News: XVIII £om¿yñska Zima rocz.2002 £om¿a 27.II-1.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 00:26:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVIII £om¿yñska Zima rocz.2002 £om¿a 27.II-1.III.2015
Turnieje Podsumowanie
 Uczniowski Klub Sportowy Trójka Dzia³dowo triumfatorem rozegranego w Hali im. Olimpijczyków Polskich w £om¿y XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki ch³opców 12 – letnich i m³odszych „£om¿yñska Zima 2015”. W rywalizacji pod tablicami wziê³o udzia³ siedem ekip. Na drugim miejscu uplasowali siê gospodarze turnieju – UKS Dziewi±tka £om¿a. Trzeci± pozycjê zajê³o TSK Ro¶ Pisz,  czwart± – UKS Basket 47 Bia³ystok, pi±ta – UKS Trójka Nidzica, szóst± Jar Elbl±g i siódm± – Akademia Koszykówki Olsztyn.

Poza g³ówn± rywalizacj± ³om¿yñskiego turnieju rozegrano równie¿ konkurs rzutów wolnych. W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y³a ekipa z Nidzicy przez zespo³ami z £om¿y i Pisza. Najlepszy w tej specjalno¶ci indywidualnie zosta³ Mateusz Malinowski z Nidzicy, który wygra³ przed Jakubem Ramotowskim z £om¿y i Adamem £apiñskim z Bia³egostoku. Najlepszym zawodnikiem trzydniowych zmagañ wybrano Jakuba Dembskiego z Dzia³dowa. Tytu³ najlepszego obroñcy przyznano Adamowi Szablanowskiemu z £om¿y, najlepszym rozgrywaj±cym zosta³ Konrad Mielnicki z Pisza, a królem strzelców – Jakub Ramotowski z £om¿y. Turniej £om¿yñska Zima 2015 zosta³ zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Dziewi±tka £om¿a, Szko³ê Podstawow± nr 9, Wydzia³ Kultury, Promocji i Sportu Urzêdu Miasta oraz Zarz±d Podlaski i Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Foto: lomza PAWE£ LISIECKI.pl.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Trójka Dzia³dowo
2 Dziewi±tka £om¿a
3 Ro¶ Pisz
4 Basket 47 Bia³ystok
5 Trójka Nidzica
6 Jar Elbl±g
7 AK Olsztyn

MVP:
DEMSKI JAKUB
-UKS 3 DZIA£DOWO DZIA£DOWO
NAJLEPSZY OBROÑCA: SZABLOWSKI ADAM - UKS 9 £OM¯¡
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY: MIELNICKI KONRAD - ROS PISZ
NAJLEPSZY STRZELEC: RAMOTOWSKI JAKUB - UKS 9 £OM¯A

5 ALL STARS
JACKOWSKI ADRIAN
ZIENTARA SEBASTIAN
KOZIKOWSKI MARCIN
SZABLAK MICHA£
KASZUBA £UKASZ

WYRÓ¯NIENIE TRENERA

Trójka Dzia³dowo   -  Popowicz Przemys³aw
Dziewi±tka £om¿a - AnUsewicz Adam
Ro¶ Pisz  -  Kwiatkowski Kacper
Basket 47 Bia³ystok  -  Bieliñski Pawe³
Trójka Nidzica  -  Chmielewski Przemys³aw
Jar Elbl±g  -  Kasprzak Jakub
AK Olsztyn  -  Jamio³kowski Miko³aj

WYNIKI

UKS „Dziewi±tka” £om¿a - UKS „Basket 47” Bia³ystok  58 : 41
UKS „Trójka” Nidzica - AK Olsztyn  58 : 22
UKS „Jar” Elbl±g - UKS „Dziewi±tka” £om¿a  38 : 66
UKS „Basket 47” Bia³ystok -  UKS „Trójka” Dzia³dowo  48 : 33
UKS „Jar” Elbl±g - AK Olsztyn  49 : 37
UKS „Trójka” Nidzica - TSK „Ro¶” Pisz  34 ; 36
TSK „Ro¶” Pisz - UKS „Trójka” Dzia³dowo  30 : 46
UKS „Dziewi±tka” £om¿a-  AK Olsztyn  46 : 28
UKS „Trójka” Nidzica - UKS „Trójka” Dzia³dowo  43 : 45
UKS „Jar” Elbl±g - TSK „Ro¶” Pisz  38 : 50
UKS „Basket 47” Bia³ystok - AK Olsztyn  49 : 20
UKS „Trójka” Dzia³dowo - UKS „Dziewi±tka” £om¿a  48 : 39
UKS „Basket 47” Bia³ystok - UKS „Trójka” Nidzica  40 : 36
AK Olsztyn - UKS „Trójka” Dzia³dowo  27 : 63
UKS „Jar” Elbl±g-  UKS „Trójka” Nidzica  31 : 37
TSK „Ro¶” Pisz - UKS „Dziewi±tka” £om¿a  30 : 44
UKS „Jar” Elbl±g - UKS „Basket 47” Bia³ystok  43 : 66
AK Olsztyn - TSK „Ro¶” Pisz  20 : 48
UKS „Dziewi±tka” £om¿a - UKS „Trójka” Nidzica  51 : 33
UKS „Trójka” Dzia³dowo - UKS „Jar” Elbl±g  54 : 32
TSK „Ro¶” Pisz - UKS „Basket 47” Bia³ystok  42 : 37

CIEKAWA RELACJA Z TURNIEJU
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Skorek Mateusz MOSM Bytom r.94
Skorek Mateusz MOSM Bytom r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi