News: Kadra Polski U16 ROCZ.1999/2000 przed ME Zgrupowanie Pruszków 25.VI-2.VII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:19:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U16 ROCZ.1999/2000 przed ME Zgrupowanie Pruszków 25.VI-2.VII.2015
Kadra Polski
15 czerwca 2015 w Centralnym O¶rodku Medycyny  Sportowej   w Warszawie odby³y siê badania lekarskie zawodników Kadry Polski U16 rocznik 1999/2000. 25 czerwca 2015 w ¯yrardowie odbêdzie siê pierwsze zgrupowanie Reprezentacji Polski po rozgrywkach centralnych   przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami  Europy U16 Sofia 2015. Z szerokiej kadry (24 zawodników) w ¯yrardowie bêdzie trenowaæ  16 zawodników. 12 z rocznika dominuj±cego 1999 i czterech zawodników z rocznika 2000. Zgrupowanie w ¯yrardowie potrwa do 2 lipca 2015. Kolejnego dnia 3 Lipca Polska Kadra 12 zawodników uda siê na Turniej do Francji (Riom) gdzie przebywaæ bêdzie do 6 lipca

Sztab Szkoleniowy:
Marcin Kloziñski
Roman Prawica
Jerzy Szambelan
Jacek Hernik


Wójcik Jan
KKS Kobierzyce
199 cm.
Wójcik Szymon
KKS Kobierzyce
199 cm.
Nowakowski K.
KKS Kobierzyce
199 cm.
Junger Liam
KKS Kobierzyce
196 cm.
Zagórski M.
Gimbasket W-w
1994 cm
M±kowski Kacper
Zastal Zielona G.
189 cm
Leszczyñski M.
Chromik ¯ary
184 cm.
Wilczek Dominik
¦l±sk Wroc³aw
188 cm.

Kolenda £ukasz
Trefl Sopot
185 cm.S±czewski Dawid
GTK Gdynia
185 cm.Chrabota Micha³
Wis³a Kraków
186 cm.Adrian Bogucki
Polonia Leszno
207 cm.Go³ek P.
Pivot Piatów
rocz.2000
195 cm.


Janczak Szymon
MKS Dabrowa G.
rocz. 2000
2004 cm.


Balcerowski A.
Las Palmas
de Gran Canaria
rocz.2000
206 cm.

Pluta Andrzej
Estudiantes
Madryt
rocz.2000
183 cm.
Wszyscy powy¿ej wymienieni zobowi±zani s± do stawienia siê w dniu 14.06.2015 r. do
godz. 18.00 (doba hotelowa rozpoczyna siê o godz. 12.00), w hotelu ComfortBiznes w
Pruszkowie, ul. Boles³awa Prusa 1. Po przybyciu, prosimy kontaktowaæ siê na miejscu z Panem Jackiem Hernikiem – trenerem odnowy biologicznej kadry U16M.
Prosimy o zabranie ze sob± wype³nionych oraz podpisanych formularzy (o¶wiadczenie,
badanie podmiotowe, upowa¿nienie), które przesy³amy w za³±czeniu oraz lekkiego stroju
treningowego i pojemnika na mocz.

Zawodnicy rezerwowi
Maksymilian Jakubek - Wis³a Kraków
£ukasz Lewiñski - MKS D±browa Górnicza

KOLEJNE PRZYGOTOWANIA:

2015-07-11    2015-07-15    Konsultacja    16   ¯yrardów
2015-07-16    2015-07-20    Turniej m/n    12   W³ochy

2015-07-23    2015-07-30    Konsultacja    12   Szczyrk - COS Szczyrk
2015-07-27    2015-07-30    Gry kontrolne 12   Czechy (Prostejov)

2015-08-02    2015-08-03    Konsultacja  12 Pruszków
2015-08-04    2015-08-17    ME Dyw.B     12 Bu³garia (Sofia)Komentarze
luck777 dnia czerwiec 18 2015 14:48:27
brak powo³ania dla braci Dawdo dla mnie to skandal! G³ówni architekci MP dla Chromika ¯ary, co jeszcze trzeba zrobiæ by dostaæ siê do kadry Polski? Czy nie powinni graæ w niej najlepsi? Pó¼niej dziwicie siê, ¿e dru¿yny spadaj± do ni¿szych dywizji...
KillBill dnia czerwiec 18 2015 15:31:02
tez mnie to dziwi... tylko jeden gracz z mistrza Polski, nikogo z wicemistrza.. za to 4 zawodnikow z Kobierzyc, ktore nawet nie wysz³y ze strefy... Na pewno przed blizniakami jesli beda ciezko pracowac wielka kariera jesli odziedziczyli talent po ojcu ale musza to udowodnic na boisku
paolo69 dnia czerwiec 19 2015 07:20:11
WITAM ,JE¯ELI CHODZI O POWA£ANIA TO NIE OD DZI¦ WIADOMO ,¯E TRZEBA MIEÆ OPRUCZ UMIEJÊTNOSCI PLECY, DOTYCZY TO CA£EGO SPORTU M£ODZIE¯OWEGO W POLSCE. CZTERECH ZAWODNIKÓW Z KOBIERZYC KTÓRZY NIE ZAISTNIELI W ROZGRYWKACH CENTRALNYCH
PEWNIE PRZYPADEK.......smiley
dygresja dnia czerwiec 19 2015 09:41:09
Insynuowanie "kolesiostwa" jest tradycj± przy powstawaniu ka¿dej kadry.
Miejsc jest szesna¶cie, a chêtnych (i wartych) jednak wiêcej.
Pozostaje zaufanie do trenerów (ja ufam, bo przecie¿ w ich osobistym interesie s± jak najlepsze wystêpy tego team'u) i powstrzymanie siê z komentarzami ocennymi powo³añ do fina³u docelowej imprezy.

P.S. Mama Mai mocno trzyma kciuki za Szymona J.smiley
MacRew dnia czerwiec 19 2015 11:15:02
Brak powo³añ dla najskuteczniejszego zawodnika Mistrza Polski, wybranego do pierwszej "5" Turnieju MP po prostu pozostawia zbyt wiele miejsca na niepotrzebne dywagacje. Brak kilku powo³añ os³abia presti¿ te¿ samych Mistrzostw. Oczywi¶cie budowanie dru¿yny to bardzo skomplikowany proces wymagaj±cy trudnych decyzji. Wyniki reprezentacji zweryfikuj± wybory sztabu szkoleniowego. Wszyscy trzymajmy kciuki za t± reprezentacj± (i ka¿d± inn± te¿)!
JOKER dnia czerwiec 19 2015 11:40:03
Witam
Znowu dziwne komentarze je¶li chodzi o Kadrê U-16.
Ka¿dy ma swoje typ ale i tak wybór nale¿y do trenera (trenerów) kadry, mo¿emy siê z nimi zgadzaæ lub nie.
Widzia³em w tym roczniku wielu ch³opaków wiele meczy rozmawia³em z wieloma trenerami obserwatorami i có¿ wiele jest pomys³ów spostrze¿eñ a wnioski ka¿dy niech sobie sam wysnuje.
Co do kszta³tu moja opinia jest za t± kadr±.
Obroni± siê (lub nie) tylko zale¿y od nich samych, zobaczymy po mistrzostwach.
Jedyne pytanie do Trenerów, koordynatorów ect.....czy budujemy kadrê na dzi¶ czy na parê lat.
Co do personalnego sk³adu nie dyskutuje, nie mnie decydowaæ ale dyskryminacje zawodników z KKS kobierzyce nie mogê przemilczeæ.
Sorry Panowie ale nie macie racji.Kto wygra³ z mistrzem i wicemisterem Polski??Poszukajcie a znajdziecie odpowied¼.Kobierzyce nie wysz³y z grupy bo strefa dolno¶l±sko-lubuska jest bardzo mocna.W basket (m³odzie¿owy) nie wygrywa sie graj±c 5 zawodnikami(choæby) najlepszymi, a tak graj± Kobierzyce i dlatego przegrali.Ale ka¿dy trener chcia³by tak± 1-pi±tkê,¶rednia wzrostu powy¿ej 2m!!!W klubach PLK ciê¿ko tak± znale¼æ.

Nie do koñca zgadzam siê z pani± "dygresja" ale wiêkszo¶æ przemy¶leñ jest s³uszna.
Komentujmy po to jest forum
Pozdrawiam z Radomia
paolo69 dnia czerwiec 19 2015 14:34:15
WITAM,NIKT NIE DYSKRYMINUJE ZAWODNIKÓW Z KOBIERZYC ALE,
CENTYMETRY NIE GRAJ¡ 5 ZAWODNIKÓW POWY¯EJ 2M Z KADRY POLSKI NO ICO ,PRZEGRYWAJ¡ Z ZASTALEM ,KTÓRY PÓ¯NIEJ G£ADKO ODPADA, 5 ZAWODNIKAMI Z KADRY POLSKI NIE WYGRYWA SIÊ MECZU,NO W£A¦NIE A POWINNO.
luck777 dnia czerwiec 19 2015 18:00:11
Chromik wygra³ Mistrzostwo Polski 3,5 zawodnikiem... bo przecie¿ Kêpiñski ma problemy zdrowotne... ale co jest wyk³adni± przy powo³aniach? Po co rozgrywaæ MP? Skoro najlepsi nie s± powo³ywani do Kadry? A najlepszy jest ten co wygrywa! Skoro wygra³ to ma umiejêtno¶ci techniczne, fizyczne a tak¿e charakter sprawdzony w walce, charakter który decyduje o tym, ¿e jest siê zwyciezc± lub przegranym. Skoro kto¶ odpada w strefie znaczy to, ¿e czego¶ mu zabrak³o. To jest Kadra Polski, wszyscy na ni± ³o¿ymy, nasi reprezentanci wiêc niech graj± najlepsi.
luck777 dnia czerwiec 19 2015 18:22:01
Joker-> takiej pi±tki wszyscy po 2m nie ma nawet w NBA... jak to siê sta³o, ¿e Curry, Thomson, Igudala wygrali mistrzostwo? Przecie¿ nie maj± 2m... taki Chris Paul co on robi w NBA? ma 183 cmi wzrostu!
paolo69 dnia czerwiec 19 2015 19:57:01
ZGADZAM SIÊ Z TOB¡ LUCK777 W 100 %,POZDRAWIAM
dygresja dnia czerwiec 19 2015 23:17:57
->JOKER
Nie mam nic przeciwko komentowaniu oraz wyra¿aniu w³asnych opinii na temat powo³añ b±d¼ ich braku. Nie podoba mi siê jednak przyjêta przez niektórych forma wyra¿ania dezaprobaty do wy¿ej wymienionych kwestii. Sugerowanie "pleców" szkodzi wizerunkowi trenera Kloziñskiego - i wg mnie ociera siê o znies³awienie. Poniek±d deprecjonuje równie¿ "warto¶æ" zawodników z Kobierzyc. Sformu³owanie:
"Skoro kto¶ odpada w strefie znaczy to, ¿e czego¶ mu zabrak³o" nie jest do koñca prawdziwe, bo nie odpadli ci "ktosie", tylko dru¿yna w której grali i nie ma sensu zabawa w hipokryzjê, ¿e wszystkie strefy w tym roczniku by³y równie silne.
->luck777
Trener kadry ma ten komfort, ¿e mo¿e wybieraæ zawodników ze wszystkich dostêpnych w danym roczniku i m³odszych. M±dry trener musi mieæ równie¿ pomys³ na takie skomponowanie tej grupy, by osi±gn±æ zamierzony przez siebie rezultat. Nie s±dzê, aby trenerowi Kloziñskiemu nie zale¿a³o na wyniku, st±d pozostaje mu zawierzyæ bez insynuowania protekcji jednych kosztem innych.
Wziê³abym pod uwagê tak¿e kwestiê spojrzenia szerszego ni¿ tylko to na nasze polskie boisko - bo inaczej wygl±daj± gra i przeciwnicy na MP, a zupe³nie inaczej rywalizacja na ME.
Rozumiem te¿ rozgoryczenie niektórych brakiem powo³añ, ale wyboru kadry nie dokonuje siê w drodze plebiscytu. Kto¶, wg dzia³aczy PZKosz, kompetentny za to odpowiada i pozwólmy mu pracowaæ wg jego koncepcji.
Pozdrawiam smiley
luck777 dnia czerwiec 20 2015 07:29:12
Droga Dygresjo-> nie sugerujê nic trenerom po prostu nie zgadzam siê z tym, ¿e tacy zawodnicy jak bracia Dawdo nie s± w kadrze." bo nie odpadli ci "ktosie", tylko dru¿yna w której grali" to zdanie wydaje siê niespójne logiczne, ci ktosie s± czê¶ci± dru¿yny, alf± i omeg±... Kobierzyce odpad³y bo nie mia³y rozgrywajka, jak widaæ ¶rednia 2m to zbyt ma³o... Nie zdobywa siê mistrzostwa wysokimi tylko obwodem, wysocy w dzisiejszej koszykówce s± uzupe³nieniem, nie dominuj±. Czasy Shaqa i Duncana minê³y, nie ma wysokich którzy by robili ró¿nicê. Golden czy rok temu Spursi grali praktycznie bez centra, bo Duncan to 4, a Bogut niewiele gra³ w finale.
Dajmy wszystkim równe szanse, krzywdzimy tych którzy powinni byæ powo³ani oraz tych których pchamy na si³ê, niweluj±c po drodze wszelkie przeszkody. Robimy dzieciom krzywdê, niech graj± najlepsi bez wzglêdu na nazwiska, czy syn np. Duncana musi byæ koszykarzem? Mo¿e lepszy z niego bêdzie informatyk? A czy syn informatyka musi i¶æ w ¶lady ojca? Mo¿e lepszy bêdzie z niego koszykarz?
Podsumowuj±c bracia Dawdo pomimo tego, ¿e nie maj± genów koszykarskich powinni dostaæ szansê gry w kadrze, i mam nadziejê, ¿e tak± dostan±.
troll dnia czerwiec 20 2015 12:32:44
Ludzie we¼cie siê nie spinajcie, to nie wy wybieracie tylko trenerzy. Gdyby bracia Dawdo siê nadawali do kadry Pan Kloziñski by to zauwa¿y³. Jeden z nich dosta³ szansê i jej nie wykorzysta³. W kadrze nie zawsze s± najlepsi, (patrz - Lampe i Ignerski) liczy siê dobra atmosfera. I nie umniejszaj±c pracy ch³opaków z K³odzka, i nie mówiê, ¿e oni s± lepsi. Moim zdaniem, gdyby wstawiæ do ekipy Chromika zamiast bli¼niaków dwóch z czterech graczy z Kobierzyc w dowolnej konfiguracji ten zespó³ by³by jeszcze lepszy.

Czemu ¯ary awansowa³y, a Kobierzyce nie? W Lubuskim zespole gra³a dru¿yna, oprócz 4 liderów, by³o co najmniej 4 warto¶ciowych zmienników, ra¿±cych trójka. W Dolno¶l±skiej ekipie oprócz wysokich zawodników, nie gra³ praktycznie nikt. To samo mo¿na powiedzieæ o ekipie Rosy, tam gra³ zespó³, a nie indywidualno¶ci.

I ¶mieszy mnie to, ¿e Zastal odpad³ g³adko. G³adko to przeszed³ przez æwieræfina³y. Nie ³atwo jest awansowaæ graj±c bez lidera w bezpo¶rednim meczu o awans z Wis³a w jej hali ze ¶wietnie dopinguj±cymi kibicami. Przegrana w stosunku 70:73 to i tak by³ najmniejszy wymiar kary. S±dzê te¿, ¿e ten zespó³ na fina³ach, walczy³by o medale. KKS Kobierzyce pewnie te¿ by sie tam znalaz³y, ale im zabrak³o rozgrywaj±cego.
Pozdrawiam
dygresja dnia czerwiec 20 2015 15:46:25
->luck777
"Kobierzyce odpad³y bo nie mia³y rozgrywajka, jak widaæ ¶rednia 2m to zbyt ma³o."
Zapytam tylko - czy trener Kloziñski powo³a³ do kadry jakiego¶ rozgrywaj±cego z Kobierzyc? Bo gdyby tak by³o, i jeszcze, na swoje nieszczê¶cie, ten zawodnik by³by potomkiem jakiego¶ koszykarza, nie mia³abym argumentów.
A je¶li w kadrze mogliby graæ tylko zawodnicy, którzy mieli szansê reprezentowaæ swoje kluby na MP, nie by³oby w niej równie¿, na przyk³ad, Maksa Zagórskiego z Gimbasketu.
U³o¿enie puzzli pod nazw± Reprezentacja nie jest proste. Sztab ma jak±¶ wizjê i pod tym k±tem pracuje nad sk³adem. Nie wierzê, ¿e rezygnowa³by z elementów, które lepiej wpisuj± siê w ca³o¶æ na rzecz czystej promocji genów.
Pozdrawiam smiley
luck777 dnia czerwiec 20 2015 15:59:38
Jest oczywistym, ¿e to trener wybiera reprezentacjê i to on poniesie odpowiedzialno¶æ za jej wyniki. Nie zmuszê nikogo do powo³ania tego lub tamtego zawodnika ale mam prawo wyraziæ swoj± opiniê. Wiêc j± wyra¿am od tego jest to forum. Przyjmujê tak¿e Twoj± argumentacjê Dygresjo, byæ mo¿e tak jest jak piszesz. Pozwolisz , ¿e pozostanê przy swoim zdaniu podobnie jak kiedy¶ niepowo³anie Sewio³a do Kadry, pó¼niej uratowa³ dywizjê dla nas... tak teraz b³êdem jest niepowo³anie braci Dawdo. Do reszty powo³añ nie mam zastrze¿eñ, nie sugerujê , ¿e trenerzy na co¶ tam patrz± ale wytykam im moim zdaniem b³±d. Nie mo¿na rezygnowaæ z tak walecznych, inteligentnych, charakternych zawodników.
JOKER dnia czerwiec 22 2015 10:53:55
No i doszyli¶my chyba wszyscy do jaki¶ wniosków.
Ja w dalszym ci±gu nie rozumiem jednej rzeczy o której pisa³em wcze¶niej......Da³bym braci± Dawdo szanse gry w reprezentacji bo jak znam ¿ycie to pewnie ich jedna jedyna szansa zagrania z Orze³kiem na piersi w du¿ej imprezie.Za dwa lata bli¼niaki z Kobierzyc nie bêd± mieli rywala dla siebie w Polsce.
Droga "Dygresjo" wiem ¿e ¶ledzisz koszykówkê m³odzie¿ow± nie od dzi¶ i zastanów siê trochê czy w PZKosz nie ma uk³adów??
Ze swojej strony mogê ciê zapewniæ ¿e powo³ania dobre, w Polsce na dzieñ dzisiejszy ciê¿ko znale¼æ lepszych.
Ale mo¿na daæ szanse nie wiele s³abszym którzy chcieliby oddaæ kadrze du¿o wiêcej ni¿ nie którzy z kadrowiczów.
zibi dnia czerwiec 22 2015 17:40:35
Komentarz otrzymany na poczcie SKM
Je¿eli chodzi o powo³ania do kadry do jak najbardziej po to jest trener ,¿eby dobra³ zawodników aby funkcjonowali.Jednak nie rozumiem ,je¿eli wszyscy uwa¿aj± ten rocznik za tak wspania³y to czemu wspomagamy siê rocznikiem 2000.Na pewno wszystkim siê nie dogodzi ,ale tak jak wcze¶niej by³o pisane po co¶ te Fina³y Mistrzostw Polski s±.Zawodnik Chromika Kondrat Dawdo pi±tka turnieju a jego nie ma,a pokaza³ we wszystkich meczach wysoki poziom.Nie zgadzam siê z opini± ,¿e Mistrzostwo zdoby³o 3,5 zawodnika w Chromiku bo to chyba by³a dru¿yna z najwiêkszym charakterem boiskowym i w ka¿dym meczu jacy¶ zawodnicy do³±czali siê do liderów(mecz z Wis³± pokaza³ ,¿e bez 5 podstawowych ,którzy nie weszli na sekundê,"rezerwy walczy³y do ostatnich minut o zwyciêstwo).Dotychczas M.Leszczyñski graj±cy na 2 pokaza³ swoje atuty jako jedynka ,a M.Kêpiñski pomimo problemów zdrowotnych potrafi³ wy³±czaæ liderów dru¿yn przeciwnych.Moim zdaniem skromnym to Chromik wygra³ Mistrzostwo obron± a nie atakiem.A jak wiemy atak musi byæ zrównowa¿ony z obron± i takimi kategoriami te¿ powinien my¶leæ trener kadry.Oprócz umiejêtno¶ci zawodnicy powinni mieæ ¶wietn± psychikê i mnóstwo charakteru i waleczno¶ci .
No i nie zapominajmy ,¿e rola Trenerów w budowaniu zespo³u a potem osi±ganiu jest sukcesów jest ogromna.Z tego co wiem to to trener Kloziñski ma bardzo dobry kontakt zawodnikami ,wiêc b±d¼my dobrej my¶li i trzymajmy kciuki za kadrê !!!!!
dygresja dnia czerwiec 22 2015 18:55:36
->JOKER
rDa³bym braciom Dawdo szanse gry w reprezentacji bo jak znam ¿ycie to pewnie ich jedna jedyna szansa zagrania z Orze³kiem na piersi w du¿ej imprezie.r1;
S± dwie szko³y budowania m³odzie¿owych reprezentacji - na dzi¶ i na przysz³o¶æ. W pierwszej powo³uje siê zawodników ju¿ dojrza³ych fizycznie wiedz±c, ¿e mo¿e to byæ ich jedyna impreza. Mo¿na osi±gn±æ wynik na dzi¶. Przy za³o¿eniu, ¿e nas to zadowala, nie ma miejsca w kadrze dla tych, których rozwój r11; z ró¿nych przyczyn (pó¼niejszy start w koszykówce, wolniejszy rozwój fizyczny) jest na wiele wcze¶niejszym etapie, ale którzy w opinii trenerów maj± przed sob± wiêksze szanse w seniorskiej koszykówce.
Druga r11; sk³ad buduje siê w oparciu o zawodników, którzy w przysz³o¶ci maj± stanowiæ czo³ówkê polskich koszykarzy, stawiaj±c na ich wcze¶niejsze przetarcie i obycie na imprezach seniorskich. Wtedy wyklucza siê z reprezentacji tych, dla których jest tor1; jedyna szansa zagrania z Orze³kiem na piersi w du¿ej imprezie.r1;
Wybór sposobu budowy jest uwarunkowany nadrzêdnym celem, który stawia sobie federacja.
Dobór ch³opców z rocznika 2000 nie pozostawia w±tpliwo¶ci, w któr± stronê zmierza trener Kloziñski.

rDroga "Dygresjo" wiem ¿e ¶ledzisz koszykówkê m³odzie¿ow± nie od dzi¶ i zastanów siê trochê czy w PZKosz nie ma uk³adów??r1;
Wydaje mi siê, ¿e nie jestem kompetentn± osob± do oceny uk³adów. Mam, oczywi¶cie, swoje przemy¶lenia w tej materii, ale mojemu osobistemu dziecku te¿ wielokrotnie insynuowano, ¿e powo³ania zawdziêcza Tacie. Poniewa¿ mam stuprocentow± pewno¶æ, ¿e mój m±¿ nigdy nie lobbowa³ za naszym synem, wiem, ¿e takie sugestie mog± zaboleæ. Nie mam pojêcia, jak jest w innych przypadkach.


rAle mo¿na daæ szanse niewiele s³abszym którzy chcieliby oddaæ kadrze du¿o wiêcej ni¿ niektórzy z kadrowiczów.r1;
Ja uwielbiam takie zespo³y, jak Chromik, które potrafi± rgry¼ær1; parkiet. Widzia³am kilkakrotnie braci Dawdo i te¿ robi± na mnie wielkie wra¿enie, ale, jak pisa³am kilka razy wcze¶niej, nie ja uk³adam te klocki. Nie mam te¿ powodu s±dziæ, ¿e trener Kloziñski buduje reprezentacjê niezgodnie ze swoj± najlepsz± wiedz±. Miejsc jest szesna¶cie r11; na mistrzostwa dwana¶cie. Ufam, ¿e pojad± najw³a¶ciwsi.
Pozdrawiam
petro dnia czerwiec 23 2015 14:51:26
witam ! w meczu chromik-kobierzyce (72-87) widaæ by³o ró¿nicê miedzy braæmi Dawdo a Wójcikami i pewnie dlatego trener Kloziñski wybra³ Wójcików ! ! !
luck777 dnia czerwiec 23 2015 23:28:29
nikt nie pisze tu o wyborze albo, albo, a nie mog± jedni i drudzy bli¼niacy graæ razem? Jak pisa³em wcze¶niej ogólnie dobór kadry jest dobry, nie ma lepszych zawodników. Ja upominam siê tylko o braci Dawdo, widzia³em ich grê, s± waleczni i inteligentni. Robi± ró¼nicê, a to w meczach o stawkê jest bardzo wa¿ne.
JOKER dnia czerwiec 24 2015 08:48:19
No "luck777" w pewnych strefach nazywa siê to lobbingsmileysmileysmiley
A tak powa¿nie to porównywanie braci Dawdo i Wójcików to bezsens.
Jedni to 4/5 drudzy 2/3.W bogatym roczniku 1999 jak zwykle brakuje dobrych podkoszowych brak.
Tak ¿e który¶ z braci Dawdo powinien siê o kadrê ocieraæ.Dawid by³ na konsultacji, trener go nie powo³a³ i tak± decyzje nale¿y uszanowaæ.
Nie jeste¶my trenerami widzimy ch³opaków tylko na meczach w danym zespole nie zawsze siê sprawdzaj± w innej grupie, co wie ka¿dy zawodnik który przechodzi z klubu do klubu
dygresja dnia czerwiec 24 2015 18:03:05
No "luck777" w pewnych strefach nazywa siê to lobbingsmileysmileysmiley

S±dzê, ¿e je¶li rzeczywi¶cie chodzi³o Panu o "strefê", to w dolno¶l±sko-lubuskiej, z której wywodzi siê równie¿ luck777, mo¿na u¿ywaæ tak¿e innych okre¶leñ. Wszystko zale¿y od zasobu s³ownictwa smiley. Nie dowodzi to jednak w ¿aden sposób, ¿e takie praktyki s± tu stosowane, co jednych smuci (upadaj±ce teorie spiskowe), drugich za¶ cieszy (nie ukrywam, ¿e siê do nich zaliczam).
To taka drobna, nomen omen, dygresja na koniec rozwa¿añ.
Pozdrawiam serdecznie smiley
petro dnia lipiec 01 2015 11:43:06
nieco po czasie, ale jednak po lekturze komentarzy postanowi³em dorzuciæ swoje trzy grosze. Zastanawiaj±cy jest ten "¿yczliwy hejt" przeciwko KKS Kobierzyce i ich zawodnikom widaæ, ¿e chyba nie jest to najbardziej lubiana dru¿yna w kraju.

Je¿eli popatrzyæ na powo³ania to jest te¿ kilku innych zawodników, którzy nie byli na fina³ach MP a s± w kadrze i Ci jako¶ nikogo nie bol±. Ciekawe czemu? Skoro dla wiêkszo¶ci z komentuj±cych jest to wrêcz warunek niezbêdny do bycia w kadrze.
Naj³atwiej jest zaatakowaæ KKS sugeruj±c, ¿e ich zwodnicy dostali siê przez uk³ady bo maj± w klubie znane nazwisko.K³ania siê tutaj popularna w naszym narodzie zasada, ¿e ka¿dy milioner to z³odziej to ka¿dy znany by³y koszykarz to lobbysta i uk³adziarz za³atwiaj±cy sprawy na boku.
http://www.skm.basketmania.pl/images/smiley/upset.gif Tylko pogratulowaæ du¿ej czê¶ci pisz±cym na tym forum takiego my¶lenia.

Czytaj±c komentarze pod tym postem mo¿na ¶mia³o powiedzieæ, ¿e jedyn± wad± bli¼niaków z KKS jest to, ¿e ich tato by³ wielkim Koszykarzem!

KKS pokona³ w tym roku zarówno Chromika (do¶æ wyra¼nie) i Rosê w ich halach, i ci co ¶ledzili rozgrywki strefy mog± ¶mia³o postawiæ tezê (i pewnie ogl±daj±c dok³adnie wideo z meczów da siê j± obroniæ), ¿e KKS nie awansowa³ do fina³ów bo w kilku meczach mi³a przeciwko sobie nie tylko dru¿ynê przeciwn± ale te¿ sêdziów (i niestety w kilku meczach zagra³ poni¿ej swojego normalnego poziomu) a tak mocnej strefie oznacza³o to 4 miejsce.

Na FB kks -u jest filmik z ich meczu z Partizanem Belgrad i ogl±daj±c ten film mo¿na ³atwo zrozumieæ dlaczego trener kadry powo³a³ 4 zawodników z KKS mimo, ¿e nie grali na fina³ach MP, a nie z Chromika czy innej Rosy. Polecam rzuciæ okiem jak grali z renomowanym przeciwnikiem.

Poza tym jak kto¶ m±drze zauwa¿y³, rozgrywki m³odzie¿owe nie s± celem samym w sobie, ale powinny s³u¿yæ wychowywaniu/ograniu zawodników maj±cych szansê na grê w reprezentacji seniorskiej. Oczywistym jest, ¿e dla rozwoju dyscypliny potrzebne s± sukcesy kadry seniorskiej a nie wyniki na poziomie juniorów, bo nimi poza grup± zapaleñców i frustratów nikt siê nie interesuje !

Dlatego trenerzy kadry m³odzie¿owych powinni patrzeæ na to czy ci zwodnicy maj± szansê na koszykówkê przez du¿e K za 3-4 lata czy te¿ osi±gnêli ju¿ szczyt swoich mo¿liwo¶ci i za te 3-4 lata bêd± graæ na poziomie takim jak dzsiaj. Wed³ug mnie wyznacznikiem pracy trenera kadry m³odzie¿owej powinna byæ liczba zawodników którzy pó¼niej zaistniej± w PLK czy kadrze seniorskiej a nie to czy bior±c nierozwojowych zawodników wygrywaj± 1 czy 2 mecze wiêcej w dywizji B.

Dla jasno¶ci nie ma nic przeciwko ¿adnym bli¼niakom, jedynakom i innym zawodnikom, bez wzglêdu na to kto jest ich ojcem i niech wszyscy graj± w kadrze. Bardzo szkoda, ¿e dru¿yna to 12 zawodników bo pewnie przy liczebno¶ci na poziomie dru¿yn futbolu amerykañskiego by³o by mniej frustracjismiley.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e trener znajdzie sensowny balans miêdzy wynikiem tu i teraz a tym co da ta dru¿yna kadrze seniorskiej za kilka lat. Trzymam kciuki za awans do dywizji A bo niezale¿nie od tego co pisa³em wcze¶niej lepiej byæ w A ni¿ B ale oczywi¶cie nie za wszelk± cenê.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 MKS Zabrze
1 MKS Zabrze
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi