News: U18 Kadra Polski rocz.1997/98 Mistrzostwa Europy Dywizja B Austria 23.VII-2.VIII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:31:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U18 Kadra Polski rocz.1997/98 Mistrzostwa Europy Dywizja B Austria 23.VII-2.VIII.2015
Kadra Polski
 1.Szweja
2.Israel
3.Slovenia
4.Polska
5.Wêgry
6.Islandia
7.Anglia
8.Gruzja
9.Belgia
10.Dania
11.Holandia
12.Portugal
13.Austria
14.Szwajcaria
15.Estonia
Estonia
16.Rumunia
17.Slowacja
18.Bialoru¶
19.Bulgaria
20.Szkocja
21.Macedonia
22.Irlandia
23.Albania
24.Luxembourg
Mecz o 3 miejsce i awans do Dywizji A
Polska - S³owenia 60:78 (14:21 16:26 12:17 18:14)  STATYSTYKI
Gruszczyñski 16, Kierlewicz 11, Kolenda 8,
Bender 6,Dziewa 5, ¦cibisz 5, Rutkowski 4, Sewio³ 2, Kiwilsza 2 , Mijakowski 2,


PÓ£FINA£:
Polska - Izrael 62:78 (14:27 14:16 18:13 16:22)  STATYSTYKI
Kolenda 11,
Kierlewicz 10, Mijakowski 9, Dziewa 8, Gruszczyñski 7, Kiwilsza 7, ¦cibisz 3,  Kapa 3, Rutkowski 2,


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

OFICJALNA STRONA FIBA ME AUSTRIA 2015


 Zwyciêstwo z Izraelem w pó³finale mia³o  zapewniæ Polsce awans do Europejskiej Elity i gwarantowany medal. Jednak tak siê nie sta³o.W sobotni wieczór lepszym zespo³em by³ Izrael. Marcela Ponitki ju¿ nie ma w Austrii (kontuzjowany wyjecha³ z rodzin± do Polski) Mecz przeciwko Izraelowi rozpoczêli¶my nastêpuj±c± pi±tka: ¦cibisz, Kolenda, Sewio³ , Kiwilsza i Gruszczyñski. Pierwszy rozgrywaj±cy Polskiego zespó³ Piotr ¦cibisz rozpoczyna od  ,,trójeczki ,,kolejne dwa punkty do³o¿y³ Micha³ Kolenda – prowadzimy 5-0 .Po piêciu minutach meczu nasz Team ,,stan±³,,  a Izraelczycy szalej± na Parkiecie na ³awce i na widowni. Po pierwszej kwarcie zas³u¿enie prowadz± 13 punktami. Dwucyfrowe prowadzenie utrzymuj± do koñca pierwszej po³owy. Trzecia kwarta nale¿y dla Polskiego zespo³u, zbli¿yli¶my siê do Izraela na dziesiêæ oczek i to by³o wszystko na co nas by³o staæ w pó³finale.  Rado¶æ  Izraelczyków  z wygranej z Polskakami by³a ogromna.Pokonuj±c naszych or³ów z kompletem zwyciêstw (jedyny zespó³ na ME bez pora¿ki) zapewnili sobie awans do Dywizji A, i pewny medal. Nasz zespó³ musi wsi±¶æ siê w gar¶æ i w ma³ym finale zrewan¿owaæ siê S³owenii. Dzi¶ Polski zespó³ oprócz sta³ego Fan Clubu dopingowali pañstwo Tomaszewscy z Poznania i pañstwa Pietrzak z Koszalina. Na fotce dwaj bardzo znani trenerzy z Polski i Izraela

Dziewi±ty dzieñ ME:
Dzieñ odpoczynku przed pó³fina³ami. Byæ na Wêgrzech i nie skorzystaæ z basenów termalnych by³o by grzechem.

Ósmy dzieñ ME:
Fajnie siê pisze podsumowanie dnia po zwyciêstwie naszych ch³opaków. Wczoraj po raz pierwszy miejmy nadzieje ostatni przegrali¶my mecz.  Po pierwszej po³owie nic nie zapowiada³o nasze pora¿ki . Kibice byli przekonani ¿e bêd± siê cieszyæ z kolejnego zwyciêstwa.  Tak jednak siê nie sta³o.  Z dru¿ynami z Ba³kanów zawsze trzeba siê liczyæ. S³owenia to zespó³ m³odszy od nas. W sk³adzie maj± 5 zawodników z rocznika 1998. Dwa lata temu kiedy Polska walczy³a w Kijowie o utrzymanie Dywizji A  S³oweñcy walczyli  w meczu z Izraelem o awans do Dywizji A. Wtedy wygra³ Izrael (nasz przeciwnik w pó³finale)


 Przejd¼my do meczu….pocz±tek nie by³ wcale taki z³y. W pierwszej pi±tce kontuzjowanego Ponitki zmienia Gruszczyñski który daje pierwsze punkty naszej kadrze. W mecz dobrze wchodzimy tylko ¿e na krótko S³oweñcy zdobywaj± 10 punktów z rzêdu a my nic…to pierwszy alarm do sztabu szkoleniowego. Do gry wchodzi Maciej Bender, punktuje…. Zbiera. Polska odrabia starty. W drugiej kwarcie ¶wietnie gra Micha³ Kapa, jego punkty wyprowadzaj± nasz zespó³ na prowadzenie. W drugiej czê¶ci drugiej kwarty Polacy prowadz± 9 punktami. Kwartê punktami koñczy ¦cibisz graj±cy na tych ME rowny dobry basket. Do szatni schodzimy z dwucyfrow± przewag± (+11) z pocz±tkiem trzeciej kwarty za spraw± Sewio³a prowadzimy ju¿ 13 oczkami .Punkty Ozegovica  (11) niweluj± przewagê bia³o-czerwonych. S³oweñc± wpadaj± ,,trójeczki,, trzeci± kwartê wygrywaj± +13 , a na tablice przed ostatni± ods³on± meczu widnieje wynik 59 : 54 dla ,,zielonych,,.  Ba³kañski ,,kocio³,,  rozkrêca siê… wpadaj± kolejne trójeczki dla S³owenii. Polacy przez sze¶æ pierwszych minut czwarty kwarty zdobywaj± zaledwie 4 punkty S³owenia wychodzi na 17-to punktow± przewagê. Odstani zryw Polaków w koñcówce meczu tylko zmniejsza pora¿kê naszego zespo³u. Polscy kibice dziêkuj± zawodnikom za mecz ¶piewamy…Nic siê nie sta³o Polacy nic siê nie sta³o. Pozosta³y jeszcze dwa meczu ME. Do upragnionego awansu i medalu wystarczy wygraæ  jeden

S³owenia - Polska  70 : 80 (12:15 27:16 15:28 16:21)  STATYSTYKI
Bender 17, Kapa 11, Gruszczyñski 9, Rutkowski 8,  ¦cibisz 7, Kierlewicz 6, Kiwilsza 4, Dziewa 4, Mijakowski 2, Sewio³ 2

 Siódmy dzieñ ME:  Zanim weszli¶my na hale AKTIVPARK zwiedzili¶my piêkny zamek w Gussingen wybudowany na wzgórzu sk±d podziwiali¶my piêkne widoki

Meczem z Wêgrami rozpoczynamy walkê w grupie æwieræfina³owej. Wêgierski zespó³ jest nam doskonale znany tu¿ przed Mistrzostwami Europy rozegrali¶my z nimi na ich terenie dwa mecze kontrolne obydwa wygrywaj±c. Gussingen jest dla nas miastem szczê¶liwym wygrali¶my tu ju¿ trzy spotkania. W pierwszych minutach meczu w szeregi naszej pierwszej pi±tki wdar³a siê nerwówka, grzeszymy skuteczno¶ci±. Pierwsze punkty z gry wpadaj± dopiero po trzech minutach meczu, w o¶miu minutach meczu zdobywamy zaledwie 8 pkt.
W drugiej kwarcie nasza kadra rozkrêca siê na dobre wychodzimy na 16-to punktowe prowadzenie. W trzecie kwarcie przewaga naszych or³ów wynosi ju¿ ponad 20 oczek. Du¿a grupa Wêgierskich kibiców zamilk³a. Co chwile ogl±damy na laptopie relacje z meczu S³owenia – Anglia w tym spotkaniu jest korzystny wynik dla Polski. Nasze zwyciêstwo przypieczêtowane  efektownym dunkiem Wiktora Sewio³a  i zwyciêstwo S³owenii daje gwarancje pewnego awansu do pó³fina³ów. Kolejny dobry mecz rozegra³ Szymon Kiwilsza (dauble-dauble)który w walkach podkoszowych dozna³ urazu(rozciêty ³uk brwiowy) pochwaliæ nale¿y tak¿e Dominika Rutkowskiego i Jakuba Mijakowskiego. Do grupy kibiców do³±czy³ Artur Kolenda z ¿on± i córka. Micha³ Kolenda dopingowany przez rodzinkê tak¿e zagra³ dobre zawody

Polska – Wêgry  78 : 43 15-11, 20-8, 23-9, 20-15  STATYSTYKI

Kolenda 14, Rutkowski 13, Mijakowski 9, Kiwilsza 9 (10 zb.), Dziewa 8, Sewio³ 7, ¦cibisz 7, Kierlewicz 4, Gruszczyñski 4, Ponitka 2, Dziewa 1

Tabela grupy E Æwieræfina³owa
1 S³owenia   6 pkt.  (+68)
2 Polska  5 pkt.  (+30)

3 Wêgry 4 pkt.  (-71)
4 Anglia  3 pkt  (-27)

Szósty dzieñ ME Wtorek jest dniem przerwy. Zwiedzamy najstarsze Wêgierskie Miasto Szombathely

 Pi±ty dzieñ ME  Mecz przeciwko Szwajcarii to nasze ostanie spotkanie w grupie. Mo¿emy sobie pozwoliæ na pora¿kê  -11  i tak awansujemy do grupy æwieræfina³owej. Pocz±tek  meczu pokaza³ ¿e naszym zawodnikom ani przez my¶l nie przesz³± pora¿ka. Spotkanie rozpoczêli¶my od dwóch efektownych akcji. Fantastyczny blok Kolendy, a po chwili  Sewio³ popisujê siê  Dunkiem. Powoli do gry wraca Maciek Bender . Szwajcaria to solidny zespó³ z dwoma liderami którzy we dwójkê (Polite i Cafisi) zdobyli wszystkie punkty w pierwszej kwarcie meczu która zakoñczy³a siê wynikiem 16-18 dla Polski.

W drugiej kwarcie jeste¶my lepszym zespo³em , wychodzimy na 9-cio punktowe prowadzenie. Trzecia kwarta to powiêkszanie przewagi naszej reprezentacji. Trener Szwajcarii  zdaje sobie sprawê ¿e ju¿ nie wygra 11 punktami bo przewaga polski siêgnê³a 20 punktów  co daje w sumie +31. W czwartej kwarcie przewaga jeszcze bardziej wzros³a. Mecz koñczy siê bilansem + 30 dla naszych or³ów. Ca³y zespó³ zas³u¿y³ na pochwa³ê. Ka¿dy z 12 zawodników przebywa³ na parkiecie i ka¿dy do³o¿y³ swoja cegie³kê do zwyciêstwa.


 Czwarty dzieñ ME  Wracamy do Gussing  (pierwszy mecz Polski z Angli±) Po spektakularnym zwyciêstwie nad Albania przysz³o nam siê zmierzyæ z Bu³gari±, przed tym meczem w naszej Grupie Anglia pokona³a18 pkt.  Szwajcariê by³ to dla nas bardzo korzystny wynik . Zwyciêstwo z Bu³gari± bardzo przybli¿y³o nas do grup æwieræfina³owych
Znakomicie zagrali¶my pierwsz± kwartê wygrywaj±c  11 pkt.  Po raz drugi kapitan naszej dru¿yny Micha³a Kolenda rozpocz±³ mecz od piêknej ,,trójeczki,, Dalej nie mo¿e graæ Maciek Bender. W meczu z Angli± ¶wietnie Maæka zast±pi³ Szymon Kiwilsza (27 min 13 pkt. 8 zb.) Z pocz±tkiem drugiej kwarty Polacy dalej w gazie punktuj± Rutkowski, Gruszczyñski i Mijakowski  dochodzimy do 18-to punktowej przewagi. W czwartej minucie 2 kwarty obudzili siê Bu³garzy i powoli zaczynali odrabiaæ straty , a¿ tu nagle na tablicy ukaza³ siê wynik 52-50 dla Polski. Nasza dwucyfrowa przewaga zosta³a roztrwoniona. Brak punktów Wiktora Sewio³a (1/11/  to jedna z przyczyn zbli¿enia siê Bu³garów.  Zibi mobilizuje ca³y Fan Club do mocnego dopingu i to przynosi efekty.

Dwie cudowne trójeczki pod rz±d Jakuba Mijakowskiego i jeszcze dwa punkty ¦cibisza i Mijakowskiego w koñcówce trzecie kwarty wyprowadzaj± nasz zespó³ na 8-mio punktowe prowadzenie. Pocz±tek ostatniej kwarty rozpoczynamy  od punktów Ponitki i ¦cibisza - odzyskali¶my dwucyfrow± przewagê a,  w ostatnich minutach meczu  6 punktów  z rzêdu Szymona Kiwilszy  przypieczêtowa³o nasze zwyciêstwo. W meczu z Bulgaria nale¿y pochwaliæ: Kiwilszy, Kolendê i Mijakowskiego, jednak zdaniem sztabu szkoleniowego Polacy zagrali s³aby pojedynek. Sami mo¿ecie to oceniæ ogl±daj±c mój obszerny materia³ VideoTrzeci dzieñ ME
  Zmieniamy zakwaterowanie z Domu Studenta przenosimy siê do prywatnego domu. Godzina 15.00 wyjazd do kolejnego Austriackiego miasta - Oberward (35 km) na mecz Polska vs Albania. Z góry by³o wiadomo ¿e Albañczycy s± jedna z najs³abszych dru¿yn w Europie nie maj± szans z nasz± Kadr±. Trener Andrzej Kierlewicz da³ odpocz±æ Maækowi Benderowi,  który ma jeszcze trochê opuchniêt± kostkê. W miejsce Maæka w pierwszej pi±tce wychodzi  wychowanek ¯aka Koszalin Szymon Kiwilsza.

 Rozpoczynamy mecz, a ja w tym czasie za³atwiam akredytacje i kolejn± koszulkê do kolekcji  (nr.605) gdy wracam od organizatorów na tablicy 18 : 0 dla naszych or³ów. Pierwsze punkty dla Albanii wpadaj±  po 5 minutach meczu. W koñcówce pierwszej kwarty Wiktor Sewio³ popisuje siê dwoma  efektownymi  Dunkami . Chwilê pó¼niej  swoje pierwsze punkty w ME zdobywa wychowanek Aleksandra Ziobry ch³opak z Opalenicy Dawid Gruszczyñski. Drug± kwartê rozpoczynamy od wyniku 33 : 8. W trzynastej minucie meczu  drugi Wielkopolanin mierz±cy 207 cm Aleksander Dziewa (Olek dopiero 2 lata gra w Basket) zdobywa swoje historyczne punkty w ME. W koñcówce kwarty po przechwycie Marcel Ponitka  popisuje siê wsadem. Przy 40 punktowym prowadzeniu Polacy graj± bardzo rozlu¼nieni przez co mamy niepotrzebne straty. Efektowna gra   Polaków przynosi kolejn± ,,pakê,, wychowanka Ostrowa Wielkopolskiego Marcela Ponitki. Do szatni schodzimy z bilansem +37. Trzecia kwarta meczu to radosna koszykówka w wykonaniu naszego zespo³u ch³opcy poprawiaj± sobie statystyki. Aleksander Dziewa zalicza Dauble-Dauble , Gruszczyñski + sze¶ciu naszych zawodników zdobywaj± ponad 10 pkt. W statystykach w ka¿dym  elemencie wygrywamy z Albani± . Po trzech meczach ¶rednio na mecz najwiêcej:  punktuje -Wiktor Sewio³ (16) zbiera - Maciej Bender ((7,5) asystuje - Marcel Ponitka (4,7) przechwyty - tak¿e Ponitka (2,3)  bloki - (Aleksander Dziewa (2)

Drugi dzieñ ME:
Ja i pan Sewio³  zakwaterowani jeste¶my na Wêgrzech (jak najtaniej 50 z³ noc) Z rana robimy spacer po  Szombathely (10 km). Ka¿dego dnia sporo kilometrów musimy doje¿d¿aæ na mecze naszej kadry. Mecz z Estoni± rozgrywany jest w Fürstenfeld, to najdalsza miejscowo¶æ od naszego domu (65 km w jedn± stronê) Przyje¿d¿amy na druga po³owê meczu Wêgry – Belgia. Spora grupa kibiców dopinguje Madziarów. Sam dopinguje Wêgrów, to w tym pañstwie teraz jest mój dom. G³upia strata Belga w ostatnich sekundach meczu odbiera im zwyciêstwo a, na widowni sza³ rado¶ci Madziarów. Hala sportowa w Fürstenfeld, to bardzo ³adny obiekt tylko ¿e znowu brak klimatyzacji. Jak wczoraj strasznie duszno i gor±co. Estoñczycy tak jak my wygrali wczoraj pierwszy mecz ME

 Polska tradycyjnie na parkiet wychodzi pierwsz± pi±tk±. Po minucie meczu pierwsze punkty zdobywa Maciek Bender, nastêpnie ¶wietn± serie ma Marcel Ponitka  (5pkt) a, po nim Micha³ Kierlewicz  (6 pkt) Pierwsz± kwartê wygrywamy 17-21. W drugiej kwarcie co¶ siê nie ,,klei,, przegrywamy kwartê i schodzimy do szatni z wynikiem ujemnym. Na mecz doje¿d¿a rodzina Ponitki, jak zawsze przygotowana (to ju¿ 5 ME gdzie Zibi wspólnie z  Ponitkami  kibicuje Polsce). Mamy  bêben jest g³o¶no  miejscowi kibice s± zachwyceni Polskim dopingiem. Po trzeciej kwarcie znowu wychodzimy na prowadzenie. Nikt siê nie czepia, mogê spokojnie fotografowaæ i filmowaæ. Dobry mecz  rozgrywa  Micha³ Kierlewicz, kapitalny blok Maæka Bender (sêdziowie jednak uwa¿aj± inaczej) przy tym bloku Maciek dozna³ kontuzji.  Jak wa¿ny to zawodnik w naszej dru¿ynie nie muszê nikomu mówiæ. Pani Alicja Fizjoterapeutka udziela pierwszej pomocy. Po zej¶ciu z parkietu Maæka brakuje centymetrów w obronie. Powietrzne loty Wiktora Sewio³a  daj± potrzebne zbiórki . Trójeczka Micha³a Kierlewicza z pocz±tkiem ostatniej kwarty wyprowadza nas  na 3-punktowe prowadzenie w tym momencie nasz zespó³ dostaje wiatru w ¿agle (chyba motywuj±co zadzia³a³ bêben). Po Kierlewiczu  kolejne punkty zdobywaj±  Rurkowski, Kiwilsza Sewio³ a, Estoñczycy nic. Wychodzimy na 9 punktowe prowadzenie.  Estoñczycy powoli odrabiaj± straty  dochodz± nas na trzy punkty i w tym momencie bardzo wa¿ne punkty dla Polski daje wychowanek WKK Wroc³aw Dominik Rutkowski. Do gry wraca Maciek Bender. Punkty dok³adaj± Mijakowski i Sewio³ prowadzimy ró¿nic± dwucyfrow± tego meczu ju¿ przegraæ nie mo¿emy

Pierwszy dzieñ ME:
Wyje¿d¿aj±c z Rudy ¦l±skiej o 14.00 ju¿ my¶la³em ¿e nie zd±¿ymy na pierwszy mecz naszej Kadry. Jednak uda³o siê GPS dok³adnie poprowadzi³ nas pod sam± halê. Jeszcze zd±¿yli¶my obejrzeæ sam± koñcówkê meczu Albania-Szwajcaria. Chwilê pó¼niej na parkiet wybieg³a nasza kadra. Na widowni pañstwo Bender , Mijakowscy i ¦cibisz z rodzinami w sumie ze mn± i panem Sewio³em by³o nas 14. Zdawa³o by siê ¿e w Dywizji B pracownicy FIBY nie bêd± robiæ problemów z robieniem fotek czy filmików jednak pozory myl±. Ju¿ przed meczem zabroniono nam fotografowaæ czy filmowaæ – opublikowane materia³y zrobi³em  z ,,ukrycia,, Pierwszego dnia Mistrzostw bardziej skupi³em siê na kibicowaniu. Wygranie pierwszego meczu to wa¿na sprawa. Hala sportowa fajna…. ale nie klimatyzowana !!. By³o tak gor±co i  parno ¿e trudno by³o wytrzymaæ kibicom a co dopiero graæ zawodnikom.

 Przed meczem jak zawsze od¶piewujemy nasz hymn narodowy i rozpoczynamy granie pierwsz± pi±tk±: Ponitka, Sewio³, Bender, ¦cibisz i kapitan dru¿yny Kolenda, który rzuci³ pierwsze punkty dla nas (trójeczka). Pierwsz± kwartê graj±c bardzo nerwowo przegrywamy 1 pkt. natomiast drug± kwartê to my wygrywamy 1 pkt. Do szatni schodzimy na remisie. Jeste¶my dru¿yn± mocniejsz± fizycznie ale chyba nie techniczne co chwilê sêdziowie odgwizduj± nam kroki (bodaj¿e w ca³ym meczu 9 razy) gdyby nie nasze straty wydaje mi siê ¿e nasza reprezentacja spokojnie wygra³aby ten mecz, a tak nerwówka by³a do samego koñca. Trzeci± kwartê wygrywamy 6 pkt. Zespó³ Polski przeciwko Anglii gra³ cale spotkanie równo. Patrz±c na statystyki najlepiej prezentuj± siê Maciek Bender Dauble-Dauble i Wiktor Sewio³ 16 pkt. przy 85 % skuteczno¶ci !. Najlepsz± akcj± meczu by³o dogranie Micha³a Kolendy do Maæka Bendera na Alley-up (zibi-foto) po mimo nerwowej koñcówki wygrywamy mecz. Zaraz po nim podziêkowa³em ch³opakom za prezent urodzinowy (zwyciêstwo) pogratulowa³em trenerom i poprosi³em o fotkê  Kadry. W rozmowie po meczu z ch³opakami trochê ponarzekali na s³abe zakwaterowanie – hotel czy internat o s³abym standardzie brak TV, Internetu i s³abe jedzenie. Debiut w ME ,,zaliczyli,, Kierlewicz, Kiwilsza i Gruszczyñski , mo¿e ju¿ dzi¶ zagra Klawa.Po 23.00 z panem Sewio³em udali¶my siê na nocleg na Wêgry (42 km)

Komentarze
luck777 dnia lipiec 22 2015 08:58:10
Powodzenia ch³opaki!
BRODA67 dnia lipiec 22 2015 22:54:11
3-MIASTO 3-MA KCIUKI
Pawcio dnia lipiec 23 2015 17:02:03
Pytanie do znawców rocznika kto z zawodników kadry U-18 czy w ogóle z r.97 ma szansê byæ w 12 meczowej klubów PLK?
Na ten moment wiem tylko o Michale Kolenda, Marcel ma juz jakie¶ og³oszone plany?
Dragon dnia lipiec 23 2015 18:28:46
Czy jest gdzie¶ dostêpna transmisja live?
gryfta dnia lipiec 24 2015 23:16:07
Nigdzie, drugiej ligi FIBA nie prezentuje, taka jest prawda.
BRODA67 dnia lipiec 26 2015 20:12:17
VIVA LA POLOGNE BRAWO POLSKA LET,S GO POLAND LET,S GO CHARASZO POLSZA
luck777 dnia lipiec 27 2015 16:48:32
Nasza Kadra U 18 gra bardzo zbilansowany basket, dziel± siê pi³k±, z tak± dru¿yn± ciê¿ko graæ.
luck777 dnia lipiec 30 2015 22:06:06
nic siê nie sta³o ch³opaki, nadal mo¿ecie to wygraæ
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
36
36
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi