News: Polskie zespo³y uczestnicz±ce w turniejach zagranicznych - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 16:24:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polskie zespo³y uczestnicz±ce w turniejach zagranicznych
Turnieje Podsumowanie

KKS Kobierzyce rocznik 1999 Wyjazd do Belgradu 11.06-14.06.2015

Wyjazdem do Belgradu, w dniach 11.06- 14.06.2015 roku zakoñczyli¶my  sezon 2014/15. Mecze z czo³owymi serbskimi zespo³ami: Vizura Shark (rocznik 97/98), Mega Leks i Partizanem przynios³y nam do¶wiadczenia gry na poziomie, który chcemy kontynuowaæ  w przysz³o¶ci. Jeste¶my bardzo zadowoleni z  postawy naszych zawodników  w wymiarze indywidualnym oraz zespo³owym, i choæ grali¶my w 9-osobowym sk³adzie, wszystkie 3 mecze by³y bardzo zaciête i wynik koñcowy decydowa³ siê w ostatnich sekundach. Nasza gra zosta³a skomplementowana przez szkoleniowców dru¿yn serbskich oraz chwalono umiejêtno¶ci indywidualne zawodników. Dziêkujemy za pochwa³y, ale wiemy jak du¿o pracy przed naszymi zawodnikami i trenerami :-)
 Wyniki meczy rozegranych w Belgradzie:
KKS Kobierzyce- Vizura Shark: 66-69 (po dogrywce)
KKS Kobierzyce- Mega Leks: 80-86
KKS Kobierzyce- Partizan: 68-71.
Zespó³ SPK Bia³ystok rocznik 2001 w dniach 19-21.06 wzi±³  udzia³ w miêdzynarodowym turnieju U-15 we Francji w miejscowo¶ci La Chapelle sur Edre.
W turnieju uczestniczy³y zespo³y z piêciu krajów Francja ,Litwa ,£otwa, Algieria i Polska. Zespó³ z Polski w fazie grupowej rozegra³ trzy mecze. Pierwszy z zespo³em z K³ajpedy z Litwy mimo tego ,¿e zespó³ z Litwy mia³ ogromn± przewagê wzrostu i by³a to dru¿yna  w ca³o¶ci z³o¿ony z zawodników rocznika 2000 zagrali¶my bardzo dobry meczy przegrywaj±c zaledwie trzema punktami. Drugie spotkanie z kandydatami do zwyciêstwa w turnieju .Dru¿yna z Nantes bardzo wysoka i bardzo dobrze wyszkolona technicznie, równie¿ z rocznika 2000.Pocz±tek bardzo wyrównany z naszym prowadzeniem sze¶cioma punktami ostatecznie przegrywamy 38-56.Ostatni mecz z dru¿yn± z Algierii wygrywamy 39-26.Kolejne spotkanie z francuskim zespo³em Gravelines przegrywamy 26-36.Ostatnie spotkanie o 7 miejsce w turnieju znowu z zespo³em z Algierii wygrywamy 41-27.Ch³opcy mieli mo¿liwo¶æ spotkania siê z zespo³ami o rok starszymi  z kilku krajów kolejne bardzo cenne do¶wiadczenie. Wra¿enie robi³a ca³a organizacja turnieju dziesi±tki zaanga¿owanych wolontariuszy. Bankieta dla ponad 300 osób. Robi³ wra¿enie. Po drodze zajechali¶my do Pary¿a ,obowi±zkowo wie¿± Effla, równie¿ kilka zamków nad Loar±.II miejsce m³odych koszykarzy z Poznania  w miêdzynarodowym turnieju Nicolas Batum Tournament w Proville - Cambrai Emotikon smile  W ubieg³y weekend, dru¿yna z³o¿ona z zawodników Biofarm Basket Junior Poznañ (SP 56 Krzesiny), MKK Pyra Poznañ i ZS Wielichowo wziê³a udzia³ w organizowanym we Francji turnieju - Nicolas Batum Tournament. "Poznañski" Team spisa³ siê rewelacyjnie i zaj±³ 2 miejsce przegrywaj±c tylko z gospodarzami turnieju. W pó³finale Wielkopolanie pokonali (37-34) zespó³ Château-Thierry - bardzo siln± dru¿ynê, dla której by³a to pierwsza i jedyna pora¿ka w koñcz±cym siê sezonie.

Team Poznañ wyst±pi³ w nastêpuj±cym sk³adzie:

Jeremiasz Marciniak, Wojtek Tomaszewski, Filip Dominiak, Jasiu Kaczmarek, Kacper Kaczmarek, Kacper Rybarczyk, Adam Konopelski, Janek Szuba, Nikodem Królikowski
Krzysiu Kruszynski, Adam Piotrowski, Szymon Koper, Aleksander Wi¶niewski, Krzysztof Jaroszewski, Daniel Walkowiak
Trenerzy: Katarzyna Sûss, Katarzyna Tomczak, Bartosz Sikorski

W meczu gwiazd wyst±pili: Wojtek Tomaszewski i Krzysztof Kruszyñski.
Ponadto Krzysiek zaj±³ 2 miejsce w konkursie rzutów za trzy punkty.

Klasyfikacja koñcowa:
1. Proville A
2. Poznañ
3. Château-Thierry
4. Reims/Cormontreuil
5. Wasquehal
6. Stade Français
7. Soissons
8. Proville B.
Wyniki:
mecz o miejsca #1/#2: Proville A vs Poznan 37-28
mecz o miejsca #3/#4: Château-Thierry vs Reims-Cormontreuil 45-38
mecz o miejsca #5/#6: Wasquehal vs Stade Français 45-39
mecz o miejsca #7/#8: Soissons vs Proville B 43-29.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gliwiczanie w pokoju
Gliwiczanie w pokoju
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi