News: Kadra Polski U15 rocz.2000 I Zgrupowanie Gi¿ycko 7-14.I.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:59:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U15 rocz.2000 I Zgrupowanie Gi¿ycko 7-14.I.2015
Kadra Polski
 "Pozwolê sobie na s³owo, nie z³o¶liwie. My¶lê ¿e wiêkszo¶æ z tych ch³opaków to rzeczywi¶cie najlepszy "materia³" z rocznika 2000 w Polsce. Mo¿e tak z dwie trzecie z nich. Ale uwa¿am, ¿e w ró¿nych o¶rodkach w kraju trenuje jeszcze trochê ch³opaków, którzy zas³uguj±, ¿eby daæ im szansê. Mo¿liwe ¿e dorównuj± tym najlepszym a z wieloma z powo³anych by sobie poradzili. Zgodnie z zapowiedziami trenera kolejni mieli dostawaæ szansê zaprezentowania siê na takich zgrupowaniach w 2015r., jak teraz to w lutym. Tymczasem nie widaæ ¿adnego powiewu ¶wie¿o¶ci oprócz jednego zawodnika z 2001."

Odpowiadaj±c na post Rodzica, jak s±dzê, opowiem o tym jak budujemy zespó³ reprezentacji. Mam nadziejê, ¿e pomo¿e on zrozumieæ zawodnikom niepowo³ywanym, ¿e mimo braku powo³ania, nadal to Oni trzymaj± swój sportowy los w swoich rêkach.

Bardzo dziêkujê, w imieniu sztabu trenerskiego kadry, za docenienie jako¶ci selekcji rocznika 2000. Wiêkszo¶æ z 24 powo³anych, to wiêcej ni¿ sk³ad turniejowy. Do tego dochodz± przynajmniej dwaj zawodnicy trenuj±cy za granic± i praktycznie mamy szesnastkê „najlepszego materia³u z rocznika 2000” Je¶li faktycznie tak jest, to jest to pierwszy sukces. Je¶li s± gdziekolwiek ch³opcy dorównuj±cy obecnie najlepszym zawodnikom to jest to ¶wietna wiadomo¶æ, wielokrotnie prosi³em o takie informacje, podawa³em kontakt i pojedyncze zg³oszenia zawsze weryfikujemy. By³y zaledwie pojedyncze. Doskonale wiemy ¿e z wieloma powo³anymi zawodnikami „poradzi³by sobie” nie jeden zawodnik w kraju, wraz z rozszerzeniem ilo¶ci powo³añ, rozszerza siê podstawa piramidy i wzrasta ilo¶æ zawodników na poziomie 3 czy 4 dziesi±tki w kraju. O ile do pierwszej dziesi±tki kandyduje oko³o 20 zawodników, to do trzeciej dziesi±tki szacujê na dwa razy tyle.

W za³o¿eniach swojej pracy zak³adamy stworzenie zespo³u walcz±cego na jak najwy¿szym poziomie w wieku U-16, ale i pomoc w rozwoju zawodnikom, których „podejrzewamy” ¿e mog± graæ w przysz³o¶ci dla polskiej koszykówki. Przecie¿ nikt rozs±dny nie oczekuje, ¿e powo³any z rocznika 2001 ch³opiec bêdzie ju¿ dzi¶ walczy³ o miejsce na parkiecie, ale za pó³tora roku w U-16, czy trzy i pó³ roku w U-18, bardzo mo¿liwe. Reprezentacja nie jest zespo³em gwiazd „na dzisiaj”, tak to nie dzia³a, gdyby tak by³o, Bartosz Kurek, jeden z najlepszych zawodników ¶wiata, mia³by do¿ywotni etat w kadrze. Jest jeszcze, przynajmniej kilka, wa¿nych czynników, które wp³ywaj± na rozwój zawodnika. Stan zdrowia, mo¿liwo¶ci rozwoju w swoim ¶rodowisku, ilo¶æ i jako¶æ meczy, jakie rozgrywa w sezonie, wszystko to wp³ywa na to, jakim zawodnikiem bêdzie zawodnik w przysz³o¶ci, a o przysz³o¶ci my¶limy, wysy³aj±c powo³ania dzisiaj. W tym wieku, zawodnicy bardzo dynamicznie siê rozwijaj±, czekamy na informacje o takich ch³opcach i liczymy, ¿e tacy siê znajd±. Na koniec powtórzê to, co pisali¶my na naszej stronie, wszystkim, którzy tym razem nie zostali powo³ani, przypominam, ¿e zawodnikiem na poziomie
miêdzynarodowym nie zostaje siê dziêki powo³aniu na zgrupowanie, tylko dziêki ciê¿kiej i m±drej pracy w klubie. PZKosz zaprosi³ miesi±c temu trenerów szkol±cych m³odzie¿ na poziom szkolenia centralnego na bezp³atn± konferencjê do Cetniewa, przedstawiali¶my nasz pomys³ na zespó³, jeste¶my w kontakcie z trenerami, liczymy na dalsz± wspó³pracê i dziêkujemy za obecn±.

Kontakt: danielpuchalski12@wp.pl


Trener Reprezentacji Polski U15 Daniel Puchalski powo³uje 24 zawodników na zgrupowanie Kadry które odbêdzie siê w dniach 7.02.2015 – 14.02.2015. Zgrupowanie (obóz zimowy) odbêdzie siê  COS OPO Gi¿ycku, ul. Moniuszki 22. W Kadrze pojawi³o siê jeden nowy zawodnik z rocznika 2001. O kolejnych akcjach szkoleniowych bêdziemy was informowaæ

Sztab Szkoleniowy:

Trener G³owny: Daniel Puchalski  (Nied¼wiadki Przemy¶l)
Trener Asystent: Maciej Szel±gowski  (GTK Gdynia)
Trener Asystent: Wojciech Boblewski (TKM W³oc³awek)
Fizjoterapetka: Alicja Albecko


POWO£ANI NA ZGRUPOWANIE WA£BRZYCH 2015
  (Sk³ad kadry podany alfabetycznie)
Pozdrowienia od SKM
Komentarze
Basket Fan dnia stycze 27 2015 11:42:44
Pozwolê sobie na s³owo, nie z³o¶liwie. My¶lê ¿e wiêkszo¶æ z tych ch³opaków to rzeczywi¶cie najlepszy "materia³" z rocznika 2000 w Polsce. Mo¿e tak z dwie trzecie z nich. Ale uwa¿am, ¿e w ró¿nych o¶rodkach w kraju trenuje jeszcze trochê ch³opaków, którzy zas³uguj±, ¿eby daæ im szansê. Mo¿liwe ¿e dorównuj± tym najlepszym a z wieloma z powo³anych by sobie poradzili. Zgodnie z zapowiedziami trenera kolejni mieli dostawaæ szansê zaprezentowania siê na takich zgrupowaniach w 2015r., jak teraz to w lutym. Tymczasem nie widaæ ¿adnego powiewu ¶wie¿o¶ci oprócz jednego zawodnika z 2001.
madej1972 dnia stycze 30 2015 14:18:49
Trener Puchalski ma 100 % racji w dwóch sprawach ... los sportowy jest w rêkach zawodników oraz poziom sportowy wykuwa siê w hali treningowej w klubie ... nie na kadrze. Szkoda tylko, ¿e nie dzia³a to tak samo je¿eli chodzi o wybór trenerów i asystentów kadr m³odzie¿owych (ale to trochê z innej beczki i akurat nie dotyczy rocznika 2000). Chwaliæ trzeba sztab rocznika 2000 za dobry przegl±d rocznika (trener Puchalski zna go od lat na wylot) oraz za chêæ kontaktu i dyskusji. Ja mam trochê inn± filozofiê dotycz±c± powo³añ do kadr m³odzie¿owych (amatora oczywi¶cie ... chocia¿ wielu trenerów i nie tylko chyba siê z t± teori± zgadza) --- powo³ania do kadry s± wyró¿nieniem i docenieniem ciê¿kiej pracy zawodników i ich aktualnej formy ... czy powo³ywanie zawodników którzy kiedy¶, mo¿e (??? bo pewnik to raczej nie jest) dadz± du¿o wiêcej ??? czy to jest motywuj±ce dla jednych i drugich ??? - moim zdaniem niekoniecznie ... je¿eli taki "przysz³o¶ciowy" zawodnik ciê¿ko pracuje i pokazuje progres w klubie oraz staje siê coraz bardziej konkurencyjny dla graczy, którzy obecnie prezentuj± wy¿szy poziom to takie powo³ania maj± sens i s± oczywi¶cie zrozumia³e i bezdyskusyjne --- ale je¿eli aktualny poziom sportowy takiego "przysz³o¶ciowca" - technika indywidualna, motoryka, ogranie klubowe - odbiegaj± znacz±co od tych aktualnie lepszych zawodników to takie powo³ania s± toto-lotkiem i s± bardzo krzywdz±ce dla zawodników ciê¿ko pracuj±cych od lat w aktualnej formie na poziomie kadry PL - a swoj± drog± sk±d wiedza, ¿e ci aktualnie teraz lepsi (w sumie uwa¿ani za ma³o perspektywicznych) od prospektów przysz³o¶ciowych i nie powo³ywani obecnie nie bêd± za 3-4 lata jeszcze lepsi i brak powo³ywania ich jest dzisiaj dla nich sporym demotywatorem. Skoro zawodnik z rocznika 2001 poza ¶wietnymi warunkami fizycznymi nie prezentuje aktualnie nawet poziomu odpowiedniego w swoim roczniku (technika indywidualna, ogranie itd. - same "cm" to moim zdaniem za ma³o nawet na U14) ... co robi w kadrze o rok starszej ??? - moim zdaniem zabiera miejsce komu¶ kto od lat ciê¿ko zasuwa i liczy na docenienie tej pracy (na bank parê takich nazwisk w kraju siê znajdzie) ... czas Sebastiana z rocznika 2001 jeszcze nadejdzie nie trzeba go sztucznie pchaæ do przodu (nie odbieraj tego Sebastianie osobi¶cie - ale tak to ju¿ jest zosta³e¶ reprezentantem PL - masz ¶wietne warunki i smyka³kê --- ciê¿ko pracuje, a zapewne trafisz tam gdzie chcesz) ... niech ciê¿ko pracuje w klubie i siê ogrywa (bo klub jest od tego nie kadra tam wykuwa siê umiejêtno¶ci), a powo³ania do kadry zapewne otrzyma (tego mu zreszt± serdecznie ¿yczê ). Trener Puchalski jest chyba na chwilê obecn± jedynym trenerem, który publicznie zabiera g³os w sprawach kadry i nie unika tematów powo³añ oraz planu rozwoju prowadzonej przez niego kadry. Reszta trenerów powinna braæ z niego przyk³ad. Na koniec jeszcze s³owo od strony rodzica zawodnika - zawsze powtarzam swojemu synowi jedno ... nikt nie zabierze Ci twoich umiejêtno¶ci nabytych ciê¿k± prac± i po¶wiêceniem ... nadejdzie taki czas, ¿e kto¶ je zauwa¿y i doceni ... skupiaj siê na sobie i tym jak stawaæ siê lepszym ka¿dego dnia - to chyba najlepsza rada dla tych, którzy zostali w domach i nie za³apali siê na kadrê (tym razem).
Pozdrawiam serdecznie
Daniel Madejski
zibi dnia stycze 30 2015 21:29:10
Dziêkujê za zaineresowanie nasz± prac±, mam ¶wiadomo¶æ ¿e bez wspó³pracy z zawodnikami, trenerami i rodzicami nie wykorzystamy w pe³ni potencja³u zawodników, st±d oczywista wydaje mi siê potrzeba wspólnego zrozumienia. Samo powo³anie do reprezentacji nie czyni lepszym ani zawodnika ani trenera, wa¿ne by móc to powiedzieæ po skoñczonym okresie pracy. Chcê by zawodnicy wyj±tkowo traktowali powo³ania, wyj±tkowo w kategoriach szans na przysz³o¶æ, nie jako spe³nienia tu i teraz. Czternastoletni ch³opcy, mimo otrzymanych powo³añ to dopiero kandydaci na reprezentantów kraju i tak Ich postrzegamy. Do pierwszej, powa¿nej szansy na reprezentowanie kraju maj± dwa lata, co w tej kategorii wiekowej, nie przesadzaj±c, to prawie inna dyscyplina sportu. Nie zrezygnujemy z nikogo kto mo¿e spowodowaæ ¿e nasz zespó³ bêdzie lepszy, ale broniê idei powo³ywania do szerokiego szkolenia zawodników perspektywicznych, w praktyce s± to pojedynczy zawodnicy, najczê¶ciej wysocy. Uwa¿amy ¿e nie staæ naszej koszykówki, na to by im nie pomagaæ. Rozpoczynamy szkolenie centralne rok wcze¶niej ni¿ zwykle, nie dlatego ¿e mamy kompletnych zawodników w tej kategorii wiekowej, ale dlatego by daæ szansê wyrównaæ poziom fundamentów koszykówki u najlepszych zawodników w kraju. Mo¿e kto¶ siê zdziwiæ, ale nasze 14 letnie dzieciaki du¿o lepiej graj± w koszykówkê ni¿ j± znaj± i potrafi±. Sam jestem trenerem, te¿ za to odpowiadam. Przyczyn jest wiele, nie miejsce i czas na analizê. Fakty s± takie, ¿e pierwsze miesi±ce szkolenia przeznaczamy na naukê podstaw, absolutnych podstaw, ale wykonywanych wzorcowo. Ci ch³opcy nie powini patrzeæ na kadrê z perspektywy bycia lepszym od kolegi z zespo³u, tylko bycia lepszym od 14-latka z Turcji. Do tego w³a¶nie potrzebne s± wzorce fundamentów na poziomie U-14. Wiemy ¿e okres rkwarantannyr1; siê koñczy i lada miesi±c priorytetem bêdzie ju¿ zespó³. Tym bardziej ro¶nie rola klubu i treningu indywidualnego.

Pozdrawiam,Daniel Puchalski.
Basket Fan dnia stycze 30 2015 23:21:56
Mi³o, ¿e komentarz mojej skromnej osoby wywo³a³ merytoryczn± dyskusjê, w której merytorycznie g³os zabra³ Trener Puchalski. Ja przychylam siê do zdania Madeja1972. Co nie znaczy, ¿e kwestionujê d³ugofalow± filozofiê Trenera, bo choæ interesujê siê koszykówk± to nie jestem fachowcem od oceniania poziomu talentu i perspektywiczno¶ci mlodych koszykarzy.Mówiê to co widzê okiem kibica m³odzie¿owej koszykówki na dzi¶.A widzia³em sporo zawodników i meczòw tego rocznika. I wcale nie jestem roz¿alonym rodzicem, bo uwa¿am ¿e co ma byæ to bêdzie i oceniaæ bêdziemy dzisiejsz± m³odzie¿ za parê lat. Jak to wszyscy podkre¶laj±, to ta ciê¿ka praca w klubach poka¿e za te kilka lat w którym miejscu bêd± powo³ywani i niepowo³ani do kadry i to nie tylko tej z rocznika 2000. I bardzo jestem ciekawy jak to bêdzie wygl±daæ. Oby wszyscy byli zdrowi i robili du¿e postêpy.
Pozdrawiam
Pawcio dnia stycze 31 2015 08:39:25
Tym wszystkim zawiedzionym ¿e nie dostali powo³ania gwarantuje ¿e w ci±gu najbli¿szych 4 lat ta grupa mocno siê zmieni.Na etapie 14 latka zawsze przewagê bêd± mieli wczesnorozwojowcy.Trudno ich za to karaæ i nie powo³ywaæ jednak wprawne oko trenera widzi wiêcej i je¶li chce miec fajny sk³ad tak¿e na U-18 musi wyszukiwaæ tych co "dogoni± i przegoni±" aktualnych liderów. Niech ¶wiadomo¶c tego sprawi ¿e popracuj± mocniej ni¿ koledzy, a wtedy sky is the limit smiley
dareko1 dnia stycze 31 2015 09:19:46
Wszystko piêknie piszecie , szkoda ¿e nikt z was nie pomysla³ o psychice dziecka ,która jest znacz±ca w tym wieku .Je¿eli kto¶ graj±cy w klubie nie jest przeciêtny dostaje du¿o wyró¿nieñ i jest oceniany barzdo wysoko na swojej pozycji [rzez wielu trenerów ,a nie jest powo³any do kadry ( co jest oczywistym zaszczytem ) to wtedy psychika mo¿e siê za³amaæ , a jeszcze jak widzi powo³anych zawodników z innych klubów z którymi bez problemu daje sobie radê na boisku to juz dobrze nie jest .Nastepna kwestia powo³ania zawodnika z 2001 roku ,ludzie to jest kadra 2000 , dlaczego zabiera siê miejsce komu¶ warto¶ciwemu z 2000 roku , chyba kadra 2001 równie¿ powstanie .Sk³ad obecnie powo³anych to na pewno nie jest sk³ad marzeñ przynajmniej moich
madej1972 dnia stycze 31 2015 10:58:31
Dziêkujê po pierwsze trenerowi Puchalskiemu za podjêcie tematu i przedstawienie swojego punktu widzenia - oraz za to, ¿e podejmuje takie tematy z rodzicami oraz osobami bêd±cymi blisko m³odzie¿owej koszykówki - to godne uwagi i pochwa³y smiley
Tak naprawdê najwiêkszym dramatem jest to, ¿e na kadrach zawodników trzeba uczyæ fundamentów smiley - to nie jest moje stwierdzenie tylko samego trenera Puchalskiego. Zgadzam siê z tym, ¿e trzeba pomagaæ tym perspektywicznym (sam to zreszt± napisa³em - tylko trzeba to robiæ pod pewnymi warunkami). Moim zdaniem kadra nie jest miejscem do nauki podstaw ... to galimatias: najpierw jeste¶my zgodni, ¿e najwa¿niejsza jest praca w klubie oraz indywidualna, a potem s³yszê, ¿e na kadrze prowadzone s± "korki" z fundamentów koszykówki ??? ... jak to ma siê do p³yn±cego przekazu do przysz³ych kadrowiczów - ciê¿ko pracujcie w klubie oraz indywidualnie, Wasz los jest w Waszych rêkach ... potem niektórzy zawodnicy jad± na kardê i widz± ch³opaków, którzy po prostu nie ogarniaj± ani praktyki ... ani teorii !!! to problem rzeka bo dotyczy szkolenia w naszym kraju u podstaw od U10. Moim zdaniem dlatego w³a¶nie potem kadra ma zachwiany status. Jedna sprawa do Pana Pawcia ... "wprawne oko trenera" w PL koszykówce na razie od 10 lat nie potrafi³o wy³owiæ i wychowaæ nastêpców dla Koszarka i Szubargi w 40 mln kraju (nie oczekujê 3 PG klasy CP3 ale 4-5 PG na poziomie PLK i walcz±cych o miejsce w kadrze) w koñcu zaczynamy przeb±kiwaæ o jakiej¶ naturalizacji !!! dla mnie to dramat. Naj³atwiej jest to zawaliæ na zawodników, ¿e s± kiepscy i leniwi lub najbardziej tragiczny tekst - s³aby rocznik smiley((. Moja diagnoza jest inna ... mo¿e czas zmieniæ obiektyw tele z bardzo w±skim polem widzenia ... na obiektyw szerokok±tny !!! bo mo¿e po drodze gubimy za du¿o ch³opców ma³o perspektywicznych daj±c za du¿e fory tym, którzy mo¿e kiedy¶ rozb³ysn± pe³ni± talentu i mo¿liwo¶ci - to gubienie zaczyna siê ju¿ w³a¶nie w U14. Musi byæ zachowany umiar dla jednej i drugiej strony ... nie mo¿e byæ tak, ¿e do kadr s± powo³ywani zawodnicy nie spe³niaj±cy bardzo czêsto minimalnego progu umiejêtno¶ci. Takie podej¶cie demotywuje dziesi±tki ch³opaków i bardzo czêsto zaburza ich system warto¶ci. Jedno w tej dyskusji jest pozytywne ... nie rozmawiamy o konkretnych nazwiskach - tylko o kryteriach i za³o¿eniach powo³añ do kadr m³odzie¿owych - oczywi¶cie i tak decyduj±ce zdanie zawsze bêdzie mia³ trener bo tak byæ powinno. Jednak wymiana ró¿nych punktów widzenia - ró¿nych stron - zawsze jest chyba wskazana smiley
PZD
DM
Basket Fan dnia stycze 31 2015 11:33:25
Zgadzam siê z Dareko1 i Madej1972, ¿e takie niepowo³ywanie zawodników, którzy s± dzi¶ lepsi technicznie, szybsi, lepsi motorycznie od niektórych powo³ywanych,jest dla takich ch³opaków ciê¿kim prze¿yciem. Trzeba wtedy pozytywnie wspieraæ jako trener klubowy lub rodzic, aby ten m³ody cz³owiek po prostu robi³ swoje. Jedna konkluzja mi siê nasuwa: Odnoszê czêsto wra¿enie patrz±c na selekcjê kadr, ¿e im wiêkszy tym bardziej perspektywiczny.A tak jak powiedzia³ Madej1972, na pozycji 1 od wielu lat posucha u seniorów.
Pawcio dnia stycze 31 2015 13:18:21
Na pozycji 1 posuchy maj± kadry o znacznie lepszej selekcji ,np Chorwaci te¿ naturalizowali sobie amerykañca.Co do wychowywania nastêpców Koszarka to kilka opcji w¶ród m³odych jest czy osiagna jego lvl to juz inna sprawa.

Co do rok m³odszych powo³ywanych na kadry starszego rocznika , zwykle jest to 1 góra 2 zawodników, zwykle ponadprzeciêtnych,maj± okazje zagraæ na ME jako gracze z ³awki i oswoiæ sie ze stresem , tak ¿eby za rok w swoim roczniku gdzie sa starterami byli tymi którzy sie nie spal± w pierwszych meczach.Wiêkszo¶æ kadr tak robi.
Trzeba siê z tym pogodziæ.W klubach tacy ch³opcy tez zwykle graja ze starszymi zespo³ami i wtedy to oni "zabieraj± " minuty innym,

Co do preferowania wysokich ,ka¿dy dodatkowy cm siê liczy, to jest ta wrto¶æ której siê nie wytrenuje , ani nie do³o¿y ciê¿ka prac±.Wysocy maja zwykle d³u¿sze rêce , wiêkszy zasiêg , zabieraj± wiêcej miejsca na boisku smiley .Jest tez efekt popyt poda¿ , tych 185cm sa setki tych 210cm jest kilku ,a ka¿dy chce mieæ wyzszych niz przeciwnik
madej1972 dnia stycze 31 2015 15:42:39
Panie Pawcio ... co Pan chce porównywaæ ??? które to kadry maj± posuchê ??? ... owszem maj± posuchê jak na swoje bardzo wysokie standardy selekcji i szkolenia ... natomiast nasz system szkolenia nie jest w stanie wychowaæ/wyszkoliæ graczy na pozycjê PG na poziomie marnej PLK !!! jak komu¶ pêka ¿y³ka w klubie to i na kadrze mu pêknie ... i jeszcze jedno koszykówka bardzo siê zmieni³a chyba Pan nie zauwa¿y³ ... teraz w cenie jest szybko¶æ, dynamika, dobre decyzje i ¶wietna agresywna obrona --- a nie 5 cm wiêcej. Skoro tych po 185 cm s± setki to czemu nie mamy nastêpców Koszarka i Szubargi i Skiby ??? I trzeba to jasno powiedzieæ ... to nie s± jedynki klasy TOP w Europie.
Pawcio dnia stycze 31 2015 20:29:28
Panie madej 1972 proponujê pochyliæ siê nad pana w³asnymi s³owami.
Jednak wymiana ró¿nych punktów widzenia - ró¿nych stron - zawsze jest chyba wskazana smiley

Dziêkujê.
madej1972 dnia stycze 31 2015 21:43:52
Ja znam doskonale Pana punkt widzenia i bardzo dziêkujê za umieszczenie go w tej wymianie pogl±dów --- czytam Pana posty od lat --- i w wielu tematach mam chyba inne zdanie. Czy z³e czy dobre ... nie wiem, po prostu inne. Odpowiada Pan moim wpisem ... czemu nie argumentami dotycz±cymi wyszkolenia i selekcji zawodników na pozycji 1 w PL ??? z Pana stanowiska poniek±d wynika, ¿e po prostu jest ok i w sumie nic nie trzeba zmieniaæ ... ja naprawdê poznam chêtnie opinie kogo¶ kto w koszykówce m³odzie¿owej jest od lat ... a w³a¶ciwie j± ju¿ opuszcza. Chêtnie pochylê siê nad Pana spostrze¿eniami i przeczytam je uwa¿nie dlaczego nie mamy nastêpców Koszarka, Szubargi i Skiby. Bo na chwilê obecn± decyduj±cym i w sumie najwa¿niejszym parametrem w Pana wpisach s± cm. Je¿eli Pan odpisze super !!! chêtnie przeczytam Pana opiniê na temat ... dlaczego mamy taki problem nawet w wyszkoleniu starterów do PLK na pozycji 1. Je¿eli Pan zakoñczy³ t± dyskusjê na Dziêkujê ... trudno.
Pozdrawiam
Daniel Madejski
dareko1 dnia stycze 31 2015 22:44:46
jak ka¿dy zapewne wie w koszykówce najwazniejsze s± jedynki ( jak to mawiaj± w stomatologii " nie masz dobrych jedynek nie masz powodu do u¶miechu " Szczerze powiem w tym zestawieniu nie ma dobrych jedynek. Rozgrywaj±cy napêdza wszystko, to od niego zale¿y ca³a akcja. On nie jest po to by zdobywaæ punkty, nie musi byæ wysoki co bardzo preferuje pan Puchalski.
Pawcio dnia luty 01 2015 13:43:06
Dziêki za mo¿liwo¶æ dyskusji z konkretnym cz³owiekiem a nie anonimem,to raczej rzadko¶æ na SKM .Pyta pan o o moja opiniê , nie wiem czy potrafiê w³a¶ciwie zdiagnozowaæ problem braku umiejêtno¶ci wyszkolenia rozgrywaj±cych europejskiego formatu w "polskiej szkole koszykówki". Podejrzewam ze na tym temacie wy³o¿y³oby siê 3/4 dziennikarzy sportowych. Kibicuj±c koszykówce od ponad 20 lat nie da siê ukryæ ¿e rola rozgrywaj±cych ro¶nie, gra przy¶piesza ciê¿ar zdobywania pkt przesun±³ siê na obwód era Jabarów,Shaqów przeminê³a bo i nie ma takich graczy.
Sprecyzujmy co powinien mieæ PG euro formatu, to pomo¿e zrozumieæ czemu o niego tak trudno.
Oczywi¶cie kolejno¶æ atutów bêdzie dla ka¿dego inna.
1.Widzenie pola gry
2.Umiejêtno¶æ czytania obrony
3.podanie w tempo i na czas ,podanie pod kosz (rzadka umiejêtno¶æ)
4.komunikacja z trenerem ,realizowanie za³o¿eñ taktycznych, kontrola tempa gry
5.gra 1 na 1
6.umiejêtno¶æ zdobywania punktów penetracj± pod kosz i z dystansu.
7.obrona

Zgrac te wszystkie elementy w 1 zawodniku , du¿e wyzwanie, niewielu w NBA mo¿e odhaczyæ ka¿d± ze sk³adowych.
Jedynym krajem który to systematycznie potrafi s± Stany, wynika to z ilo¶ci graczy trafiaj±cych do systemu szkolenia.Je¶li u nas do szkolenia trafia kilka ty¶ m³odych graczy tam skala jest 100x wiêksza.³atwiej wtedy wy³owiæ diamenty i poddaæ je obróbce.Basket w USA ma status gry narodowej , poza tym specyfik± kosza jest to ¿e jako jedyna dyscyplina zespo³owa mo¿e byc grany w pojedynkê ,potrzeba tylko kawa³ek twardego i obrêcz na 3 metrach.
U nas tak jest z kopana , tam trafia gros dzieciaków którym siê chce odej¶æ od kompów.W ostatnich latach dobr± prasê i wyniki ma te¿ siatka i rêczna, to co zostanie trafia do koszykówki + dzieciaki by³ych graczy..smiley
O jako¶ci szkolenia trudno siê jednoznacznie wypowiedzieæ , s± miejsca gdzie jest dobrze i b.dobrze i takie gdzie idzie siê na skróty, ¿eby przetrwaæ kolejny sezon.
Mamy trenerów którzy ¿yj± tym co robia, ale jest te¿ spora grupa której entuzjazm zabi³o codzienne u¿eranie siê o halê , busa czy wodê na trening.
Kluczowe jest by trener by³ w stanie utrzymaæ dom z pensji, nie ³apa³ 4 dodatkowych fuch by prze¿yæ,a to czêsto musz± robiæ.Dajmy mu mo¿liwo¶æ podnoszenia kwalifikacji, ale i rozliczajmy z efektów szkoleniowych, a nie tylko z wygranych zawodów.Mo¿na tu skorzystaæ z rozwi±zañ przetestowanych np.na Litwie gdzie z pierwszych kontraktów zawodowych byli trenerzy dostaj± swój % za udzia³ w wyszkoleniu.Facet który ma spokojna g³owê w domu mo¿e siê skupiæ na pracy zw³aszcza je¶li j± kocha.OK mamy juz trenera co z zawodnikiem, koszykówka musi wróciæ do szkó³, jesli dzieciak nie bedzie mia³ szansy na WF-ie zagraæ w kosza to jak ma go polubiæ?Zwi±zek zdaje siê zaczyna to rozumieæ , wiem ¿e zawodnicy z Sopotu czy S³upska odwiedzaj± wiele szkó³ na pomorzu to za jaki¶ czas da efekty.
Kluczowa jest masowo¶æ wtedy mo¿na przeprowadziæ w³a¶ciw± selekcjê a nie brac wszystkich co przyszli.Dlaczego to takie wa¿ne , zawodnik który ma predyspozycje je¶li trenuje z podobnym do siebie robi postep je¶li w treningu wszystko przychodzi mu ³atwo bo za przeciwnika ma grubaska co ledwo biega... to po co siê przemêczaæ i tak jestem najlepszy.Do momentu gdy pojedzie na MP i oka¿e siê zê robi± z nim co chc±... zeby ukszta³towaæ rozgrywaj±cego euro formatu , taki gracz od pierwszego treningu musi rywalizowaæ na maxa ka¿dy rok na pó³ gwizdka redukuje szanse na to ¿eby osi±gn±c wspomniany poziom.Temat jest ogromny i wielu aspektów nawet nie ruszy³em, bo nikt by nie doczyta³ do koñca.

PS co do zarzucanego mi przywi±zania do centymetrów.. pomijam fakt ¿e bli¿sza koszula cia³u , ale zwykle inny punkt widzenia maj± rodzice graczy niskich... zupe³nie nie wiadomo czemu. a prawda jest po ¶rodku trzeba mieæ i takich i takichsmiley
dareko1 dnia luty 01 2015 16:08:33
Pawcio w 100 % zgadzam siê z punktami z posta .Dobry rozgrywaj±cy to 75% sukcesu , to on kreuje grê i tu szuka³ bym klucza do sukcesu w U-15 .Koszykówka siê mocno zmieni³a ten kto gra szybko ten wygrywa
dareko1 dnia luty 01 2015 16:38:35
na koniec jescze taka ma³a konkluzja - nie raz jeden 170 cm ( jako dobry rozgrywaj±cy ) wzrostu zrobi wiêcej niz dwóch po 185 cm
madej1972 dnia luty 01 2015 21:42:29
Bardzo dziêkujê za post smiley ... nie musia³em sam tego pisaæ smiley tak naprawdê w 80 % siê z tym postem zgadzam smiley to s± konkrety nie zdawanie siê na "oko trenera" smiley --- zawód trenera to temat rzeka i jest to du¿y problem smiley --- co do wymagañ doda³bym tylko jeden punk - IQ koszykarskie jest dla mnie wa¿niejsze ni¿ wspó³praca z trenerem ... bo wyznaje zasady Master Zena ... zawodnika sam musi podejmowaæ decyzje (najlepiej szybkie i dobre) i sam rozwi±zywaæ trudne problemy ... i jestem za tym aby ten tok nauczania wprowadzaæ od wczesnych lat szkolenia ... w 100 % zgadzam siê, ¿e tylko rywalizacja na treningach no i oczywi¶cie w meczach gwarantuje rozwój na odpowiednim poziomie - oczywi¶cie warunkiem koniecznym jest odpowiedni trener - ale moim zdaniem trening jest wa¿niejszy od meczu bo mecz trawa 40 min. i jest raz w tygodniu ... a treningi s± np. 4 po 2 godziny w tygodniu. W USA na treningach czêsto jest wiêksza rywalizacja ni¿ na meczach (szko³y ¶rednie, uczelnie). Wiêc wiedz±c to wszystko - dlaczego nasz system szkolenia nie potrafi wychowaæ paru 1 do przynajmniej PLK ... ani maj±cej 175 cm ani 195 cm ??? uwa¿am, ¿e to faktycznie bardzo skomplikowany problem ... moim skromnym zdaniem amatora za ma³o trenerzy m³odzie¿owi przywi±zuj± uwagi do predyspozycji mentalnych - to oczywi¶cie tylko jeden z czynników, ale uwa¿am decyduj±cy na tej pozycji - czêsto nie szukaj± liderów tylko np. nieszczêsnych cm (jestem w tym parametrze trochê uparty i ma³o reformowalny ale tyle siê od paru lat o tym naczyta³em i nas³ucha³em ... ¿e jestem na to uczulony). Ma³± wycieczkê zrobiê tak¿e do wspomnianych dziennikarzy ... co oni mog± powiedzieæ o tym problemie skoro NIKT prawie nie interesuje siê m³odzie¿ow± koszykówk± !!! to dyletanci w tym temacie ... relacje z imprez m³odzie¿owych mo¿na policzyæ na palcach. Temat wielko¶ci grupy naborowej jest oczywi¶cie wa¿ny ... ale ma³e kraje oczywi¶cie koszykarskie lub trochê wiêksze gdzie basket jest niszowy - Litwa, S³owenia, Macedonia, Finlandia pokazuj± --- ¿e mo¿na szkoliæ skutecznie i dostarczaæ wielu graczy do swoich lig oraz zagranicznych (wiem wiem na Litwie to religia by³em widzia³em). To moim zdaniem nie jest g³ówny problem --- brak ogromnej masowo¶ci. Jedno jest pewne ... co¶ trzeba zmieniæ !!! bo posucha trwa w najlepsze niestety smiley Jeszcze ma forum sprzedam malutkiego karniaka Zibiemu chyba trochê mnie lubi wiêc siê na mnie nie wkurzy mam nadziejê -POZDRAWIAM SERDECZNIE przy okazji smiley ... rozmawia³em z nim o tym ju¿ kilka razy i napiszê to co mam na jêzyku na forum ... wszystkie te pierwsze pi±tki, królowie strzelców, MVP itd itd. s± trochê o kant dupy rozbiæ za przeproszeniem --- nie cierpiê wyró¿nieñ indywidualnych w koszykówce m³odzie¿owej smiley prawie nigdy ch³opak zorientowany na kreowanie kolegów, dobr± defensywê, organizacjê gry na boisku nie zostanie doceniony ... jak mamy kreowaæ takich ch³opaków i ¶wiadomie ich nauczaæ ??? dzieciaki widz±, czytaj±, s± ¶wiadome bardziej ni¿ siê nam zdaje ... no i jak to wszyscy s± ³ase na pochwa³y i nagrody !!!
Patrz±c na relacje z turniejów tacy go¶cie nie s± w modzie smiley Ostatnio bêd±c w Berlinie nie by³o ani jednej nagrody indywidualnej !!! nikt siê na to nie napina i siê tym nie interesuje. Liczy siê tylko team i jak ten team funkcjonuje ... to jest przyk³ad jak ceniæ zespo³owo¶æ oraz j± po¶rednio kreowaæ - to trochê poza tematem szkolenia ale moim zdaniem ... nie do koñca. Oczywi¶cie chwa³a i cze¶æ Zibiemu za to co robi !!! to pasjonat jakich ma³o !!! to zielona wyspa w ¶wiecie informacji o m³odzie¿owej koszykówce ... ale mo¿e warto przemy¶leæ to co napisa³em.
Pozdrawiam i dziêki za dyskusjê, której moim zdaniem brakuje ... lata lec±, konferencja szkoleniowa goni konferencje szkoleniow± ... a my nadal bez perspektyw na ruszenie ze ¶redniactwa smiley ca³y czas tylko klepiemy o roczniku 93. Na koniec jedna kwestia ... dyskutujemy, ¿e jest problem na 1 ... a naszych topowych wysokich seniorów Gortat, Lampe te¿ nasz system nie wyszkoli³ smiley trzeba o tym pamiêtaæ. Ignerski jedyny rodzynek daje radê w dobrej lidze smiley no i za Waczyñskiego trzymam kciuki !!! ka¿dy sukces nawet ma³y musi cieszyæ smiley awans na ME bardzo cieszy ale nie za wiele zmieni³ w naszym zapleczu nazwisk na przysz³o¶æ.
PZD
Daniel Madejski
Basket Fan dnia luty 01 2015 23:04:37
Na temat nagród indywidualnych to siê podpisujê pod opini± poprzednika dwiema rêkami. Tacy wy³±cznie zespo³owo po¿yteczni zawsze bêd± w cieniu i niedocenieni w takich turniejach. A jeszcze na marginesie dodam spostrze¿enie z jednego z turniejów ( na wielu pewnie tak jest): Siedzê na trybunach i po og³oszeniu MVP turnieju grupa kibiców obok bulwersuje siê, ¿e jak to, przecie¿ on nie zas³u¿y³. I nie sposób by³o siê z nimi po czê¶ci nie zgodziæ. Ale by³ z dru¿yny zwyciêzców, w której wszyscy grali równo i kogo¶ trzeba by³o wybraæ. A na turnieju by³ ch³opak, który gra³ jak z nut, ale niestety nie w zwyciêskiej dru¿ynie.
madej1972 dnia luty 02 2015 08:54:42
Jeszcze jedno s³owo bo chyba trochê by³em nieprecyzyjny ... oczywi¶cie je¿eli chodzi o nagrody indywidualne osob± odpowiedzialn± nie jest Zibi !!! oczywi¶cie przekazuje je do szerszej wiadomo¶ci ... to uwaga g³ównie do organizatorów i trenerów. Zibi jako osoba opisuj±ca m³odzie¿owy basket ma jednak wp³yw po¶redni na formu³ê opisywania turniejów ... jest trochê takim moderatorem tre¶ci w sieci i na samych turniejach smiley
DM
KillBill dnia luty 03 2015 09:53:52
Jak widaæ trener Puchalski ma zdrowe podej¶cie zarówno do selekcji jak i kontaktów na forum. Ma te¿ w czym wybieraæ, 2000 to rocznik bogaty w talenty mo¿e nawet porównywalne do rocznika 93'smiley Poniewa¿ w tym sezonie nie ma centralnych rozgrywek w tym roczniku przyda³aby siê jakie¶ mocno obsadzone turnieje.smiley
Basket Fan dnia luty 03 2015 10:49:36
KillBill- wyró¿niaj±cy siê w klubach ch³opcy z 2000 czêsto graj± ca³y ten sezon w teamach 99 i w turnieju rocznika 2000 ciê¿ko by³oby uzbieraæ najlepsze sk³ady jak w zesz³ym sezonie. Wyj±tkiem m.in. jest dru¿yna Trenera Nied¼wiadki Przemy¶l, która gra w kadetach ( z tego co wiem ) swoim optymalnym sk³adem 2000.
Pawcio dnia luty 03 2015 17:44:13
Panie Danielu cieszê sie zê od "w wielu tematach mam chyba inne zdanie" doszlismy do etapu "tak naprawdê w 80 % siê z tym postem zgadzam"

Pozwoli pan jednak ¿e teraz ja w kilku elementach siê z panem nie zgodzê.smiley
"IQ koszykarskie jest dla mnie wa¿niejsze ni¿ wspó³praca z trenerem "

Druzyna zwykle realizuje jaki±¶ wizjê trenera , bo to on j± kszta³tuje i wymaga takiej czy innej gry od swoich graczy.Zawodnik który nie rozumie o co chodzi trenerowi minimalizuje mo¿liwo¶æ wygrania meczu, taktyka i gra musi byæ spójna.W wielu wywiadach nawet euroligowi gracze podkre¶laja ¿e ten czy inny trener nauczy³ ich nowych rzeczy,a przecie¿ na tym etapie wydawa³oby siê ¿e juz wszystko umiej±. M³ody gracz zwykle ma tej nauki sporo wiecej.

"moim zdaniem trening jest wa¿niejszy od meczu bo mecz trawa 40 min. i jest raz w tygodniu ... a treningi s± np. 4 po 2 godziny w tygodniu."

Moim zdaniem nie, trenuje sie przeciez po to by graæ, od samego trenowania gracz mistrzem nie zostanie.Warunki meczowe sa jednak zupe³nie inne niz trening nawet na najwyzszym mo¿liwym poziomie.Chocby dlatego ¿e jak siê z kim¶ trenuje latami to zna siê ka¿d± wadê i zaletê kolegi wie siê jak rzuca jak broni jak sobie z nim radziæ,w meczu jest scouting ale nawet najlepszy nie odda gry gracza ktorego sie nie zna.Warunki meczowe , stres, presja czasem publiczno¶æ decyzje sêdziowskie.. tego zwykle na treningach nie ma.IMO trening i mecz to jak poligon i bitwa , zaden nawet najlepszy poligon nie odda prawdziwej wojny.Wiele razy widzia³em graczy których parali¿owa³a rywalizacja na ME ,dobrze by³o to widac na ostatnim turnieju w Cetniewie gdzie kilku ogranych 18 latków nie poradzi³o sobie ze stresem w grzez z francuzami czy Turkami.
Dlatego tak wa¿ne jest by m³odzi gracze ogrywani w starszych sk³adach czy nawet seniorskich zespo³ach, a w 2 lidze debiutuj± juz gracze r.99 dostawali nawet kilka minut w meczu, by poznac jak ta koszykówka jest inna, jak smakuje i ile trzeba pracowaæ by w niej sobie radziæ, bo czasy m³odzie¿owego grania mijaj± do¶æ szybko.

co do nagród indywidualnych, pamiêtam turnieje 8-10 lat temu kiedy nie by³o ca³ej tej statystyki, MVP , pierwszych piatek, top strzelców itd.itp.
czy to znaczy ¿e wtedy nie by³o boiskowych egoistów? goni±cych za statystykami? , byli zapewniam ¿e byli.Potem z roku na rok coraz popularniejsze by³o wyró¿nianie indywidualnych graczy, Zibi zw³aszcza przyk³ada³ do tego du¿a wage czy organizator nagradza³ za indywidualne osi±gniêcia, Teraz mamy czasy kiedy tych wyró¿nieñ jest naprawdê sporo, ale to raczej moda ni¿ trwa³y zwyczaj, a mo¿e siê mylê.

Podsumowuj±c kiedys by³em radykalniejszy w os±dach , teraz widze ¿e efekt koñcowy tzn wyszkolenie m³odego gracza zale¿y od b.wielu ro¿nych czynników, na pewne mamy wp³yw ,na inne nie.Nasz system szkolenia jest u³omny, finansowanie jest z³e , selekcja czasem kuleje , ale to efekt braku popularno¶ci dyscypliny na tle maj±cych swoje 5 min siatkówki czy rêcznej.
Czasy kiedy NBA napêdza³a dziesi±tki ,setki dzieciaków do latania z pi³± do kosza minê³y.Wydaje mi siê ¿e PZKosz zdaje sobie z tego sprawê, ale nie zawsze osoby maj±ce dobre chêci i pomys³y daj± radê przebiæ siê przez rutynê i marazm, albo okazuje siê ¿e wa¿na jest tylko repra seniorska ,a dzieciaki to tylko 3 rzêdny problem.
Jednak wci±¿ kilka setek dzieciaków co roku rywalizuje w Mistrzostwach Polski , kilkudziesiêciu co roku reprezentuje kraj na ME , pytanie ilu jest w stanie zagospodarowac seniorska koszykowka.???
Dla ilu dalsza gra bedzie sposobem na ¿ycie.??Kochaja to co robia ale utrzymac siê z tego nie utrzymaj±.
Nawet bycie m³odzie¿owym reprezentantem kraju nie daje gwarancji ¿e taki zawodnik zarobi karierê seniorsk±. Telefony zadzwoni± mo¿e u kilku najzdolniejszych reszta z mniejszym lub wiekszym powodzeniem bêdzie gra³a za buty, albo za zwrot kosztów dojazdu...albo i za dziekuje.
I tu jest podstawowy problem polskiej koszykówki, ci ch³opcy w³a¶ciwie nie maja szans na to by to by³a ich "metoda na ¿ycie".Wymagamy od nich wiele lat ciê¿kiej pracy,po¶wiecenia ,wysi³ku ¿eby po maturze us³yszeli nie mamy dla ciebie ¿adnej propozycji dalszej gry .To jest prawdziwy problem.

Kiedy¶ rozmawia³em z polskim trenerem który by³ na sta¿u w USA , podkre¶la³ ró¿nicê mentaln± miêdzy PL a USA, tam ka¿dy dzieciak wierzy ¿e NBA jest na wyci±gniecie rêki i ¿e jak bedzie ciê¿ko pracowa³ to w niej zagra, u nas prawie ¿aden z juniorów nie wierzy ¿e zagra kiedy¶ w PLK.

Dziêkujê za uwage.;0
madej1972 dnia luty 04 2015 10:11:34
Bez wchodzenia w detale zgadzam siê z opisem i problemami pl koszykówki w po¶cie Pana Pawcia oraz w sumie czê¶ci± dotycz±c± cech PG bo tak naprawdê s± ró¿ni trenerzy, wiêc i musz± byæ ró¿ni rozgrywaj±cy smiley nie da siê tych cech jednoznacznie zaszufladkowaæ i oceniæ, które s± jednoznacznie najwa¿niejsze - to tak¿e zale¿y po czê¶ci od np. budowy zespo³u itd. ... co do nagród indywidualnych, ka¿dy ma oczywi¶cie prawo do swojego widzenia tej czê¶ci turniejów --- trenerzy, rodzice, organizatorzy i ... Zibi smiley - egoi¶ci boiskowi i ³owcy cyferek - byli ... s± ... i bêd± (i trenerzy daj±cy przyzwolenie na taki sposób gry i rozwoju zawodników tak¿e). Po co wiêc jeszcze dodatkowo ich mobilizowaæ nagrodami i wyró¿nieniami w m³odym rozwojowym wieku ??? dla mnie najwiêksz± warto¶ci± i nagrod± w koszykówce m³odzie¿owej powinna byæ wygrana dru¿yny --- i na tej pozycji siê okopiê smiley. Jeszcze tylko pod rozwagê do pana Pawcia - temat dotycz±cy wa¿no¶ci "mecz vs trening". Oczywi¶cie, ¿e trenujemy po to by graæ w meczach !!! Oczywi¶cie "stres meczowy" jest nie do odtworzenia na treningu. Jednak bez dobrego trenera od poniedzia³ku do pi±tku na hali, bez partnerów na wysokim poziomie, którzy wycisn± z nas 7 poty, bez bezustannej presji partnerów w obronie i ataku i oczywi¶cie ciê¿kiej pracy ... samo granie i rywalizacja co niedzielê z np. Litwinami ... ma³o da smiley mo¿emy z nimi graæ co tydzieñ przez 2 lata !!! i nie bêdzie zamierzonego efektu bez odpowiedniego treningu od poniedzia³ku do pi±tku ... to mia³em na my¶li pisz±c, ¿e trening jest wa¿niejszy od meczu ... i to z kim trenujemy i kto ten trening prowadzi !!!. Sam± rywalizacj± z lepszymi nie dogonimy tych lepszych.
Sporo fajnych tematów zosta³o poruszonych i z ka¿dym nastêpnym postem pojawiaj± siê nowe ró¿ne w±tki ... mniej lub bardziej wa¿ne.
Na koniec ... dla mnie koszykówka to nie do koñca "propozycja dalszej gry" lub kontrakt i zawód. To tak¿e szko³a ¿ycia, koledzy, wspomnienia, przygoda ... czêsto wa¿niejsza od samego celu jest ¶cie¿ka któr± pod±¿amy ... ja nie ¿a³ujê 25 lat przy koszykówce mimo, i¿ siê z niej nie utrzymujê smiley pasja która nie przynosi dochodu jest czêsto cenniejsza od pasji z której czerpiemy korzy¶ci materialne smiley szkol±c m³odzie¿ do zawodu koszykarza ... nie osi±gniemy chyba celu o jaki nam chodzi w m³odzie¿owej koszykówce --- gracze do PLK i kadry PL to tylko jeden z celów. "Koszykówka to sposób na ¿ycie" ... nie dotyczy chyba tylko ludzi z niej ¿yj±cych (???) - he he ja od lat ju¿ muszê p³aciæ ¿eby pograæ smiley ... zapisuj±c syna na basket wiele lat temu nie kalkulowa³em czy bêdzie kiedy¶ gra³ zawodowo nawet o tym nie my¶la³em --- urodzi³ siê w takiej rodzinie he he (czy to pech czy szczê¶cie trzeba syna zapytaæ) gdzie koszykówka by³a tematem numer jeden od lat - tato pasjonat, wujek trener !!! pewnie, ¿e bym chcia³ aby mu siê uda³o ... ale je¿eli mu siê nie uda nie oznacza to absolutnie, ¿e zmarnowa³ czas za m³odu !!! Co do ostatniego zdania dotycz±cego wiary w siebie ... ¶wietnym przyk³adem jest MG jego wiara i ciê¿ka praca dawno zakopa³a hejterów 2 metry pod ziemiê smiley czêsto ró¿ni ludzie jak rozmawiamy i mówiê, ¿e syn gra w basket pytaj± "wysoki ???" ... na to ja odpowiadam ... "no ... jest ju¿ wy¿szy ni¿ Muggsy Bogues smiley wiêc nie jest tragicznie smiley" --- jestem wyznawc± podej¶cia Kacpy i Mieszka "Granice s± w nas" !!!
Dziêki za mi³± i fajn± dyskusjê ... mo¿e odbiegaj±c± nieraz od pierwotnego tematu. Zachêcam Wszystkich mimo wszystko do pisania o baskecie - swoich dzieciakach, zespo³ach, pomys³ach, do¶wiadczeniach (to ¿e siê czêsto spieramy i nie zgadzamy nie jest wcale z³e) ... jest mnóstwo ¶wietnych ludzi w PL !!! dziêki koszykówce m³odzie¿owej przez ostatnie 6 lat pozna³em super ludzi i nawi±za³em fajne kontakty. Przestañmy te¿ byæ nickami to zabija dyskusje na SKM smiley i pytanie na przysz³o¶æ : dlaczego w PL hale na meczach naszych dzieci ¶wiec± pustkami ?????? to jest prawdziwy problem i dramat sportu m³odzie¿owego !!!
PZD
DM
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
w oczekiwaniu na zwyciêzce
w oczekiwaniu na zwyciêzce
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi