News: III Ogólnopolski Turniej rocz.2003 Ostrów Wielkopolski 22-24.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 01:59:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Ogólnopolski Turniej rocz.2003 Ostrów Wielkopolski 22-24.V.2015
Turnieje Podsumowanie
 III OGÓLNPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI
CH£OPCÓW  rocznik 2003 : „ UKS-u LECIE  PRZY  BASKECIE”


W dniach 22-24.05.2015, z okazji dwudziestolecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Pi±tka" w Ostrowie Wielkopolskim, odby³ siê Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców dla rocznika 2003. W turnieju udzia³ wziê³o 12 dru¿yn, mecze rozgrywano na halach SP5 oraz KS Stal. W pi±tek i sobotê zespo³y rywalizowa³y w dwóch grupach. W  niedzielê rozegrano pó³fina³y i fina³ oraz mecze o pozosta³e miejsca.

Wiêkszo¶æ meczów by³o zaciêtych, pe³nych emocji i wra¿eñ. Zawodnicy z wszystkich dru¿yn pokazali du¿y potencja³ i spore jak na dwunastolatków umiejêtno¶ci. Po kilku ¶wietnych meczach, do fina³u awansowali faworyci turnieju, ekipy z Opalenicy i Rybnika. W finale, który sta³ na bardzo dobrym poziomie, lepsza okaza³a siê dru¿yna ¶l±zaków. Dosyæ niespodziewanie, trzecie miejsce, wywalczy³ znakomicie graj±cy przez ca³y turniej zespó³ Pyry Poznañ.

Otwarcie turnieju u¶wietni³ jeden z najlepszych na ¶wiecie specjalistów od trików i sztuczek z pi³kami Mieszko W³odarczyk, a na zakoñczeniu swój freestyle pokaza³ równie utalentowany Andrzej Adamczyk. Go¶ciem specjalnym by³ równie¿ £ukasz Olejnik, koszykarz Stali Ostrów, która tydzieñ temu wywalczy³a awans do ekstraklasy.

Podczas turnieju przeprowadzono dru¿ynowy konkurs rzutów na czas. Najszybciej, trzy rzuty spod kosza, trzy osobiste i jedn± trójkê trafi³a ekipa UKS Pi±tki / Stali Ostrów. Drugie miejsce Pyra Poznañ, trzecie MKKS Rybnik.

Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe koszulki oraz zdjêcia, a trenerzy upominki.  Z ka¿dej dru¿yny wyró¿niono zawodnika, który w ostatnim czasie zrobi³ najwiêksze postêpy. MVP turnieju zosta³ Adrian ¦cie¿ka z Rybnika. Zgodnie z tradycj± turniejów UKS Pi±tki, w¶ród wszystkich uczestników wylosowano rower, który trafi³ do Bartka Bugaja z UKS Pi±tki..... :)

Gratulujemy zwyciêzcom oraz wszystkim uczestnikom, pokazali¶cie charakter, niesamowit± walkê i ambicjê. Tak trzymaæ!!! Dziêkujemy za przyjazd do Ostrowa wszystkim dru¿ynom i ich sympatycznym kibicom. Zapraszamy ponownie

FOTO TOMASZ

Grupa A
SP 1 Ostrów  - Olimpijczyk 2:91
¦l±sk Wroc³aw - BT Opalenica 29:45
Olimpijczyk - Sudety 88:23
SP 1 Ostrów - ¦l±sk Wroc³aw 21:67
UKS SP 27 - BT Opalenica 24:46
SP 1 Ostrów  - Sudety 27:36
Olimpijczyk -  UKS SP 27 77:15
¦l±sk Wroc³aw - UKS SP 27 25:29
SP 1 Ostrów - BT Opalenica 16:48
Sudety - ¦l±sk Wroc³aw 32:35
SP 1 Ostrów - UKS SP 27 33:29
BT Opalenica - Sudety 49:31

1. Basket Team Opalenica - 8 pkt.
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw - 6 pkt.

3. KS Sudety Jelenia Góra - 6 pkt.
4. UKS Olimpijczyk SP1 Ostrów Wielkopolski 5 pkt.
5. UKS SP 27 Katowice 5 pkt.
6. UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski r.2002 - PK

Grupa B

Stal/Pi±tka - UKS Basket 42:32
Pyra Poznañ - WKK Wroc³aw 41:26
Kasprowicz - MKKS Rybnik 34:58
Stal/Pi±tka - Pyra Poznañ 70:82
UKS Basket - WKK Wroc³aw 38:33
MKKS Rybnik - Pyra Poznañ 44:40
Kasprowicz - WKK Wroc³aw 46:63
MKKS Rybnik - UKS Basket 35:33
Stal/Pi±tka - WKK Wroc³aw 52:45
UKS Basket - Pyra Poznañ 35:56
Stal/Pi±tka - Kasprowicz 59:47
WKK Wroc³aw - MKKS Rybnik 30:60
Kasprowicz - Pyra Poznañ 47:70
Stal/Pi±tka - MKKS Rybnik 38:55
Kasprowicz - UKS Basket 36:43

1. MKKS Rybnik 8 pkt.
2. MKK Pyra Poznañ 7 pkt.

3. Stal/UKS Pi±tka Ostrów Wielkopolski 6 pkt.
4. WKK Wroc³aw 5 pkt.
5. Kasprowicz Inowroc³aw 4 pkt.
6. UKS Basket Ostrów Wielkopolski. - PK

 mecz o IX miejsce: UKS SP 27 - Kasprowicz 48:58
mecz o VII miejsce: SP1 Ostrów - WKK Wroc³aw 44:62
mecz o V miejsce:  Stal/Pi±tka - Sudety 58:53
pó³fina³ I: BT Opalenica - Pyra Poznañ 47:44
pó³fina³ II: MKKS Rybnik - ¦l±sk Wroc³aw 38:24
mecz o III miejsce:  Pyra Poznañ - ¦l±sk Wroc³aw 62:49
fina³: BT Opalenica - MKKS Rybnik 33:43

Klasyfikacja koñcowa

1. MKKS Rybnik
2. Basket Team Opalenica
3. MKK Pyra Poznañ
4. WKS ¦l±sk Wroc³aw
5. UKS Pi±tka / Stal Ostrów Wielkopolski
6. Sudety Jelenia Góra
7. WKK Wroc³aw
8. UKS Olimpijczyk SP1 Ostrów Wielkopolski
9. Kasprowicz Inowroc³aw
10. UKS SP 27 Katowice
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski r.2002 - PK
UKS Basket Ostrów Wielkopolski. - PK

 MVP - Adrian ¦cie¿ka - MKKS Rybnik

Wyró¿nienia "Najwiêkszy postêp"
MKKS Rybnik - Maciej Golda
Basket Team Opalenica - Aleksander Kamiñski
MKK Pyra Poznañ - Miko³aj Chmielewski
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Kajetan Krzak
UKS Pi±tka / Stal Ostrów Wielkopolski - Bartosz Bugaj
Sudety Jelenia Góra - Igor D±browski
WKK Wroc³aw - Aleksander Wojciechowski
UKS Olimpijczyk SP1 Ostrów Wielkopolski - Kacper Stawicki
Kasprowicz Inowroc³aw - Jêdrzej Prill
UKS SP 27 Katowice - Sergiusz Kornatowski
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski r.2002 - Mateusz Skorupa
UKS Basket Ostrów Wielkopolski. - Dorota Szewczyk Dru¿ynowy konkurs rzutów

1. UKS Pi±tka / Stal Ostrów
(Wojtek Krzy¿anowski, Miko³aj Zaremba, Nikodem Suski)
2. Pyra Poznañ
3. MKKS Rybnik

                      
Komentarze
blew72 dnia maj 24 2015 23:19:45
MKKS RYBNIK zwyciêzc± III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU W OSTROWIE WLKP.,nasi ch³opcy wygrali wszystkie mecze, by dotrzeæ do fina³u i tam zmierzyli siê z BT OPALENICA,ale i z t± bardzo dobr± dru¿yn± tym razem wygrali i przywie¼li do Rybnika z³ote medale i puchar.GRATULACJE!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
pan Radek wszystko notuje
pan Radek wszystko notuje
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi