News: Mazury Cup rocz.2002 i 2004 Pisz 9-11.X.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:53:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mazury Cup rocz.2002 i 2004 Pisz 9-11.X.2015
Turnieje Podsumowanie
I MAZURY CUP  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZNIK 2002 i 2004  O PUCHAR BURMISTRZA PISZA   09-11.10.2015 r. 

W niedziele w Piszu zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Mazury Cup. Ju¿ od d³u¿szego czasu SKM by³ zapraszany do Pisza, jednak dopiero  w tym roku uda³o siê wyruszyæ  do znanego o¶rodka koszykarskiego Warmii i Mazur, le¿±cego nad jeziorem Ro¶ w Piszu. Organizatorzy zrobili turniej w dwóch kategoriach wiekowych mini koszykówka rocznik 2004 i m³odzik rocznik 2002. Dla Zibiego  by³ to pierwszy turniej rocz.2002 w tym sezonie, dlatego wiêkszo¶æ spotkañ ogl±da³em, filmowa³em  i na bie¿±co relacjonowa³em na SKM. Puchar Burmistrza Pisza powêdrowa³ w rêce kapitana, znakomitego zawodnika  ¯ubrów Bia³ystok  Paw³a Trypusa (MVP Turnieju) W meczu grupowym ¯ubry przegra³y z kadr± woj. Lubelskiego  (-21). W finale ponownie spotka³y siê te dwa zespo³y. Przy g³o¶nym dopingu rodziców i zawodników (TKM) ¯ubry zagra³y znakomity mecz i zas³u¿enie wygrali Mazury Cup. Trzecie miejsce dla gospodarzy Ro¶ Pisz , by³o s³ychaæ opinie, ¿e gdyby gra³ Patryk Zapert (obecnie MKS D±browa Górnicza) to oni by wygrali ten turniej. Czwarte miejsce dla SPK Bia³ystok (przyjechali tylko w 9 osobowym sk³adzie). Pi±te miejsce dla os³abionego TKM-u W³oc³awek. Pierwsze mecze po kontuzji zaliczy³ Karol Lebiedziñski ale widaæ by³o ¿e jeszcze nie jest w pe³nej formie. Kolejne miejsca AZS AWSZ Skierniewice z królem strzelców Micha³em Gêtkiem, przedostanie miejsce dla La Basketu Warszawa. Tabele zamkn±³ zespó³ Akademii Koszykówki z Olsztyna.
W turnieju Mini-Koszykówki z kompletem zwyciêstw wygrali gospodarze Ro¶ Pisz , o miejscach 2-4 decydowa³ uk³ad trójkowy. Niespodziewanie wyniki w ostatnim dniu turnieju wyeliminowa³y Nenufarki (prawie wszyscy rocznik 2005) z pozycji medalowej. Zakoñczenie turnieju nie mia³o koñca. Po rozdaniu pucharów, piêknych dyplomów z zdjêciem dru¿yn, statuetek za wyró¿nienia indywidualne, rozpoczê³a siê loteria fantowa. SKM zaliczy³ mnóstwo turniejów ale podobnej loterii fantowej nie widzia³ nigdzie.Szczê¶liwców z wylosowanych nagród by³o mnóstwo. Dla wiêkszo¶ci ch³opców z rocznika 2002 turniej w Piszu by³ ostatnim sprawdzianem przed lig± a dla wyró¿niaj±cych siê zawodników przygotowaniem do Kadr Wojewódzkich które odbêd± siê w pa¼dzierniku w  Gi¿ycku i Szczyrku
SKM dziêkujê organizatorom  za zaproszenie na turniej do Pisza. Kolejny raz potwierdzi³a siê opinia trenerów koszykówki, ¿e wiêkszo¶æ najlepszych turniejów w Polsce organizowanych jest w województwie warmiñsko-mazurkim.

Patronat:
Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski
Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko - Mazurskiego Wioletta ¦l±ska - Zy¶k
Senator RP Marek Konopka
Pose³ RP Pawe³ Papke
Radny Powiatu Piskiego Jerzy Ma³ecki
 
Patronat medialny:
Gazeta Piska
Tygodnik Piski
Piszanin.pl
 
Sponsorzy:
Rodzice koszykarzy TSK RO¦ PISZ
Galeria Mebli MARKANN
PPHU Budrol Waldemar Mielnicki
Autonaprawa MOBILEK Micha³ Mielnicki
Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST
FH LIDER Maja Szary
F.U.H. Grot Jacek Olszewski
Gimnazjum nr 1 w Piszu na czele z Pani± Dyrektor Barbar± Milewsk±
Szko³a Podstawowa nr 1 w Piszu na czele z Panem Dyrektorem Szymonem Werr±
Zespó³ Szkó³ Zawodowych z Bibliotek± Pedagogiczn± na czele z Panem Dyrektorem W³odzimierzem Miszczakiem
Miejsko-Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji na czele z Panem Dyrektorem Mariuszem Piotrem Kaszakiem


Rocznik 2002

 
 MVP: Pawe³ Trypus
Król ,,Trójek (5x3)
(¯ubry Bia³ystok)

 Najlepszy obroñca
Damian Mielnicki
(TSK Ro¶ Pisz)

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Jakub Janik
(Kadra Lubelskiego)


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


 5 ALL STARS
¯ubry Bia³ystok - Hubert Suchodolski
Kadra Lubelskiego - Jakub Chmielowiec
TSK Ro¶ Pisz - Szymon Zalewski
SPK Bia³ystok - £ukasz Kaszuba
TKM W³oc³awek - Artur Przybyszewski

 TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju
1 GÊDEK MICHA£ 89 pkt.  AZS PWSZ Skierniewice
2 TRYPUS PAWE£  83 ¯ubry Bia³ystok
   BIA£OW¡S ALEKSY 83 La Basket Warszawa
4 CHMIELOWIEC JAKUB 69 Kadra Lubelskiego
5 SIEDLIKOWSKI JAKUBK 68 La Basket Warszawa
6 KASZUBA £UKASZ  52 SPK Bia³ystok
   JANIK JAKUB 52 Kadra Lubelskiego
8 Januszewski Bartosz 50 Ro¶ Pisz
9 SZEWCZUK  JAKUB  46 ¯ubry Bia³ystok
10 Izdebski Filip 44 Kadra Lubelskiego
  

mecz o 7 miejsce:  AK Olsztyn - La Basket Warszawa 
36 : 57  (9-24, 6-10, 11-12, 10-11) MVP: Jakub Siedlikowski
mecz o 5 miejsce: TKM W³oc³awek - AZS AWSZ Skierniewice 53 : 40  (14-4, 11-6, 16-12, 12-12) MVP: Mi³osz Baranowski
mecz o 3 miejsce: SPK Bia³ystok - Ro¶ Pisz  30 : 47  (12-10, 6-8, 17-4, 12-8) MVP: Kwiatkowski Micha³
FINA£  ¯ubry Bia³ystok - Kadra Lubelskiego 54 : 46  (12-13, 13-13, 13-12, 16-8) MVP: Pawe³ Rudzik


PLAY-OFF V-VIII: TKM W³oc³awek  - La Basket Warszawa  66 : 51  (25-8, 16-16, 14-7, 20-18) MVP: Jakub Dubiniec
PLAY-OFF V-VIII: Olsztyn - AZS PWSZ Skierniewice  23 : 67  (3-16, 7-15, 8-18, 13-36) MVP: Jakub Owczarek
PÓ£FINA£: Kadra Lubelskie - SPK Bia³ystok 55 : 25  (12-7, 12-9, 12-0, 19-9) MVP: Maciej Denisiuk
PÓ£FINA£: ¯ubry Bia³ystok - Ro¶ Pisz  40 : 76  (11-24, 8-13, 12-22, 9-17) MVP: Bartosz Sitek

Grupa A:
AK Olsztyn – ¯ubry Bia³ystok  17 : 111  (2-28, 2-38, 7-29, 8-16) MVP: Jakub Szewczuk
Kadra Lubelskiego - TKM W³oc³awek  62 : 38  (11-9, 21-6, 18-12, 12-11)  MVP: Jaukb Janik
TKM W³oc³awek – AK Olsztyn   52 : 24  (16-7, 18-8, 11-7, 7-2) MVP: Artur Przybyszewski
¯ubry Bia³ystok – Kadra Lubelskiego  31 : 52  (11-8, 9-18, 2-12, 9-14)  MVP: Jakub Chmielowiec
TKM W³oc³awek – ¯ubry Bia³ystok  22 : 47  (8-12, 2-13, 6-8, 6-14) MVP: Hubert Jaworski
AK Olsztyn – Kadra Lubelskiego  32 : 57  (8-23, 4-10, 10-10, 10-14) MVP: Filip Izdebski

1 Kadra Woj. Lubelskiego  6 pkt.
2 ¯ubry Bia³ystok 5 pkt.

3 TKM W³oc³awek  4 pkt.
4 Akademia Koszykówki Olsztyn  3 pkt.

Grupa B
Ro¶ Pisz -
La Basket Warszawa  53 : 47  (23-12, 2-11, 17-13, 10-11) MVP: Filip Ropelewski
SPK Bia³ystok - AZS PWSZ Skierniewice 42 : 37  (8-9, 11-8, 4-10, 19-10) MVP: £ukasz Kaszuba
LA Basket Warszawa – SPK Bia³ystok  40 : 69  (14-24, 5-7, 8-20, 13-18) MVP: Jakub Bielski
Ro¶ Pisz – AZS PWSZ Skierniewice  61 : 44  (7-8, 22-12, 18-10, 14-14) MVP: Jakub Uliszewski
SPK Bia³ystok – Ro¶ Pisz  44 : 50  (16-3, 6-8, 16-14, 6-25) MVP: Mateusz Kuzia
AZS PWSZ Skierniewice – LA Basket Warszawa  54 : 35  (15-5, 19-4, 6-7, 14-19) MVP: Kamil Sypulki

1. TSK „Ro¶” Pisz 6 pkt.
2. SPK Bia³ystok  5  pkt.

3. AZS PWSZ Skierniewice  4 pkt.
4. UKS „LA Basket” Warszawa  3 pkt.

  Sk³ad...punkty...........................................................
wyró¿nienie trenera
1

 ¯UBRY  BIA£YSTOK
2 BOBORYKO  SZYMON 15+4+3+5+8 = 35
3 HRYNIEWICZ  PIOTR  0
4 RUDZIK  PAWE£  4+2+2+6+7 = 21
5 ZDANOWICZ  B£A¯EJ  2
6 DEKARZ  JAKUB  2
7 ¯UKOWSKI  MARCIN  0
12 JAWOROWSKI  HUBERT  11+6+8+8_2 = 35 >>>
13 SZEWCZUK  JAKUB  24+2+4+10+6 = 46
18 SUCHODOLSKI  HUBERT  10+4+6+6+7 = 33  (1x3)
23 SITEK BARTOSZ  13+0+4+5 = 22
30 KALEJNIK  FABIAN  10+2+6+5+1+3 = 27  )1x3)
35 KOSMALA KAMIL   0
69 TRYPUS PAWE£  18+11+12+22+20 = 83  (5x3)
77 KOTOWOWSKI  £UKASZ 10
TRENER:  BOGUS£AW  BOBKA

2
  KADRA LUBLIN
4 DENISIUK MACIEJ  8+0+3+0+0 = 11
6 GONTARZ JAKUB 2+4+2+0+0 = 8
7 SZYPU£A BARTEK 0+1+4+2+0 = 7
8 KO¦CIUCZUK RAFA£  0+2+2+2+0 = 6
9 MALISZEWSKI FILIP 2+6+2+6+3 = 19
10 KOWALCZUK ADRIAN 0+0+2+4+0 = 6
11 ZDOLSKI MACIEJ 4+8+7+2+10 = 31
12 CHMIELOWIEC JAKUB 20+7+13+20+9 = 69
13 IZDEBSKI FILIP 6+8+9+6+15 = 44  >>>
14 JANIK JAKUB 16+14+7+9+6= 52   (2X3)
15 DUDZIAK ADAM 4+2+0+2+3 = 11
0 NAJDYCHOR MACIEJ 0
TRENER: KORPAK FILIP, DENISIUK MA£GORZATA
3

RO¦ PISZ

4. KONRAD MIELNICKI  2+X+0+0+3 = 5 (1x3)
5. DAMIAN MIELNICKI  2+2+3+2+0 = 9 (1X3)
6. MICHA£ SZABLAK  0+0+0+0+0 = 0
7. MICHA£ KWIATKOWSKI 2+4+0+5+8 = 19 >>>
8. MATEUSZ KUZIA  0+X+0+2+x = 2
9. FILIP ROPELEWSKI  2+6+5+0+6 = 19
10. BART£OMIEJ KUCISZ  0+0+0+0+2 = 2
11. ADAM WALAK  8+7+5+5+6 = 31  (2X3)
12. ALBIN K£OS  10+5+11+9+6 = 41
13. JAKUB ULISZEWSKI  12+12+6+2+4 = 36
14. BARTOSZ JANUSZEWSKI  5+12+5+ 22+6  + 50 (3X3)
15. MATEUSZ LESIÑSKI  0+0+X+1+0 = 1
16. KACPER KWIATKOWSKI  0+X+0+5+4 = 9
17. JAKUB £ABÊD¬  0+2+X+0+x = 2
18. SZYMON ZALEWSKI  10+9+10+12+2 = 43  (2X3)
    . £UKASZ BESSMAN X+0+0+0+0 = 0
JAKUB WIÊCKO X+2+5+2+0 = 9
TRENER: PAWE£ SZARY 

4
  SPK BIA£YSTOK
00. BIELSKI BART£OMIEJ  5+16+7+2+2 = 32
6.  STELMACH KRYSTIAN  4+12+0+2+6 = 24 (1x3) >>
7. KASZUBA £UKASZ  18+11+8+12+3 = 52  (1x3)
9. ANDRZEJUK MIKO£AJ  6+2+14+0+8 = 30
12. IWASZCZUK PATRYK  0+2+5+7+5 = 19  (1x3)
13. BISZCZUK JAKUB  0+4+6+2+3 = 15
14. SIENKIEWICZ SZYMON  0+1+0+0+2 = 3
?? . CHWOJKO RAFA£  6+8+2+0=1 17
20. ANDRUKIEWICZ DAMIAN  3+13+2+0+0 = 17    (2X3)
TRENER: ZABIELSKI ARKADIUSZ
5
  TKM W£OC£AWEK
4 CZY¯NIELEWSKI WIKTOR 0+3+0+4+0 =7
5 MACIEJEWSKI ADAM 0+2+0+6+6 = 14
6 LEBIEDZIÑSKI KAROL 8+7+0+10+14 = 39 >>>
8 MAÑSKOWSKI MAKSYM 9+12+0+10+6 = 37
9 MAKOWSKI MICHA£ 2+0+0+0+2 = 4
10 WASKO ADAM 10+6+8+8+4 = 36
12 JANKOWSKI RAFA£ 2+9+0+12+7 = 30
13 BARANOWSKI MI£OSZ 2+0+2+9+0 = 13
14 PRZYBYSZEWSKI ARTUR 4+9+8+4+10 = 35
17 DYBINIEC JAKUB 1+4+4+3+4 = 1^
TRENER: TOMASZEWSKI KAZIMIERZ
6
 AZS PWSZ SKIERNIEWICE
4 CZARNOTA MAKSYMILIAN  0+2+4+0+0 = 6
5 £AZÊCKI SEBASTIAN  4+0+2+8+5 = 19  (1x3)
7 BEDNAREK DAWID  0+0+0+1+0 = 1
9 SZCZEPANIK MACIEJ  0+0+0+0+0 = 0
10 GÊDEK MICHA£ 18+16+10+26+19 = 89  >>>>
16 SYPULSKI KAMIL  0+2+13+8+2 = 25
17 OWCZAREK JAKUB  3+5+6+2+3 = 19
18 BADEK MARCEL  2+0+0+2+0 = 4
19 BARTONIEWICZ DOMINIK  6+11+11+7+5 = 35
ZAKRZEWSKI KACPER 4+9+2 = 15
PIASKOWSKI KACPER 2+0+2 = 4
BOBER KAROL 2+2 = 6
TRENER: WIERCIOCH KRZYSZTOF
7
  LA BASKET  WARSZAWA
0.GOLEÑ MATEUSZ  4+0+2+4+3 =13
2.BIA£OW¡S ALEKSY  18+14+17+18+16 = 83  (1x3)
5 SZCZEPANIAK JAKUB  2+1+0+0+0 = 3
6.KOZHEVNIKOV RADION  1+2+2+8+0 =13
7.PRZYDATEK PAWE£  4+2+6+2+3 = 17
8.WI¦NIEWSKI OLAF  3+1+0+2+2 = 8
10.ZAKRZEWSKI BART£OMIEJ  0+0+1+0+2 = 3
19.WARDAK KRZYSZTOF  0+3+2+0+0 = 5
42.GAJEWSKI STANIS£AW  2+0+2+4+3 = 11
50.RATAJCZYK JAKUB  0+2+0+2+0 = 4
77.SIEDLIKOWSKI JAKUB 13+13+3+11+28 = 68
TRENER:

8

AKADEMIA KOSZYKÓWKI OLSZTYN

0 WIKTOR KRÓL  1+0+0+0+0= 1
2 JAKUB GALIÑSKI  0+0+2+0+2= 4
6 MIKO£AJ  JAMIO£KOWSKI  2+7+4+0+5 =18  (2X3)
8 DAWID KARDA¦  9+4+10+8+5 = 36
16 RADOS£AW  OGONOWSKI  3+4+2+3+0 = 12
18 FILIP PNIEWSKI   0+0+1+0+6 = 7
23 PAWE£ CIO£KOWSKI  4+5+10+6+2 = 27 >>>
24 MI£OSZ OKOLICZ  0+2+0+2+4 = 8
26 MACIEJ CHMIELEWSKI  1+0+0+2+0 = 3
33 HUBERT ZAPADKA  0+0+2+0+0 = 2
35 JAKUB  ¯URAWEK  0+2+1+0+12 =15
66 MAKS CHMIELEWSKI  0+0+0+0+0 =0
TRENER:
 RAFA£ KACPRZAK


Rocznik 2004

 MVP:
Oliwier Duchnowski
(TSK Ro¶ Pisz)

 Najlepszy obroñca
 Oliwier Koz³owski

(Junior BC Olsztyn)

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Kacper Górski
 (UKS 9 £om¿a)


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI ALL STARS
TSK Ro¶ Pisz - Aleksander Rutkowski
UKS 9 £om¿a - Jakub Ko³akowski
Junior BC Olsztyn - Kacper Mirowski
Nenufar 5 E³k - Brajan Mroczkowski
As Mr±gowo - Miko³aj Bosek

Najlepszy w dru¿ynieTSK Ro¶ Pisz
Maciej Milewski
UKS 9 £om¿a
Alan Zalewski
Junior BC Olsztyn
Bartosz Mróz
Nenufar 5 E³k
Maksymilian Wilczewski
As Mr±gowo
Mateusz Szewczyk
Basket Bydgoszcz
Tomasz Urbañski

WYNIKI
TSK Ro¶ Pisz – As Mr±gowo 101 : 25
Junior BC Olsztyn – Nenufar 5 E³k 26 : 30
AS Mr±gowo – Basket Regnum Bydgoszcz 45 : 28
Nenufar 5 E³k – UKS 9 £om¿a 17 : 41
TSK Ro¶ Pisz – Junior BC Olsztyn 54 : 27
Basket Regnum Bydgoszcz – UKS 9 £om¿a 4 : 64
AS Mr±gowo – Junior BC Olsztyn 9 : 54
Basket Regnum Bydgoszcz – Nenufar E³k 25 : 53 
UKS 9 £om¿a- TSK Ro¶ Pisz  44 : 49
Junior BC Olsztyn – Basket Regnum Bydgoszcz  60 : 12
UKS 9 £om¿a – AS Mr±gowo   32 : 18
Nenufar E³k – TSK Ro¶ Pisz  45 : 48
TSK Ro¶ Pisz - UKS Basket Regnum Bydgoszcz 57:8
AS Mr±gowo - UKS Nenufar 5 E³k   22:34
UKS 9 £om¿a - Junior BC Olsztyn 30:35

1. TSK Ro¶ Pisz  10 pkt.
2. UKS 9 £om¿a  8 pkt.
3. Junior Basket Club Olsztyn  8 pkt.
4. UKS Nenufar 5 E³k  8 pkt.
5. KS As Mr±gowo  6 pkt.
6. UKS Basket Regnum Bydgoszcz  5 pkt.

 1 miejsce - TSK Ro¶ Pisz
 2 miejsce - UKS 9 £om¿a 
3 miejsce - Junior BC Olsztyn


4 miejsce - UKS Nenufar 5 E³k
  5 miejsce - KS As Mr±gowo
6 miejsce - Basket Regnum Bydgoszcz 


 Najm³odszy zawodnik w roczniku 2002
Wiktor Czy¿nielewski 
(2004)
(TKM W³oc³awek)


 Najm³odszy zawodnik 
Maciej Chyliñski
(UKS Basket Regnum Bydgoszcz)


Pozdrawiam
ZIBI
Komentarze
mikolaj dnia padziernik 21 2015 07:56:12
Dziêki Zibi za komêtarze mecz, fajne konkursy, sklep z fajnymi skarpetkami ty³ fajny dziêki Tobie.
Pozdrawiam miko³aj z SPK bia³ystok r2002
A i mam nadzieje ¿e przywieziesz jak±¶ pami±tke z Estoni dla mnie :D
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pomorska Koszmania
Pomorska Koszmania
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi