News: VII Turniej ,, U Klemensa,, rocz.2004 Bia³ystok 13-15.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 04:57:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Turniej ,, U Klemensa,, rocz.2004 Bia³ystok 13-15.III.2015
Turnieje Podsumowanie
 VIII Ogólnopolski Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcz±t  i Ch³opców rocznik 2004

W dniach 13 – 15.03.2015r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê VII Ogólnopolski Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2004. W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn dziewcz±t i 8 dru¿yn ch³opców z Dzia³dowa, E³ku, Kartuz, £om¿y, Skierniewic, Sopotu, Zambrowa, ¯yrardowa oraz nasze koszykarki i koszykarze „BASKET 47” Bia³ystok, czyli uczniowie z klasy IV B trenowani przez p. Bo¿enê Laskowsk± i p. Marcina Puci³owskiego.

Przez trzy dni 197 zawodniczek i zawodników rozegra³o 35 meczy - dziewczêta gra³y systemem

„ka¿dy z ka¿dym”, a ch³opcy rozgrywali mecze w grupach. 13 marca, w pi±tek, o godz. 18.45 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju, którego dokona³a wicedyrektor szko³y p. Marlena Sokó³. Na otwarciu zaprezentowa³y siê zespo³y bior±ce udzia³ w turnieju, a potem – jak to jest u nas w zwyczaju, przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku reflektorów i muzyce wbiegli na boisko zawodnicy meczu inauguruj±cego turniej UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo i UKS „BASKET 47” Bia³ystok. W niedzielê 15.03.2015r. o godz. 15.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów.

Pierwsze trzy zespo³y – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, pierwsza pi±tka turnieju oraz najlepsi: rozgrywaj±cy, obroñca i MVP.

DZIÊKUJEMY wszystkim uczniom, fanom m³odzie¿owej koszykówki, a przede wszystkim
rodzicom za wspierania m³odych zawodników i kibicowanie!

fotki wkrótce

WYNIKI KOÑCOWE CH£OPCÓW:

mecz o VII miejsce:  BASKET 47 Bia³ystok – ORKAN Zambrów 42 : 27
mecz o V miejsce : TRÓJKA ¯yrardów – DZIEWI¡TKA £om¿a 21 : 25
mecz o II miejsce: AZS PWSZ Skierniewice – UKS TRÓJKA Dzia³dowo 21 : 20
FINA£:
UKS 7 TREFL Sopot – UKS NENUFAR 5 E³k 25 : 21

 1. UKS „NENUFAR 5” E³k
2. UKS 7 TREFL Sopot
3. AZS PWSZ Skierniewice
4. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
5. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a
6. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów
7. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
8. UKS „ORKAN” Zambrów MVP – najlepszy zawodnik turnieju: Brajan Mroczkowski – UKS „NENUFAR 5” E³k
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Olgierd Kobiak – UKS 7 TREFL Sopot
Najlepszy obroñca turnieju: Wiktor H³aduñski – AZS PWSZ Skierniewice

All Stars turnieju:
1. UKS „NENUFAR 5” E³k – Oskar Chrzanowski
2. UKS 7 TREFL Sopot – Wiktor Szymianiuk
3. AZS PWSZ Skierniewice – Mateusz Zarêba
4. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Jakub Kopiciñski
5. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Wiktor Jezusek

Najlepsi zawodnicy w zespole:
1. UKS „NENUFAR 5” E³k – Kacper Kujawa
2. UKS 7 TREFL Sopot – Piotr Wielopolski
3. AZS PWSZ Skierniewice – Jakub Domanowski
4. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Oskar Mackiewicz
5. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Kacper Górski
6. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów – Piotr Kaczanowski
7. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Dawid Sarosiek
8. UKS „ORKAN” Zambrów – Jakub Lutostañski

WYNIKI

BASKET 47 Bia³ystok – ORKAN Zambrów 26 : 9
DZIEWI¡TKA £om¿a – NENUFAR 5 E³k 14 : 35
TRÓJKA Dzia³dowo – AZS PWSZ Skierniewice 16 : 24
TRÓJKA ¯yrardów – TRÓJKA Dzia³dowo 41 : 4
TRÓJKA ¯yrardów – NENUFAR 5 E³k 16 : 37
AZS PWSZ Skierniewice – ORKAN Zambrów 26 : 29
BASKET 47 Bia³ystok – TRÓJKA Dzia³dowo 18 : 28
DZIEWI¡TKA £om¿a – UKS 7 TREFL Sopot 22 : 32
TRÓJKA ¯yrardów – UKS 7 TREFL Sopot 19 : 34
TRÓJKA Dzia³dowo – ORKAN Zambrów 43 : 21
TRÓJKA ¯yrardów – DZIEWI¡TKA £om¿a 11 : 18
NENUFAR 5 E³k – UKS 7 TREFL Sopot 29 : 23
BASKET 47 Bia³ystok – AZS PWSZ Skierniewice 21 : 28
BASKET 47 Bia³ystok – TRÓJKA ¯yrardów 23 : 26
DZIEWI¡TKA £om¿a – ORKAN Zambrów 25 : 16
AZS PWSZ Skierniewice – UKS 7 TREFL Sopot 16 : 47
NENUFAR 5 E³k – TRÓJKA Dzia³dowo 44 : 24

WYNIKI KOÑCOWE DZIEWCZ¡T:

1. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów
2. UKS „TROPS” Kartuzy
3. UKS 7 Sopot
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
5. UKS „ORKAN” Zambrów
6. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo

Najlepsze zawodniczki w zespole

1. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów – Julia Paradowska
2. UKS „TROPS” Kartuzy – Martyna Bronk
3. UKS 7 Sopot – Julia Tumin
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Oliwia Dermiaha
5. UKS „ORKAN” Zambrów – Wiktoria Zysik
6. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Wiktoria Sowiñska

All Stars turnieju
1. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów – Julia Runkwitz
2. UKS „TROPS” Kartuzy – Nikola Littwin
3. UKS 7 Sopot – Patrycja Wo¼niak
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Oliwia Olszewska
5. UKS „ORKAN” Zambrów – Natalia Bielicka

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju: Kinga Cichecka – UKS „TRÓJKA” ¯yrardów
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Julita Frankowska – UKS „TROPS” Kartuzy
Najlepsza obroñczyni turnieju: Weronika Kassin – UKS 7 Sopot

WYNIKI

BASKET 47 Bia³ystok – UKS ORKAN Zambrów 32 : 8
BASKET 47 Bia³ystok – UKS TRÓJKA ¯yrardów 7 : 30
TRÓJKA Dzia³dowo – UKS 7 Sopot 11 : 14
ORKAN Zambrów – UKS TROPS Kartuzy 8 : 65
UKS 7 Sopot – UKS TRÓJKA ¯yrardów 9 : 64
ORKAN Zambrów – UKS TRÓJKA Dzia³dowo 14 : 7
BASKET 47 Bia³ystok – UKS TROPS Kartuzy 6 : 33
TRÓJKA Dzia³dowo – UKS BASKET 47 Bia³ystok 7 : 19
TRÓJKA ¯yrardów – UKS TROPS Kartuzy 22 : 17
ORKAN Zambrów – UKS 7 Sopot 7 : 25
TROPS Kartuzy – UKS 7 Sopot 44 : 9
ORKAN Zambrów – UKS TRÓJKA ¯yrardów 4 : 48
TRÓJKA Dzia³dowo – UKS TROPS Kartuzy 12 : 33
BASKET 47 Bia³ystok – UKS 7 Sopot 14 : 16
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi