News: XII Nida Cup ch³. i dz. rocz.2002 Nidzica 6-8.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 19:48:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XII Nida Cup ch³. i dz. rocz.2002 Nidzica 6-8.III.2015
Turnieje Podsumowanie
 Za nami XII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców Nida Cup 2015. Impreza organizowana od pocz±tku przez UKS „Trójka” Nidzica i Zespó³ Szkó³ nr 3 ¶ci±gnê³a do Nidzicy kilkana¶cie dru¿yn z ca³ego kraju. W imprezie wziê³o udzia³ 6 zespo³ów ch³opców i 5 dziewcz±t (oko³o 130 koszykarek i koszykarzy) m.in. z Bia³egostoku, Legionowa, £om¿y, Nowego Dworu Mazowieckiego, Olsztynka, Olsztyna, Dzia³dowa.
l

W rywalizacji ch³opców bezkonkurencyjni okazali siê koszykarze z MTS Basket Kwidzyn, którzy wygrali pewnie wszystkie swoje mecze i turniej zakoñczyli z kompletem punktów. Tu¿ za nimi uplasowali siê zawodnicy z £om¿y reprezentuj±cy barwy UKS-u „Dziewi±tka”, którzy w decyduj±cym starciu Basketem przegrali zaledwie jednym punktem. Ostatnie miejsce na „pudle” zajêli gospodarze z nidzickiej „Trójki”.

W rywalizacji dziewcz±t najlepsza okaza³a siê „Trójka” Dzia³dowo, która gromi³a raz za razem kolejne dru¿yny. Drugie miejsce przypad³o gospodyniom z nidzickiej „Trójki” a najni¿sze miejsce podium- dziewczêtom z olsztyñskiego KKS-u.

Organizatorzy nidzickich zmagañ z koszykówk± zd±¿yli ju¿ przyzwyczaiæ go¶ci do tego, ¿e z zawodów nikt nie wraca z pustymi rêkami. Tak by³o i tym razem. Nagrody indywidualne, pierwsze pi±tki, MVP turnieju, najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych dru¿ynach. Dziêki sponsorom ka¿dy otrzyma³ atrakcyjne nagrody. Te powêdrowa³y nawet do trenerów i sêdziów.


WYNIKI CH£OPCÓW


Nidzica – Olsztyn 46: 24
Legionowo – £om¿a 9:58
Kwidzyn - ND Mazowiecki 36:25
ND Mazowiecki – Legionowo 38:56
Kwidzyn – Nidzica 39:28
£om¿a – Olsztyn 52:22
Olsztyn – Kwidzyn 31:45
£om¿a - ND Mazowiecki 44:15
Nidzica – Legionowo 43:21
Kwidzyn – £om¿a 36:35
Olsztyn - Legionowo 19:39
Nidzica - ND Mazowiecki 27:13
Kwidzyn – Legionowo 60:23
Olsztyn - ND Mazowiecki 20:33
Nidzica – £om¿a 25:51

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.MTS Basket Kwidzyn  10 PKT. 216:142
2.UKS „Dziewi±tka” £om¿a  9 240:107
3.UKS „Trójka” Nidzica  8 169:148
4.KS Legion Legionowo  7 148:218
5.NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki  6 124:183
6.Akademia Koszykówki Olsztyn  5 116:215

MVP turnieju MTS Basket Kwidzyn - Wojciech Szutowicz
 Najlepsza pi±tka turnieju

NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki - Piotr Pawe¿as
UKS „Trójka” Nidzica - Pawe³ Wojciechowski
UKS „Dziewi±tka” £om¿a - Jakub Ramotowski
KS Legion Legionowo - Jakub Matysiak
MTS Basket Kwidzyn - Mateusz Zimnicki

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn:

Akademia Koszykówki Olsztyn - Jakub ¯urawek
NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki - Krzysztof Ma³ecki
UKS „Dzie±tka” £om¿a - Marcin Kozikowski
MTS Basket Kwidzyn - Piotr Zapolski
KS Legion Legionowo - Micha³ Kujawa
UKS „Trójka” Nidzica - Hubert Kurlancki

FOTOGALERIA

WYNIKI DZIEWCZ¡T

Dzia³dowo – Olsztyn 79:8
Bia³ystok – Olsztynek 38:8
Nidzica – Dzia³dowo 18:52
Olsztyn – Bia³ystok 44:28
Nidzica – Olsztyn 43:17
Dzia³dowo - Olsztynek 110:12
Nidzica – Bia³ystok 27:12
Nidzica – Olsztynek 80:6
Olsztyn – Olsztynek 47:19
Dzia³dowo – Bia³ystok 74:3

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1.UKS „Trójka” Dzia³dowo  8 PKT. 315:41
2.UKS „Trójka” Nidzica  7 168:87
3.KKS Olsztyn  6 116:169
4.MUKS Stoczek 45 Bia³ystok  5 75:157
5.UKS Basket Olsztynek  4 45:175

MVP turnieju dziewcz±t:
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Katarzyna Cybulska

Najlepsza pi±tka turnieju
UKS „Trójka” Nidzica- Zuzanna Kowalska
MUKS Stoczek 45 Bia³ystok – Andzelika £awreszuk
KKS Olsztyn – Wiktoria £uñska
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Karolina Przasnyska
UKS Basket Olsztynek – Karolina Kot

Najlepsze zawodniczki poszczególnych dru¿yn:
KKS Olsztyn- Abramczyk
MUKS Stoczek 45 Bia³ystok- Amelia Trybu³owska
UKS „Trójka” Dzia³dowo- Julia Bartkowska
UKS Basket Olsztynek- Aleksandra Nadratowska
UKS „Trójka” Nidzica- Klaudia Deptu³a
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Redliñski Emil MKKS Rybnik
Redliñski Emil MKKS Rybnik
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi