News: U14 Kadra Polski rocz.2001 Camp Centralny Gdañsk 13-22.07.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:02:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U14 Kadra Polski rocz.2001 Camp Centralny Gdañsk 13-22.07.2015
Kadra Polski
Przygotowania kadry kadetów U14M

Z orze³kiem na piersi. Dziêki uprzejmo¶ci trenera Kadry pana Micha³a Mroza SKM udostêpnia fotki indywidualne wszystkich Kadrowiczów i sztabu szkoleniowego oraz fotkê grupow± z zakoñczonego  Campu Centralnego który odbywa³ siê w Gdañsku w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdañskiej.Mo¿liwe podsumowanie Campu przygotowane przez sztab szkoleniowy

Wkrótce  trenerzy wybior± 12 zawodników, którzy otrzymaj± powo³ania na konsultacjê w Pruszkowie (08-12.08.2015), po czym wezm± udzia³ w miêdzynarodowym turnieju w S³owenii (13-17.08.2015 r. – Gradec)

    

Koz³owski
Paw³owice
Kaszowski
£añcut
Kie³piñski
Gniezno
Bielecki
Wroc³aw
Lentka
Wroc³aw
Yoka-Bratasz
Wroc³aw
G±siorowski
Gdynia
Ka³u¿a
Katowice
Korolczuk
Sopot
Dzier¿ak
Sopot
Diter Urbaniak
Warszawa
Rutkowski
Wasrzawa
Skowroñski
Warszawa
Starzyñski
Radom
Kru¿yñski
Toruñ
Zió³kowski
Toruñ

Ciemiñski
Toruñ
Sobkowiak
Pi³a
G³ówka
Ostrów Wlkp.
Kuncewicz
Ostrów Wlkp.
Rutkowski
¯ary
Góreñczyk
Zielona Góra
Nieradko
Lublin
Kosiuk
Lublin

 
Zaj±c
£ód¼
Jó¼wiak
£ód¼
Micha³owski
Wodzis³aw ¦l.
Kulikowski
E³k
Czarnik
Tarnów
Siembida
Stalowa Wola
Nie¶ciór
Bia³ystok
 


1. Micha³ G±siorowski (UKS 7 Trefl Sopot), 185 cm, ¶rodkowy
2. Sebastian Rompa (KUKS Remus Koscierzyna), 201 cm, ¶rodkowy (kontuzja nie by³ na Campie)
3. Mi³osz Góreñczyk(SKM ZASTAL Zielona Góra),176 cm, rzucaj±cy, niski skrzyd³owy
4. Jakub Ciemiñski (Basket Toruñ), 193 cm, silny skrzyd³owy
5. Adrian Sobkowiak (Basket Pi³a), 181 cm, niski skrzyd³owy
6. B³a¿ej Kulikowski (UKS Jagiellonka Warszawa), 186 cm, niski skrzyd³owy
7. Damian Skowroñski (UKS La Basket Warszawa), 183 cm, niski skrzyd³owy
8. Benjamin Didier-Urbaniak (UKS Jagiellonka Warszawa), 191 cm, niski skrzyd³owy
9. Wojciech Kosiuk (UKS Pi±tka Lublin), 187 cm, silny skrzyd³owy
10. Aleksander Lentka (WKK Wroc³aw), 184 cm, rzucaj±cy, niski skrzyd³owy
11. Igor Yoka-Bratasz (WKK Wroc³aw), 170 cm, rozgrywaj±cy
12. Mateusz Kaszowski (WKK Wroc³aw), 173 cm, rzucaj±cy
13. Igor Koz³owski (¦L¡SK Wroc³aw), 182 cm, niski skrzyd³owy
14. Filip Ka³u¿a (KS AZS Katowice), 191 cm, silny skrzyd³owy
15. Patryk Micha³owski (MKS Wodzis³aw ¦l±ski), 193 cm, ¶rodkowy
16. Micha³ G³ówka (UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski), 164 cm, rozgrywaj±cy
17. Miko³aj Kuncewicz (UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.), 181 cm, silny skrzyd³owy
18. Wojciech Dzier¿ak (UKS 7 Trefl Sopot), 164 cm, rozgrywaj±cy
19. Mi³osz Korolczuk (UKS 7 Trefl Sopot), 168 cm, rozgrywaj±cy
20. Mateusz ¯ió³kowski (NOVUM Bydgoszcz), 191 cm, silny skrzyd³owy
21. Filip Starzyñski (PIOTRÓWKA Radom), 185 cm niski skrzyd³owy
22. Tymon Rutkowski (UKS Jagiellonka Warszawa), 182 cm, rzucaj±cy
23. Pawe³ Nieradko (UKS Pi±tka Lublin), 183 cm, niski skrzyd³owy
24. Kamil Kru¿yñski (TWARDE PIERNIKI S.A Toruñ), 183 cm, niski skrzyd³owy
25. Tomasz Zaj±c (£KS SMS MG13 £ód¼), 190 cm, ¶rodkowy
26. Miko³aj Kie³piñski (WKK Wroc³aw), 180 cm, rzucaj±cy, niski skrzyd³owy
27. Rafa³ Rutkowski (Chromik ¯ary), 195 cm, silny skrzyd³owy/center
28. Micha³ Jó¼wiak (£KS SMS MG13 £ód¼), 170 cm, rzucaj±cy
29. Mateusz Bielecki (WKK Wroc³aw), 182 cm, silny skrzyd³owy
30. Damian Czarnik (PM Tarnów), 192 cm, ¶rodkowy
31. Szymon Siembida (CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola), 176, niski skrzyd³owy
32. Jakub Nie¶ciór (SPK Bia³ystok) 175, rzucaj±cy

Sztab szkoleniowy:


  

        

Micha³ Mróz – trener
Piotr Piecuch asystent trenera
Rafa³ Gil – asystent trenera
Tomasz Chwia³kowski – asystent trenera
Krzysztof Pakólski – trener przygotowania motorycznego
Daniel Grzenkowicz – fizjoterapeuta
Aleksander Szóstka – trener sta¿ysta
Adam Jurga – trener sta¿yst


Komentarze
Murvica dnia maj 31 2015 08:59:13
A gdzie miejsce dla jednego z lepszych zawodników w Polsce w tym roczniku - Micha³a Huk KS Spójnia Stargard Szczeciñski
Murvica dnia maj 31 2015 09:00:19
Dla takiego zawodnika nie ma miejsca w¶ród 32 powo³anych???
herring dnia maj 31 2015 09:10:08
Jest wprawdzie kilku zawodników z WKK (co nie dziwi), ale ja bym widzia³ jeszcze trzech. Brysz, Madejski i B³asiak
Adamoo dnia maj 31 2015 11:22:56
Uwa¿am, ¿e to nie zbyt m±dry pomys³ dawaæ listê zawodników na kilka dni przed FINA£AMI.
Zdziwiony jestem brakiem Tomka Madejskiego (WKK), Kuczyca (WKS) i £ukasza Szpakowskiego (Zastal)
Mile zaskoczony jestem powo³aniem Jakuba Nie¶cióra (SPK Bia³ystok)
albo Micha³ G³ówka gra na bardzo podobnym poziomie co Madej (nawet trochê gorszym) a Tomka nie powo³ali dysponuje on ¶wietnym rzutem z Dystansu, Du¿o widzi, I wybija du¿o pi³ek - ¶wietnie pasowa³by na kapitana.
Do 12 typujê
1. Yoka-Bratasz
2. Kaszowski
3. Góreñczyk
4.Didier-Urbaniak
5. Rompa
6. Koz³owski
7. Korolczuk
8.Bielecki
9. Lentka
10. Kosiuk
11. ?
12. ?
smiley
madej1972 dnia maj 31 2015 16:19:26
Sk³ad kadry to wybory konkretnych ludzi --- ich widzenie umiejêtno¶ci, cech charakteru, talentu, potencja³u i jeszcze paru elementów. Postanowi³em co¶ napisaæ poniewa¿ w komentarzach zaczyna pojawiaæ siê nazwisko mojego syna (Tomek Madejski) --- którego brakuje na li¶cie powo³anych. Nie mam zamiaru negowaæ wyborów trenerów kadry - to ich widzenie koszykówki oraz ich prawo wyboru, które otrzymali od PZKosz. Inna sprawa to czy mianowani trenerzy zapewniaj± odpowiedni poziom wiedzy o tym roczniku oraz czy aby nie ma lepszych szkoleniowców w tym kraju - nie mnie o tym jednoznacznie przes±dzaæ (jednak jak ka¿dy mam prawo do w³asnego zdania) - o trenerach najlepiej ¶wiadcz± nie wyniki w koszykówce m³odzie¿owej (chocia¿ nie mo¿na zupe³nie ich lekcewa¿yæ i pomijaæ) lecz poziom wyszkolenia konkretnych zawodników spod rêki danego szkoleniowca oraz koszykówka jak± prezentuj± wychowankowie danego trenera - poziom wyszkolenia indywidualnego, kultura gry zespo³owej oraz rozumienie koszykówki. Sk³ad kadry nawet tej og³oszonej do¶æ jednoznacznie okre¶la kto i gdzie szkoli na najwy¿szym poziomie w naszym kraju w roczniku 2001. Kto¶ jest to w stanie zanegowaæ argumentami lub nawet wynikami ??? ... my¶lê, ¿e nikt taki siê nie znajdzie. Co do powo³anych ch³opców --- spor± wiêkszo¶æ znam lepiej lub gorzej osobi¶cie. Wielu ogl±dam na parkietach od co najmniej 2012 roku. Wiem, ¿e cze¶æ powo³anych zawodników do kadry sama doskonale zdaje sobie sprawê, ¿e brakuje paru nazwisk ... konfrontacje bezpo¶rednie z ostatnich 2-3 lat doskonale pokazuj± kogo w tej kadrze brakuje (mecze w kluczowych turniejach najlepiej do pokazuj±). Zawsze twierdzê, ¿e miar± najwy¿ej cenion± jest respekt i szacunek przeciwnika z boiska. Bardzo dziêkujê osobom, których nie znam (lub znam ale pod pseudonimem nie wiem kto pisze) za docenienie umiejêtno¶ci mego syna. Jednak proszê o wstrzymanie siê z t± dyskusj± ... najwa¿niejsze s± fina³y MP U14 i powo³ania do kadry nie powinny tej imprezy zaburzaæ. Jako ojciec doskonale znam warto¶æ swojego syna (kto mnie zna osobi¶cie my¶lê, ¿e wie, i¿ nie ma wiêkszego krytyka osoby mojego syna) i jako¶ specjalnie nie martwiê siê o jego przysz³o¶æ brakiem powo³ania do szerokiej kadry PL. Odpowiedni progres wykuwa siê w klubie z ka¿d± kropl± potu wylan± u ¶wietnych fachowców z WKK z trenerem £ukaszem Dziergowskim na czele. Kadra w parê dni w roku nikogo nie uczyni nagle ¶wietnym zawodnikiem. Wszystkim ¿yczê wspania³ego ¶wiêta koszykówki w Toruniu i ju¿ nie mogê siê doczekaæ spotkania wielu osób, które pozna³em z ró¿nych miast PL.
Pozdrawiam serdecznie
Daniel Madejski
Basket Fan dnia maj 31 2015 19:58:06
Witam!
Mój komentarz pod jednym z artyku³ów o selekcji do kadry rocznika 2000 doczeka³ siê odpowiedzi od Trenera tej¿e kadry pana Puchalskiego. Warto wiêc poruszaæ na SKM takie tematy. Powiem tak: Je¶li chodzi o selekcjê wstêpn± do kadry rocznika 2000 nazwiska wybranych 32 zawodników te¿ podano przed fina³ami U14. Z jedn± subteln± ró¿nic±. Kolejnych 12 zawodników wybrano ju¿ po fina³ach na podstawie obserwacji na tym¿e turnieju. Czy w przypadku rocznika 2001 nie bêdzie ju¿ takiego mechanizmu? Je¶li nie, to moim skromnym zdaniem kilku nazwisk tam brakuje. I nie bêdê oryginalny - nazwisk wymienionych w komentarzach przedmówców. Zw³aszcza, ¿e nie jest to wybór 12stki na jaki¶ turniej tylko najszerszej z mo¿liwych grup przy selekcji.
paolo69 dnia czerwiec 01 2015 14:41:17
DO MURVICA . NA JAKIEJ PODSTAWIE MO¯NA TWIERDZIÆ ¯E DANY ZAWODNIK JEST NAJLEPSZY W DANYM ROCZNIKU, W SZCZEGÓLNO¦CI W M£ODZIKACH.LUDZIE ZASTANÓWCIE SIÊ CO PISZECIE ,BO TYLKO ROBICIE KRZYWDÊ ZAWODNIKOM.
Marcin1415 dnia czerwiec 02 2015 11:26:53
Tak sie zastanawiam kiedy s± najbli¿sze powa¿ne zawody dla tej kadry bo o ile ja wiem to za 2 lata ME.
Wiêc gwaratuje do tego czasu kilku z tych ch³opców wogóle przestanie grac w koszykówkê , dla kilku to bêdzie pierwsza i ostatnia konsultacja bo nie znajd± uznania w oczach trenerów . Wiêc nie dramatyzujmy dajmy czas ci ch³opcy jeszcze wielokrotnie siê zmieni± , a byæ mo¿e nawet trenerzy . Wiêc poczekajmy my¶lê ¿e ka¿dy dostanie swoj± szansê . A kwestja kiedy zosta³a podana lista no co¿ chyba tu wszyscy jeste¶my zgodni ¿e to by³ ma³o fortunny termin . No i wsumie nie zostawienie sobie 2-3 miejsc te¿ jest ma³o fortunne , bo co jak siê oka¿e ¿e MVP fina³ów nie jest na li¶cie powo³anych ........................ smiley
GALILEUSZ dnia sierpie 15 2015 22:53:05
Podanie listy przed fina³ami to by³a g³upota i je¶li to praktyka co roku to winszujê pomys³u. Listê w swoich tajnych notatkach to trenerzy mog± mieæ i powinni mieæ od dawna, ale publikowaæ ju¿ po ostatnich meczach i fina³ach. Na fina³ach popatrzeæ, zastanowiæ siê, kto podo³a³ zadaniom, kto ci±gnie zespó³ do przodu, a kto nie jest w formie. Lista przed MP to wiêcej ni¿ niewypa³, sorry za ¶mia³o¶æ - to brak profesjonalizmu.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi