News: I Puchar Burmistrza Gminy Pniewy rocz.2004 Pniewy 17-19.IV.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 03:24:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Burmistrza Gminy Pniewy rocz.2004 Pniewy 17-19.IV.2015
Turnieje Podsumowanie
 Turniej koszykówki o Puchar   Burmistrza Gminy Pniewy
Wiosna 2015 -  dla ch³opców z roczników 2004  Pniewy, 17-19.04.2015 r.

Masz Marzenia GRAJ W KOSZA – Piêkne s³owa na banerze organizatora turnieju UKS Kormoran Sieraków. Od pi±tku do niedzieli po raz pierwszy w Pniewach zorganizowano Ogólnopolski Turniej Mini koszykówki. Rozegrano 24 spotkania 4x8 minut z czasem ZATRZYMYWANYM co jest bardzo wa¿ne dla trenerów. SKM rozda³ 48 wyró¿nieñ meczowych ( Magazyny MVP) Podczas Ceremonii otwarcia Burmistrz Sierakowa zapewni³ dzieciaków ¿e za dwa lata powstanie NOWA HALA w Sierakowie i wtedy ju¿ organizatorzy nie bêd±  szukaæ miejsc do rozegrania turnieju poza Sierakowem.

 Ciekawy system turniejowy w pierwszej kolejno¶ci mecze eliminacyjne w grupach, nastêpnie zespo³y podzielone na grupy Fina³owe A i B rozgrywaj± ponownie mecze miêdzy sob±, a wszystko po to by ka¿dy zespó³ mia³ rozegranych 6 spotkañ ! Nobli¶ci z Wielichowa zdominowali rozgrywki wygrywaj±c wszystkie spotkania, tylko Kormoran Sieraków ,,postawi³ siê,, Noblistom. W meczu fina³owym spotka³y siê dwie wielkopolskie dru¿yny – odwieczni rywale. Walka od pocz±tku do koñca  meczu, o zwyciêstwie decydowa³y ostanie akcje ,,Noblistów,, - WYGRANA  udany rewan¿ za pora¿kê w pierwszym turnieju organizowanym przez Kormoran. Puchar Burmistrza Pniew wyjecha³ do Wielichowa. Czy to Nobli¶ci czy Kormoran medal jest dla Wielkopolan. W meczu o trzecie miejsce spotka³y siê dwa silne znane o¶rodki szkol±ce dzieci WKK Wroc³aw vs UKS 7 Trefl Sopot - tu tak¿e wyrównane spotkanie do samego koñca wiêcej szczê¶cia mieli ch³opcy z Sopotu i to oni cieszyli siê z br±zowych medali.

 Rozgrywanie  spotkañ na dwóch halach (nie wychodz±c z budynku) pozwoli³y na wygospodarowanie czasu na Ognisko z pieczeniem kie³basek. By³ popcorn, ciep³a herbatka, gry i zabawy: przeci±ganie liny, rzut ku³eczkami, karaoke. Wieczorem SKM za³atwi³ na godzinkê halle i tam dla chêtnych zawodników za zgoda trenerów zorganizowa³ nieoficjalne konkursy. By³y tak¿e dwa oficjalne konkursy: Konkurs z piêciu pozycji i konkurs sprawno¶ciowy. Ceremonia zakoñczenia turnieju trochê siê wyd³u¿a³a ale jest Zibi s± konkursy a do wygrania gad¿ety NBA. Gdy organizator wprowadzi³ do sytemu wszystkie dane statystyczne wy³oni³y siê zwyciêzcy nagród. W sumie rozdano 18 nagród indywidualnych, + 2 nagrody konkursowe, 8 pucharów. Ka¿dy dzieciak otrzyma³ pami±tkowa koszulkê turniejow±, 5 p³yt Karaoke, notatki z logo turnieju

Na zakoñczenie chcia³bym bardzo podziêkowaæ klubowi Kormoran Sieraków i rodzicom  za zaproszenie na turniej, za koszulki Kormorana za piêkny szalik i laurkê od maluchów. Trenerom z Wroc³awia za transport do Pniew. Turnieje mini koszykówki s± wspania³ym imprezami, pe³nymi rado¶ci i przyja¼ni. SKM w mojej osobie bardzo chêtnie przyje¿d¿a na takie imprezy i po raz kolejny powiem bez mini-koszykówki nie bêdzie wielkiej koszykówki . I w tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ rodzicom, trenerom za cierpliwo¶æ do tych maluchów którzy fantastycznie siê bawi± i graj± na takich imprezach. Najm³odszy zawodnik turnieju to ch³opiec z 2 klasy z Sierakowa -  od SKM otrzyma³ Misia Uszatka
O i jeszcze jedna ciekawostka PO RAZ PIERWSZY na turnieju by³o PODIUM !!!
Zapraszam do ogl±dania filmików i fotek z turnieju. Do zobaczenia w przysz³ym sezonie gdzie¶ tam w Polsce

 Gwiazdeczki - 5 All - Stars
Jakub Bereszyñski - Nobli¶ci Wielichowo
Jêdrzej Smolarek - Nobli¶ci Wielichowo
Eryk Wylega³a - Kormoran Sieraków
Kamil Paluszek - Kormoran Sieraków
Jakub Sosnowski - UKS 7 Sopot

SPECJALNA STRONA INTERNETOWA A WIELE INFORMACJI:

FOTO ZIBI
 
FILMIKI ZIBI
 TOP 10 - EVAL / MVP  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    27,67
2
    Konrad Kornowicz    UKS de La Salle Gdañsk    20,83
3    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    20,50
4    Jakub Bereszyñski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    20,17
5    £ukasz Skwiot    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    18,33
6    Tymoteusz Witczak    UKS Kormoran Sieraków    17,50
7    Szymon Paluch    WKK Wroc³aw    16,50
8    Kacper Jaworski    WKS ¦l±sk Wroc³aw    15,67
9    Filip Wincenty    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    14,83
10    Igor Girus    UKS Nobli¶ci Wielichowo    13,00 TOP 10 - Najlepsi Strzelcy
(³±czna ilo¶c zdobytych punktów)
1    Konrad Kornowicz    UKS de La Salle Gdañsk    146
2    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    113
3    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    102
4    £ukasz Skwiot    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    84
5    Jakub Sosnowski    UKS 7 Trefl Sopot    81
6    Szymon Paluch    WKK Wroc³aw    81
7    Jakub Bereszyñski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    80
8    Jêdrzej Janowicz    WKK Wroc³aw    72
9    Michal Najder    UKS de La Salle Gdañsk    71
10    Igor Girus    UKS Nobli¶ci Wielichowo    68

 TOP 10 - Najlepsi zbieraj±cy  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Kacper Jaworski    WKS ¦l±sk Wroc³aw    9,83
2    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    9,33
3    Jakub Bereszyñski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    8,17
4    Miko³aj Kowalczyk    WKS ¦l±sk Wroc³aw    6,67
5    £ukasz Skwiot    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    6,00
6    Dawid Gorzelewski    UKS de La Salle Gdañsk    5,67
7    Szymon Paluch    WKK Wroc³aw    5,50
8    Tomasz Tomaszewski    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    5,33
9    Micha³ Macewicz    WKS ¦l±sk Wroc³aw    5,33
10    Miko³aj Wac³awik    UKS Kormoran Sieraków    5,17

 TOP 10 - Najwiêcej podaj±cy / Asysty  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Jakub Rosolski    UKS Nobli¶ci Wielichowo    2,75
2    Filip Wincenty    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    2,67
3    Tymoteusz Witczak    UKS Kormoran Sieraków    2,67
4    Adam Banach    UKS Nobli¶ci Wielichowo    2,50
5    Aleks Najder    UKS Kormoran Sieraków    2,50
6    Miko³aj Wac³awik    UKS Kormoran Sieraków    2,33
7    Ksawery Raupuk    UKS 7 Trefl Sopot    2,17
8    G. Wojdanowicz    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    2,00
9    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    2,00
10    Bartosz Szczechowiak    UKS Kormoran Sieraków    1,50

 TOP 10 - Najlepsi obroñcy /Przechwyty  (wed³ug ¶redniej na mecz)
1    Tymoteusz Witczak    UKS Kormoran Sieraków    5,17
2    Kacper Jaworski    WKS ¦l±sk Wroc³aw    4,50
3    Filip Wincenty    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    4,50
4    Kamil Zgrajek    MKS Sokó³ Marbo Miêdzychód    4,00
5    Ksawery Raupuk    UKS 7 Trefl Sopot    3,33
6    Eryk Wylega³a    UKS Kormoran Sieraków    3,17
7    Micha³ Robak    MKS Novum Bydgoszcz    3,17
8    Jêdrzej Janowicz    WKK Wroc³aw    3,00
9    Mateusz Grzesiak    UKS de La Salle Gdañsk    3,00
10    Maciej Karpiewski    UKS Kormoran Sieraków    3,00


 Konkurs Rzutowy  (5 pozycji po 5 pi³ek)

1.Jêdrzej Janowicz  -WKK
2.Kamil Paluszak – Kormoran
3.Konrad Kornowic z – De La Salle
   Eryk Wylega³a – Kormoran
   Jêdrek Smolarek - Wielichowo
   Wiktor Siemianiuk – Sopot
   Miko³aj Kowalczyk – ¦l±sk
   Jakub Angowski – Novum

 Konkurs Sprawno¶ciowy

1.Olgiero Kobiak - Sopot
2.Banact Adam - Wielichowo
3.Tymon Witczak - Kormoran
3.Kamil Kaczor - WKK
   Aleks Najder - Kormoran
   Rafa³ Waluk-¦l±sk
   Micha³ Najer- De La Salle
   Bartek Duliwski-Novum

KLASYFIKACJA KOÑCOWA: 

   .............................................Wyró¿nienie trenera
1
 Nobli¶ci Wielichowo

4 Kacper Skotnicki
5 Kamil Zarabski
6 Jêdrzej Smolarek
7 Igor Girus
8 Adam Szymanuszka
9 Tobiasz Trawa
10 Jakub Rosolski
11 Adam Banach >>>>>>>>
12 Oskar Szydlik
14 Dariusz Koterewa
15 Jakub Bereszyñski
16 Cyprian Zarabski
17 Oskar Klecha

2
 Kormoran Sieraków

4 Kamil Paluszak
5 Aleks Najder
6 Mateusz Molik
7 Bartosz Szczechowiak
8 Tymoteusz Witczak >>>>>>
9 Marcel Nowak
10 Eryk Wylega³a
11 Jan ¦miglak
12 Nikodem Witczak
13 Daniel Pepe
15 Miko³aj Wac³awik
16 Maciej Karpiewski
17 Jakub Wojtanowski
18 Kacper Doro¿a³a
3
 UKS 7 Sopot

5 Jakub Sosnowski
6 Mateusz Kossakowski
7 Piotr Wielopolski
8 Marcel Jurkowski
9 Ksawery Rapupuk
13 Olgierd Kubiak
14 Mateusz G±siorowski
15 Sergiusz Serafin >>>>>>>
17 Szymon Mastalerz
22 Przemys³aw Mazurowski
23 Igor Perzanowski
24 Bart³omiej Kulwas
34 Oskar Borkowski
44 Wiktor Siemianiuk

4
 WKK Wroc³aw

3 Micha³ Januszkiewicz
7 Krzysztof Zaj±c
10 Marcel £ach
11 Marcel Grys
14 Hubert Ostrowski
15 Damian Mijalski
16 Kamil Kaczor
17 Szymon Paluch >>>>>>
5 S. Pagowski
4 P. £uczak
89 Maciej Markowicz
47 Wojciech Samolak
88 Mateusz Nycz
1 Jêdrzej Janowicz
5
 Sokó³ Marbo Miêdzychód

2 Aleks Kuchta
4 Mateusz Miê¿a³
5 Filip Jakubowski
6 Oliwier Ga³ê¿ewski
7 £ukasz Skwiot >>>>>>>>
8 Bartosz Mitrêga
9 Nikodem Szlachetko
11 Tomasz Tomaszewski
13 Filip Wincenty
14 Alan Rembacz
15 Kacper Kurek
16 Micha³ Mleczak
22 Kamil Zgrajek

6

UKS de La Salle Gdañsk 

4 Dawid Gorzelewski
5 Mateusz Grzesiak
6 Kacper Klasicki >>>>>>>>
7 Konrad Kornowicz
10 Dominik Barbu¿ynski
12 Szymon Kosiñski
13 Pawe³ Kosiñski
14 Jêdrek Badura
15 Micha³ Najder
16 Patryk Popieliñski
17 Kuba Szczepañski 7
 WKS ¦l±sk Wroc³aw

5 Rafa³ Waluk
6 Miko³aj Kowalczyk
7 Igor Przystasz
8 Igor Wis³owski
9 Filip Kwa¶niewicz
10 Micha³ Mackiewicz
11 Kacper Jaworski >>>>>>>
12 Kacper Koñczy³o
13 Kajtek Krawczyk
14 Mateusz Kazimierczak
15 Mateusz Tereba8
 Novum Bydgoszcz

4 Bartosz Preus >>>>>>>>
5 Dominik Kriger
6 Bartek Duliñski
7 Jakub Angowski
8 Marcin Kry¶
9 Maksymilian Bartczak
10 Pawe³ Grabowski
11 Jakub Olszewski
7 Marek Olszewski
13 Miko³aj £uczak
14 Bejma Wiktor
16 Tomasz Zemke
6 Micha³ Robak
12 Oliwier Go³êbiewskiGRUPA Fina³owa ,,A,, o miejsca I-IV
Kormoran Sieraków - WKK Wroc³aw  95 : 43
Nobli¶ci Wielichowo - UKS 7 Trefl Sopot  61 : 36
Kormoran Sieraków - UKS 7 Trefl Sopot  72 : 53
Nobli¶ci Wielichowo - WKK Wroc³aw  85 : 25
Nobli¶ci Wielichowo - Kormoran Sieraków  56 : 49
WKK Wroc³aw  - UKS 7 Trefl Sopot  77 : 79

1 Nobli¶ci Wielichowo 6 pkt. (+92)
2 Kormoran Sieraków  5 pkt.  (+64)
3 UKS 7 Trefl Sopot 4 pkt  (-42)
4 WKK Wroc³aw 3 pkt.  (-114)

GRUPA Fina³owa ,,B,, o miejsca V-VIII
DeLa Salle Gdañsk - Novum Bydgoszcz  77 : 34
¦l±sk Wroc³aw - Sokó³ Miêdzychód  23 : 103
Da La Salle Gdañsk - ¦l±sk Wroc³aw   57 : 56
Sokó³ Miêdzychód - Novum Bydgoszcz  90 : 21
De La Salle Gdañsk - Sokó³ Miêdzychód  49 : 102
Novum Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw  16 : 55

1 Sokó³ Miêdzychód 6 pkt  (+201)
2 De La Salle Gdañsk 5 pkt. -9)
3 ¦l±sk Wroc³aw 4 pkt. (-42)
4 Novum Bydgoszcz 3 pkt  (-150)


 GRUPA I
Kormoran Sieraków  -  De La Salle Gdañsk  110 : 37
Novum Bydgoszcz - WKK Wroc³aw 12 : 79
De La Salle Gdañsk  -  Novum Bydgoszcz 75 : 25
WKK Wroc³aw - Kormoran Sieraków  21 : 72
Kormoran Sieraków - Nowum Bydgoszcz  98 : 15
WKK Woroc³aw - De La Sall Gdañsk  62 : 59

1 Kormoran  Sieraków 6 pkt. (+207)
2 WKK Wroc³aw 5 pkt. (+19)

3 De La Salle Gdañsk 4 pkt.  (-26)
4 Novum Bydgoszcz  3 pkt. (-200)

 GRUPA II
UKS 7 Trefl Sopot - Sokó³ Miêdzychód 44 : 42
¦l±sk Wroc³aw - Nobli¶ci Wielichowo  26 : 107
UKS 7 Sopot - WKS ¦l±sk  71 : 20
Sokó³ Miêdzychód - Nobli¶ci Wielichowo  38 : 50
Nobli¶ci Wielichowo - UKS 7 Trefl Sopot   67 : 42
¦l±sk Wroc³aw - Sokó³ Miêdzychód 50 : 95

1 Nobli¶ci Wielichowo 6 pkt.  (+118)
2 UKS 7 Trefl Sopot 5 pkt.  (+26)

3 Sokó³ Miêdzychód  4 pkt  (+31)
4 ¦l±sk Wroc³aw 3 pkt. (-175)


Pozdrawiam ZIbi

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Meller Wioletta UKS MOSM Bytom
Meller Wioletta UKS MOSM Bytom
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi