News: V Wojan Cup rocz.2001 Paw³owice 17-20.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:49:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Wojan Cup rocz.2001 Paw³owice 17-20.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 Mistrz Polski U14 WKK Wroc³aw z kompletem zwyciêstw wygrywa Puchar Prezesa JAS-FBG S.A. Zawodnicy £ukasza Dzierkowskiego dalej bez pora¿ki w Paw³owicach obronili tytu³ Mistrzowski zdobyty rok temu. MVP turnieju otrzyma³ Marcin Brysz. Sobotnim spotkaniom przygl±da³ siê asystent trenera kadry Polski rocznik 2001 Piotr Piecuh

MVP: Marcin Brysz WKK Wroc³aw >>>foto>>>>>>

To ju¿ mój trzeci Wojan Cup :) Wiêkszo¶æ dru¿yn uczestnicz±cych w tegorocznym turnieju ogl±dam na tym turnieju od paru lat. Co mo¿na napisaæ w podsumowaniu o jednym z najlepiej zorganizowanym turnieju w kraju! ¦wietna atmosfera i ogromna go¶cinno¶æ to znak firmowy tej imprezy !!!. W tym roku organizatorzy zorganizowali po raz pierwszy mecz gwiazd. By³o sporo zabawy i dobrych zagrañ. Jednak do meczu Gwiazdy ¦l±ska vs Gwiazdy Reszta Kraju czê¶æ zawodników powinna podej¶æ chyba bardziej na luzie. Czas na prawdziw± rywalizacjê nie jest podczas meczu gwiazd.
Wyniki turnieju pokaza³y parê ciekawych trendów. Po pierwsze Mistrz Polski U14 zrobi³ klasyczny "back to back" i obroni³ puchar Wojana z  zesz³ego roku i pokaza³, ¿e nadal jest o parê kroków do przodu przed reszt± kraju. Mam wra¿enie, ¿e dystans wcale siê nie zmniejsza. Rotacja zawodników na obwodzie WKK jest zmor± wszystkich dru¿yn w kraju. Brak zakazu strefy i zniesienie obowi±zkowej gry dwoma pi±tkami nic nie zmienia. Pod koszem WKK radzi sobie równie dobrze co na obwodzie - mimo wielu zapowiedzi od 2 lat, ¿e w kadecie bêdzie coraz ciê¿ej tej dru¿ynie ... te wró¿by mo¿na wsadziæ na razie miêdzy bajki. Drugie miejsce w turnieju przypad³o dru¿ynie z Bia³egostoku. Fajna dru¿yna robi±ca sta³y postêp, maj±ca liderów, którzy czêsto potrafi± zagraæ dla dru¿yny. Graj± szybk± koszykówkê i s± coraz lepsi w obronie. Wygrana w pó³finale z Wojanem pokaza³a, ¿e ta dru¿yna zas³u¿y³a w zesz³ym sezonie bardziej na fina³y U14 ni¿ parê innych zespo³ów (w sporcie jednak nic siê nie dostaje za styl i zas³ugi). Trzecie miejsce wywalczy³a Jagiellonka. Ten zespó³ znam bardzo dobrze i mimo trzeciego miejsca nie widzê wielkiego postêpu w jako¶ci gry.
 Bardzo dobre warunki fizyczne rekompensuj± w pewnym stopniu brak zespo³owego ataku. Mimo braku dwóch podstawowych wysokich graczy (wyjazd do ESP) jest to nadal bardzo mocny zespó³ na desce. Problemem jest nadal obwód (za du¿o koz³a i statyczny atak). Widaæ natomiast poprawê w szybkim ataku. Nadal spory potencja³ ale sporo pracy przed tym zespo³em. Bardzo wysoka przegrana z Wojanem pokaza³a spore braki w pewnych elementach.
Wyrównany w koñcówce mecz pó³fina³owy z WKK pokaza³ potencja³, ale to za ma³o na br±zowych medalistów MP. Wojan Paw³owice to czwarta dru¿yna w tym roku. Niestety obecna dru¿yna to nie monolit jak w poprzednich latach. ¯eby wygrywaæ w koszykówce trzeba graæ na obu koñcach parkietu i sprawiaæ aby punktowa³ i broni³ ca³y team. Wysoka wygrana z Jag± to najlepszy mecz Wojana na tym turnieju ... my¶lê jednak, ¿e to by³ bardziej s³aby mecz Jagi. W meczu o trzecie miejsce Wojan gra³ jak w meczu sparingowym ... a nie jak o medal we w³asnej hali :( Parê s³ów o dru¿ynach poza pierwsz± czwórk± --- poni¿ej oczekiwañ wypad³ zespó³ finalistów MP U14 z Wodzis³awia. Nie wiem dlaczego ... ale gdzie siê podzia³a intensywno¶æ z koñcówki zesz³ego roku ? To nie Wasza koszykówka to co zobaczy³em w Paw³owicach. Na pewno ten zespó³ bêdzie szed³ do przodu i jeszcze nie raz zaskoczy. Turniej bardzo przeciêtny ... w jako¶ci gry niestety (wynik nie jest kluczowy), ale to dopiero pocz±tek sezonu. Trefl Sopot od paru lat jest typowany na dru¿ynê, która zaraz za chwilê rozwinie skrzyd³a. W tym roku po zmianach personalnych i bardzo s³abych fina³ach U14 w czerwcu oraz zmianie trenera widaæ ruch w dobrym kierunku. Jednak to nadal bardzo daleki dystans do czo³ówki, ale progres w stosunku do gry z fina³ów U14 jest zauwa¿alny. ¯ory zaskoczy³y na tym turnieju i pokaza³y siê z dobrej strony. To waleczna dru¿yna, która stara siê zawsze dawaæ z siebie 100 % i dziêki temu zostawili w tyle Wodzis³aw i Bytom. Bytom czeka sporo pracy. Musz± ciê¿ko pracowaæ ¿eby staraæ siê goniæ poziom czo³ówki w kraju.
To dopiero pocz±tek sezonu i dru¿yny na pewno nie by³y w optymalnej formie jednak jestem trochê rozczarowany tym co zobaczy³em podczas tego turnieju. Zbyt wiele przestojów i braku agresywnej obrony. Bardzo ma³o odcinania podañ oraz nacisku na prowadz±cego grê. Ma³o gry bez pi³ki w ataku i niestety w wielu wypadkach przeciêtna praca zespo³owa w ataku i obronie. Maj±c porównanie wielu zawodników i dru¿yn rok do roku mo¿na takie elementy oceniæ. Jedyny plus ... w stosunku do zesz³ego roku to paru ch³opców sporo uros³o. Wzrost i si³a to jednak nie wszystko.

Na pro¶bê SKM podsumowania dokona³ go¶c w temacie pan Madejski (Zibi dziêkuje za fajne podsumowanie)


 TOP 10 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
1 Dawid Chojnowski 79 pkt. SPK Bia³ystok
2 Didier-Urbaniak Benjamin 78  Jagielonka Warszawa
3 Kulikowski B³a¿ej 75  Jagielonka Warszawa
4 Patryk Micha³owski 72  MKS Wodzis³aw ¦l.
5 £ukasz Laskowski 69 MKS Wodzis³aw ¦l.
   Mateusz Czempiel 69  Wojan Paw³owice
7 Piotr Palczewski 59 Wojan Paw³owice
8 Igor Koz³owski 58  Wojan Paw³owice
9 Micha³ G±siorowski 58 UKS 7 Trefl Sopot
10 Wojciech Dzier¿ak 57
UKS 7 Trefl Sopot KLASYFIKACJA TRÓJEK
1 Dzierzak Wojciech 9x3 – UKS 7 TREFL SOPOT

Jasica Bartosz 5x3 – UKS 7 TREFL SOPOT
Chojnowski Dawid 5x3 – SPK BIA£YSTOK
Kaszowski Mateusz 5x3 – WKK WROC£AW
Szlachta Rafa³ 5x3 – MKS WODZIS£AW
¯mijak Aleks 5x3 – WOJAN PAW£OWICE

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI   KONKURSY..ciekawostki

 Konkurs trójek: Dawid Chojnowski - SPK Bia³ystok
Konkurs trenerów - Bart³omiej Perzanowski  - WKK Wroc³aw
Voucher na nocleg dla 2 osób w centrum wypoczynku Odys w Tresnej
Konkurs rzutów z 5 pozycji (numerki) Tomasz Krzymiñski - Wojan Paw³owice
Mister Turnieju: Jakub Nie¶ciór - SPK Bia³ystok (foto)
Marcin Brysz WKK Wroc³aw i Kacper Wojciechowski to pechowcy turnieju pierwszy dozna³ kontuzji nogi drugi kontuzji rêki

WKK Wroc³aw broni tytu³u Mistrzowskiego sprzed roku
W meczu Gwiazd lepszy ¦l±sk
SKM Bia³ystok udany rewan¿ na dru¿ynie ¯AK ¯ory, wysokie drugie miejsce w Turnieju
Jagielonka br±zowi ch³opcy z Warszawy

 MVP:Alan Jatczyk - ¯AK ¯ory
Silesia Team Basketball

¯AK ¯ory: A. Jatczyk, P. Golc, K. Wojciechowski
WOJAN: £. Januszewski , P. Palczewski, I. Koz³owski
Wodzis³aw: £. Laskowski, P. Micha³owski, R.Szlachta 
MOSM Bytom: P. Bia³as, A. Miler , Sz. Grz±dziel
Trenerzy: Marek Malik, Zbigniew Dusza
 Reszta ¦wiata

SPK: M. Przytutski, B. Chojnowski, Nie¶ciór  
Jagielonka: J. Zalewski, B. Kulikowski, M.Ko³aczewski
WKK: T. Madejski , Yoka-Bratasz Igor, A.Lentka
7 Trefl: M. G±siorowski, W. Dzierzak, T. Urban
Trenerzy: £ukasz Dzierkowsk, Antonio Daycolai


Mecz o 7 miejsce: MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI - MOSM BYTOM  40 : 56 (10-9, 13-13, 16-3, 17-15) MVP: Micha³ Adamczyk
Mecz o V miejsce: ¯AK ¯ORY - UKS 7 TREFL SOPOT 55 : 65 (13-17, 9-15, 20-10, 23-13) MVP: Kacper Wojciechowski
Mecz o III miejsce: WOJAN PAW£OWICE - JAGIELONKA WARSZAWA 52 : 84 (15-19 11-21,13-28, 13-16) MVP:  Benjamin Ditier Urbaniak
Fina³: WKK WROC£AW - SPK BIA£YSTOK 60-37 (15-12, 18-11, 27-`3, 0-11) MVP: Igor Yoka Bratasz

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  sk³ad.....punkty.........................
 ALL-STARS
Koszykarskie nadzieje
1

WKK Wroc³aw
20 Tomasz Madejski   36
10 Aleksander Lentka  28          
21 Mateusz Kaszowski 47
14 Marcin Brysz 31
32 Mateusz Bielecki  25
13 Jakub Król 0
3 Igor Yoka-Bratasz 40
56 Aleksander £añcucki 4
6 Kacper B³asiak 10
8 Wojciech Bekacz 8
23 Miko³aj Kie³piñski  24
11 Artur Krzy¿yñski  29
34 Szymon Eitelthaler  0
 57 £ukasz Klawa 23
Trener: £ukasz Dziergowski


2
 SPK Bia³ystok

4 Mateusz Przytulski  57
6 Adam Wi¶niowski 9
7 Piotr Targoñski 15
8 Patryk Dzienis  7
9 Adrian Iwaniuk  0
10 Dawid Chojnowski  79
11 Jakub Nie¶ciór  28
12 Piotr Kozio³ 0
13  Krystian Cierech  10
14 Damian ¯ero  14
15 Micha³ Ajdyna  4
16 Filip Bieliñski  25
17 Przemys³aw Bielski 12
Trenerzy: Kamil Zakrzewski

3

UKS Jagiellonka Warszawa

1 Didier-Urbaniak Benjamin 78
2 Rutkowski Tymon 33
3 Kopyszko Piotr 22
11 Kulikowski B³a¿ej  75
21 Szymañski Piotr  10
25 Szczepanik Jakub 4
31 Ko³aczewski Micha³  25
34 Markuszewski Jakub 4
45 Manowiecki Miko³aj 9
77 Matoszko Kacper  4
96 Zalewski Jakub 42

Trener: A
ntonio Daykola
  
4
  UKS Wojan Paw³owice

4 Tomek Krzymiñski 20
6 Adam Grabarczyk 4
7 Mateusz Czempiel 69
8 Bartosz Kubieniec 8
9 £ukasz Januszewicz 51
10 Piotr Palczewski 59
11 Jakub Grabski 11
12 Jakub Pietrzak 3
13 Aleks ¯mijak 25
14 Mateusz Panic 10
15 Mateusz Przyby³a 5
16 Igor Koz³owski  58
17 Jakub Gasiorek 8
Trener: Zbigniew Dusza
5
 UKS 7 Trefl Sopot
4  Maciej Danielewicz 4
7  Tymon Szymañski 26
15 Kacper Czuba 6
16 Wojciech Dzier¿ak 57
17 Micha³ G±siorowski 58
19 Filip ¦liwiñski11
22 Igor Miliæiæ 21
30 Tomasz Urban 8
68 Bartosz Jasica  27
Trener: Bart³omiej Perzanowski
6
 ¯AK ¯ory
19 Dawid Krzystek 25
20 Bart³omej Szady 31
21 Remigiusz Wi¶niewski 0
23 Mi³osz ¯ebrowski 9
24 Maciej £atka 20  (r.2002)
26 Bartosz Basoñ 0
27 Alex Borkowski 2
28 Piotr Golc 10
29  Pawe³ Sitek 2
30 Sebastian Michalczuk 38
31 Alan Jatczak 48
32 Kacper Wojciechowski 29
33 Jakub Skowroñski 23
Trener Grzegorz Marciak
7
 MKS Wodzis³aw ¦laski
4 Dawid Mocza³a 4
5 Filip Skrzyd³o 5
6 Rafa³ Szlachta 39
7 Remigiusz Kaczor 0
8 Adrian Zanibol 2
9 £ukasz Przyby³a 4
10 £ukasz Laskowski 69
13 Grzegorz P³onka 2
15 Micha³ Adamczyk 35
23 Patryk Micha³owski  72
24 Mi³os Wójtowicz 0
24 Tobiasz Ptak 22  (r.2002)
35 Szymon Kyrcz 5
55 Robert Szlachta 17
Trener: Marek Malik


8
 MOSM Bytom

5 Adam Miller 25
6 Filip Wadowski 26
7 Mi³osz Handziuk 0
8 Brunon Jastrzêbski 32
9 Pawe³ Bia³as 12
11 Szymon Grz±dziel 28
13 Adam Wawrzyniuk 4
14 Krzysztof Olesiñski 1
15 Denis Musik 10
16 Szymon Wójcik 0
17 Brian Suwa³a 3
18 Pawe³ Haberek 26

Trener: Rados³aw FudaliDOTYCHCZASOWI MISTRZOWIE WOJAN CUP

2011 Wojan Pawlowice
 2012 Wojan Paw³owice
 2013 Snakes Ostrawa
 2014 WKK Wroc³aw
  RELACJA-ZIBI RELACJE-ZIBI
RELACJA-ZIBI


 GRUPA A
¯AK ¯ORY - MOSM BYTOM   29-35  (7-6 9-6 11-13 2-10) MVP: Brunon Jastrzêbski
SPK BIA£YSTOK -¯AK ZORY  60 : 53 (11-11 , 11-18 , 13-11 , 25-13) MVP: Mateusz Przytulski
WKK WROC£AW - MOSM BYTOM  67 : 24 ( 14-3, 21-8, 20–2, 12-11) MVP: Marcin Brysz
SP BIA£YSTOK WKK WROC£AW   51 : 68  (11-20, 14-11, 8-24, 18-13) MVP: Aleksander Lentka
WKK WROC£AW - ¯AK ¯ORY  52 : 40  (10-12, 19-2, 11-17, 12-9) MVP: Klawa £ukasz
SPK BIA£YSTOK - MOSM BYTOM  55 : 34  (22-2, 16-10, 11-12, 6-10) MVP: Jakub Chojnowski

1.WKK WROC£AW 6 pkt.
2.SPK BIA£YSTOK 5 pkt.

3.MOSM BYTOM  4 pkt
4.¯AK ¯ORY  3 pkt.

 GRUPA B
MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI - WOJAN PAW£OWICE   57 : 61 (12-14, 10-19, 16-14, 19-14) MVP: £ukasz Januszewicz
WOJAN PAW£OWICE - UKS 7 TREFL SOPOT  68 : 33 (20-6, 14-8, 21-11, 13-8) MVP: Mateusz Czempiel
JAGIELLONKA WARSZAWA - MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI  51 : 68  (11-20, 14-11, 8-24, 18-13 MVP; Micha³ Ko³aczewski
UKS 7 TREFL SOPOT  - JAGIELLONKA WARSZAWA 45 : 68  (6-27, 14-16,8-12, 13-17) MVP: Jakub zalewski
WOJAN PAW£OWICE - JAGIELLONKA WARSZAWA 79 : 41  (17-11, 21-15, 22-7, 19-8) MVP: Piotr Palczewski
MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI - UKS 7 TREFL SOPOT  69 : 49  (11-8 20-20, 18-10, ) MVP: £ukasz Laskowski

1.UKS WOJAN PAW£OWICE 6 pkt.
2.UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  5 pkt.

3.MKS WODZIS£AW ¦L¡SKI 4 pkt.
4.UKS 7 TREFL SOPOT  3 pkt.

Play-Off V-VIII
  ¯AK ZORY - MKS Wodzis³aw ¦l  38 : 64  (6-20, 10-13, 21-15, 1-16) MVP ¯AK
Play-Off V-VIII UKS 7 TREFL SOPOT -  MOSM Bytom 46:33  (5-10, 14-5, 15-10, 12-80) MVP: Bartosz Jasica
PÓ£FINA£ WKK WROC£AW -JAGIELLONKA WARSZAWA  66:55 (25-17, 18-9, 9-15, 14-14)  MVP:Marcin Brysz
PÓ£FINA£  WOJAN PAW£OWICE - SPK BIA£YSTOK 71:74 (21-20, 12-13, 16-13, 14-17 dog 9-11) MVP: Filip Bieliñski

pozdrawiam

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jakub Modrzyñski - Ruda ¦l±ska
Jakub Modrzyñski - Ruda ¦l±ska
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi