News: II Energo Kontrol Cup rocz.2001 Wroc³aw 23-25.II.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:03:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Energo Kontrol Cup rocz.2001 Wroc³aw 23-25.II.2015
Turnieje Podsumowanie
 ,,Ca³a Polska w cieniu ¦l±ska,, W pi±tek w wype³nionej po brzegi hali Orbita ogl±dam mecz PLK: ¦l±sk Wroc³aw – Trefl Sopot po parkiecie biega 5 zawodników których pamiêtam jeszcze z rozgrywek U14 (Kulka, Michalak, W³odarczyk, Dzier¿ak i Kulon) Zas³u¿one zwyciêstwo ,,trójkolorowych,,. W sobotê na ,,kosynierce,, ogl±dam mecz II ligi: ¦l±sk Wroc³aw – Obra Ko¶cian po parkiecie biega jeszcze wiêcej zawodników których znam od rozgrywek dzieciêcych. Ponownie wygrywa ¦l±sk prowadzony przez Tomasza Jankowskiego. Dwudniowy
Turniej U14 Energo Kontrol Cup to 6 bardzo fajnych wyrównanych pojedynków. W ¿adnym spotkaniu przewaga wygrywaj±cej dru¿yny nie by³a wiêksza ni¿ 10 punktów. W meczu o trzecie miejsce mieli¶my dogrywkê do której doprowadzi³ fantastycznym rzutem za trzy punkty (z obroñc±) ³ódzki ,,król trójek,, Micha³ Jó¿wiak (jest filmik)

Turniej Kontrol Cup drugi raz z rzêdu z kompletem zwyciêstw  wygrywa WKS ¦l±sk Wroc³aw pokonuj±c w finale Chromika ¯ary. Trzy dni i trzy sukcesy ,,¶l±skich kosynierów,, (PLK, II Liga i U14),, Organizatorzy turnieju postarali siê o puchary, medale i koszulki  dla uczestników EKC. Rodzice upiekli dla go¶ci i wszystkich ch³opców smaczne ciasta. By³ kosz pe³en energetycznych jab³ek

MVP Turnieju: Jakub Kuczyc  - otrzyma³ piêkn± ksi±¿kê i skarpetki KB. Ka¿dy zawodnik MVP meczu otrzyma³ breloczek ,, but koszykarski,, Warto jeszcze wspomnieæ o zawodnikach z rocznika 2002 - we wroc³awskim turnieju ci utalentowani ch³opcy grali znakomicie

W¶ród kibiców trener WKK Wroc³aw i Kadry ¦l±ska £ukasz Dziergowski. Po turnieju zawodnicy ¦l±ska Wroc³aw wyjechali na obóz zimowy pozosta³e ekipy Rybnik, £KS i Chromik tak¿e maja zaplanowane obozy zimowy a, po nich decyduj±ce rozgrywki w ligach i strefach w walce o awans do MP U14

Ju¿ dzi¶ organizatorzy ¦l±ska Wroc³aw zapraszaj± na kolejny turniej rocznika 2001 który odbêdzie siê tydzieñ po MP 12-14. Ju¿ dzi¶ do turnieju zg³osi³y siê dru¿yny z Francji Belgi i Niemiec. Warto przyje¿d¿aæ do stolicy polskiej koszykówki – Znakomite zakwaterowanie, wy¿ywienie, organizacje i ten ,,klimat,, kosynierki

Wielokrotnie przez mikrofon mówi³em do ch³opaków wisona 2015 to wasz czas Po pierwsze MP U14 po drugie Final Kadr Wojewódzkich i po trzecie nabór do kadry Polski. Postarajcie siê pokazaæ z jak najlepszej strony tej wiosny !!!

Jeszcze raz sk³adam serdeczne podziêkowanie trenerowi Piotrowi Portasowi za zaproszenie na turniej a panu Jarkowi Koz³owskiemu za transport

Do zobaczenia na Mistrzostwach Polski


KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 WKS ¦L¡SK Wroc³aw  6 pkt.  (+26)
2 UKS CHROMIK ¯ary  5 pkt.  (+9)
3 MKKS Rybnik  4 pkt.  (-15)
4 £KS £ód¼  3 pkt.  (-20)


 WYNIKI

CHROMIK ¯ARY - MKKS RYBNIK  68 : 58  (19-16, 15-16, 12-15, 22-11) MVP: Ghukasyan Karol
¦L¡SK WROC£AW - £KS £ÓD¬ 68 : 61  (19-13, 15-8, 13-20, 21-20) MVP: Igor Koz³owski
CHROMIK ¯ARY - £KS £ÓD¬  69 : 60  (15-15, 18-11, 20-16, 16-18) MVP: Sergiusz Wi¶niewski
¦L¡SK WROC£AW - MKKS RYBNIK  68 : 59  (16-12, 12-13, 23-14, 17-20) MVP: Jakub Kuczyc
MKKS RYBNIK - £KS £ÓD¬  67 : 63 po dogrywce (26-16, 15-15, 8-16, 9-11) MVP: Mateusz Rakszawa
¦L¡SK WROC£AW - CHROMIK ¯ARY  65 : 55 (14-12, 17-19, 21-10, 13-14)  MVP: Jakub Zaremba


 MVP: KUCZYC JAKUB   WKS ¦l±sk Wroc³aw

TOP 10 Najlepsi Strzelcy


1.KUCZYC KUBA 60 pkt. ¦l±sk Wroc³aw
2.KOZ£OWSKI IGOR 55  ¦l±sk Wroc³aw
3.KIE£BASA ANDRZEJ 48 MKKS Rybnik
4.WI¦NIEWSKI SERGIUSZ 45  Chromik ¯ary
5.GHUKASYAN KAROL  38 Chromik ¯ary
6.JÓ¬WIAK MICHA£ 36 £KS £ód¼
7.PACHOWICZ DAWID 27 MKKS Rybnik ¯ary
8.PORADA KACPER  31 Chromik ¯ary
9. RAKSZAWA MATEUSZ 30 MKKS Rybnik
10. W£ODARCZYK MIKO£AJ 24  £KS £ód¼
      SIKORA JAKUB 24 MKKS Rybnik


 TOP 5 Najlepsi Strzelcy za ,,trzy punkty,,


1. JÓ¬WIAK MICHA£  (9x3)  £KS £ód¼
2. KOWALCZYK MARCIN (6x3)  £KS £ód¼
3. KOZ£OWSKI IGOR  (4x3) ¦l±sk Wroc³aw
    PORADA KACPER   (4x3) Chromik ¯ary
    KUCZYC JAKUB (4X3) ¦l±sk Wroc³aw


FOTO ZIBI
FILMIKI ZIBI  


FOTO BOGDAN ELMANOWSKI

FOTO ¦LASK

 Wyró¿nienia w roczniku 2002

1. MACIEJAK NORBERT - Chromik ¯ary
2. KOWALSKI MARCIN - £KS £ód¼
3.PACHOWICZ DAWID -MKKS Rybnik
4. W£ODARCZYK MIKO£AJ - £KS £ód¼
5. NIEDORYS KRZYSZTOF - ¦lask Wroc³aw

,,MOTYWACJA,, NADZIEJA ¯ARSKIEJ KOSZYKÓWKI
(Trenuje 1 miesi±c)

Rutkowski Rafa³
Chromik ¯ary


MVP MECZU:


 
   

 GHUKASYAN K.
 KOZ£OWSKI I.
WISNIEWSKI S.
KUCZYC J.
 RAKSZAWA M.
ZAREMBA J.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   Nr..zawodnika..nazwisko..imiê.zdobyte..punkty
1
 

WKS ¦L¡SK
WROC£AW

  1.JANISZEWSKI FILIP 0+0+X
4 NIEDORYS KRZYSZTOF  X+X+2
5. LUBOWIECKI MACIEJ 6+4+2
6. PALUCH SZYMON 2+4+2
7. BIA£OW¡S MAREK 5+10+7 (2X3)
8. KÊDZIERSKI DAMIAN X+0+0
9. NOWAK MACIEJ 0+0+0
10. MALIK JAKUB 0+3+8  (1X3)
14. KOZ£OWSKI IGOR 28+15+17 (4x3)
15. £ABA KACPER 0+0+0
19. DREHER KRZYSZTOF X+0+0
33. W£ODARSKI MARCEL 4+5+0  (1X3)
53. KUCZYC JAKUB 21+17+27  (4X3)
69. SZATKOWSKI MACIEJ X+X+X
93. ZAREMBA JAKUB 2+8+0
99. GALECKI MIKO£AJ 0+2+0

TRENER: PORTAS PIOTR
 2  

UKS CHROMIK
¯ARY

  5. PORADA KACPER  8+11+12 (4x3)
6.PAWLIKOWSKI PAWE£  2+1+0
7.FORYSIUK ADAM   5+5+5 (1x3)
8.MACIEJAK NORBERT  7+7+8
9.BURNECKI KACPER  4+5+0 (1x3)
10.WI¦NIEWSKI SERGIUSZ 17+12+16
11.GHUKASYAN KAROL  18+10+10
13.GROCHALSKI PIOTR 0+2+X
14.SOKALSKI RADOS£AW 2+6+2
15.POSTRO¯NY PATRYK  0+8+0
16. KRZYWONOS OSKAR 0+0+X
18. GNIAZDOWSKI PATRYK  4+2+0
19. JUTKIEWICZ SERGIUSZ X+0+X
20. RUTKOWSKI RAFA£ 1+X+2

TRENER: BARCZ RADOS£AW
 3  

MKKS
RYBNIK

 4.PACHOWICZ DAWID 14+10+3 (1X3)
5.ZYGNUNT JAKUB  0+0+0
6.SIKORA JAKUB 4+4+16  (2X3)
7.SOLARZ MARIUSZ 3+8+3
8.CHROST PAWE£ 0+0+0
9. GRABOWSKI PAWE£ 2+10+6

10.GATNORCZYK KONRAD 8+6+6
11.WASZYÑSKI BART£OMIEJ 0+2+0
12. SZOT SEBASTIAN 0+2+0
13. KIE£BASA ANDRZEJ 14+17+17 (2x3)
14. RAKSZAWA MATEUSZ  11+X+19
15. CIE¦LIK DAWID  2+0+2

TRENER: KRAKOWCZYK JAKUB

 4  

£KS SMS MG 13
£ÓD¬

 
4. GAJEK MIKO£AJ X+2+0
7. W£ODARCZYK MIKO£AJ 5+10+9
9. GRALEWSKI SZYMON 2+8+6  (1x3)
12. CHMIELEWSKI MATEUSZ 2+X+0
13. KOWALCZYK MARCIN 9+4+7 (6x3)
14. KACZMAREK MATEUSZ 2+4+0 (1x3)
18. KACZOROWSKI MICHA£ 5+3+X
22. POLAK ADAM X+0+0
23. JÓ¬WIAK MICHA£ 16+7+13 (9x3)
24. WARDZIAK EMIL 0+0+2
32. ZAJ¡C TOMASZ 10+8+4
33. BARTESKI JAKUB 8+10++0
40. KRZYWKOWSKI ROBERT 2+4+12  (1x3)

TRENER: GRALEWSKI ARKADIUSZ
 

.....


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi