News: Kadra Polski U15 rocz.1999 Konsultacja W³adys³awowo 11-14.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:39:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U15 rocz.1999 Konsultacja W³adys³awowo 11-14.XII.2014
Kadra Polski
 W dniach 11-14.XII.2014 we W³adys³awowie odbywa siê trzecia i ostatnia w tym roku Konsultacja Reprezentacji Polski U15 rocznik 1999. Nowy Sztab Szkoleniowy: Marcin Kloziñski (trener g³ówny) oraz jego asystenci Jerzy Szambelan i Roman Prawica powo³ali 16 zawodników. Miêdzy ¶wiêtami a Nowym Rokiem Kadrowicze rozegraj± pierwszy turniej towarzyski na Wêgrzech TNO. W Turnieju Nadziei Olimpijskich pierwszy raz w TNO wyst±pi osiem zespo³ów


 Roman Prawica
Stalowa Wola

 Jerzy Szambelan
Stalowa Wola

POWO£ANI ZAWODNICY


Wójcik Jan  KKS Kobierzyce   
Wójcik Szymon KKS Kobierzyce     
Matusiak T. KKS Kobierzyce   
Nowakowski Karol KKS Kobierzyce   
Zagóski M. Gimbasket W.   
Wilczek Dominik ¦l±sk Wroc³aw   
Kolenda Lukasz Trefl Sopot
Chrabota Micha³ Wis³a Kraków   
Koperski Maciej Alstom Kraków   
Pacho³ek Patryk Wis³a Kraków   
Bogucki Adrian Polonia Leszno   
Makowski Kacper Zastal Zielona G.   
Wasilewski M. ¯ubry Bia³ystok   
Skiba Adam Novum Bydgoszcz   
Golus Dawid Rosa Radom


....
Komentarze
zibi dnia grudzie 12 2014 16:38:39
Niedawno na moja pocztê doszed³ taki komentarz

Proponuje zainteresowac siê, ch³opakiem z Koszalina na pozycji 1, Igor Lange. Widzia³em wielu rozgrywaj±cych ale ten ch³opak naprawde ma talent i umiejêtnosci warte zaineresowania. Pan Prawica g³ównie bierze chlopaków z po³udnia Polski, niech podjedzie na mecz ¯aka Koszalin np. z Kotwic± Ko³obrzeg i popatrzy sobie na rozgrywaj±cego. Nie bêdzie ¿a³owa³. Moim zdaniem to idealny typ na jedynkê do kadry.
Pozdrawiam trener m³odzie¿y z Koszalina.
jadwiga1968 dnia grudzie 13 2014 19:05:07
Drogi trenerze z Koszalina, czy ty naprawdê nie zauwa¿y³e¶,¿e do kadry Polski w tym roczniku powo³ywani s± zawodnicy w wiêkszo¶ci po uk³adach kolesiów? Przecie¿ dla ka¿dego kto siê interesuje akurat tym rocznikiem to jest oczywiste jak 2 plus 2 jest 4.Nale¿y zauwa¿yæ choæ jeden fakt: MISTRZ POLSKI M£ODZIKÓW ,rocznik 1999 jest CHROMIK ZARY, dru¿yna gra bardzo dobrze na polskich parkietach ,a czy trenerzy -fachowcy zauwa¿yli choæ jednego zawodnika?Wiêcej przykladów nie bêdê podawa³a, bo czytelnicy ¶miechem zabij± tych super fachowców nazywaj±cymi siê trenerami.
Pawcio dnia grudzie 14 2014 10:02:50
Zibi a czemu ten trener nie skontaktuje siê z Kloziñskim i nie opowie mu o zawodniku? Nie rozumiem tego ¿e próbuje robiæ z ciebie posrednika.

A co do drugiego komentarza nie widzia³em Chromika nigdy na ¿ywo jedynie przekazy z u14 ale sytuacja kiedy brak powo³añ z dru¿yny medalisty MP ju¿ mia³a miejsce. S³ynny BT Opalenica sa to sytuacje kiedy dru¿yna funkcjonuje doskonale ale indywidualnie nie ma graczy na poziomie kadry. Pamiêtam ¿e rodzice z Opalenicy te¿ nie mogli siê z tym pogodziæ. Patrz±c z perspektywy 5 lat mo¿na powiedzieæ ¿e b³êdów nie by³o zaledwie 1 gracz gra teraz zawodowo na poziomie 1 ligi.
Pawcio dnia grudzie 14 2014 10:17:55
PS. Nawet je¶li tr.Prawica preferowa³ graczy z po³udnia to tr.Kloziñski trenujac kilka lat Trefla na pewno ma ¶wietny przegl±d sytuacji na pó³nocy i jak go znam nie zawacha siê tej wiedzy wykorzystaæ. Nie widzia³em do tej pory kadry zbudowanej po znajomo¶ci kazdy trener chce zarobiæ wynik na ME i dlatego nie zostawia siê w kraju lepszych kosztem "kolesiostwa" bo przestaje byæ tr.kadry. A to jest priorytetem ka¿dego znanego mi trenera.
JOKER dnia grudzie 15 2014 10:53:12
Zgadzam siê w 100% z Pawciosmiley
a jadwiga1968 powinna sie g³êboko zastanowiæ co siê piszê na forum ogólnie dostêpnym.
Kobieto który z tych ch³opaków nie zas³uguje na bycie w kadrze Polski który???
Nie neguj powo³añ zmam lub widzia³em ich wszystkich i chylê czo³a nad wyborem dla Trenerów bo ³atwo nie mieli.
W tym roczniku mamy bogactwo dobrych zawodników mo¿na by by³o ze 3 takie 16 powo³aæ i nie wiem która i w jakiej konfiguracji by³aby najlepsza co zreszt± pokazuje moc tego rocznika w Polsce.
Miejmy nadziejê ¿e ci ch³opcy nie odejd± od koszykówki i bêd± w pó¼niejszym czasie cieszyæ siê z powo³añ do senatorskiej Reprezentacji Polski
A co do Chromika byli w szerokiej Kadrze 4 zawodnicy tego zespo³u na czele z MVP U-14.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
VIII miejsce GTK Gliwice I rocz.91 - VIII miejsce
VIII miejsce GTK Gliwice I rocz.91 - VIII miejsce
Dru¿yny rocznik 91/92 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi