News: XIII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³. i dz. 2000 i 1998 Gniezno 3-5.VII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:40:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³. i dz. 2000 i 1998 Gniezno 3-5.VII.2015
Turnieje Podsumowanie
  Po sze¶ciu latach nieobecno¶ci w pierwszej stolicy Polski w Gnie¼nie  Zibi ponownie bêdzie relacjonowaæ Miêdzynarodowy Turniej dziewcz±t i ch³opców w kategoriach U16 i U18. TS Basket Gniezno po raz trzynasty organizuje turniej jakiego w Polsce nie ma. Nie tak dawno by³em w Lublinie gdzie mog³em zobaczyæ w grze zespó³ z Chin. Gniezno z pocz±tkiem lipca staje siê Miêdzynarodow± Koszykarska Arena.


W pierwszej stolicy Polski w Gnie¼nie zakoñczy³a siê trzynasta edycja Miêdzynarodowego Turnieju w Koszykówce Ch³opców i Dziewcz±t. Od pi±tku 3 lipca do ¶rody 5 lipca w piêciu arenach sportowych rozegrano 80 spotkañ. Organizator turnieju  przygotowa³ dla zespo³ów z Anglii, Irlandii , Niemiec, Ukrainy, Bia³orusi, Czech oraz Polski znakomite warunki  pobytowe.  Wiele pomocy w turnieju udzielili wolontariusze to rzadko¶æ w m³odzie¿owych imprezach koszykarskich w Polsce. Organizatorów nale¿y tak¿e pochwaliæ za bie¿±ce wyniki na stronie internatowej TS Basket Gniezno .

 Po raz pierwszy byli¶my ¶wiadkami ,,Defilady,, uczestników  z hali sportowej na Rynek. W  sercu Gniezna uczestnicy turnieju mogli pos³uchaæ  muzyki i ogl±daæ tañce grupy Hip-Hopowej. Atrakcj± by³ mecz pomiêdzy trenerami dru¿yn zagranicznych i Polski. Mecz rozegrano w nietypowym streetballu 4x4. Dwa razy wygra³a ekipa z Polski  w sk³adzie  trenerzy z Jagiellonki Warszawa, MKK MDK Kielce, Lider Pruszków

W turnieju z  Polskich zespo³ów  tylko dziewczyny z Sieradza odebra³y najwiêkszy Puchar, pozosta³e pierwsze miejsca nale¿a³y do ch³opców  Niemiec i dziewczyn z Czech

Miêdzynarodowy Turniej w Gnie¼nie ka¿dego roku odbywa siê w z latem, nie wszystkie dru¿yny mog± przyjechaæ w najmocniejszych sk³adach ( kadry narodowe, wakacyjne wyjazdy) Z polskich zespo³ów mieli¶my kluby sportowe i dru¿yny szkolne.  Niemiecki zespó³ MDA to reprezentacja regionu ¶rodkowych Niemiec (nasze kadry wojewódzkie) Zespó³ Metropol to  dwie dru¿yny 24 ch³opców. Turniej w Polsce to znakomita selekcja zawodników na nowy sezon.

 W Kategorii dziewcz±t U17 bezdyskusyjnie wygra³y Mistrzynie Czech. BC Pardubice to silny o¶rodek koszykarski naszych po³udniowych s±siadów. W m³odszej kategorii U15  trzy pierwsze miejsca nale¿a³y do Polskich zespo³ów.  Zwyciêstwo Trójki Sieradz dla wielu by³o sensacj±. Rado¶æ trenera z Sieradza by³a przeogromna ( zobacz filmik) Gospodynie turnieju TS Basket Gniezno dwukrotnie po walce minimalnie (-1 i –2) przegra³y z Trójk±
Sobotnia dyskoteka w MOK-u by³a znakomit± okazj± do nawi±zania kontaktów, przyja¼ni. M³odzi koszykarze i koszykarki ¶wietnie siê bawili do 23.30
Puchary i wyró¿nienia indywidualne wrêczali: Zastêpca Prezydenta Miasta Gniezna Micha³ Powa³owski oraz g³ówny organizator turnieju pan Marek Szczepanowski. Ka¿dej zwyciêskiej dru¿ynie odegrano hymn narodowy

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom za zaproszenie na Turniej. Klubom Niwa O¶wiêcim i GTK Gliwice sk³adam serdeczne podziêkowania za transport

Wszystkim uczestnikom turnieju ¿yczê fantastycznych wakacji i do zobaczenia na kolejnych turniejach

Turniej w Gnie¼nie to najlepiej obsadzony turniej  w Polsce pod wzglêdem ró¿norodno¶ci pañstw bior±cych w nim udzia³. W poprzednich latach udzia³ bra³o ³±cznie ponad 400 dru¿yn  z takich pañstw jak: Hiszpania, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia), Izrael, W³ochy, Turcja, Wêgry, Holandia, Ukraina, Francja, Estonia, Belgia, £otwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Czechy, Dania, Litwa, Serbia, Irlandia, Finlandia, Bia³oru¶ i Polska. Zawody sêdziuj± wy³±cznie sêdziowie licencjonowani, równie¿ miêdzynarodowi, obok polskich równie¿ z Litwy, Macedonii, Hiszpanii, Kamerunu, Finlandii i Niemiec.

Mecz : Trenerzy POL / Polish coaches' team - Reszta ¶wiata / Foreign coaches' team
Dwa razy wygra³ zespó³ Trenerzy POL / Polish coaches' team

Turniej w liczbach:

5 – na tylu salach gimnastycznych odby³y siê rozgrywki (Gim 2  ul. ¦wiêtokrzyska, sala SP 2 przy ul. £ubieñskiego, sala II LO przy ul. £ubieñskiego oraz sala CEG przy ul. Kostrzewskiego)
37 – tyle dru¿yn bra³o udzia³ w turnieju.
10 – tyle pañstw by³o reprezentowanych na turnieju
102 – tyle spotkañ by³o rozegranych w przeci±gu trzech dni turniejowych
4 – na tyle kategorii zostali podzieleni koszykarze, którzy brali udzia³ w turnieju

 Wyró¿nieni przez organizatorów i sêdziów zostali:

w kategoriach dziewcz±t:


Charlotte Kreuter - GER
Aleksandra Skubiszyñska - POL

 w kategoriach ch³opców:

Filip Szwajczuk - POL
Carl Campbell - UK

FILMIKI - ZIBI

FOTO - ZIBI


FOTO ORGANIZATOR


 Dziewczêta/Girls 1998/1999

1 LUKS Trójka Sieradz   
2 TS Basket Gniezno   
3 Widzew £ód¼   
4 MDA 2001   
5 South West   
6 Goldhawks Basketball   
7 PTS Lider Pruszków   
8 Killester BC Dublin


FINA£: Trójka Sieradz - TS Basket Gniezno  34 : 32
Mecz o III miejsce: MDA - Widzew £ód¼  22 : 40
Mecz o V miejsce: South West - Goldhawks Basketball  34 : 31
Mecz o VII miejsce: Lider Pruszków -  Killester Dublin  48 : 30

 PLAY-OFF I-VIII
Lider Pruszków - Niwa O¶wiêcim  45 : 12
Uman Basket - South West G98/99  6 : 64
PÓ£FINA£: Studánka Pardubice - IFLO Bia³a Podlaska 44 : 20
PÓ£FINA£: MDA - SV Halle Junior Lions  44 : 28
    
Group A

Lider Pruszków - MDA   24 : 45
Studánka Pardubice  - Uman Basket  80 : 12
MDA - Uman Basket 74 : 14
Lider Pruszków  - BK Studánka 16 : 46
MDA - BK Studánka Pardubice  37 : 42
Uman Basket  - Lider Pruszków G98/99  15 : 49


1 Studánka Pardubice    6 pkt.
2 MDA  5 pkt.

3 Lider Pruszków    4 pkt.
4 Uman Basket     3 pkt.


Group B

SV Halle Junior Lions - Niwa O¶wiêcim  78 : 12
UKS "IFLO" Bia³a Podlaska - Niwa O¶wiêcim  56 : 26
South West  - IFLO Bia³a Podlaska  25 : 45
South West - SV Halle Junior Lions  29 : 59
UKS "IFLO" Bia³a Podlaska    - Halle Junior Lions  32 :60
South West - Niwa O¶wiêcim  61 : 8


1 SV Halle Junior Lions     6 pkt.
2 IFLO Bia³a Podlaska    5 pkt.

3 South West  4 pkt.
4 Niwa O¶wiêcim     2 pkt. Dziewczêta/Girls 2000/2001

1  BK Studánka Pardubice    
2  MDA 2000    
3  SV Halle Junior Lions    
4  UKS IFLO Bia³a Podlaska    
5  PTS Lider Pruszków    
6  South West    
7  Uman Basket    
8  Niwa O¶wiêcim    


FINA£: Studánka Pardubice - MDA 36 : 26
Mecz o III miejsce: Lider Pruszków - South West 31 : 23
Mecz o V miejsce: IFLO Bia³a Podlaska - SV Halle Junior Lions  26 : 34
Mecz o VII miejsce: Niwa O¶wiêcim - Uman Basket  26 : 40

 PLAY-OFF I-VIII
South West - Lider Pruszków 22 : 20
Killester BC Dublin - Goldhawks Basketball  28 : 52
PÓ£FINA£: Trójka Sieradz - MDA  43 : 35
PÓ£FINA£: Basket Gniezno - Widzew £ód¼  33 : 29

Group A

Trójka Sieradz - Killester BC Dublin  52 : 14
Basket Gniezno - South West  43 : 26
TS Basket Gniezno - Trójka Sieradz  36 : 37
Killester BC Dublin  - Basket Gniezno  21 : 45
LUKS Trójka Sieradz  - South West 50 : 19


1 Trójka Sieradz   6 pkt.
2 Basket Gniezno  5 pkt.

3 South West 4 pkt.
4 Killester BC Dublin 3 pkt.


Group B
PTS Lider Pruszków  - MDA  20 : 40
Goldhawks Basketball  - Widzew £ód¼  21 :30
Lider Pruszków  - Widzew £ód¼  4 : 42
MDA 2001 - Goldhawks Basketball  33 :32
Goldhawks Basketball  - Lider Pruszków G00/01  31 : 28
Widzew £ód¼  - MDA 2001  47 : 17


1 Widzew £ód¼   6 pkt
2 MDA  5 pkt.
3 Goldhawks Basketball   4 pkt.
4 PTS Lider Pruszków  3 pkt.


 Ch³opcy/Boys 2000/2001

1 Metropol Basket Ruhr I   
2  Metropol Basket Ruhr II   
3 UKS Jagiellonka Warszawa   
4 GTK Gliwice   
5 BC Brest   
6 UKKS Iskra Osieczna   
7 MDA 2000   
8 Prawobrze¿e Szczecin FINA£: Metropol Basket Ruhr I - Metropol Basket Ruhr II  60 : 40
Mecz o III miejsce: GTK Gliwice - Jagiellonka Warszawa  11 : 45
Mecz o V miejsce: Prawobrze¿e Szczecin - MDA 23 : 62
Mecz o VII miejsce: Iskra Osieczna - BC Brest 50 : 52

 PLAY-OFF I-VIII
BC Brest -MDA   44 : 30
Prawobrze¿e Szczecin  - Iskra Osieczna  76 : 17
PÓ£FINA£: Metropol Basket Ruhr I - GTK Gliwice  72 : 38
PÓ£FINA£: Jagiellonka Warszawa  - Metropol Basket Ruhr II 34 : 43

Group A
Jagiellonka Warszawa  -  Metropol Basket  39 : 43
BC Brest  - Prawobrze¿e Szczecin   60 : 15
Jagiellonka Warszawa - BC Brest  58 : 45
Metropol Basket Ruhr I - Prawobrze¿e Szczecin  81 : 10
Prawobrze¿e Szczecin - Jagiellonka Warszawa  17 : 71
BC Brest  - Metropol Basket Ruhr I  28 : 56

1 Metropol Basket Ruhr I     6 pkt.
2 UKS Jagiellonka Warszawa     5 pkt.

3 BC Brest   4 pkt. 
4 Prawobrze¿e Szczecin     3 pkt.

Group B

MDA  - GTK Gliwice   36 : 35
Iskra Osieczna - Metropol Basket Ruhr II  32 : 49
MDA - Iskra Osieczna  33 :37
GTK Gliwice -  Metropol Basket Ruhr II  19 : 85
GTK Gliwice -  Iskra Osieczna  41 : 35
Metropol Basket Ruhr II  MDA 58 : 24
GTK Gliwice  - Iskra Osieczna  41 : 35

1 Metropol Basket Ruhr II   6 pkt.
2 TK Gliwice     4 pkt.

3 UKKS Iskra Osieczna     4 pkt.
4 MDA     3 pkt.


 Ch³opcy/Boys 1998/1999

1 Metropol Basket Ruhr    
2 Bombardier Szczecin    
3 SKM Zastal Zielona Góra    
4 MKK Kielce    
5 MKK Gniezno    
6 London United Basketball Club    
7 UKS IFLO Bia³a Podlaska    
8 UKS ¦rem 


FINA£: Bombardier Szczecin - Metropol Basket Ruhr  24 : 28
Mecz o III miejsce: MKK Kielce - Zastal Zielona Góra  45 : 54
Mecz o V miejsce: London United Basketball Club - MKK Gniezno  38 : 40
Mecz o VII miejsce: IFLO Bia³a Podlaska - ¦rem  26 : 25

 PLAY-OFF I-VIII
MKK Gniezno - UKS ¦rem  47 : 42
IFLO Bia³a Podlaska - London United Basketball Club  41 : 60
PÓ£FINA£: Bombardier Szczecin - MKK Kielce  48 : 42
PÓ£FINA£: Metropol Basket Ruhr - Zastal Zielona Góra  42 : 36

Group A
MKK Gniezno  - Bombardier Szczecin  38 : 45
Metropol Basket Ruhr  - IFLO Bia³a Podlaska
MKK Gniezno -IFLO Bia³a Podlaska   52 : 38
Bombardier Szczecin  - Metropol Basket Ruhr   37 : 35
Bombardier Szczecin - UKS "IFLO" Bia³a Podlaska  54 : 20
MKK Gniezno - Metropol Basket Ruhr 33 : 37

1 Bombardier Szczecin     6 pkt.
2 Metropol Basket Ruhr  5 pkt.

3 MKK Gniezno   4 pkt.
4 IFLO Bia³a Podlaska    3 pkt.

Group B

MKK Kielce - London United Basketball Club  40 : 30
Zastal Zielona Góra - UKS ¦rem   80 : 20
London United Basketball Club  - Zastal Zielona Góra   36 : 64
MKK Kielce - UKS ¦rem  68 : 31
SKM Zastal Zielona Góra - MKK Kielce  59 : 49
UKS ¦rem - London United Basketball Club  17 : 45

1 SKM Zastal Zielona Góra   6 pkt. 
2 MKK Kielce     5 pkt.

3 London United Basketball Club    4 pkt.
4 UKS ¦rem   4 pkt. Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wspólna pami±tkowa fotografia
Wspólna pami±tkowa fotografia
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi