News: M³odzicy Starsi U14 na Turniejach Zagranicznych z pocz±tkiem roku 2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 09:53:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

M³odzicy Starsi U14 na Turniejach Zagranicznych z pocz±tkiem roku 2015
Turnieje Podsumowanie
 Znakomicie rok 2015 rozpoczêli zawodnicy WKK Wroc³aw z rocznika 2001. Na odbywaj±cym siê w pierwszy styczniowy weekend, miêdzynarodowym turnieju w Berlinie, zajêli pierwsze miejsce i nie przegrali ¿adnego meczu.
Winter Tournament organizowany przez Albê Berlin ¶ci±gn±³ do stolicy Niemiec najlepsze niemieckie zespo³y w U-14. Poza WKK Wroc³aw i Junior Skopje z Macedonii, na berliñskich halach zameldowa³y siê kluby uwa¿ane za ku¼nie talentów niemieckiej koszykówki. Poza gospodarzem - Alb± Berlin - mo¿na by³o znale¼æ takie marki jak Bayern Monachium, Ratiopharm Ulm, TTL Bamberg, Ludwigsburg czy Ost-Jahn Monachium.
W tym bardzo mocno obsadzonym turnieju, m³odzicy Wroc³awskiego Klubu Koszykówki, zaprezentowali siê rewelacyjnie! Prezentuj±c koszykówkê nieosi±galn± dla reszty konkurencji pewnie zwyciê¿ali w ka¿dym pojedynku.

 WKK Wroc³aw - Ratiopharm Ulm 73:46
WKK Wroc³aw - Alba Berlin 59:34
WKK Wroc³aw - Bayern Monachium 69:35
WKK Wroc³aw - Ludwigsburg 52:26 (pó³fina³)
WKK Wroc³aw - Ost-Jahn Monachium 63:40 (fina³)

Wszyscy podopieczni trenera £ukasza Dziergowskiego zas³u¿yli na du¿e wyró¿nienie. Przez ca³y turniej grali z pasj±, zaanga¿owaniem i energi±, narzucaj±c rywalom niesamowite tempo. Du¿e umiejêtno¶ci indywidualne oraz zespo³owa gra w ataku i obronie budzi³a zachwyt w¶ród kibiców, a tak¿e w¶ród trenerów innych dru¿yn. Warto te¿ wspomnieæ o niesamowitej waleczno¶ci i po¶wiêceniu m³odzików WKK! Skutkiem takiej postawy by³y drobne urazy oraz z³amany nos Artura Krzy¿yñskiego w fina³owym meczu.

 Turniej poza emocjami sportowymi dostarczy³ te¿ kilku atrakcji. Jedn± z nich by³ mecz fazy Top 16 Euroligi miêdzy Alb± Berlin, a Barcelon±. Berliñska O2 Arena têtni³a dopingiem ok 17 tysiêcy kibiców, co zrobi³o na nas du¿e wra¿enie. W czasie pobytu w stolicy Niemiec znalaz³a siê te¿ chwila na zwiedzanie. Ch³opcy z Wroc³awia mogli zetkn±æ siê z histori± wspó³czesn±. Muzeum Terroru, Check Point Charlie i fragment Muru Berliñskiego w pobli¿u Potsdamer Platz sk³oni³y do refleksji i by³y ciekaw± lekcj±.

WIÊCEJ INFORMACJI FOTO FILM NA  FB

 Jednodniowy turniej w Ostrawie

Zimny prysznic dostali M³odzicy Starsi ¯orskiej Akademii Koszykówki i MKS-u Wodzis³aw przebywaj±cy na turnieju w Ostravie. Lekcjê koszykówki dostali od s³owackiej ®yliny i czeskiej Ostravy.

Wyniki :
Snakes Ostrava – MKS Wodzislaw Sl. 73 : 54         
HK ®ory – Victoria ®ilina    51 : 89         
MKS Wodzislaw Sl. – Victoria ®ilina   68 : 80            
Snakes Ostrava – HK ®ory  82 : 46  
Snakes Ostrava-Victoria ®ilina 75 : 58               
HK ®ory - MKS Wodzislaw Sl.  58 : 49        
 
Klasyfikacja Koñcowa :  

1. BK Snakes Ostrava           6 pkt..        230 : 158   
2. MBK VICTORIA ®ilina        5 pkt..         227 : 194
3. ®AK HK ®ory                    4 pkt..         155 : 220
4. MKS Wodzislaw Slaski       3 pkt..         171 : 211

MVP :   Jakub Kotala   BK Snakes Ostrava

Najskuteczniejsi strzelcy:
BK Snakes Ostrava              Kyncl 59 b., Kotala 32 b.
MBK VICTORIA ®ilina           Lenjik 32 b., Moravèík 28 b., Pa¾ický 28 b.
®AK HK ®ory                       Jatczyk 26 b., Krzystek 26 b.
MKS Wodzislaw Slaski          Laskowski 58 b., Michalowski 34 b.

Zespó³ ¯AK ¯ory wyst±pi³ w sk³adzie: ¯ebrowski, Jatczyk, Szady, Wojciechowski, Michalczuk, Wo¼niak, Kupka, Karwala, Krzystek, Seku³a, Tyburowski oraz Bednarz.

 BK Snakes Ostrava
 MBK VICTORIA ®ilina  
 ®AK HK ®ory     
 MKS Wodzislaw Slaski

  Mecze sparingowe SPK Bia³ystok w Rydze

 2 stycznia 2015 o godzinie 8.00 wyjechali¶my do Ogre na £otwie w ramach przygotowañ do gry w strefie mazowieckiej. Zaplanowane mieli¶my rozegranie czterech meczy. Pierwsze spotkanie mieli¶my z zespo³em z Ogre rocznik 2001. Mecz mia³ do¶æ wyrównany przebieg, niestety ulegli¶my 53-62.
Punkty w naszej dru¿ynie zdobywali.
Dawid Chojnowski-14, Jakub Nie¶ciór-11, Mateusz Przytulski-6, Filip Bieliñski-6, Przemek Bielski-4
Damian ¯ero-4, Piotr Targoñski-4, Adam Wi¶niowski-2,Krystian Cierech-2

3.01 drugi dzieñ pobytu w Ogre rozpoczêli¶my meczem z BS Ryga ch³opaki zagrali bardzo dobry mecz zakoñczony nasz± wygran± 68-57.
punkty zdobywali:
Mateusz Przytulski-15,Jakub Nie¶ciór-10,Adam Wi¶niowski-9,Dawid Chojnowski-9,Przemek Bielski-8, Adrian Iwaniuk-4,Krystian Cierech-4,Filip Bieliñski-4,Piotr Targoñski-3,Damian ¯ero-2

4.01.2015 o godzinie 19.00 rozegrali¶my mecz z dru¿yn± Ogre rocznik 2000. Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ przegrali¶my do¶æ wysoko 44:80.
Punkty zdobywali:
Jakub Nie¶ciór – 12m Mateusz Przytulski – 10,Adam Wi¶niowski – 5,Piotr Targoñski – 4,Filip Bieliñski-3,Marcin Laskowski-2,Krystian Cierech-2, Damian ¯ero-2, Micha³ Ajdyna-2,Przemek Bielski-2

WIÊCEJ INFORMACJI I FOTKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
XXI miejsce Goczu¶ Gocza³kowice Zdrój rocz.91
XXI miejsce Goczu¶ Gocza³kowice Zdrój rocz.91
Dru¿yny rocznik 91/92 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi