News: U15 Kadra Polski rocz.2000 Letnie Zgrupowanie Zakopane 28.06-6.07.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:56:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U15 Kadra Polski rocz.2000 Letnie Zgrupowanie Zakopane 28.06-6.07.2015
Kadra Polski
 W minionym sezonie pracowali¶my w ramach szkolenia centralnego ³±cznie z 51 zawodnikami. Dziêkujemy Wam wszystkim za wspóln± pracê, oczywiste jest, ¿e nie mo¿emy wspó³pracowaæ stale z wszystkimi, ale chcemy by¶cie mieli poczucie, ¿e nie rezygnujemy z nikogo, tylko akurat ten etap szkolenia realizujecie w oparciu o szkolenie klubowe.

Ci z Was, którzy zostali powo³ani na letnie zgrupowanie szkoleniowe w³a¶nie zakoñczyli sezon sportowy 2014/15. Dla wiêkszo¶ci z Was, bardzo udany, bogaty w sukcesy dru¿ynowe i indywidualne. Dla nas, sztabu trenerskiego by³ to wa¿ny rok w kszta³towaniu Was w sferze mentalnej, budowania ¶wiadomo¶ci i brania odpowiedzialno¶ci za swój rozwój, jako m³odego koszykarza, a zw³aszcza m³odego sportowca. U wielu z Was widaæ efekty zmiany jako¶ci pracy, tu¿ za tym idzie zmiana jako¶ci gry, gratulujemy i cieszymy siê, ¿e Wam siê udaje.

 Przed Wami kolejny ciekawy sezon, docelowy wiek kadeta w rozgrywkach klubowych i pierwsza okazja do tego by otrzymaæ zaszczytny status Reprezentanta Polski. Wyniki przyjd± same, skupcie siê na swoim rozwoju, systematycznym, dzieñ po dniu. W Waszym wieku, doskona³e cele wynikowe, jakie osi±gacie, s± tylko mi³ym dodatkiem do naszego wspólnego celu, jakim jest Wasz rozwój na mo¿liwie maksymalny poziom, jaki ka¿dy z Was mo¿e osi±gn±æ. Dla czê¶ci z Was, nadchodz±cy sezon zakoñczy siê dopiero w sierpniu 2016, bardzo wymagaj±cym i d³ugim turniejem ME U-16. Ju¿ dzi¶ trzeba o tym pamiêtaæ. Nie ma oczekiwanych postêpów w procesie treningowym bez dwóch podstawowych sk³adników, jest ich wiêcej, ale dwa najwa¿niejsze, praca i odpoczynek. Jeden bez drugiego nie istnieje. Zarówno w wymiarze mikrocyklu tygodniowego, jak i rocznego planu treningowego. Nadszed³ czas na odpoczynek. Przepracowali¶cie rzetelnie d³ugi sezon i teraz MUSICIE wypocz±æ. Przemêczenie i znu¿enie to prosta droga do kontuzji, które zmuszaj± do przerw w okresie, którego nie mo¿emy sobie ju¿ tak dok³adnie zaplanowaæ:-( Brak spodziewanych postêpów sportowych to akurat najmniej dotkliwa kara. Nikt nie karze Wam le¿eæ ca³y dzieñ na le¿aku, najlepszym odpoczynkiem jest aktywny wypoczynek, byle nie w intensywno¶ciach treningowych i najlepiej daleko od koszykówki

Mieli¶my zaszczyt trenowaæ w¶ród sportowców z absolutnie najwy¿szej ¶wiatowej pó³ki. Prawdziwe legendy polskiego sportu przygotowywa³y siê do swoich startów w COS Zakopane, Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, czy na zdjêciu z naszym zespo³em Tomasz Majewski. Pan Tomasz potwierdzi³ swoj± sympatiê do koszykówki, gdyby nie lekka atletyka, mieliby¶my absolutnych dominatorów pod reprezentacyjnym koszem

¯yczymy Wam wypoczynku, po którym bez cienia urazów i z u¶miechem wejdziecie na salê treningow± zarówno na pocz±tku jak i na koñcu nadchodz±cego sezonu. Powodzenia!
Trenerzy.

FOTOGALERIA Z OBOZU


       
Szyliñski Miko³aj
Wilki Szczecin
Krzysik Remek
KK Stalowa Wola
Drozdowski Filip
TKM W³oc³awek 
Hlebowicki Oskar
BS Orge £otwa
Groth Dominik
7 Trefl Sopot 
Walciszewski K.
Przemy¶l
Kamiñski G.
SKS Starogard G.
Kamrowski W.
Zastal Zielona G.
Kosior Bartosz
Górnik Wa³brzych
Kucharski Jakub
Nied¼wiadki  Prz
Mochnacz Micha³
7 Trefl Sopot
Pelczar Bartek
Start SA Lublin
Prusak Szymon
AZS Czêstochowa
Radoñ Karol
¯AK ¯ory
Rajewicz Wiktor
Zastal Zielona G.
Rojek Kacper
Piotrówka Radom

Szkudlarek Arek
Chromik ¯ary
Przelaz³y Jakub
MKS Pruszków
Sowa B³a¿ej
Piotrówka Radom
Stankowski P
Pyra Poznañ
Zozuñ Mateusz
Jagielonka W-wa
Walczak Miko³aj
Pyra Poznañ
Walda Sebastian
7 Trefl Sopot
Woroniecki Marcin
TKM W³oc³awek Pozdrawiam Zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Hajduki w oczekiwaniu na swój mecz
Hajduki w oczekiwaniu na swój mecz
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi