykówka U11 i U12 oraz kategorie ligowe U13, U14, U15 i U16..


 Wszystkie mecze sêdziowali ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki. Katowicki turniej by³ ogromne\ym przedsiêwziêcie logistycznym zosta³o wydanych oko³o 5000 posi³ków, 1000 butelek wody mineralnej, przygotowano ponad 800 materacy do spania w klasach lekcyjnych, we wszystkich halach by³a zapewniona obs³uga medyczna. Nad wszystkim czuwali koordynatorzy ,biuro zawodów mie¶ci³o siê  w SP 27 UL £êtowskiego 18.Organizacja tego turnieju trwa³a trzy miesi±ce (wrzesieñ-listopad).

W sobotê o godz. 20.00 w hali Sportowej Gimnazjum nr 19 przy ul. Spó³dzielczo¶ci 21 odby³a siê Uroczysta Ceremonia otwarcia Turnieju. W blasku kolorowych ¶wiate³ zaprezentowa³o sie kilka turniejowych dru¿yn 
po otwarciu zosta³y przeprowadzone konkursy dla dzieci.
W niedziele po ostatnich meczach zosta³y wrêczone wspaniale Puchary, Dyplomy, Statuetki oraz nagrody dla wyró¿nionych zawodników, a dla trzech najlepszych dru¿yn w ka¿dej kategorii wiekowej  organizator przygotowa³  okoliczno¶ciowe  medale z okazji V Jubileuszowej edycji. Medale z³ote, srebrne i br±zowe bêd± wyj±tkowe (specjalnie odlewane w kszta³cie loga turnieju).
Serdecznie zapraszamy wszystkich za rok na VI MTB

U-11 Mini koszykówka - rocznik 2005 i m³odsi  (12 dru¿yn)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Nenufar 5 E³k
2. UKS Komorów I
3. UKS SP 27 Katowice
4. UKS Regis Wieliczka
5 Zastal Zielona Góra
6 Górnik Wa³brzych
7 Snakes Ostrava
8. UKS 4 £om¿a
9. UKS Jedynka Ko¶cian
10. MOSIR Cieszyn
11 Sharks Gdynia
12 UKS Komorów II

 MVP:
Brajan Mroczkowski  (Nenufar 5 E³k)

***** 5 Gwiazdeczek: Rafa³ Szpakowski (Zastal Zielona Góra), £ukasz Siemieniec  (Regis Wieliczka) Kajetan Kuczawski  (UKS SP 27 Katowice), Franciszek Szular  (UKS Komorów I) Filip Pó³bratek (UKS Nenufar 5  E³k)

PODSUMOWANIE  WYNIKI  TABELE  WYRÓ¯NIENIA

U-12 Mini koszykówka - rocznik 2004 i m³odsi  (10 dru¿yn )

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 Nied¼wiadki Przemy¶l

2 UKS Bia³o³êka Warszawa
3 Cztery/Trzy Lublin
4 La Basket Warszawa
5 UKS SP 27 Katowice
6 Sharks Gdynia
7 PKK 99 Pabianice
8 UKS Trójka Sieradz
9 Górnik Wa³brzych
10 Wis³a Kraków

 MVP:
Karol Complak - Nied¼wiadki Przemysl

***** 5 Gwiazdeczek: Kuba Pi¶la (UKS SP 27 Katowice), Filip Wicik - (La Basket Warszawa), Micha³ G³±b (Cztery/Trzy Lublin), Klaudiusz Tarnawski  (Nied¼wiadki Przemy¶l) Mateusz Kwiatkowski (UKS Bia³o³êka Warszawa)

PODSUMOWANIE WYNIKI TABELE WYRÓ¯NIENIA FOTO


U-13 M³odzik m³odszy - rocznik 2003 i m³odsi  (12 dru¿yn)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MKKS Rybnik 

2 Sudety Jelenia Góra
3 Stal Ostrów Wielkopolski
4 Wis³a Kraków
5 Wilki Morskie Szczecin
6 Warsaw Basketball
7 Chromik ¯ary 
8 UKS 27 Katowice
9 Snakes Ostrawa
10 Draft Zgorzelec
11 Ku¼nia Stalowa Wola
12 Regis Wieliczka

 MVP: Kacper Kowalczyk-Kudziarz (MKKS Rybnik)

FIVE STAR: Koralewski Jakub (Wilki Morskie Szczecin), Krystian W³oszczyñski (Sudety Jelenia Góra), Oliwier Niedzielski (Wis³a Kraków), Miko³aj Zaremba (UKS 5 Ostrów Wielkopolski) Seweryn Cysorz (MKKS Rybnik)

PODSUMOWANIE WYNIKI TABELE WYRÓ¯NIENIA FOTO
 

U-14 M³odzik Starszy - rocznik 2002 i m³odsi 
(10 dru¿yn)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS Regis Wieliczka

2 PKK ¯ubry Bia³ystok
3 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola
4 SKM Zastal Zielona Góra
5 Chromik ¯ary
6 UKS SP 27 Katowice
7 £KS SMS MG £ód¼
8 TS Wis³a Kraków
9 Wilki Morskie Szczecin
10 Górnik Wa³brzych

 MVP: Maciej Jêdrzejczyk  (Regis Wieliczka)

***** FIFE STAR: Tomasz Nykaza  (Regis Wieliczka), Jakub Szewczuk (¯ubry Bia³ystok), Micha³ Godawski (KK Stalowa Wola), Konrad Szymañski (Zastal Zielona Góra), Norbert Maciejak (Chromik ¯ary)

PODSUMOWANIE WYNIKI TABELE WYRÓ¯NIENIA FOTO


U-16 Kadet M³odszy   – rocznik 2001 i m³odsi  (8 dru¿yn)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Zastal Zielona Góra
2 La Basket Warszawa
3 Wis³a Kraków
4 MUKS Piaseczno
5 UKS Pi±tka Lublin
6 ¯AK ¯ory 
7 Junior Basket Katowice
8 MKKS Rybnik
 MVP:  Edwin Matkiewicz 
(Zastal Zielona Góra)


***** FIVE STAR:
Mi³osz Góreñczyk (Zastal Zielona Góra), Bartosz Stelmasiewicz  (UKS Pi±tka Lublin), Kamil Gros (Wis³a Kraków), Kacper Piechowicz (La Basket Warszawa), Konrad Lichowski (MUKS Piaseczno)

PODSUMOWANIE WYNIKI TABELE WYRÓ¯NIENIA FOTO

U-16 Kadet  – rocznik 2000 i m³odsi  (16 dru¿yn)


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l
2 Chromik ¯ary
3 MKS D±browa Górnicza
4 Górnik Wa³brzych
5 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola
6 Wis³a Kraków
7 La Basket Warszawa
8 Cztery/Trzy Lublin
9 AZS Politechnika Czêstochowa
10 Rosa Sport Radom
11 UKS Trójka Sieradz
12 PKK 99 Pabianice
13 BC Ke¿marok
14 UKS SP 27 Katowice
15 MKKS Rybnik
16 Olkuskie Osy -

 MVP: Kucharski Jakub  (Nied¼wiadki Przemy¶l)

***** FIVE STAR: Complak Jakub (Nied¼wiadki Przemysl), Krzysik Remigiusz (Ku¼nia Stalowa Wola), Podejko Mateusz  (Górnik Wa³brzych), Chorab Rados³aw  (MKS D±browa Górnicza) Skubiñski Rados³aw  (Chromik ¯ary)

PODSUMOWANIE WYNIKI TABELE WYRÓ¯NIENIA FOTO

£yk historii MTB 2011 -  2014

I MTB:
1 Kategoria U14 Dru¿yn: 12  WSPOMNIEÑ CZAR
Rocznik 1999 Mistrz  Previdza (S³owacja )

II MTB:
2 Kategorie U13 i U14 Dru¿yn 24  WSPOMNIEÑ CZAR
Rocz 1999 Mistrz: MKS Dabrowa Górnicza
Rocznik 2000 Mistrz: HK ¯ory

III MTB
3 Kategorie U14, U15 i U16 Dru¿yn 30  WSPOMNIEÑ CZAR
Rocznik 1999 PKK 99 Pabianice
Rocznik 2000 Nied¼wiadki Przemy¶l
Rocznik 2002 BK Snakes Ostrawa

IV MTB
3 Kategorie U13, U14 i U15 Dru¿yn: 36
Rocznik 2000 Mistrz Nied¼wiadki Przemy¶l  WSPOMNIEÑ CZAR
Rocznik 2001 Mistrz Zastal Zielona Góra  WSPOMNIEÑ CZAR
Rocznik 2002 Mistrz ¯ubry Bia³ystok WSPOMNIEÑ CZAR

V MTB
6 Kategorii U11, U12, U13, U14, U15 i U 16 Dru¿yn 68
Mistrzowie po wy¿ej
 


 KONKURS  ,,ZA TRZY PUNKTY,,
 KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH
KONKURS SPRAWNO¦CIOWY
 KONKURS Z 6 NUMERKÓW
Komentarze
zibi dnia grudzie 14 2015 12:30:14
Zespó³ U13 z Ostrowa by³ na turnieju. Bardzo nam siê podoba³o,choæ nie wygrali¶my turnieju. Jechali¶my po wygran±, nie wyszed³ nam pó³fina³ ( do dzi¶ nie wiem dlaczego). Szacunek dla Artura Mikruty i dla Was wszystkich, którzy mu pomagali. Wiem, jaki to ogrom pracy. Pozdrawiam Krzysztof Cnotliwy Ostrów Wlkp.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Lichtañski,Fudali,Czyszpak
Lichtañski,Fudali,Czyszpak
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi