News: XXVII Turniej Przedwio¶nia dz. 2004 chl.2002 Dzia³dowo 27-29.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:14:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXVII Turniej Przedwio¶nia dz. 2004 chl.2002 Dzia³dowo 27-29.III.2015
Turnieje Podsumowanie
W Dzia³dowie zakoñczy³ siê 28 Ogólnopolski Turniej Przedwio¶nia w koszykówce dziewcz±t (rocznik 2004) i ch³opców (2002). Rywalizowa³o po sze¶æ zespo³ów, a system ka¿dy z ka¿dym obiektywnie wy³oni³ zwyciêzców. W¶ród dziewcz±t triumfowa³y koszykarki Basket 47 Bia³ystok przed Trójk± Nidzica, w turnieju ch³opców najlepszy by³ Sokó³ Dzia³dowo, mimo pora¿ki z dziewczêtami Trójki, które uzupe³ni³y stawkê.Impreza jak zwykle radosna, sympatyczna, z du¿± liczba nagród , które m³odzie¿y zapewnili sponsorzy chêtnie wspieraj±cy basket w Dzia³dowie. Poziom móg³ zadowoliæ, a rywalizacja ch³opców by³a bardziej zaciêta. Sokó³ najlepszy mecz rozegra³ z rówie¶nikami z Bia³egostoku.

W turnieju w kategorii ch³opców rocznik 2002 wyst±pi³y trzy zespo³ów Mistrzostw województwa warmiñsko-mazurskiego dziewczêta i ch³opcy z UKS „Trójka” Dzia³dowo oraz podlaskiego UKS „Basket 47” Bia³ystok. Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, najlepsi zawodnicy i zawodniczki statuetki, wyró¿nieni zawodnicy nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy okoliczno¶ciowe koszulki i d³ugopisy. Nagrody wrêczali Burmistrz miasta Grzegorz Mrowiñski, Starosta powiatu Marian Janicki, Dyrektorki szko³y panie Anna Grzegrzó³ka i Maria Karczewska oraz Przewodnicz±cy Rady Rodziców Marcin Król.

FOTOGALERIA  DZIA£DOWO WM


Informacja WAMA-Sport tu te¿ znajdziecie Fotki z Turnieju

Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2002      
         

Dzia³dowo Trójka - Girls Dzia³dowo 38:28
Dzia³dowo Sokó³ - Bia³ystok 26:6
Bielsk Podlaski - £om¿a 26:52
Girls Dzia³dowo - £om¿a 24:44
Bia³ystok - Bielsk Podlaski 28:15  
Dzia³dowo Trójka - Dzia³dowo Sokó³ 16:22
Bia³ystok - Girls Dzia³dowo 36:18
£om¿a - Dzia³dowo "Trójka" 23:33                           
Dzia³dowo Sokó³ - Girls Dzia³dowo 28:30   OT
Dzia³dowo Trójka - Bielsk Podlaski 46:7
Bia³ystok - £om¿a 35:33   OT
Bielsk Podlaski - Dzia³dowo Sokó³ 17:36
£om¿a - Dzia³dowo Sokó³ 28:38
Bielsk Podlaski - Girls Dzia³dowo 14:29
Bia³ystok - Dzia³dowo Trójka 24:22

Tabela
1.UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 9 150:97                                     
2.UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 9 129:114
3.UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 8 155:104
4 UKS „Dziewi±tka” £om¿a 5 7 180:156
5.UKS „Trójka-Girls” Dzia³dowo 5 7 129:160
6.UKS „Iskra” Bielsk Podlaski 5   5 79:191

MVP: Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Bieliñski Pawe³ - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepszy obroñca turnieju: Ziêtara Sebastian - UKS „Trójka” Dzia³dowo

ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju
Stocki Sebastian
- UKS „Sokó³” Dzia³dowo                                   
Radiszewski Rafa³ - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Anaczkowski Hubert - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Ramotowski Jakub - UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Cybulska Katarzyna - UKS „Trójka-Girls” Dzia³dowo

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Ludwiñski Dominik -Sokó³ Dzia³dowo 
Bielski Bartek - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Kozikowski Marcin - UKS „Dziewi±tka £om¿a
Jankowska Kornelia - UKS „Trójka-Girls” Dzia³dowo
Walerian Maciej - UKS „Iskra” Bielsk Podlaski

Wyró¿nieni zawodnicy przez trenerów

Rogoziñski Micha³ - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Karecki Cyprian - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Pydynkowski Oktawian - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Kozikowski Marcin - UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Piekarska Patrycja - UKS „Trójka-Girls” Dzia³dowo
Falkiewicz Dawid - UKS „Iskra” Bielsk Podlaski

Najm³odszy zawodnik turnieju: Walerian Maciej - UKS „Iskra” Bielsk Podlaski

Wyniki turnieju dziewcz±t - rocznik 2004


Dzia³dowo Sokó³ - Dzia³dowo Trójka 13:28                      
Bia³ystok - Flesz Bydgoszcz 34:10
MUKS Bydgoszcz - Nidzica 16:27
Dzia³dowo Sokó³ - Nidzica 14:30
Bia³ystok - MUKS Bydgoszcz 30:22
Dzia³dowo Trójka - Flesz Bydgoszcz 24:9
Bia³ystok - Dzia³dowo Sokó³ 26:19  
Nidzica - Dzia³dowo Trójka 19:23
Flesz Bydgoszcz - Dzia³dowo Sokó³ 11:22
Dzia³dowo Trójka - MUKS Bydgoszcz 18:31
MUKS Bydgoszcz - Flesz Bydgoszcz 27 : 15
Bia³ystok - Nidzica 27:8
MUKS Bydgoszcz - Dzia³dowo Sokó³ 24:14
Nidzica - Flesz Bydgoszcz 36:16
Bia³ystok - Dzia³dowo Trójka 36:10

Tabela
1.UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 10 153:69                  
2.UKS „Trójka” Nidzica 5 8 120:96                  
3.MUKS Bydgoszcz 5 8 120:104                    
4.UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 8   103:108                  
5.UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 6 82:119                  
6.UKS „Flesz 63” Bydgoszcz 5 5 61:143  

MVP:  Olszewska Oliwia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Wi¶niewska Julia - UKS „Trójka” Nidzica
Najlepsza obroñczyni turnieju: Miêsak Martyna - MUKS Bydgoszcz

ALL STARS - najlepsza pi±tka turnieju

Stremkowska Karolina - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kosobucka Alicja - UKS „Trójka” Nidzica  
Brzycka Weronika - MUKS Bydgoszcz
Sowiñska Wiktoria - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Szymañska Wiktoria - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

Nie¶ciur Weronika - UKS Basket 47 Bia³ystok
Gnidziñska Kinga - UKS „Trójka” Nidzica
Paw³owska Martyna - MUKS Bydgoszcz
Jaworska Amelia - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Szymañska Wiktoria - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Kinal Julia - UKS „Flesz 63” Bydgoszcz

Wyró¿nione zawodniczki przez trenera

Molska Amelia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Barañska Kinga - UKS „Trójka” Nidzica
Szczygie³ Blanka - MUKS Bydgoszcz
Balcerzak Oliwia - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Wi¶niewska Laura   - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Fabianowska Martyna - UKS „Flesz 63” Bydgoszcz

Najm³odsza zawodniczka turnieju: Zdanowicz Marysia - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 RMKS Rybnik
3 RMKS Rybnik
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi