News: IV Radom Basket Cup rocz. 2000 i 2004 Radom 24-26.IV.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 02:09:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Radom Basket Cup rocz. 2000 i 2004 Radom 24-26.IV.2014
Turnieje Podsumowanie
 IV Edycja Turnieju Radom Basket Cup ju¿ za nami. 220 zawodników rywalizowa³o w dwóch kategoriach wiekowych (roczniki 2000 i 2004), m³odzi zawodnicy rozgrywali zaciête spotkania  na piêciu radomskich halach: PSP  nr 1, PG nr 3, III LO im. D. Czachowskiego, Zespole Szkó³ Ekonomicznych oraz na MOSiR-ze.
Kolejna ods³ona radomskiego turnieju sta³a na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy zostawili na parkiecie wiele litrów potu, nie mniej ³ez. Zwyciêzca móg³ byæ jeden w ka¿dej kategorii wiekowej. Wierzymy, ¿e przysz³oroczny, jubileuszowy Radom Basket Cup, bêdzie przynajmniej równie udany.
Kolejna edycja rodzimego turnieju dla najm³odszych adeptów koszykówki,  nie mog³aby siê odbyæ bez naszych sponsorów, firm  ATAF i ZBYSZKO, które zafundowa³y nagrody dla zwyciêzców turnieju. Ogromne podziêkowania ¶lemy tak¿e w stronê Dyrekcji PSP 1, PG 3, III LO im. D. Czachowskiego, Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych za udostêpnienie obiektów sportowych na czas trwania IV Edycji Radom Basket Cup.
Szczególne podziêkowania nale¿± siê dyrekcji radomskiego MOSiR-u za udostêpnienie hali sportowej oraz Aquaparku Neptun dla uczestników IV Edycji Radom Basket Cup.
Jednak prawdziwymi bohaterami tego turnieju s± rodzice m³odych koszykarzy, którzy z olbrzymi± pasj± pomagali w organizacji tej¿e imprezy i to im w sposób szczególny jeste¶my wdziêczni. 
Dziêkujemy tak¿e firmie ANFITO za fantastyczn± realizacjê video oraz Tomaszowi Fija³kowskiemu za realizacjê foto IV Edycji Radom Basket Cup.


Radom Basket Cup rocznik 2000


Mecze o miejsca:
FINA£: Ku¼nia Stalowa Wola - MKS Piotrówka  Radom 62:49
Mecz o III miejsce:MKKS Rybnik - SPK Bia³ystok 65:45
Mecz o V miejsce:WKK Wroc³aw - Cztery trzy Lublin 32:62
Mecz o VII miejsce:Mickiewicz Katowice - Trójka Sieradz 57:35
Mecz o IX miejsce:Junak Radomsko - Batory Bia³ystok 51:40

 Kolejno¶æ koñcowa:
1. Ku¼nia Stalowa Wola
2. MKS Piotrówka Radom
3. MKKS Rybnik
4. SPK Bia³ystok
5. Cztery trzy Lublin
6. WKK Wroc³aw
7. Mickiewicz Katowice
8. Trójka Sieradz
9. Junak Radomsko
10. Batory Bia³ystok

MVP Turnieju: Grzegorz Pecka - Stalowa Wola
Król strzelców: Remigiusz Krzysik - Stalowa Wola
Najlepszy rzucaj±cy za 3 pkt. Micha³ Kucharski - Junak Radomsko

 Najlepsi Zawodnicy w dru¿ynach:

Karol Kie³b - Ku¼nia Stalowa Wola
Wojciech Kula - Piotrówka Radom
Adam Ku¶ka - MKKS Rybnik
Szymon Buczyñski - SPK Bia³ystok
Jan Piliszczuk - Cztery Trzy Lublin
Jakub Teresiñski - WKK Wroc³aw
£ukasz P³aczek - Mickiewicz Katowice
Piotr Pacyna - Trójka Sieradz
Bartosz Zakrzewski - Junak Radomsko
Sebastian Mróz - Batory Bia³ystok

Grupa I
MKS Piotrówka Radom * Trójka Sieradz 72:34
WKK Wroc³aw * MKKS Rybnik 39:62
Batory Bia³ystok * Trójka Sieradz 29:69
MKS Piotrówka Radom * MKKS Rybnik 65:42
Batory Bia³ystok * WKK Wroc³aw 44:52
Batory Bia³ystok * MKKS Rybnik 48:70
Trójka Sieradz * WKK Wroc³aw 51:64
MKS Piotrówka Radom * Batory Bia³ystok 89:42
MKKS Rybnik * Trójka Sieradz 62:50
WKK Wroc³aw * MKS Piotrówka Radom 30:97

1 Piotrówka Radom 5 5-0 8

2 MKKS RYBNIK 5 4-1 7
3 WKK Wroc³aw 5 4-2 6
4 Trójka Sieradz 5 3-1 5
5 Batory Bia³ystok 5 0-4 4

Grupa II
Ku¼nia Stalowa Wola * Junak Radomsko 65:50
SPK Bia³ystok * Cztery - Trzy Lublin 60:56
Mickiewicz Katowice * Junak Radomsko 53:50
Cztery - Trzy Lublin * Ku¼nia Stalowa Wola 40:49
SPK Bia³ystok * Mickiewicz Katowice 37:29
Ku¼nia Stalowa Wola * SPK Bia³ystok 46:43
Cztery - Trzy Lublin * Mickiewicz Katowice 43:39
SPK Bia³ystok * Junak Radomsko 37:29
Mickiewicz Katowice * Ku¼nia Stalowa Wola 61:32
Junak Radomsko * Cztery - Trzy Lublin 39:54

1 Ku¼nia Stalowa Wola 5 4-1 7

2 SPK Bia³ystok 5 4-1 7
3 Cztery - Trzy Lublin 5 4-2 6
4 Mickiewicz Katowice 5 3-1 5
5 Junak Radomsko 5 0-4 4

FOTOGALERIA FB PIOTRÓWKA RADOM

 IV RBC Wyniki rocznik 2004

Kolejno¶æ koñcowa dru¿yn:

1. MKS Piotrówka Radom

2. WKK Wroc³aw
3. MKKS Rybnik
4. MKS MOS Katowice
5. Cztery Trzy Lublin
6. Górnik Trans.eu II Wa³brzych

MVP TurniejuSzymon Paluch (WKK Wroc³aw)
Najlepszy Strzelec – Jan Wachowicz (Cztery Trzy Lublin)

 Najlepsi Zawodnicy w dru¿ynach:
Dorian Ewiak - Górnik Trans.eu II Wa³brzych
Sebastian Ko³owrot - MKKS Rybnik
Jan Wachowicz - Cztery Trzy Lublin
Kacper Cholewa – MKS Piotrówka Radom
Damian Mijalski – WKK Wroc³aw
Oskar Mularczyk – MKS MOS Katowice

Wyniki
Górnik Wa³brzych - MKKS Rybnik 21 : 69
Górnik Wa³brzych - Cztery Trzy Lublin  34 : 58
Górnik Wa³brzych - Piotrówka Radom  29 : 61
Górnik Wa³brzych - WKK Wroc³aw 29 : 71
Górnik Wa³brzych - MKS MOS Katowice  30 : 53
MKKS Rybnik - Cztery Trzy Lublin  51 : 27
MKKS Rybnik -Piotrówka Radom 23 : 54
MKKS Rybnik - WKK Wroc³aw 31 ; 52
MKKS Rybnik - MKS MOS Katowice 51 : 30
Cztery Trzy Lublin - Piotrówka Radom 32 : 53
Cztery Trzy Lublin - WKK Wroc³aw  37 :' 58
Cztery Trzy Lublin - MKS MOS Katowice 39 : 58
Piotrówka Radom - WKK Wroc³aw  56 : 43
Piotrówka Radom - MKS MOS Katowice 65 : 32
WKK Wroc³aw - MKS MOS Katowice 62 : 20Komentarze
W-w dnia kwiecie 23 2015 12:24:20
Dwóch z grupy podstawowych zawodników WKK 2000 dochodzi do pe³nej formy po rekonwalescencji i nie zagraj± na turnieju.
MWW dnia kwiecie 29 2015 13:07:02
W wynikach rocznika 2004 jest ma³a pomy³ka.
Wynik meczu MKKS Rybnik - Cztery Trzy Lublin to: 51 - 57 (wygrana 43 Lbn)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£KS £ód¼ r.94/95
£KS £ód¼ r.94/95
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi