News: U16 Kadra Polski rocz.1999/2000 Mistrzostwa Europy Sofia 6-16.VIII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:55:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U16 Kadra Polski rocz.1999/2000 Mistrzostwa Europy Sofia 6-16.VIII.2015
Kadra Polski
 W dobrych humorach z mistrzostw Europy dywizji B do lat 16 wróci³a prowadzona przez Marcina Kloziñskiego, Jerzego Szambelana i Romana Prawicê reprezentacja Polski. Bia³o-czerwoni na turnieju w Sofii zajêli drugie miejsce, dziêki czemu awansowali do dywizji A. W pierwszej pi±tce imprezy znalaz³ siê ponadto autor zwyciêskiego rzutu z Bu³gari± Dominik Wilczek (¦l±sk Wroc³aw).

- Turniej rozpoczynali¶my maj±c ¶wiadomo¶æ, ¿e grupa do której trafili¶my jest bardzo trudna i od samego pocz±tku bêdzie to od nas wymaga³o bardzo du¿o energii by awansowaæ dalej - t³umaczy trener Marcin Kloziñski. - Nie mylili¶my siê i jak siê okaza³o rozegrali¶my bardzo trudne spotkania z reprezentacj± Rumunii , S³owacji i Bu³garii. Zw³aszcza spotkanie z zespo³em Bu³garii zapamiêtamy na d³ugo z powodu fantastycznej pogoni w drugiej kwarcie i skutecznym rzucie z dystansu Dominika Wilczka w ostatnich sekundach meczu - opisuje szkoleniowiec kadry.

- W drugiej fazie turnieju czeka³y nas starcia z Holandi± i S³oweni±. W obu spotkaniach pokazali¶my, ¿e jeste¶my zespo³em mocnym i dobrze przygotowanym kondycyjnie i wolicjonalnie do turnieju. Spotkanie ze S³oweni± by³o jako¶ciowo naszym najlepszym wystêpem podczas Mistrzostw Europy. W pó³finale rozegrali¶my trudny mecz przeciwko reprezentacji Szwecji, która pomimo braków klasowych wysokich zawodników zaprezentowa³a bardzo ciekaw± i nieprzyjemn± dla rywala koszykówkê, opart± o ¶wietne wyszkolenie indywidualne zawodników - relacjonuje Kloziñski.

Polacy w finale zmierzyli siê z Estoni±. W starciu dru¿yn, które zapewni³y sobie awans do elity, lepsi okazali siê rywale, wygrywaj±c 64:56. - W zwi±zku z uzyskanym awansem do grupy A ju¿ po pó³finale, fina³ turnieju by³ dla wszystkich zawodników nagrod± za ciê¿k± pracê w³o¿on± w przygotowania do Mistrzostw. Ka¿dy zawodnik dosta³ szansê zaprezentowania siê przed publiczno¶ci± – wyja¶nia trener.

- Ciesz±c siê z awansu do Dywizja A nale¿y pamiêtaæ o osobach , które przyczyni³y siê do tego sukcesu. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y wymieniæ zawodników zespo³u którzy brali udzia³ w turnieju mistrzowskim i tych którzy do koñca pracowali z nami podczas przygotowañ. To przede wszystkim ich ciê¿ka praca podczas meczów i treningów doprowadzi³a nas do awansu. Po drugie sztab trenerski, gdzie nale¿y zacz±æ od trenerów którzy dokonywali szerokiej selekcji zawodników na rok przed imprez± g³ówn±, czyli o Romanie Prawicy i Wojciechu Rogowskim. Roman Prawica by³ tak¿e trenerem podczas turnieju w Bu³garii i wykona³ tam kapitaln± pracê. W sztabie na mistrzostwa by³ jeszcze trener Jerzy Szambelan, który wspomaga³ zespó³ do¶wiadczeniem i wiedz± - przypomina Kloziñski.

- W przygotowaniach pomaga³ nam trener przygotowania motorycznego Mirek Cygan i podczas turnieju by³o widaæ ¶wietn± pracê któr± wykona³. Nad zdrowiem zawodników czuwa³ Jacek Hernik, który jednocze¶nie pe³ni³ funkcjê kierownika zespo³u. Nale¿y równie¿ nadmieniæ pracê trenerów klubowych, którzy „dostarczyli” nam materia³ z którego mogli¶my zbudowaæ tê kadrê. To ich ciê¿ka praca nad znalezieniem i wyszkoleniem zawodnika teraz zaprocentowa³a - mówi g³ówny trener kadry U16.

- W imieniu swoim, sztabu i zawodników chcia³bym równie¿ podziêkowaæ Polskiemu Zwi±zkowi Koszykówki za warunki, które stworzy³ nam podczas przygotowañ. Na zgrupowaniach i turniejach spêdzili¶my ponad 40 dni i zawsze mieli¶my stworzone takie warunki by móc skoncentrowaæ siê tylko na pracy szkoleniowej - koñczy Kloziñski.

FILMIKI
 
 1.Estonia
2.Polska
3.Swecja
4.S³owacja
5.Gruzja
6.Belgia
7.S³owenia
8.Holandia
9.Bulgaria
10.Ukraina
11.Dania
12.Portugalia
13.Wegry
14.Austria
15.Swajcaria
16.Czechy
17.Rumunia
18.Islandia
19.Irlandia
20.Luxembourg
21.Norwegia
22.MKD
23.Szkocja
24.Bia³oru¶

DOMINIK WILCZEK (¦l±sk Wroc³aw) 5 ALL-STARS Mistrzostw EuropyFINA£:

Polska - Estonia 56 : 64  (11-17, 13-11, 18-25, 14-11)  STATYSTYKI

PÓ£FINA£:
  Polska - Szwecja  70 : 63  STATYSTYKI

GRUPA E
ÆWIERÆFINA£OWA

Polska - Holandia  55 : 47  (12-11, 18-15, 7-12, 18-9)   STATYSTYKI

S³owenia - Polska 64 : 70 (17-18, 8-21, 20-18, 19-13)  STATYSTYKI

1 Polska  6 pkt.  (+42)
2 S³owacja 5 pkt.  (-16)
3 S³owenia 4 pkt.  (-1)
3 Holandia 3 pkt.  (-25)

GRUPA A:

Rumunia - Polska  55: 63  (19-16, 15-10, 5-24, 16-13  STATYSTYKI

Polska - S³owacja  79 : 51  (10-19, 25-11, 26-12, 18-9)  STATYSTYKI

Polska - Dania  81 : 62  (22-13, 30-16, 13-16, 16-17)  STATYSTYKI
 
Bu³garia - Polska  66 : 68  (22-11, 11-26, 19-17, 14-14)  STATYSTYKI

Polska - Szkocja  91 : 39  (23-3, 16-12, 21-11, 31-13)  STATYSTYKI


 1 Polska   10 pkt.  (+109)
2 S³owacja 8 pkt.  (+59)
3 Dania  8 pkt.  (+17)
4 Bu³garia  7 pkt.  (-45)
5 Rumunia  7 pkt.  (-54)
6 Szkocja  5 pkt.  (-286)

OFICJALNA STRONA FIBA  ME BU£GARIA SOFIA 2015

SK£AD KADRY

Bogucki Adrian, 1999, KS POLONIA 1912 Leszno, 207 cm
Chrabota Micha³, 1999, TS WIS£A Kraków, 186 cm
Go³ek Przemys³aw, 2000, MKS Pruszków, 195 cm wychowanek MUKS Pivot Piastów
Kolenda £ukasz, 1999 TREFL SA Sopot, 185 cm  wychowanek Nenufar 5 E³k
M±kowski Kacper, 1999, SKM ZASTAL Zielona Góra, 189 cm
Nowakowski Karol, 1999, KKS Kobierzyce, 199 cm  wychowanek ¦l±sk Wroc³aw
Pluta Andrzej, 2000, ESTUDIANTES Madryt, 183 cm gra³ TKM W³oc³awek, MKS Zabrze
S±czewski Dawid, 1999, GTK Gdynia, 185 cm
Wilczek Dominik, 1999, WKS ¦L¡SK Wroc³aw, 188 cm
Wójcik Jan, 1999, KKS Kobierzyce, 199 cm  wychowanek WKK Wroc³aw
Wójcik Szymon, 1999, KKS Kobierzyce, 199 cm  wychowanek WKK Wroc³aw
Zagórski Maksymilian, 1999, UKS GIMBASKET Wroc³aw, 194 cm

SZTAB SZKOLENIOWY:
Trener g³ówny: Marcin Kloziñski - SMS PZKOsz W³adys³awowo / Trefl Sopot
Trener Asystent: Jerzy Szambelan - Ku¼nia Stalowa Wola
Trener Asytent: Roman Prawica - Ku¼nia Stalowa Wola
Fizjoterapeuta: Jacek Hernik
KADRA POLSKI NA FACEBOOK

KADRA POLSKI NA SKMPrzed nami ostanie M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy. U16 rocznik 1999/2000 to najm³odsza kategoria wiekowa Mistrzostw Europy organizowanych przez FIBA . Jutro Reprezentacja Polski  wraz z sztabem szkoleniowym wyleci do stolicy Bu³garii Sofii. Trener g³ówny Marcin Kloziñski do Sofii zabiera 12 zawodników. Pierwszy mecz Mistrzostw rozegramy w czwartek , a naszym przeciwnikiem bêdzie reprezentacja Rumuni. Kolejna spotkania w grupie A: S³owacja, Dania, Bu³garia i na koniec rozgrywek grupowych Szkocja

Polscy kibice  wraz z m³odsza o rok Kadr± Polski  (rocznik 2000) licz± na awans naszej Kadry (1999)do Dywizji A. Jak trudne to zadanie przekona³a siê o tym  Kadra Polski U18 - zabrak³o jednego zwyciêstwa. Ciekawostk± Kadry rocznika 1999/2000 to brak w sk³adzie Reprezentacji zawodnika z Mistrza i Wicemistrza Polski (Chromik ¯ar Rosa Radom) z pierwszej trójki MP jest tylko  £ukasz Kolenda, ma³o tego a¿ sze¶ciu zawodników (Wójcik J. Wójcik Sz. Nowakowski, Zagorski, Bogucki i Pluta) w ogóle nie bra³o udzia³u w Mistrzostwach Polski.  Z tego co pamiêtam podobna sytuacja nie zdarzy³a siê od kilkunastu lat. W sztabie szkoleniowym te¿ ciekawie Trener g³ówny Marcin Kloziñski to uczeñ asystenta kadry  trenera Jerzego Szambelana. Ca³a trojka trenerów pochodzi z Stalowej Woli. Trener Marcin Kloziñski debiutuje jako szkoleniowiec Kadry i to od razu jako trener g³ówny. Bêdziemy trzymaæ kciuki za powodzenie naszej Reprezentacji. Niestety SKM w Bu³garii nie bêdzie (nie uda³o siê zebraæ odpowiedniej gotówki na wyjazd, a wcze¶niejsze ME U18 to koszt 1000 z³oty – Bu³garia wysz³a by jeszcze dro¿ej
Komentarze
Dragon dnia sierpie 06 2015 22:57:32
Gratulacje za zwyciêstwo. III kwarta uratowa³a wynik. Bardzo s³aba skuteczno¶æ rzutów osobistych (13 niecelnych) to trochê wstyd jak na kadrowiczów. Znowu widaæ ¿e niektóre marki s± przereklamowane i na boisku nie skacz± ponad g³owami rówie¶ników. Wywalczone miejsce bardziej mobilizuje co widaæ po statystykach Zagórskiego. Brawo m³odzi!!!
paolo69 dnia sierpie 07 2015 07:15:11
zgadzam siê z tob± dragon , nie których ju¿ prawie widzieli w nba, jednak mistrzostwa polski s± chyba jakim¶ wyk³adnikiem.
Dragon dnia sierpie 07 2015 16:51:19
Ze S³owacj± zaczê³o siê nieciekawie, ale z up³ywem czasu ch³opaki siê rozkrêcili. Dziewiêæ trójek robi swoje. Niepokoi dziewiêæ niecelnych wolnych. Kolejny dobry wystêp Kolendy , a gwiazdy z Kobierzyc nie ¶wiec±.
BRODA67 dnia sierpie 09 2015 21:49:16
Brawo brawo i poproszê tak do koñca by za rok by³a Dywizja A
Dragon dnia sierpie 10 2015 10:58:45
By³ kiedy¶ bohater Profesor Wilczur( Znachor) , dzisiaj mamy Profesora Wilczka
Brawo ch³opaki ,wasza rado¶æ na koñcu meczu - bezcenny widok
ps dnia sierpie 11 2015 07:49:22
Trener Klozinski(nie znam osobi¶cie)widaæ, ¿e doskonale wie jak wygl±da kosz m³odzie¿owy,brak zawodników z dru¿yn finalistów MP tylko to potwierdza. To jest sport i wszystko mo¿e siê zdarzyæ ale raczej awans bêdzie naszym udzia³em. Juz prac± w Treflu trener pokaza³,¿e jest w ¶cis³ej czo³ówce szkoleniowców m³odzie¿owych.
szybki777 dnia sierpie 12 2015 21:26:05
Brawo U16!
znów wygrali!
Doskona³e prowadzenie dru¿yny przez super trenera pozwala mieæ nadziejê,¿e potencja³ tej grupy w tym turnieju jest wykorzystywany na maxa.
Czego nie mo¿na by³o niestety powiedzieæ o U18.
Owszem, mecz meczowi nie równy, kadra kadrze nie równa, sytuacje losowe te¿ mo¿na siê usprawiedliwiaæ (¿e tam Ponitka i Bender kontuzje).
Tu jeszce nic nie jest przes±dzone i wiele siê mo¿e zda¿yæ zw³aszcza,¿e S³owenia ma nó¿ na gardle i gra jutro z nami o wszystko.
Ale po meczach U16 widaæ ze graj± na boisku najlepsi, jak trzeba to super Wilczek gra prawie ca³y mecz! dlaczego ? to proste bo jest jednym z filarów w U16.Doskona³± decyzj± 2 dni wcze¶niej odpoczywa³ ze Szkocj±, aby dzi¶ tyle tyraæ. Bo na mistrzostwach liczy siê wynik, to nie wycieczka komunistyczna aby wszyscy z kadry, z 12stki mieli po równo ( patrz w u-18 z wg mnie wiêkszym potencja³em ).

Tymczasem w U18 niby moc polega³a na równym sk³adzie, ale 80 % sk³adu gra³a po tyle samo minut, tyle samo czasu.
W dru¿ynie musz± byæ liderzy i wg mnie nie powinno siê tego na si³ê zmieniaæ.

Jeszcze raz brawo dla trenera Kloziñskiego w U16 za super wyczucie i prowadzenie tej dru¿yny!!! Szacun.
BRODA67 dnia sierpie 13 2015 12:22:31
bARDZo ProszÊ BEZ SPEKULACJI-jutrzejsza niska pora¿ka...-jaka pora¿ka , s± w NARODZIE RACHUNKI KRZYWD-patrz U-18 i U-20-i nale¿y wyj¶æ na parkiet z wol± wygranej ze S³oweni± , wiêc 3MAM KCIUKI
GALILEUSZ dnia sierpie 15 2015 11:53:15
Dru¿yna z perspektywami. Mo¿e faktycznie niektóre gwiazdy nie b³yszcz±, choæ magia znanych nazwisk dzia³a³a na wszystkich w tym na trenerów. Graæ tak dalej a awans do dywizji A macie w kieszeni. Czekamy wreszcie na jaki¶ sukces.
Dragon dnia sierpie 15 2015 14:02:46
Galileusz faktycznie dru¿yna z perspektywami, a z nazwiskami jest tak ¿e trzeba siê cieszyæ ¿e piêcioraczki rodz± siê raz na 8 milionów urodzeñ bo wtedy dru¿yna narodowa by³aby familijna smiley
petro dnia sierpie 15 2015 14:21:26
szybki777 - Ten super gracz sam sobie podaje i sam tez zbiera i oczywi¶cie sam broni. Dominik Wilczek jest oczywi¶cie dobrym graczem ale czy to jest tylko jego sukces ? w z³ym tonie jest faworyzowaæ jednych i nie pamiêtaæ o tych, którzy pracuj± na ten sukces, w ten sposób wprowadzasz z³± atmosferê w dru¿ynie i nie potrzebn± hierarchiê ale pewnie nigdy nie by³e¶ graczem a na pewno graczem z g³owa i nie wiesz ¿e dru¿yna to potêga a jednostka .... niczego nie osi±gnie chyba , ze gra w szachy !
szybki777 dnia sierpie 15 2015 18:54:12
Gratulacje trenerzesmiley
Jedyna kadra na medal smiley
BRODA67 dnia sierpie 15 2015 20:05:02
Panowie i Panie szacun dla Kadr U-20 U-18 i U -16 mogê postawiæ 10 polskich z³otych ¼e ka¼da z nich da³a z siebie wszystko , nie wchodzê w szczegó³y , no jeszcze U-16 jutro koñczy . Przy tym nak³adzie finansowym i ilo¶ci trenuj±cych w stosunku do innych dyscyplin zespo³owych to naprawdê du¼y wynik , no i w porównaniu z innymi pañstwami . Szanowni Pañstwo przed nami ME Seniorów trzymajmy kciuki bo ich sukcesy to prze³o¼enie na nasze m³odzie¼owe podwórka , kluby i kadry
GALILEUSZ dnia sierpie 15 2015 22:24:45
Dragon - faktycznie, mo¿e to dobrze z tymi wieloraczkami smiley
Szczerze powiem, ¿e nie liczy³em na ten sukces przed turniejem. Zaczê³o siê dobrze i po ka¿dym wygranym meczu, zastanawia³em siê, kiedy polegn± i bêdzie jak zawsze. Nie dlatego, ¿e nie kibicowa³em, tylko, ¿e tak to ju¿ z nami ostatnio jest. A tu: sukces, sukces, sukces! I dlatego wielki szacun za ten wynik. Oby wygrali w finale, ale je¶li nawet nie - to i tak plan wykonany w 100%. Pozostaje pogratulowaæ i ¿yczyæ dalszych sukcesów. smiley
Dragon dnia sierpie 16 2015 21:46:03
Gratulacje za drugie miejsce i awans do dywizji A.
Fina³ rz±dzi siê swoimi prawami. Estoñczycy rozpracowali nasz obwód , dodatkowo s³aba skuteczno¶æ za trzy plus dziewiêæ niecelnych osobistych da³o taki wynik. Próba w³±czenia tych co siedzieli wiêkszo¶æ na ³awie nie da³a skutku. Wspó³czesna koszykówka nie mo¿e obej¶æ siê bez wykorzystania wysokich.
Trener zrobi³ co w jego mocy - za to mu chwa³a. Mam tylko jedno ¿yczenie , aby ta dru¿yna nie zosta³ zostawiona sama sobie na najbli¿sze dwa lata , do nastêpnej imprezy i ¿eby sztab szkoleniowy ca³y czas mia³ oczy szeroko otwarte na ch³opaków w Polsce którzy ciê¿ko pracuj± na to , aby daæ im szanse gry z orze³kiem na piersi.
Brawo srebrni U-16 !!!!!!!!!!!!!!!
GALILEUSZ dnia sierpie 16 2015 22:46:14
Ja te¿ przy³±czam siê do gratulacji. Srebro w dywizji B te¿ wiele znaczy. I oby dalej siê rozwijali i osi±gali sukcesy w U18.
W meczu Estoni± z tak± skuteczno¶ci± nie uda³o siê wygraæ. Jak siê trafia 1 rzut (Pluta) na 17 oddanych za 3 pkt = skuteczno¶æ 6%, gdy Estonia 19% skuteczno¶ci. Skuteczno¶æ rzutów wolnych: 59% (13/22) gdy Estonia: 87% ! (13/15) to mecz ciê¿ko wygraæ.
dygresja dnia sierpie 17 2015 10:01:12
Serdecznie gratulujê ca³ej ekipie - baaaardzo brak nam takich sukcesów, a ten podniós³ o kilka punktów poziom moich endorfin smiley!!!
Szczególnie dziêkujê - trenerowi Kloziñskiemu, ¿e ud¿wign±³ smiley, a Dominikowi Wilczkowi i Andrzejowi Plucie, ¿e mimo "odra¿aj±co z³ych i bardzo politycznie niepoprawnych genów smiley" wraz z CA£¡ DRUZYN¡ zagrali dla wszystkich, którzy kochaj± polsk± koszykówkê.
paolo69 dnia sierpie 17 2015 13:31:05
propnujê chocia¿ trochê umiaru , to jest 18 miejsce w europie.s³ownie
osiemnaste, uczmy siê od najlepszych czyli usa , tam nawet 2 miejsce to pora¿ka. mo¿e postawcie im jeszcze pomnik.oczywi¶cie te¿ siê cieszê z awansu do grupy a, ale bez przesady.
MacRew dnia sierpie 17 2015 14:18:56
Trenerzy i zawodnicy zrobili po prostu to, co powinni - cieszymy siê z tego ogromnie. Gratulacje.
Droga 'dygresjo' - doskonale wiesz, ¿e to nie o te 2 nazwiska, które wymieni³a¶ toczy³ siê tu spór.

Trenera obroni³ wynik, wiêc dokona³ prawid³owych decyzji personalnych.

Ciekawe czy gdyby przysz³o Trenerowi nied³ugo rozgrywaæ ponownie wa¿ny turniej z rocznikiem '99, to czy dokona³by korekt w sk³adzie?
Pawcio dnia sierpie 17 2015 17:27:39
Brawo Kadra 99, brawo trener Kloziñski, postawi³ na swoj± selekcjê, ryzykownie nie powo³a³ nikogo z Mistrza Polski i vice -Mistrza Polski przypadek niespotykany!! , z medalistów jedynie 1 zawodnik z br±zowego Trefla Sopot .By³o du¿o szumu "w kuluarach" o brak tych powo³añ.Gdyby przegra³ zosta³oby mu to wypomniane, wygra³ i udowodni³ ¿e wie co robi.Respekt ko³cz.

Ten brak powo³añ to jednocze¶nie doskona³y prognostyk dla rocznika , w sk³adach tych zespo³ow na pewno znajd± sie kolejni warci uwagi gracze, a rywalizacja to klucz do sukcesu. Bardzo bym chcia³ ¿eby o tej kadrze nie zapomniano na 2 lata , zawsze o tym pisa³em ¿e to kosmiczna bzdura!! obawiam siê jednak ¿e nic sie w tej kwestii nie zmieni ,si³a bezw³adu jest ogromna.
Pozdrawiam
luck777 dnia sierpie 17 2015 19:34:50
cieszmy siê z sukcesu, bo takim jest awans do dywizji A, po co to szarpanie za koszule? Teraz jest czas by ¶wiêtowaæ, wiêc róbmy to zamiast dogadywaæ sobie. Forum jest po to by wymieniaæ swoje opinie nawet te odmienne.
Dragon dnia sierpie 18 2015 22:23:12
Proszê umie¶ciæ zdjêcie re¿ysera tego sukcesu trenera Marcina Kloziñskiego. To te¿ jest jego sukces - nie zapominajmy .
Has³o zwyciê¿a dru¿yna , przegrywa trener jest dla mnie bardzo niesprawiedliwe.
Kolejnych sukcesów trenerze !!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Trener z MOSM Tychy w konkursie rzutów wolnych
Trener z MOSM Tychy w konkursie rzutów wolnych
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi